Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

USKUDARdiTEK ISIM öz«l GARANTİLİ univenttt hıztrtık kursbn Son smıflar <MS < Beklemelıler 5 Kosım ?c 55. Yıl; Sayv. 19496 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt Pazartesi, 6 Kasun 1978 (6 Norember) Sçıtt» Ftyotiortmıg Almenye HofJancfca Hfî I Danlmorfca Dfcr 2.75 Fronsa FF 2 BelçJka Bfrs 16 Ingiltere P 2O Ecevit: "Sağ eylemcilerin çoğu MHP'lidir, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP olaganustu Kurultoyı dun Ataturk Spor Salonunda yapılmışt r 24 Buyuk Kurultayıi uye yazım ışlemlerının uzama sı neden yle gecıkmesının kesınleşmesı uzenne CHP Genel Yonetım Kuruluno tuzuK'e yer olan surelere ılıskın bır kereye ozgu olmak üzere uzat ma yetkısını kararo bogıomak ıcm toplanan oiogonustu Ku rultayın Dvan Başkonlıg no Malatya II Başkanı Nı/azı Ergun Gokce ıle Baş<an Yard ı~ı cılıklanna Sıvas II Başkanı Şo bon Sonmez ve Kırklarelı ıl Başkonı Irfan Gurpınar secıtm şlerdır CHP Genel Boşkanı ve BcsbaKan Buient Ecevt ın konı,ş mosıvla acılan Kuruttaya b>rkoc Bakan dışında bağımsızlcr la b rlıkte tum Bakonlar Ku rulu ko'ılmıştır Yugoslav Bj yukelcısı. Sovyetler Bırlıgı Bü yukelcıl k yetkılilennın de katıldıgı Kurultayo CHP n.n tü~n delege sayısı olorok acıkİ3nan 15?4 delegeden 1468 ı K.0 tılmıstır CHP Genel Başkanı BJ S T Ece/ıt ccs 'NOnuş'noçında o(Arkosı Sa 9, Sü 1 de) KURULTAYDAN ÎZLENİI.ILER ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP nın o ouan ustu kurı ta/ırda Ece<ıt saot iıCOdan 1430a kaaor suren uzun bi' konuşma yaptı Konusmasıntn en ı çınç boiutıiunu kuskusızkı MHP >e ve ustu kacaı' ABD\e ycnelt' g sozler oluSturdu Ecevı» ıctekı ararşı olav ları ıle ılgılı olarak sımdı\e dek ılk kez acık aç.k ısm nın ustune basa oasa MHP /ı sucladı Turkıye nın ıcınde bı'unajq u durjm e e ı n i ^ n '< olnnn ko<*s « sı • k stırı nasıyla ılgıh olara* aa (Devomı soy 9 Su 7 de) Fusırn ÖZBİLGEN Ahmet TAN Y A Z I S 13 ülkücünün aranması sırasında dün sabaha karşı Kartal'da bir evi saran jandarmalar direnişle karşılaştt, olayda 1 er oldü. KAÇAK ULKUCU ÇATALBAŞ TESLİM OLDU Cezaevl Savctsına teslım olan Fuat Catalbaş, cdam oidurmek yaralamak suclanndan ıdam istemı yorgılonmaktadır L. Istanbul Hab«r S«rvisi Bayrampaşa Cezaevmden 2 kasım gunu firar eden ülkucu tutuklulardan Fuat Çatolboş dun avukotı aracılıgıyla Bovrampaşo Cezaevınde gorevınden alınan mumessıl Savcı Adıl Durmuş'o teslım olmu$tur Fırarı ülkucu Fuat Çatal baş m avukatı Mehmet Erus to, Boyrampoşa Cezaevfnl t«lefonla arayarak Savcı Adıl Durmuş'la konuşmuş ve müvek kılının yanında bulunduğunu. teslım otmak Istedığını, ancak ışkence yapılmasından cekındı ğını bıldirmişttr. Savcının ıskence yapılmayacağı konusunda guvence vermesı üzerıne ul kucü Fuat Catalbaş, beraberinde ovukatı. kardeşı v« ıkı yakını olduğu halde Bayram paşa Cezaevıne gelerek teslım olmuş ve kcğuşuna konulmuş tur Fırarlarla itgılı adlı v» ıdarı soruşturma genış çapta su r durulurken, dun sabaha karşı Kartal Moltepe'de bır eve ya pılon baskın sorıucu evdekıler dırenmış ve crkcn catışma da bır jandarma en şehıt duş muştur Evdekı yedı kışı goz altına alınmıştır Ancak bunların oranan cezaevi fırarılennden elmadığı anloşılmıştır Adalet ve lcışlerı Bakan lıkları ıle Jandorma Genel Komutanlığınca qorevlendırılen ıkışer mufettışten oluşan 6 kışılık kurulun da calışmolarnı derınleştîrdıgı bıldırılmıştr Bayrarr.pasa Cezcevınden ya p lan acıklamada, Fuat Cataiboş ın teslım olması konusunda soyle denılmıstır «2111978 gunu ctzaevınden fıror eden ülkucu tutuklulardan Fuot Catalbaî, avukatı Mehmet trusto vasıtasıyla cezaevi sovcısı Adıl Durmu$ la t«mas ku ÜGD Başkanı: 4C 13 arkadaşın kaçmasına fırsat tanındı,, ANKARA KibO adı bGD o lai ülkucu Genclık Dernegı n n 1 Donem Kongresı dun Ankoro do cali&molorına boşlarmştır Konqrenın acı'ıs Konus rrasını yopon UGD Genel Boş konı Muhsın Yazıcıoqlu derregın uvelenmn hoksız ıt hamlorio suclonmak ıstemldıqı nı ıddıo etmıstır Yazıcıoglu cezaevınden ka ccn 13 kışı ıcın «arkadaşlarımız» demış ve «Bu klşllerden birkocı olurse, bunun sorumlusu UGD'yi suclayanlar olacak tır» dıye konuşmustur UGD uvelennm ceşıtlı rror$ lar soylemes"yle başlayon G» nel Kurul Salonuna Genel Bcs kan Muhsın Yaztctoglu gırerken ıcerdekılerın tumu avağa kalko rok sevgı qostensınde bulun muşlardır Daha sonra gundem (Arkosı Sa 9 Sü 5 de) îstanbul'da biri öğrenci ıki genç öldürüldü Sarıkamış'ta TÖBDER'e ateş açıldı, bir kişi öldü Cumhuriytt Habcr Merkeıl Istanbul'cia Yıldız Devlet Mımarlık ve Muhendıslık Akademı sı oğrencısı Numon Koygısız, başına sıkılan Iki kurşunla oldurülmüş olarak Boiıklı Rum Hastonesının arkasındokı Rum Mezarlığına bırakılmıştır Yopı lan bır ıhbar u^erıne olay yerıne gelen polıs. IDMMA Makına Bolurr.ü son sınıf oğrencısl Numan Kayjgısız ın cseedml, ikl gun once boşı ı<opanlmıs durumda Rum Mezarlıgıno bırakı lar cesetteT 2025 metre uzakto buimuştur Güvenlık yetkılılerı. ıki kurşunlo oldurulen 1956 doğumlu Numan Kayg'Siz1 ın cebınden Capo Tıp Fakultesı HastaneSi lc Hostalıklan Bolümu ıcın verılmış bır mua/ene kagıdı cıktıgını bıldırmıslerdır Oıayın sıyası yonunun olup olmacıiğı araştınimaktcdır • Kocamustafapaşa'dakı MHP lokalınde Azız Koyunsaver oalı bır genc oldurulmuştur Urfa Sıverek doğumlu olan 20 yaşındakı gencın MHP lokailne bır arkadaşını zıyaret etmek ıcm geldığı one surulmuştur MHP lokalınde bulunanlar dışorıdan ateş açıldığını ıddıa ederken, polıs yetkılılerı lokale ateş edıldığını goren tanık olmadığını bıldırmlşlerdır Polıs soruşturmaya başlam ş. yâre(Arkosı Sa 9. Su 1'de) rup tutukluyu eeıaevln» ottlr*rek kendlsme teslım etmıs ve tutuklunun rfadesi alındıkton sorra koguşa konulmuştur A vukotının beyanına gor» Sov r.ya teslım olmaeının nedenı kanun dışı muamele yapılmomosı ıçındir Cezaevı Idaresı > Bayrampaşa Cezaevmın yenı Sovcısı Tevfık O7kan ıse sanık (Arkası Sa 9 Su 4'de) Anayasa Mahkemesi oğrencı affı yasasının iptali isteğini reddetti ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Arayasb Mahkemesi ceşıtlı unıversıtelerden gelen ve loğrencl affı» yasasının ıptalını ısteyen başvurulan goruşmuş ve redaetmıştir Ecevit Hukumetı Iş baş'na geldıkten sonra ozellıkle MC c!onemınae can guvenlıgı olma dığ, gerekcesıyle ve daho boşka ceşıtlı nedenlerle okulura devam ederreyen bu yüzden okuıdan kayıtları sıllnen ogrencıler ıcm bıryasa cıkarmış 2110 sayılı yasanın (E) fıkrosı gereğınce bu durumda bulunan oğ rencıter, yasadan yararlanarak aym okulda okuma hakkıno kavusmuşlardı Yasa yurürluğe gırdıkten (Arkası Sa 9 Su. 7 de) Kıbrıs sorunu BM'de yarın ele almacak ' Waldheım, toplumlararası goruşmelerde çok az ılerleme olduğunu belırterek, taraflardan, yenı yontemler getirmelerini ıstedı. sonunda bozı onlaşma aNEWYORK, BM Genet ce bulunma konusunda taraf Sekreten Kurt Waldheım Kıbrıs lann «emrınde» oldugunu tek lanlarımn ortaya cıkorılmış olbunalimına cozum bulmak a rarlcsmıştır Toplumlararcsı go auguna dıkkatı ceken Gene! macıyla yurutulmek ıstenen tuşmelerm bır yıloan bu yana Sekreter taroflorın uzerındekı goruşmelerde yenı yontejn ve cok cz ılerleme kaydettıgını ra cnloşmoya vardıkları hususların porunda belırten Genel şunlar o'dugunu soylemıştır goruşlerın bulunmasını ıste Sekreter, buna neden ola 9 Maraştan her ıkı tarol da mıştır > BM Genel Kurulunda yarın 'ck, taraflann ortayo koyduk s 'ahlı ktvvetlermı cekecekur • Bclgede BM gozetımınde boşlayacak olan Kıbrısla ılgılı ları tutumlar arasındakı uyus goruşmeler nedenıyle Gerel mozlıgı çostermektedır Maraş gorev yapacak geccı bır yone Kurula bır rapor sunon VVold konusunda qere,k kendısın n tım ışbaşıno getrıiecektır • Muzakereler sonucu be heım goruşmelerın devam eae gerekse Kıbrıs tokı ozel terrsıl bılmesı ıcm oostone gırışımler cısının larafiarlo yaptıgı goruş lııleıecek bır kesıme Rumla rın yenlden yerieşmeierıne o rar tcsarılorını destekleme gös lonak tanınccaktır tensı yapmışlar ciukkan buro Waldheım Maras lo ılgılı top ve fabrıkaların coğu kapanmış tak duzenlemelerını kentın tır. tcbı olacagı statu ve BM ıle ta Rumlar BM Genel Kurulunun rafların rollennın ne olacagı kc • arın Kıbrıs sorununu goruşme nularının tse henuz cozume ko \e huzırıandığı sırada Turk osvuşturulcmadıgmı raporuna ek kerlerının Kıbns'ıan cekllme'enlemektedır m ongoren BM kararları «eOte yandon Kıbrısıı Rumlar hırde gosterı yopTiışiordır oncekı gun Lefkoşe Lımasol, Turkıye nın 1974'te Kıbnso Lcrnoka ve Baf da Bır'eşmıs mudahale hakkını kullanmasınMılletler ın Kıbnslo ılgılı ka(Arkası Sa 9. Su 8 de) Dördüncü Plan döneminde motor sanayiini hem özel hem kamu sektörü gerçekleştirecek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Son onbeş yıldır «kimın tarofından yapılacağı» tartışılan Motor Sonayı ve 'Aktorma Organlarının Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Bakanlar Kurulundo goruşulmesı sırasında «hem ozel kesım, hem da kamu kesimince» gercekleştınlmesıne karar verılmıştır Dorduncu plonın motor sar\ayı konusundokı ılkesı bu yonde değıştırılırken. uzmanlar korarı «son yılların en onemli kararı» olarak nıtelemışler ve bu kararla «ekonomlde onemli bır savurganlık ve denetımsızlıgın acılacağını» ılerı surmuşlerdır Turkıy8nın sanayıleşme tartışmaları •JB storteıısı ıcmae «çok onemli» bır yer taşıdıgı belırtılen motor sanayı ıle buna baglı aktarmo organlarımn kurulması gecen uc plan donamınde de ele alınmıştır Ucuncü beş yıllık kalkınma planırtöa alınan sarta\ının «komu onculugunde» kurulmasına ıl skın ılke kararı yer almıştır Edınılen bılgıye gore plondaKi bu likeye rogmen «yerlı ve yabancı fırmolor cesıtli yollardan aldıkları ızınterle» motcr ıle aktarma organları ve dokunı tezgâhlarına ilışkın gırışımlerde bulunmuşlar ve bunlcın uretımme aecmışlerdır Yerlı ve yabancı ozel fın a lara bu a'ado kamu kesim.nce de gercek'es^ın mesı omocıy o TÜMOSAN kurulmus ve TüMOSAN da b'r vaboncı mcr kayla anlaşarok niotor sono/ı vapınııno gırışmıştır Dorduncu beş yı'lık kaU n mo plonında ıse ozetienen o"5 t'ŞTieler dıkka'e alınorak «Turkıye'de rnotor ve oktormo (Arkosı Sa 9. SG. 6 da) GOZLEM UGUR MUMCU Hamburg'ta komandolar Cumhuriyet okuyan işçiye saldırdılar HAMBURG, (Tekın BARAN Bıldirıyor) MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş'ın Aimanya'ya yaptığı zlyaretten sonra, ulkuculerın ılerıcılere karşı saldırıları yoğunlaşmıştır. Bu arada. Alman vatandaş larının ulkuculerın duzenledıklerı saldırılara karşı mudaia lede bulunması dıkkatı cek.mıştır Oncekı gun b r dağıtıcıdan «Cumhuriyet» gazetesl alan Tjrk ışcısı Salman Aktepe, bır grup komandonun saldırısına uğramıştır. Olay yerınde bulunai bazı Alman vatandaş(Arkası Sa. 9, Su 8 d«) Orgüt İsidir. TİP Lideri Boran, teröre karş» yasalarda yapılacak değisiklikleri elestirdi • M I S K YÖNETICILERIYLE GORUŞEN DEMIREL «KÖTÜ EMEU BESLEYENLERIN. EMELLERINI KURSAKLARINDA BIRAKIRIZ» DEDI • TEP LİDERİ BELLI HAPISHANEDEN KACANLARIN MHP VE YAN KURULUŞLARI ILE ILGILİ OLDUKLARINI MEMDER DE FIRARIN KONTRGERILLA TARAFINDAN GERCE^LEŞTlRILDIĞINI ÖNE SURDU TSE ESKİ YONETİCİLERİNİN YOLLUK, MASRAF ADI ALTINDA YÜZBİNLERCE LİRA ALDIKLARI SAPTANDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TSE'run Damştay kararı ıle yonetımden uzaklaştırılan eski Yonetim Kurulu uvelennm 3 5 aylık sure ıcınde «yolluk, masraf, hokkı huzur» adı altında TSE'den yüzbmlerce l.ro aldıklarının yeni yonetımce saptandtğı ögrenılmıştır TSE eskı Yönetım Kurulu üvelerının 5 ma/ıs 7 ekım 1378 tarlhlerı arasmda TSE'den aldıklcn saptanan paro mıktarı soyledır Şadı Pehlıvanoğlu (Yönetım Kurulu Saskonı). Yolluk olarok 58 bın 650 Tt, masraf olarak 16 bln 439 TL hakkı huzur olarak 32 b n 356 TL Sodl Pshl'vanoğlu. TSE'den bu porn'in o'')ıqt dönemde (Arkası Sa. 9 Sö 6 da) İLK PARTI KAHVE İTMAL EDİLDİ KİLODA 40 LİRA İNDİRİM SAĞLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Gumruk ve Tekel Bakant Tuncer Motarocı ıthalı gercekleştırılen ka'i/enın IIK partısının bugun Istanbu lımanına geleceg'nı. bu kahvenın cıg kılosunao 40 lıra ındırım yapıldıgını acı^. a ı ıştır Ma îaracı şuniarı soyie nışt r «Ulkemızın yıllık ıhtıyocını karşılomak (cın cıg çekırdek kahve ıthal ve satışı 311 1977 tarıh ve 7/14301 savıtı korarname ile Tekel Genel Mııdurlugu ne verilmış ve bu kararname geregmce S ton kahve ıhaleye cıkarılmıstır Ihaleye Z fırmo kaiılmıs «e her ıkısi de tonu 3420 dolardan fıyot teklrf eimıstır Bu gecıcf thole tasdlk edılınceye kodar dunya fıyatlorındo dusme goruldu'Arkası Sa 9, Su 7 de) agmalcılor olayı ıle llglll sorumlu aranıyor, Aranırso bulunur! Uc • beş gardıyan tutukianır, tBuntar para karşı'ıgı bu ışı yaptılar> denır, sonra da olay unutuiur. Hep böyle olur Kımse bu gıbl olayların, kaynağıno, kokenıne ınmez Once şu gerçegı kafalarımıza koymok gerekıyor Terorızm cocuk oyuncağı degıldır. Terorizmi orgutler yönetır. Devletın gorevı, bu orgutlerl bulup. çıkarmaktır. Hıcbır tutuklu ve hukümlu, yardım gormedikce cezaevınden kaçamaz, yardım dışardan olabılir. Arkadaşları yakınları hattâ avukatlorı. kacış planına yardım etmış olabılırler Yardım ıçerdert yapılabılır Cezaevi yönetımı, gardıyanlar ve de cezaevi dışındakl landarma bırlığlnden de yardım saglonmış olabilır. Kacıs olayından sonra bir acıklamo yapan Istanbul Jandarmo Komutonı Albay Hallt Kartal şunlorı soylüvor: Beş gun once bızım gorevll arkadaşlarımızdon Yuzbaşı Tuncay Yıldırım binanın kanatızasyon kısmından bırtakım sesler geldtğıni soyledi Bu durum, cezoevl muduru ıle idorecılerine bıldirıldl Bu olayın meydono gelmesi uzerıne icenye gıren landarmalar. kanalızasyon kanalından ıcerde ıki metre derinlığinde yed) metre boyundo bir tunelın kazıldığım gorduler. eğer tunelln kazılmosı tamamen bıtırllseydi fkıbın kışının kacobllecegl buyuk bır fıror olayı meydana getlrdı Ise bakın Cezaevmden tunel acıldtğı anlasılıyor, (Arkası Sa 9, Su 7 de) S İzmir Barosu Başkanı, Sener Yîğit'e yeterli savunma hakkı verilmedîğini öne sürdü 1ZMIR Izmır Barosu Başkanı Cengız Ilhan, Fethıye de AvTjstuoa Buyukelçısınui ka nsı ıİ8 kızmı oldürmek suçundan yarçılanan ve ikınci duruşması sonunda ıdama mahkum edjlen Şener Yığıt'e veterınce savunma hakkı tanınmamasını protssto etnuştır. (Arkası Sa 9 Su 4 de) Haberler 5. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog