Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

I toplumdışına ıtılmişlerin romarn 1 ırfanyalçın GENELEVDE YAŞ '«Z'SM» *DRESı««E$ajK SOK« 20 t T»KSM ıSr«NEHLOD»ĞM1«3E 55. Yıl; Sayı: 19455 umhuriyet Kurucusu: YTJNTJS NADt 5 Kasım 1978 Sotış Fıyattorımız A Almanyo OM I Hollanda . Hf I l Danimarka Dkr 2.75 Fransa FF ' 2 Belçika Bfrs 1 5 İngiltere P r2O (5 Növember) Başbakan Ecevit: 'Inşallah dışarda ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhurbaşkanı Koruturk dun saat 11 de Boşbakan Ecevıt'ı kabui ederek hoftal.*. goruşrresını ycpmıştır. Göruşrr.eden sonra gazetecılenn soruîannı yariıtlavar Ecevit Sağmalcılar fır cr olayına değınerek «ınşallah dışarıda conları emnıyette olur, bunu sagloyabılrr>enın yolu do gelıp devlete teslım olmaiürıaır» Oemıştır fcevıt'e sorulcr ve yanıtlorı şo/le dır «Cumhurbaşkanımızı zıyoret ederek gelışnelerle ılgıli bilgi verdım, Yorın do saat 10.00'do Ataturk Spor Salonunda Cumhuriyet Hatk Parlisının olaganustu kurultoyı dolayısıyla hem portı orgutumu(Arkası Sa. 9, Su. 6 do) canları Osman Örek, "KontrGerilla Türkiye'nin • sorunudur,, dedi 'Ç emniyette olur,, LEFKOŞE, (Izzet Rızo YALIN bıldıriyor) KTFD Meclısı nde, «UBP . MHP ilışfcılerı ve kontr . gerıllo» hakkındakı ge nel gorusme sona ermıstır Başbaran usman Orek «Kontr gerılla sorununu Turkiye'mn lc sorunu olarak» tanmlamıştır B J koiudakı onerge sanıbı HP Genel Başkanı Alper Orhon'un MHP'nın Kıbrıs ta Turk Ocağı Dernegı arocılıgı/la uzan tısı bulunduğunu so/lemıs UBP büVume tın ba unsurlarn koruyuculjgunu yapmak lo suclomış Turkıye üe ya/ınlanon kont gerılla (dd'alarına oydınlık getır Imesmı ıstem ştır UBP M'lletve'olı Ra f Denkktas se «Alper Ortıon'u CIA ile ılişkı kurmakla» suc lamıştır Orhon dc buno ka r sı ık «llk HP (Arkos. Sa 9, Su. 1de) 13 ülkücünün firarı kuşkuyla karşılandı Istanbul Haber Servisi Bayrampaşa Cezoevınden 13 ulkucunun oncekl gun kacmolarından sonra adlî ve» ıdari soruşturmalann surduruldugu, lcişlerı ıle Adalet Bakanlıklorı ve Jandarma Genel Komutanlığınco gorevlendırılen ıkışer mu fettışten oiuşan 6 kış.lık btr kurul torafından kacmo olayının soruşturulduğu bıldınlmıştır. Bu arada Bavrompaşo Cezaevı Mumessıl Savcısı Adıl Durmuş gorevındenalınmıştır. Gorevınden alınan Bayrampaşa Cezoevı Savcısı Adıl Durmuş goruşme yerındekı demırlenn kesılerek fırar olayının gercekleştıgı yolundakı ıddıoiar uzerıne «Zlyaret yerinin demirleri, bır yılda kesilemez. İşm lclnde ı? var» demıştır Adalet Bakonı Mehmet Can da. kacma oloyından sonra «Cezaevinde zıyaretcilerle goruçmelerın gardıyan nezaretınde yapılması gerekırdı Inceleme sırasındo Cezaevı Muduru, Savcı v« gardıyanların tutumlorı uzerınde durulacaktır. Eğer bır Ihmol varsa, gerekll cezayı goreceklerdir Meydana gelen bu olaylar goruldugu kadorıyla boğı$lanamaz bır kusurdur» demıştır Con. Istanbul Cumhuriyet Savcısı Osman Ateşoğlu nun daha once gorevınden olındıgını ancok teblıgın f ırar olaymdan sonra yapıldığını Bayrampaşa Cezaevı Sovcısı Adıl Durmuş'un ıse fırar olayından sonra gorevınden alındığı da acıklanmıştır VALI TEKIN Istanbul Valısı Ihsnn Tekın de 13 ulkucunun kacmalarından once de 4 ulkucunun Ba/rampaşa Cezaevmdeı kactı (Arkası Sa. 9, Su 4 de) ANKARA, (ANKA) Mıllı Savunma Bakanı ve Dışışlerı Bakan Vekılı Hasan Esot Işık, Turkıye'nın Yunanıstan'a eskısı gtoı guven duymadıgını, Ege adoiarını ulusıararası anlaşmalara a/nırı olarak sılahlanaıran Yunanıstan ın NATO nun asKerı kanadına donmesın'n. ancok ıttıiaKin gucunu olumlu yonde et^ılerıesı koşuluyla kabul edılecegmı açıklaınıştır. Işık Turkıye nın Ege dekı oldu bıttılerı kabul ettırmek amacını tası/an bır donuş kabul etmeyecegmı soylemıştır Hasan Esat Işık, Ingılız /aVın organı BBC'ye verdıgı demecte Turkıye nın kendısmı dogrudan tehdıt aHındo liıssedınceye kadar Ataturk un cız d:gı bır larafsızlık polıtıkası zlemeye ozen gosterdığını ve ancak uljslararası durumdakı degışiklıkler nedenıyle NATO'ya katıldığını belırtmıştır. BBC muhabırının Turk Sovyet ılışkılen konusundakı sorulörını da cevaplandıran Işık, Turk Sovyet ılışkılerını bugunku durumunun, NATO stroteıısınde bır olasılık olarak ongorulen bır saldın ıhtımalını akla getırmedığmı de soylemıştır Hasan Esat Işık, dunyada detant havasının guçlendlrı'Tiesı ıcın «Sivıllere oldugu kadar askerlere de sorumluluk du$tugunu» kaydetmış, Turk Ordusunun asker mevcudunun ekonomısme ağır bır yuk getırıp getırmedıgr seklındekı soruya karsılık ıse, terhıs ed.lecek askerlere ıs SGglanamadığı takdırde ordu (Arkası Say 9 Su. 4de) Savunma Bakanı Işık: Türkiye Yunanistan'a eskisi gibi güven duymuyor,, | Yunanistan'ın Ankara Buyükelçisi, batan tekne nedenıyle dün Türkıye'yi resmen protesto etti. Ankara, protestoyu kabul etmedi. Yunan Deniz Kuvvetlermin alarma geçırılmesmden sonra 5 muhrıbımız Ege'ye açıldı. ANKARA'DA DPT'DE ÇALIŞAN BİR GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ, tSTANBUL'DA BÎR CESET BULUNDU Cumhuriyet Haber Merkezl Ankara'do Devlet Planlamo Teşkılotı'ndo calışan bır ITIA oğrencısı oldurulmuş. Istonbul'da başı ve bıleklen kestlmış bpr ceset bulunmuştur. Urfa TÖBDER Şube Başkanı kurşunlanarak agır bıcımde yaralanmıştır Elbıstan do bır grup ulkucu Emmyet Amırlıgıne saldırmıştır. İSTANBUL Sılıvrıkapı Rum Mezarlığı'nda dün sabah kımlı gı saptanamayan çıplak bır er kek cesedi bulunmuştur. Başı ve bıleklen kesılmış olarak bulunan cesedın 1820 yaşlanndo blr gence aıt oidugu sanılmaktadır. Bır ıhbarı değerlendırerek cesedi buıan polıs. başı vö ellerı olmoyan cssedın kimllğinl sopta/arranıştır Gencın başka yerde başı ve bileklerl keslldıkten sonro govdenın buroya bırakıldığr an laştlmıştır (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) 200 bin işçinin imzaladıp vergi adaleti isteyen dilekçe Meclis Başkanı'na verildi ANKARA, (ANKA) Mlllet Meclısı Başkanı'na başvurarok jsgarı gecım ındınmı .le verqı Jdaletmı sağlamaya yoneük va saların cıkortılmasını 'steyen Turk . Iş Genel Sekreterı Sadık S'de daha sonra basıno yaptıgı açıklamado ulkemızde yıldo 50 mılyar lıra vergi kacıntdığını so/Iemıştır 200 bın ışçının ımzasını taşı/an önerıierl M llet Meclısı Boşkanı'no sunan Turk Iş Genel Sekreterı Sadık $'de asgarı gecnrı ındlnmlnm as gan ucret duzeyınde olması ge rektığını savunmuş, Meclis gun demınde bulunan verg1 tasan'o rı/la yuzde yuz mutabtk olmodıklarını soylem ştır Meclis Başkanı Karakaş ıse Turk Iş • ın kendısme sunmuş olduğu onerılerı ılgıli mercılere sunaca gını ve Meclis gundem nde ıve dılıkle eie alınması ıcın gereken cabayı gosterecegını soylernıştır SİDE'NIN KONUŞMASI Turk Iş Genel Sexreterı So dık Şıde dun onerılerını Meclis Başkanı'na sunarken şunları so/lemıştır«200 bin inuayı havı altı bü • yuk klasorde bulunan i?cılenmizin özlemle bekledıgl en az gecım Indırıml kanun tasarıtının ve yıne Turk Iş'ın 24 ilkesınden bırı olan vergi adaletinın sağlanması ıcın, Meclis'lere sunulmuş bulunan vergi reformu kanun tosarısının go* rutlerimlz ctrcavtsl lclnd» cıkarılmasına degtrll desteklerlnlzi almak uzere huzurunuzdo butunuTorum.» Turk . Iş Genel Sekreterl ver gı adaletinın henuz gerçekleşe med.ğını, az kozanclılarm cck vergi verdığını, buna karsılık cok kazananlann cok vergi ver (Arkası Sa. S, S0 1 da) • Dördüncü Plan Karma Komisyonda görüşülmeye başlandı BAŞBAKAN YARDIMCISI HIKMET CETIN. SUNUŞ KONUŞMASINDA, «PLANIN HEDEFLERI, TOPLUMDAN HAKÇA PAYLAŞILACAK O2VERILER BEKLIYOR» DEDİ AVUSTURYA ELÇISİNIN EŞİ VE KİZININ KATİÜ 2 KEZ ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILD. IMF'NİN TÜRKİYE' YE Türkiye, KREDİ İÇÎN «Performans kıstasları» adı verilen, ŞART 5'i süreklı, 2'si geçici, KOŞTUĞU nitelikteki yükümlülükleri YEDİ yerine getirmezse YÜKÜMLÜLÜK Para Fonu'nun AÇIKLANDI sonraki Malıye Bakanı Zı/a Muezzınoglu tarafından 23 mart 1978'de Uluslararası Para Fonu Baş kanlığına sunulan «Niyet Mektubu» uzerıne Uluslararası Para Fonu tarafından ertesı gun verılen «Stand by» duzenlemesınırı ıcerığı acıklanmıştır. Buna gore soz konusu «Stand by» donemı ı c n Para Fonu Turkıye'ye 2'sı geçıcı, 5 ı sureklı 7 yukumluluk şart koşmaktadır Turkıye «Performans kıstasları» adı verılen bu yukumluluklerı yerıne getırmeme sı durumunda. Para Fonu nun bundan sonrakı kreöı dıl mlerinı kullanma hakkını yıtırecektır. Habcri 5. sayfada CHP'nin bugünkü olağanüstü Kurultayında tüzük değişiklikleri ele alınacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP'nin Tuzuk degışıklıklenyle ılgıli olağanustu Kurultayı bugun Ataturk Spor Salonunda yapılocak ve bır gün sürecektır. Bu arada Kurultayda ele alınacak Tuzuk değışıklığıyle ılgıli on hazırlıklan yapacak olan CHP Tuzuk Hazırlık Komısyonu'nun dun yapılan toplantısında konuşan Genel Başkan Bulent Ecevit tüzuktekı partı lcı kortgre, secım ve r ıtırazlarla ılgıli su elerın kısaltılmasıyla, bırkac ay ıçınde olağan Kurultayın toplonabıleceğını soylemıştır. CHP nın 7. Olağanustu Kuruitayı, ıkı yılda bır yapılmakta olan CHP Ologan Kurultavı'nın gecıkmeden vapılabılmesl ıc n gereklı qecıci tuzuk değışıklıklen zorunluğundan vapılmaktadır Olagonustu Kurultaydo, rra halle ve ılce kongre delegeierıne yaDilacak ıtıraz surelen (Arkosı Sa 9, Su. 6 da) FETHIYE (Cumhuriyet) A\ usturyanın Ankara Buyuk TEKZIP elçısının eşı Verene Laube ve kızı Andrea Laubeyı 30 evlu TSE Genel sunu Kıvrak sahılınde öldurKurulunun tnekten sanık olarak Fethıye Agır Ceza Mahkemesinde nasıl ve ne yargılonan Şener Yığıt 2 kez o'um cezosına carptırıtmıştır zaman Dunku du:;mada Büyfiâ yapılacağı elçının vcgPDivle bırhkte uç tanık iınl<=nrnış. saaık Yıgıt kanunda de savunmasmda sovleyecek yazılıdır bır «ozu olmadısım bi'dr mıştır Sa\cı bundan oncekı Gazetenlzın 17 eylu! 1978 toduruşmada sanıgın olum Lerıhlı sayısında «TSE Genel Ku yasına çarptırılmasım ısrjırr? rulu'nun MHP'lıleşmeyi surdurt: Agır Ceza Mahkemest da mek için erken tarihte Erzudunkj duruşmada sanısnn (Arkası Sa 9, Su. 1'de) Haberi 5. sayfada kredi dilimlerini kullanma hakkını yitirecek. Sanayide Gelişme ve Eskişehir Örneği Kenan MORTAN ın yazı dizisi BUGUN 7. SAYFAMZDA GÖZLEM UGUR MUMCU İTT Sirketi, Türkiye dahil 9 ülkede rüşvet dağıttığt gerekçesiyle mahkemeye verildi VVASHINGTON B.rleşık" Amerıka lukumeti'vn bır kurumu o'an Tohvıl ve Dovız Komısyoru İTT Uluslara.ası felefon ve Tsigraf sııketının 1975 yıtına dek 5 yılda, ıçınoe Turkıye nın de bulunciügu ceçıtl uikelerde mılyonlorco aolora yaron ruşveı dağıttığt gere'cesıyie mohkemeye vermıştır ITT'nın ruşvet dagıttıqı uİKe'enn Türki"e Iran Endonezya Fılıpınier, Gezayi'. Nııerya Itciıyo ve Şılı olaugu bıldırılmıştır (Arkası Sa. 9. Sü. 8 de) rum a alındığı bildirıliyor» başlığı altındakı yozı, gerceklere a/Kirıdır TSE, 132 sayılı kanunlo kurulmuş bır kamu kuruluşudur. Kuruluşu ve görevı ıcabı polıtiko dışmdadır. TSE faalıyetien(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Serüven... ATAŞ'TA ÜRETİM YİNE DURDU MERSİN (Cumhuriyet) Ya bancı petrol şirketlennın petrol ıthal etmemeleri nedenıyle yalnız Türkıye'de cıkarılan ham petrolle üretımını surduren ATAS'ta öncekl gece urecm yenlden durdurulmuştur. 40 btn varıi c.varında gunlük uretımı olan ATAS'o petrol geti'en Payas tonkerının Alıağa Rafınerisıne ham petrol goturmesı nedenıyle uretımın durdurulduğu belırtilrnıştlr (Arkası Sa. 9, Sü 8 de) A nuç ulkucunun cezaevinden kacışları, akla hemen I I şu soruyu getirmektedır: " Kaçış oiayı kanlı bır olayla mı noktalanacak? Aynı cezaevinden iki gun once de dort ulkucu kacmış, olayı gizli tutmuşlor, şimdı oçıklıyorlor! Peki bu nasıl cezaevi yonetimidir kl, llk kaçış olayından sonra hıçbir onlem almaz ve ikincl kaçıs olayını da gozunun ucuylo izler?. Kacanlar arasında terorıst eylemltrin kaynaklan hakkında onemlı açıklamalar yapmış olanlann da bulunması, oloyın onemini busbutun artırmaktadır. Terorlst eylemleri yoneten bır orgut, ele geçen sanıkların ayrıntılı açıklamalar yapmalarını önlemek içın, boyle bir kacış planı yapıp, uygulamaya koyamaz mı? Eğer cezaevinden koçan ulkuculer, yarın, oburgun, bırer, Ikışer, duvar diplerinde olü olarak bulunurlarso. bu kacışın boylesine orgutler tarafından planlandıgı onlaşılmaz mı?. Bu korkunc bir olasılıktır Fakat, tuyler urperticl cinayetlerın Işlendigı Turkiye'de boyle olasılıklorı akıllar(Arkosı Sa. 9, Sü. 7 de) Eğitim Enstitülerinde tek dersten başarısız öğrencilere bir sınav hakkı tanındı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Eğıtım Enstıtulerı'nde, 1977 1978 oğretım yılıno an hızlandırılmış eğıt'm programı sonun da tek dersten başarısız duruma duşen öğrencilere b.r sınav hakkı tamnmıştır. Bu sınav hakkından üc yıliık Eğıtım Enstıtulerı'nde güz donemı sınavları sonunda tek dersten başarısız duruma duşert tüm sınıflardakı oğrencıler yararlanacaktır. Aynca ıkı yıliık Egltım Enstıtülerı'nde' 1 Iklnci yıl Ikmcl yanyıl (son yarı^ıi) ogrencı' Q ^n^p^. (Arkası Sa. 9, Su. 3 da) OLAVXARIN ARD1NDAKİ Strateji ve Karşı Strateji iyasal partilerimiz sucu bırbırlerının ustune atodursunlar, Türkiye'nin ıktısadı durumu artık ekonomide bıraz murekkep yalamtş kişılenn de bıleceği olçude açıktır Bu duruma hangı iç ve dış guderın ve hangı yoneticilerın elınde duştugumuzu soylemeye gerek yok. Yaşadığımız olgu boyleyken ABD' ^ gıdıp gelen TUSİAD (Turk Sanayicıleri ve Işadamları Dernegı) bir haber getirdı. Haberin ozeti şu: Carter yonetimi Ecevit Hukumetinın surekliliğine Inanıyor ve guveniyor, ama, dış kredl kurumlarının gozunde Türkıye'y* taze para akımını hızlandırocak GERÇEK mi, kolaylıklo tezgahlcnamaz. Ustehk Ecevit Hukumet), Kıbrıs'ta oduncul adımları atabılmiş. Turkıye'deki Amerikan usterını oçmış, ambargoyu kaldırtmış ve Carter'e verdığl sozlerı yerıne getırmıştır, Buna karsılık (Ooğu ıle Batı dunyası arasmdakl dengeyi bozmamaya ozen gostererek) AP ve MC yonetimlerınde başlatılıp surdurulen Sovyetler ve Ucüncü Dunyaya açılmo politikaları yaygın lastırıcı adımlor atmıştır. Türkiye'nin yaşom damarlarını genışletmek ıçin başka çare de yoktur. • * * (Arkası Sa 9, Su. 3 de) S bır yeşil ışık yanmıyor ve yanması da olası değıl. Içeriğinde çellşkili gorunen bu haberin ardındakı gercek acaba nedır? Hvrkesın de iyice bıldiği gibi Turkiye'ye «taze para» belirli bir sure içınde ve beiırli miktarda yollanmazsa ulkede buyuk siyasat patlamalara yol açılabilır. Ortodogu'do ABO'nın başında zaten Iran sorunu varken, Turkiye'de buyuk bır hesaplaşmayı VVashlngton nlçın gundeme getırsin? Bugun acıkca beltidir kl Ecevit yonetimi cevreslnde toparlanacak butun demokratık ve devrimcf guçleri karştsına alocak yent bir hukumet bici
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog