Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

DER8ANE8I PAŞAKAPISI ÜSKOOAR GARANTİLİ unnnnit» haztrkk kunkn Son •ınrflar 4 Kastm BefctemelHer 6 «asm dc Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19494 Kurucusu. YUNUS NADt Cumartesi 4 Kasım 1978 (4 November) | HUKÜMETIN KARARA BAGLADIĞI YASA TASARI VE DEĞIŞIKLIKLERI SILAH BULUNDUR MA CEZALARINI YENI ARTIRIYOR. klnlığl daha fozia cezolar getırmek ıstıyoruz» demıştır Ecev t Vergı Yasosı ıle ılg lı olarak da «Bizim içın Vergı Yasosı nın bir an once geçmtsl cok onem tasıyor» şeklıade konuşmuştur. DENETIM YASAMA OENGESI Başbakon Bülent Ecevt konuşmosında parlamenter demokratık reıımın en onemlı kuruluşlarından bırısinın ve başlıcasının parlomento olduğuno dıkkctı cekmış «Parlamen (Arkası So 9 Su 1de) Plyotiorımtz Aimanya HolfarKfa Danimarka Fransa Belçlka İngltten» Dfifl I Hh I Okr Ü.75 FF 2 8frs IS P 2O Ecevit: "Vergi yasasının bir an önce çıkması çok önem taşıyor,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Basbakan Bulent Ecevit Porlomentorun calışmasına ılışkın olorak TV haber program n da yayınlanan konuşmosında «Onemll olan Parlomentodo denetımle yosama arasmda sağlıklr bır denge kurabılmektır» ciemıştır Önumuzdekı toplantı yı.'ının bazı yosalarm Ivedılıkls cıkarılmasını gerektlren bır yıl ol duğunu kaydeden Ecevit sılah taşımoya ılışkın yosa tasanları ı!e ılgllı olarak tSılon teknoloilsmdekl yeni değlşıklıklere gore et MAHKEMELER KV RULMASINI ONGORUYOR Teröre karşı yasal önlemler belirlendi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar. Kuru'u terorıst eylemlerle karşı getırılecek yasal onlemlerı goruşerek karora baglamıştır. Önumuzdekı gunlerde parlamentoyo sunulacak yaso tasanları arosında. toplu euciarla ılgılı davalara bakacak mahkemelenn kurulmasıyla ılgıli yoso tasansı do bulunrnoktadır Tasarıda terorıst eylemlerle ılgılı davalara bakocak ağır ceza mahkemelerı ve yargjclarmın Yuksek Hokımler Kurulu tarafından saptonması ongorulmektedır Getınlen yenl yasal önlemlerın ozellıkle sılah lıccreti ıle sılah bulundurmo suclarıyla ılgılı cezaiarın bırkoc kat artırıldığı oğrenllmiştır Ayrıca der nekler yasasında yapılacak bır deşıklıkle yosadışı eylemle nn odok noktası olduğu onlaşılan uerneklerın kapatılacagı ve sorumlulorı hakkındo kovuş turmo açılacoğı bıldınlmekte dır Dernckler yasasındo yapı lan bır başka değışıklıkle de komu kurumlorındo calısan devlet memurlarının dernek kurmaları sınırlı koşullara boğ lanTioktadtr Bakanlar Kurulunda vopılan goruşmelerde ozellıkle siloh kacakcılığı üzerınde durulmuş ve getınlen bır yasa taaarısı/la sılah kacakcılığı amacıylo kullanıian TIR k a m y o i o n ıle gemılertn zoralımına karor ve 'ilecegı ongorulmu$lur Basın yosasıncia yapıicak b r deoışıkhkie de gazete so rumlu Yazı Işlerı Mudurlsrın n sorumluluk sınırları daraıtıl maktadır Baştürk, Türkİş'in işbirliği çağrısına somut cevap vermemesinı eleştirdi ANKARA (Cumhurıyet Burc»u) DISK Gerel Bo? kanı Aboullan Boşturk 31 ekım de başlayan DISK Yone t m Kurulu ve Bas an'ar Konse/ı devcm ederken don du zenledığ bas n toplintısmda «faşıst saldırı ve terora karsı işbirlıgı» cogrılcr.nı yınelerrış Turkls ın cagrıya karsı tartındıgı olumsuz 'ovıra raâmen 19 kasım do Ankarado tum Dfc>K yonetıcı ve temsılcılen\le vapıla cak gen sletıim s bır toplanîıda DISK'ın dıger demokra t k kıtle orgutlcıyle yapccakları ortaK e/lemlerın b cım (Arkası Soyfa 11 Su 4 de) KİT'lerde çalışanların yönetime katılması için yasa gücünde kararname hazırlanıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu^ Işletmeler Bakanı Kenan Bulot oalu yetkı yasasıno dayanılcrck 440 sr,ılı ycsoda degışıklık \D pılmoK suretıyle KIT lerde yo n e t n etkınlujını ve sa^urgan 1 ğ onlerre cmacıylo yonetım re forrruna ö oılecegını bu yolO"" hazıriıklnnn başladıgmı acık o mıst r B J tıtogliı şovle demıst r ıKomu yonetımınde ve horcomola r ırda etkınlık ve verimlllıgı saglama ve scvurganlıgı on leme amacıylo alınacak ekonomik ve molı önlemler ıçin yetki veren ycsayo dayonarak hukumetımız kamu ıktısadı teşebbus lennın yonetımınde de ıslahat yopmaya kararlıdır Bu amacla 440 sayılı yasanın (ıktısadı devlet teşekkullerl hakkmdo) sekızınct moddesının degışlırılmesı ongorulmustur Iktısadı Devlet Tesekkullerının yonetımme getırılecek yenilık ko nusunda Işletmeler Bakanlığınca kurulan bır ozel komısyon calışmalnrını tamamlayarok onerısınl sunmuştur Bu onerıde ıscılerın yonetıme kotılmosı hakkındokı 1964de ko bul edılmış hükum deglstirılmek te, Işcı temsılcı sayısı orttırılmaktadır Ayrıca ışci temsllclsı yonetım kurulu uyelerinın dog rudan dogruva teşekku'de calı (Arkası Sa 9 Su 3 de) Türk askerini sakat bırakan Amerikalı erin hangi mahkemede yargılanacağı bir yıldır saptanamadı Selim YALÇINER 1 Ordu CokmaKİı Destek Toburunda gorevlı bır Turk erının boşına 14 luk demırle vurarak ca'işamaz duruma sokan Anıe rıkolı erın yargılanacağı mah keme belırlenemeTiıştır 1 Ordu Cakmaklı Destek Ta burunda gorevlı Turk erl All Yıtd'z'ın 10 eylul 197? g u i u su POT paları ve ka onfer daıresı elektrık motorlarının onarım ve bokımıylo ugraşırken kendısı ne arkadon vaklaşan Amerikalı er George Morve tarofından bo şına 14'ljk bır demır cubukia vuruldugu ve once Gumuşsuyu Askerı Hastanesıne oradan do anlaşılamoyan bir nedenle A menkan Amırol Brıstol Has'a nesı ne goturüldü§u soptanm.s tır SALDIRMA NEDENİ Amerikalı er George Morye nın Turk ert Alı Yıldızo soldır mo nedeni 10 eylul 1977 tar hınde Kıdemlı Bınbaşı Doktor Necotı Arslan ve Kıdemlı Istı^ kam Başçavuş ibrahım Pış r tarafından 1 Ordu Cakmaklt Destek Taburu Sıhhl Tesısot E kıp Odosında hazırlanon tAdli Islere Aıt Vaka Konaot Roporu»ndo acıklıkla betırtılmemıştır Raporda olov hakkındo «1* luk bır demırte Amerikalı Geor(Arkası Sa. 9, Su 6 do) Izmir'de polisle silahlı çatışmaya giren gruptan 1 kadm öldü, 2 kişi de yaraJandı MALATYA DA ÜLKU OCAKLARI ÖNUNDE BİR KİŞİ ÖLDU RULDU TURGUTLU DA DA BIR GENC ÖLDURULDU IS TANBUL'DA BIR CESET BULUNDU. BALGAT OLAYI SANIKLARI 18 ARALIKTA YARGILANA CAK ANKARA DA DUN ŞIDDET OLAYLARIYLA ILGILİ 8 DURUŞMAYA DEVAM EDILDI Izmır Hotay da kaldıklan da ıreyı aramak ısteysn polıslerle catışan THKP C Eylem Bırlıgı ne u/e 4 kışılık bır hucrenın ele qecırılrnış cıkan cotışmoda b r kodın olmuş kadının kocasıy la bırlıkte ıkı kışı yaralanmıştır Istanbul Ayvasaroy do Muse \< Hostanesıne genc bır kız cesedı ıle yaralı bır erkek bırakılniış, oncak kımlıklerı b«lirlenememıştır Bu kışılerın doha once Levent te polisle cotışan kışılsr olabıleceğı ıhtımalı uzerın oe durulmaktadır Turgutlu da garoı onunde bekleyen bır genc bır aractan aclan yaylım ateşı sonucu ol mustur. ~ • • Bu konuyla ilgili Haberler 9. sayfada «Stanct by Türkiye KTFD'ne yeni ekonomik olanaklar sağladı LEFKOŞE Turkıye ı'e Kıbrıs Turk Federe Devletı arosında ımzalanan cdeme ve tı caret protokolunun Kıbrıs Turk Toplumuna saglcdıgı olanak lar Lefkoşede açıklanmıştır Turkıye nın Lefkoşe Buyukelçılığı Malıye ve Ekonomı Başmuşavırı Sadullah A/gun bu olanakları şoyle sıralamış tır • KTFDden Turkıye ye yapı lan ıhracat bedellerının ıhracatçıya suratle odenmesı ve Turkıye den yapılon ıtholatm pahalanmaması ıçın tescıl fıyatlarının yabancı para yerıne TL ıle belırlenmesı saglanacaktır • KTFDde yerleşık kışılerın Türkıye'den yolcu beraberınde KTFDye ıthal edebıleceklerı mal tutarı e"ı bın (50 000) lı(Arkosı So 9, Su. 4 de) duzenlenmesmın araaa Turk Hukumetmın odemeler dengesı durumunu güçlendırmektir » «Turkıje Hukümeh Fon'un polıtıkasına uygun olarak ongördüğu onlemlerle ilgılı olarak Fon'a danışacaktır » GAZİANTEPTE ARAMA EKİBİNE ATEŞ AÇAN SİLAH KAÇAKÇILARI BAŞKOMİSERİ ÖLDÜRDÜ GAZIANTEP (Cumhuriyet) Gazıantep Ada n karayolbnda Baspmar nevr nde dun sabaha karşı /apı'an gene, aramada bulunan Emnıyet Mudurlugu Araştırmo Boıu.nu a mırı Başkomıser Ismaıl Ozgumuş, sıloh kacakçnarı taraıın dan oldurulmuştur A'ama sırasında Adana ıstıkametınden gelen 35 KP 385 plakalı ©tomobıl, ekıplerj gorunce yolunu degıştırmış \e oraTiadan kaçmak ıstemışhr Yolu kesen araştırmo ekıbınce yapılan u/arıyo karşılık oıomo bılden polıslerın uzerıne oteş acılmış. bu orada polıs otosundan dışan çıkmaya calışon Başkomıser Ismaıl Ozgumjş vuruımuştur Ağır yaralonan Başkomıser kalatrıldıgı SSK. Hastanesı nde olmuştur. Polısln uzerlne ateş actıkton sonra Narlı yolundon kacmaya calışan otomobıl Kılıs yolundo Kızılhısar köyu yakınında kıstırılarok durdurulmuştur. Poııs(Arkası Sa. 9. Su 7 de) CHP'nin Yedinci Olağanüstü Kurultayı yarın toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Halk Partısı 7 Olağanustj Kurultayı, yarın toplanacakt r Bu arada CHP Mıllet Meclısı Grubunun dun yapılan toplantısında kurultay tarıhı tartışılmış ve yeni grup yonetım kurulu seçılmıştır Genel Başkan ve Başbakan Bjlent Ecevıfın acıs konuşmasıyla başlayacak olağanustu Kurultay'da tuzugun Kucuk Kurultayla ılgılı madaesıne bır ekleme \ODilacak, partılı bakanlo nn uye olmaları saglonacaktır Ayrıca bır gecıcı madde ıle de. Genel Yonetım Kuruluna, tuzukte yazılı butur sure. tarıh ve gunlerde gereklı bulacagı değışıklıgı yapma yetkısı verılecektır (Arkası Sa 9, Su 2 de) VELİDEDEOĞLU: YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ, BASIMEVİNİN BULUNUŞU KADAR ÖNEMLİ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) «Yazı Devrımısnın 50 yıldonumu dolayısıylo Turk Dıl Kurumunca düzenlenen konuşmalorın ılkınde Ord Prof Dr Hıf zı Veldet Veltdedeoglu «Yenl Turk harflerının kaoulurtu, basımevınin bulunuşu kador onemlı sayarlar. Bu yargı bence de dogrudur Çunku bu butuş Batıda okur yazorlığın yaygınlaşması yolunda nasıl buyuk bır etken ve aşcma olmuşsa, yeni Turk ABC'sının kabulü de bızde, avnı doğrultudo cok onemlı bır etken olmuştur» demıştır Yeni Türk hor*lerınm kabulunden oncekı calışmaları anla tan Ord Prof Dr Velıdedeoğ'u Ulusal Kurtuluş Sovaşıyla kurul muş yeni Turk devletının, Osmanlı Imparotortuğunun kurum lorını olduğu gıbı sürdürmesının doğal o'mayocağını hele dılımı zm sesıne ve yapısına hıc u,mavan Arop yazısının sürdürul (Arkası Sa 9, Sü 7 de) Y AZl S I Z GÖZLEM UOUR MUMCU Niyet Mektubu'nu açıkhyoruz ECEVİT HUKUMETININ 23 MART 1978 TA RIHINDE VVASHINGTON DA ULUSLARARASi PARA FONU (IMF) ILE IMZALADIGI NIYET MEKTUBUNUN TAM METNI BELLI OLMUS TUR MEKTUP ULUSLARARASI GELtNEK LER bYARINCA IMZALANDIG! TARIHTE IMF BAŞKANI OLAN VVITTEVEEN IN ADINA DUZENLENMIŞ VE MALIYE BAKANI ZIYA MUEZZINOĞLU TARAFINDAN IMZALANMIŞ TIR TURKIYE'DEKI EKONOMİK VE MAÜ KARARLAR MEKTUBUN IMZALANDIĞI TARIHTEN SONRA < NIYET MEKTUBU DOGRULTUSUNDA GEL1ŞV1STIR Yasal •• Önlemler... Mektubun tam metni 5. sayfada Afşin • Elbistan Santralının TIR'dan düşen şanzımanı onarım için Almanya'ya gönderiliyor K MARAŞ 5 ay once Mersln den Afşın Elbıstan termık santrolmo taşınırken yere duşen 20 mılyon lıro degenndekı şanzıman onarım lcın yen dsn Almanya'ya goder'lm ştır. Alınan bılgıye gore Goksun ücesı Karr.ışlı koyu yakınlarında yüklendığı 07e! «TIR» kamyonunudon dusen şanzıman (Arkası Sa 9, Su 4 de) OLA\XAR!N ARDINDAKt Tüm Ceplıelerde Birden... GERÇEK ntkle herşeyın bırdenbıre duzelmesını beklıyorlardı Umut polıtıkası Ecevıfın kımlıgınde agır basıyordu Bırdenbıre ı?C< ucretlerı artacak memur moaş lan yukselecek tarım taban fı yotları rekor kıracak, ucuzluk ve refah başlıyocak, ortalık gulluk gulistanhk olocok, kıralar dusecek trafık rahatlıyocok bolluk olacak. anorşı duro caktı Ozetle bıhncsız buyuk (Arkası Sa 9, Su 3 de) I urkıye'de ceşıt çeşıt ınsan var, Ancok MC'yı yıkon savaşımı, 3,5 yıllık surede devnmc) demokratık ıttıfa kı surukledı MC fasızmının eko nomık ve sıyasal baskılarıno karşı dırenış buyuk halk kıtie lerıne de yayıldı lc ve dış cık mazlonnda tokezleyen ve ulke ekonomrslni iflosın cukuruna duşuren MC'nfn AP kanodı por colandı. Cokuş boylece gercekleştı. llımlı saglo demokratık solun uzlosmosındo kucuk sa yı üstunlugune dayanan bir hu kumet kuruldu Iste o gun bu gundur savaşı nıın koşulları degıştı Turkıye yeni bır surece gırdı «Umudu nuz Ece t»ın sımgeledıği hu kumet, gercekte bır CHP kabi nesı bıle degıldı Yanl demokratık sol nıtelıgı agır basmıyor du Ne var kı Turkıye'de MC'ye karşı tepkılenn ve bu tepk'ler usturde yukselen ozlemlerın copı ve yoğunluğu büyuktu Bı iıncsız yıgıntar, bır sıhırlı deg POL DER VE POL • BİR YONETİCJLERİ DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANIŞTAN YARGILANDILAR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Derner<ler Yasası na ay kın hareket etmek ve bolucu I J < yapmak suçlarından yargı lanon POL DER ve POLBIR yo netıcılerının duruşmasma dun avnı saotte Ankaro 6 Asliye Csza Mankemesınde başlanıi Tiı^* r +•* Hakıonnda 1 yıldan 3 yıla ko 3ar ıap s cezası ıstenen POL DER ve POLBIR yönefc 'er (Arkası Sa 9, Su. 6 da) akanlar Kurulu, terorizme karşı alınacak yasal onD lemleri soptamak uzere colışmalar yapıyor Öncekl V gun gece gec saatlere kadar suren toplantıda bu yasal önlemler uzun uzodıyo tartışıldı Terorizme karsı yasal önlemler getırme gereksınme3i açıkseçık ortadadtr «Hayır onlem gerekmez? dıyebiiecek aklı başında bır yurttas cıkacogını hıc sanmıyoruz. Butun sorun, getırılecek onlemlerın temel hak ve ozgurluklerı koruyucu nıtelıkte olmosıdır Hukjmet, kuruldugu gunden bu yana, duşunce ozgurluğunden yana oldugunu buna karşı silahlı orgutlenmeler ve eylemlerle sonuna dek savaşacagını sık sık acıklamaktodır Yasal önlemler gorusulürken, onlemlerın kıme ve neye karşı olduğu cok kesin olcuier ve sınırlorlo ortayo konmalıdır. Ceza yasasında, sıyasal omaçlaria silahlı orgut kurmak ya da toplumun silahlı bır kesimıyle eylem• kalkısmada bulunıııak ayrı cyrı yaptırımlara baglanmış1 tır. Ayrıca, atestı sılahların bulunaurulması ve olımsatımıylo ılgıli ozel vosalar da bulunmaktadır Sanıyoruz kı, saptanması gereken ılk yasal önlemler, bu mteiiktekı suçların ivedılikle mahkeme onune getırılmesı ve silahlı eylemlerle ilgılı yaptırımların bir olcude agırlaştırılmasıdır. Hukumetın bir yandan terorizme karsı en etkıli ve •coklu onlemlerl alırken, ote yandan da duşunce özgürkgunu koruyucu adımlor atması son cJerece yarariı olacoktır (Arkası Sa 11, Su 7de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog