Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

öksürük pastili BOĞAZIYUMUSATIR 5.î. Yıl: Sayı: 19517 umhuriyet Kurucusu: VUNUS NADİ Perşembe. 30 Kasım 1978 (30 November) Sotıg Fiyatlonmız Almanyo Hollanda Danimarka Fransa Belçika İngiltere Df/1 I Hfl I Dkr 2.75 FF* 2 Bfrs 1 5 P 2O 1» Bulutoğlu hakkındaki gensoru önergesi CHP Grubunda gündeme alındı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) CHP grubundo aun /apı an goruşmeler sonucu Turon Guneş ve arkadoşları tarafından Isletmeler Bakonı Kenan Balutogiu hakkınaa verlen gsnsoru onergesınm gundeme alımosı korarlaş'ırı'mıştır Işlet meıer 8aı<onı Buluîogu grupta yaptığı konuşmada gensorunun Oündeme alınmosı yonunde o/ kullanılmasını ıstemış, olayların gensoru gorusmelen sırostnaa oydınlonacagını bılo rmıştır Yo pılan o/'aiioda grubun b u y j * b:r coğunluğunun gensorunun onergesının gürtdsme alınması yönunde oy verd ğı 1015 kış mn de onergenın gundema olınmaması ıçın oy kullondığı oğronılmıştır. GUNEŞ'IN KONUSMASI Grup toplantısındo soz olon Guneş, tBokanları biz tayın etmeyiz Bizim güventmlzle ve iyl calışvrlaıso ıs bcısında kahrıor Hukumet programını ve partı programının soygınlığını korurlarsa gorevlerınde kalırlar Hukumette bır bakan deg'ştı dıye kıyamet kopmaz hukumet yıkıl maz partı iktıdardan gıtmez> dem şîır. Guneş bazı ar<aaa;>larınm cblr gor.p bakan buldun onunla uğraşıyorsun» dsd kler nı hatıriatarak «Hiç bsr bakanı gartp gormuyorum oma. bunu soyleyenler (Arfcası Sa 9. Su 7 de) I isletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, KİT'lerde verimliliğin sağlanması ve özyönetim için çalısmalar yaptığını belirterek, önergenin gündeme alınmasını istedi. Onerge sahiplerinden Turan Güneş, «Hükumette bir bakan değişti diye kıyamet kopmaz, hukumet yıkılmaz, parti iktidardan gitmez» dedi. Denktaş: Bağımsız devlet kurma zamanı £eldi NEVVYORK (ANKA) De/ kararı kobu' ede^ed g n , ne •et Bas<anı Rajf Den< c? B r aeolerı/ e b r kte Gavenl k Kon 'esm ş M let'er Gu/en < Konseyıne gourdugjnu bslırterek se/ n n Kıorıs konusundo ka «Genel Sekreter VValdheım gorusmelerın başlayabılmesı içın bül ett ğı «arann Tjrk topıubu kararlar ışıgında bır yontem munca kaDul edılTiesının soz bulmalıdın» öem ştır konusu olmadıgm soy.emıştır Guvenlık Konseyı'n n Kıbns Devlet Başkont Den'*taş Rum konusunda aldığı karardan sonYonet mı Dış şlerı Bakanı Ro ra basın mensuplarının sorutolaidıs m Tur< toplumj tems Innı cevap andıron Den<tas. c sını kabul etaıeyecek kadar Turk toplumjnun soz kortusj ılen gıtt ğmı bel rterek şoy e denvstır «Kendisme lyıce anlayaeagı ve baktıgında gozle gorecegı bir cevap vermemız gerektıgıne ınanıyorum Bunun adına da ayrı devlet kurmok denır Bu devietı boskanlarmın tanı yıp tonımamosı onemlı degıldır Onemlı olan, Rum lıderlıgının ve Rum halkınm gerceklerı gor mesı ve hayalden kurtulmasıdır » tr Denktaş şo,le de^am etm ş«Kıbns ın tumune şamıl bır hukumet yoktur ve Rum idoresı blzımle anlaşmadıkca da boyle b'r hukumet olomoz » Rumlorın tum goçmenlerın evier ne donme< ^eüiKier n ha'bukı b j konjda ıkı!ı an aşma'or bulundjğunu ve nu'js mubade es n n b j artlasfTia ar uyannca geiel sekreterın go ze' "i nde yopıld ğını hatıratan Den<taş bm erce K Ş , I /enıden /erırden edecek b r korarı TUTK toplumuno enpoze edeCSK hıcb'r gucun bu unmad ğını oelırtm şt r De'let Başkcm Den<taş şo/le dem s'ır «Turk askerl Kıbns ta BM IIkelerının yuce saydıgı tum haklorı şerefle korumaktad>r Go(Arkosı Sa 9 Su 5 de) Ankara, Güvenlik Konseyi kararını olumsuz karşıladı BİRLEŞMIŞ MİLLETLER (New York) BM Guvenhk Konseyi oncekı akşam oyDirlığı/le aldıgı karorda daha once olınrmş olan Konsey kararlorının ıkı tarafın anlaşocakları bır zoman cızelgesı ıcmde uygulanmasmı ıstemıstır Guvenlık Konseyı nın Kıbns'a ılışkın kararlarında Adoda^ı yabancı bırliKİer n ce< I mesını. gocrnenlerın yerıne gerı dontıeler 1 gıbl hukumler yer almaktadır Kıbrıç Rum Yonelımı Oışıçlsrı Bakanı Rollandıs de o/lamodan scnra gazetecılere Guvenlık Konseyınden daha sert bır karar beKlen.ekle bırlıkte once kt karcrlorın uygulanması ıcın ılk kez tzamon unsuru» ıçeren b j karorı tTatmın edıciı bulduklormı acıklamıştır. Turkıye'nın BM dokl Daım! Temsılcısı Buyukelcı Orhan Eralp ıse kararı onaytamodıgm belırtmış ve «Bu koşullar altındo Turk Hukumetl kararla ken disını baglı sayamaz» demıştır Ote yandan Bırleşmış Mıllet !e Guvenlık Konseyının Kıbnsla ılgılı olarak oybırlıgı ıl« kabul ettığı karar tasarısı Ankara da Turk Hukumet çevrelerın de «yumujntılmı» elmakta birlikte ylne da gerceklerl gozaltı eden ve bir çozume ulajılması olonoklarını sınırlandıran» iıte lıkte bır karar olarak nıîelendı rılmıçtır Kıbns Turk Federe Devleti Baskanı Rauf Denktaş ın «yapılması gereken seyın KTFD'nin bagımsızlıgını llan etmek oldugu» yotundokı ocık'amasınm ise hük jmet ceve erınde «fhtıyatla değerlendırıldıgı» ıfaâe eaılmektedır Turkıye nın ulke e.<onomıc nın ıcınde bulundugu darboğoz ları gıdermesı ıcın ceş tlı Batı lı ulkelerle surdurulen goruşme lerı ve ucuncu dunya ulkelerıvıe gelıstınlmesıne colışılan ılıskl len olumsuz vonde etkıleyecek boyte nzıkolu bır adımo «tum alternatlfler tukenmeden» nza gostermevecegl dıplomatık cev rele r ce belırtılmektedır Guvenlık Konseyı ncn Kıbrı3 ko r usunda oncekı oi"5aTi kibu' ettıâ 1 karar Vene'uella H > dıstan Cekoslovakya, Kuveyt <i9 NIIPI'VO tarofırrfan hazır'ao ı.ştı Bu kararda ^da'daki ıkı 'oplum temçılctle!n n uzennde anlosmava voılacak esa= îara davah olaraK ve Guvenlık ^cnseyı'nın dah3 orrekı k a r c 'aınt dıkkate alark BM Genel Sekretennın göretımmde gorüs rrelere "enıden başlamaları cağ nsıno da yer verıİTtektedır BM Guvenhk Konsevının beş Taddel k korarında Genel Sek •eter VValdheım m toplumlarn r a (Arkası Sa 9 Su 3 de) Aybar Ecevıt'in konuşmasmı eleştirdı : "Türkıye'deki kadar ağır cezalı yasa uygar hıçbır ulkede yoktur,, ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Sosyalıst Devnm Portısı Genel Başkanı Mehmet Alı Aybcr bır demec vererek Ecevıt ın CHP ortak g'ubundo yapıigı konuşmayı eiestırmış tŞıddet •ylemlerl yosol boşluklardan gelmıyor. Turkıye dekl kadar agır cezalı yasa, uygar hıcbıc ülkede yoktur» demı^tır Aybor ozetle şoyle demıst r «Başbakan Işin ta başmdcn b«ri sıddet eylemlerıne yantış teshisler koymuştur Şıddetlı yo »alar getırmek de bu yanlışlann son halkosıdır Gercek sudur kı, ştddet eylemlennın tır(Arkası Sa Z, Su. 6 da) Kaptan Cousteau'nun 'Calipso,, gemisi ile Türk karasularında araştırma yapmasının yasaklandığı öne sürülüyor Pfenses, saray görevlileri ıçin Kapabçarşı'dan Noel hediyesi ald ı Monaco Prensı ve Prensesını gezd rmekle gorevlı bır Dışışıerı mensubuno gore u ılu konukiar plan ve programdon hoşlanmıyorlor Bu yüzden Istanbul ge2isınde ış'er «Plansız ve progromsız» yürutuljyor Unlü konukların nereye gıie ceklerı ve ne yapacokları ao kıkası dOKikasına kararlaştırılı yor Ornsqın oicekı gece Istanbul a gelen Prens Ramıer ve eşı dun sabah kaıdıklan Hılton ote ın n broşurunden Rııs te'npaşa Camısının cm ıer nın cok unlu oldugunu ogrenmış Ier Prenses Groce kend sını qezdırmek!e qorevlı oianiaro bu camı/ı gormek ıstedıgmı (Arkası Sa 9, Su 4 de) IZMIR (Cumhurıyet Ege Burosu) Kaptan Ccusteau nun karasulanmı^da 'Calıpso* ıle araştırmo yapması tunstık amaclı da olsa lımanlarıTiıza gırmesmın yasoklanc*ığı one surulmuştur Dıs slerı Bakanlığınca resmı bır acviama yapılmamasına karşın kaptan Cousîeau nur «Calipso» ıle karasuları•niîoa araştırrra yapmasının yasoklamasının necenı, Boarum öa su altmaa Dulunan k rı batık yupıtların ortadon Kavbolması ve ıddıaya gore Fge Dsnızı (Arkası Sa 9, Su 4 de) 12 Mart döneminin kışkırtıcı ajanı Mahir Kaynak MİTde daire başkanlığına terii etti ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Mıllı Istıhbarat Teskılatında yenı bazı oto ma ışlemlenn gerceki9ştırıldığı bu arada gorevınden clman MIT Istanbul Botge Baskanı Nurı Gundeş ıle ılqılı ışlemın de riu'durulduğu ogrenılmıştır Gundeş n ao'evınden alınma ışıemınl ogrendıkten sonra MIT Mustesarı Adnan Ersoz ıle go rustugu ve bu gorusmeden sonra gorevden alınma slemtnın durduruldugu bıldınlmekted r Terfı ederek ıstıhbarot başkan yardımcılığına qetınlen MIT Ankara (Arkası Sa 9 Su 7 de) Erzincan ve Adana'da iki kişi öldürüldü TRT DER Başkanı, «Oldubittiye getirilen sınaviarla TRT, demokrasi düsmaniarının çemberine itiliyor» dedi TRTDER Yonet.m Başkonı Erkan Oyal dun bır ocıklcma yaparak, Yardımcı Hızmetler sınıfında eksık oları 50 kodro ıcın acılon sınavı eleştırmış. sınavın bır olup bıt tıye get.nldıgını tTRT'dekı fo «ıst kadrolonn genışietılmek ıslendlgım» one surmuştur TRTDER ın basına yopt ğı jcıklamado ozstls şu savloro ^er venlmıst r (Arkası So 9 Sü 4 de) Işverenler IG Metall'i lokavtla tehdit etti GÖZLEM UĞUR MUMCU FRANKFURT (Cumhurıyet) Oncekı g j n IG Metoll ın ılk a samada demr ce k ışyerlermoe Duısburg ve cevresıide 37 bm ışcıyl* boslattıgı grev surerken Şüphe ÎSerede ? > Içel Tabipler Birliği, Akkuyu'da kurulacak nükleer santrale karsı çıktı MERSIN, (Cumhuriyet) ice! Fab'pıer Bırlıgı Boşkcnı Dr Op Vuksel Burgutoöjj düzenledığı sasın toplantısında Tabıpler 3'rl.ğı olarak Gjtnar ın Akkuyu <oyunde kurulmosı ıcın yoğun tazırlıkları yaoılon atom sont•olıne korşı olduklorını oçıkiomıştır (Arfcost Sa 9, Sü 4 de) I I ep llerıcı ogretim üyelerinl seclyorlar Docent Yalcın U Sanalan Prof Burhan Cahıt Unal Doç Server • • Tanıllı. Ooc Bedrettın Comert Pro! Bedrı Karafakıoglu. Şımdi de, Necdet Buluf Dr 8ulut TIP odaylorındandır sosyalıst egılımlidır Once'eri ODTU'de ogretim uyelıgaı yapmış, şımdı d« Karadenız Teknlk Unıversıtesinde calışıyor. Saldırganlar, bellı kı Dr Buiut'un, gelısıni gıdışmi lylce ızlemısler, sonra da kurdukları pusuyla amacladıkları cinoyeti ıslemeye yonelmişlerdır Alınan ilk bılgılere gore, Dr. Bulut un cşı, saldırganları tanımıştır Bir ogretim uyesıne saldırı oldu mu, sorusturmanın öncelıkle, saldırıya ugcoyan ogretim uyesinın ders verdigi öğrencl kesımlerıne yonelmesı gerekır.. Cunku, terorıst eylemlere başvuraniar, buyuk çoğunluklo öğrencıierdir Bu ogrencılenn bağlı bulundukları orgutter, oldurulecek ogretım uyesıni secıyor, sonra da elıne sllah venten katıller gıdıp cınayeiı Isliyor Docent Server Tanıllı uurutduktan sonra MIT yo do Istanbul Emnıyet Mudurljgu, Tanlllf'yı «Uygarlık Torıhıı adlı ders kıtabındo komunızm propogondosı yaptı dıy» ihbar eden sagcı ogrencıler ve bunların yokın cevrelerınde ınceleme, araştırma ve soruşturmaloro glrışmış midlr?. (Arkası Sa 9. Su 7 de) Yurt dışında çalışanların döviz beyanı koşulu kaldırıldı ANKARA Yurt dış ıda ca lısan Turk ışçılerının, Turkıyeden cıkışlarında dovız karşılıgmda bHet atır.alan holınde do vızlerını yurda gınşte beyan et mglerı ve bır ay ıcınde yetk ı ban^ala'da b o z c j ' i aları koşjl lu ararma ccaktır Malıye Bokanhâı nın Resm, Gazete de /ayınlanan Turk Parasının Kıyrretınl Koruma Hak Mnoakı 17 Sa/ılı Kara, a ılışkın teblığ bukumlerı yurt dışında colışnakta olcijkları pasaport lorındakı kayıtıarla be'geienen Türk voiandaşlarıno uygulanacaktır. ışverenler «Lokavt uygulamosına geçme» tehdıdınde bulunmuşiardır Işverenıer Bırl gı nın bır yetk lısı IG Metal yonet'cılerıne «Sendıkanın tutumunda bır yu muşama olmadıgı takdirde cu ma sabahı grevdekı 8 Işyermde Lokavt ılan etme eğllımınde olduklannı» btıdırri'ştır Ote /andan !G Metall Sendıkasına yakın cevrelerden ögrenıldığ'ne gore Sendıka «Iş kavgası>nı sonuna kadar goturerek kesır bır başarıyla sonuclandırna amacındo ka r arlıdır Ayn çevreler «işverenlerın konuya yaklaşim gostermelerı ve katı tutumlarını surdurmeleri halınde grevın genışletılebılecegını» ae belırtmışlerdır DAYANIŞMA ICİNDELER Başta FIDEF olınak uzere Al manya da Almon ve Turk tum ılerıcı dernekler grev sorunun do IG Metall ve grevdekı ıscıler le *arı bır tia/anışma ıc nd« ol auKİomı b'dırrmslerdır FtDEF dun uye P " ne bır ccç öa DU U narak gre^der.ı emekcı'enn des 1 teklenmesmı ıstem ştır (Bu konjaa^ı haoe' 6 sa ra^adır) BUYUK ILGI GÖRDU Almanya da yaklasık 50 \ı\dan bu yana demır cehrc ışko lundo Ik kez greve g dılmesı ka muoyu ve basın tara'ından bu yuk bır ılgıyle ızlenmektea'r Ga zete er greve genış bır bıc mde yer vermekte ılerıcı cevre'er ' S ^ en'e r n 'utun'unj e'eştır mekted rler Cumhurıyet Haber Merkezı Adana da Guney Sana/ı Fab'ikası nda calışan bır muhendıs oncekı aksam 19 sıra lanndo kımlıklerı belırlenerne yen ıkı kışının actıklcrı ates so nucu olmustur ODTU mezunj oidugu bıidınien rruhendıs ıb rahım Bozsoy Zıyopaşa Bulvarı ndo yuruyerek evıne gı cerken bır motosıklete b'nmış ıkı kıs vanına vaklasorok ates ac^ıs'ardır Ceşıth verlerıden aâır yaralanan muhen Oıs Bozsov cevreden vetışen\f" tarafından hostaneve koldırHırken volda olmustur Moto S'kletlı sa>dıraanlar oiav ver rınden hızla uzaklaşmışlardı Emn yet Mudurü Yılmaz Copm olaurulen muhend s ibranırn Bozsov un sımdıye kadar sıyasa1 bır evlemı bulunmodığjnı ve cahşma arkadaslarınca se v en bır < sı oidıcunu bıldırm's tır • K c o n ılcesme baâ'ı Imam Oplj bucağı Iısesını basan 12 o^rencıden 5 ı oncekı qun tu tuK'anm stır Jandarmadan ve rı'ei bıiq'v« oore iısede 'kı s' or Dıfa gır«>o oğrenrıl"»' n«'S <(Arkası Sa 9, Su 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK urkıye bırdenblre bugun ıcınde bulundugu duruma dusmedl Dunyo tarihınde bır toplumun durup dururken, yo da beşon ay ıcmde kalkındıgını veyo bottıgını gosterır tek ornek yoktur Devletlerın yukselmelerı gıbl cokuslerı de bır surecin sonucunda gerceklesır Bu gercek, bir bllımsei kuralı yansıtır Serinkanhhk ve Denge luklar orlomındo guvenoyu almtştır Bır yandan borcları ertpleyıp «Taze Para» bulorok bır yandan ıcerde teror ve anarsıyı bastıracok ote yandan kordugum otmuş dış sorunları cozecektır Butun bun1ar zaman ısteyen işlerdlr Ustelık «Devlst orguilerinı anayasaılaştırma> işlevıni de ustlenmıştır kı bu do sabırla başarıyo ulasabılır Hukumetın sağ Ile sol arasındakl denge aranışı icmde naacrus'J bır serinkanhhk gostermesı başarının ılk koşuludur Ne <ıar kı 1978 Turkıye slnın toplumsol gucleri de artık uyanmış. bılınclenmış haklarını savunmayı pn guc ko şuHar ıcınde ogrenmış kuvvst'erdır MC ottakl.gının co zulmesı ve dagılması ycınız CHP nın degıl Turkıye nın butun ılerıcı ve demokratık kuvvetlerının ortak sovaşımıyla gerçekleşmıştır Gerçı TUT* ye nın sol kesım nde sorumsuz ve kuskulu cgutler de bulunmoktodır, ama sog Ile sol arasındo bır denge rukumetl sayılan Ecevıt kobmesının genıs b<r demokratık velpazeden quc aldıgını hıc unutmamak g«rek>r Reaîıte bovleyken Ecevlt • ** (Arkası Sa 9, Su 6 da) Karamursel ussu, Denız Kuvvetlerı emrine veriliyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ABD'nın denetımınde bulu non btr suredır tasfıye ısleınlerı surourülen Karomursel Den z Ussunun Turk Genelkuımay Baskonlığına devedılmes ne I skın ısierıerın tamamlanmak uze'e oldugu Usaan Demz K U J vetler Komutanlığı emrine venleceğı ogrenılmıştir Mıln Sa vunma Bakonlığı yetkılılerındei saglanan bılgılere gore Kara(Arkası Sa. 9, Su 5 de) T Durum boyle olunca Turklye nın bır geceden sooaha du zelıvtreceğıni umonlar herşeyın beson oydo gultuk gulıstanlık oluverecegıni sananlar dussel kurgulorın açmazına dusenlerdır Ecevıt vonetımi d> olumsuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog