Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÜSKÜOAR'DA TEK İSİM 0ERSANE5İ Te, 33 26 24 • USKÜDAR GARANTİLİ Oniversıte Ha2irhk Kdrsterı Scn sınıflar 4 Kasım Beklemel'ler 6 Kcsım'dg 55. Tıl; Sayı: 19493 Cumhuriyet Kurucusu: YüXUS NADÎ Almcmya HotkıncJa Donimorko Pronsa Belçika (nç.ftere DM I HfJ I Okr 2.73 Ff* 2 Bfrs 16 P 2O 3 KASIM 1978 (3 N'OVEMBER) Parlamento yeni yasaına başladı, AP ve CHP'de grup yöneticileri için seçim yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CurrFurly«t Senatosu ıle Mıllet Msclısı dun yenı vasama yılıno başlarrnş bu oroda CHP v« AP'nın Senato ve Mıüet Meclısı Grup Yonefıcılerı dun yapılon secımlerle bel'MenTiıştır. AP. Mıllet Meclısı Grup Başkonvektllerme Nev ş*hır MıNeNekıiı Esot Kırotlıoğlu. Ankara Mılletve kılı Turgut Toker ve Balıkesır Mıiletvekılı Cıhot Bı'gehon adoy oimu5İardrr. Yapilan secımler sonundo Esat Kıratlıoğlu 111 o/, Toker ıse 99 oy o'arak Grup Başkanvekıii secılmışler, Cihot Bılgstian ıse 46 o/ olmışiT AP'nirt gecen yılkı Grup Baskanvektllerınden llhon Ersoy odaylığını koymomıştır. (Arkası Sa. 9, SO. 4 d«) yılına Atina, bir Türk avcı botunun Yunan balıkçı teknesini batırdığını acıkladı ATINA Assocıafid Pre;« omnsının harjenne gwe salı gecesı bır Turk h j a m botu. t>ir Yunan balıkçı gemısmı tz leyerek, Yunan karasulan ıcınde batır mıştır. Yunon Savunma Bakanlığı sozcusünun açıkiamasma gore. gemıds bufj nan dort Yunan bclıkcısmdan bırl oloy sırasmda öîmustur. Sozcu, Boşbakan Knromonlıs ıle yet kılı bokanlorın dun saboh toplonorok olayı goruştüklerını belırtrnıştır. ResTi koyncklar ise Doğu Ege'dekı Yunan donanmosının OIOTITIO gecinidığmt soylemışlerdır. (ArVosı Sa. 9, Sü. 3 de) Doların 35, markın da 20 TL'ye çıkarılması yolundaki IMF istemi Hükümetçe, doların tüm dünyada değer yitirdiği gerekçesiyfe kabul edilmedi. AET'den önümüzdeki 5 yıllık dönemde 16 mil/ar dolar tutarında kredi istiyoruz gore, Türkıye tan"i alanında Turkıye ı!e Avrupo Ekonomık Topluluğu (AET) arasındo s j ozeliıkle zeytınyağı. narencye. meyve suları ve domotes salren goruşmelen gozden gearen bır yczıda Fransa'nın Le casmda AET pazamda d:ğer Akdenız ulkeler ne tanınacak Monde gazetesı muhobın, Tukıye'nın ıstemlerını değerlenui olanaklaro salııp olmayı ıste••lekted.r. Bu arada Tjrk rerek Ankaro 1I9 Topluluk arasmdo ortok bir zemıne varılmo 'arım ürunlerme genel olarak sında güclükler cekıleceğmı be tanınacak odünlenn Ocuncü ul lırtmıçtır. Le Monde gazetesıı.ın k9İere gore avantojlı kılınmosı öngörülmektedır. Brüksel muhabiMnın bildırdığıne Le Monde'o gore, Turkı/e ıle AET crasıpdo en guc sorunun Turkı/e'nın Topluluktan ıstedıgır.e gore Ankara elemegı Turkıye'nın gelecek bsş yıl iG'n Topluluktan 16 mılyar dolar yardım tstedırjı belırtılerek bunun C mılyar dolorınm Tjrkıye'n.n AET'ye bırıkmış dış tıcaret acığı olduğu, 8 mı ; /ar dolarınm ıse vadesi gsien d ı ş borciorı ofdugu belırtılmektedır. Turkıye vadesi geimış borç lcr ve bırıkmış dış tıcaret 0cıklarının ertelenmesınden baş ka Topluluktan 8 mıl/or dolar yeni kredı Istemektedır. AHKTra onumüzdekı beş yılı kapsayacak bu 8 mı'yar dolarlık yen' kredılerın 4,4 mılyar dolarını AET dogrurian Turk'/e'y». (Arkosı Sa. 9. Sü. 3 de) IMF'nin yeni devalüasyon önerisini hükümet reddetti ANKARA. (Cumhurlyei Bürosu) Ulusıiraıası Para Fonu (IMF) Turkıye ye tyenı güclukler» cıkartırksn. A n k a " cakı gorusmeler sırasında ozellıkle «yeni bır devaluasyon» uzerıncie durmuş ve 25 lıra oian Anerıkan dolarır»,n 3*) lıra/a, 14,40 lıra olan Almon Markı'nın da 20 lırayo yuksellıimesını ıstemıştır. Ûte yandon ör.ceki gun EVonom.k Işbırlığ vs Kalxnma Orgutu (OECD) >!e Porıs te yopılan toc.arrtıda «Borc erteleme ve taze para olcnakları» is ıigılı Turkıye'n.n vurgulaaığı ko nulara hıc bır bıcırr.de yanıt verılmenrş'ır. 'MF le boşkenirekı vapılon goruşrnsler lolumsuz» b ' b;cm de sonuçlanmıştır. IMF, eskı Yalçm DOCAN rien olduğj gıb'. devaluasyon or.enlemı ymeiem ş, komu horca'nalarında kısıntı/a gıdılmes1 nm fzoruniugunu» bıldırrmş ve f'yat artışlarını «cok yuksek» bulmust'jr One sürulciuğune go re. IMF ıle Ecevıt h'jkurref ozell.kle «yeni devaluasyon» 01e rısı uzerınde onlaşma/a varamamışıardır Bu nedenle de, gorusmeler yorıdc kesılmıstır IMF son yapılan kur oyarlaTialarını «yetersiz» bulmuş ve 'hracatn orttırılcbılmesının «en onemlı koşulu»nun dolara gore Turk lırasının devalue ecıılmesı oldurjunu fcıldırmişt r Turkafi buna karşı çıkmış ve «Dolar tum dunya pıyasalarında de ğer yitirirken Turk Lirası'nın Do lar korşısında değer yıtırmftsınin olagan bır ışlem olmadıgı» kCPusunao dırenmıştır llerı suruldugune gors. Turk U'n&ınn değerının dolar karçısırda 25 lıradan 35 iırayO dusurulmss1. Almci Markı'nın değerı" n d6 14 40 den 20 lıroyo dLişurülrr.e.sı onerılmıS'ır Önerl g»rı csvrıl (Arkosı Sa. 9, Su. 8 de) Zeytinburnu'nda yaralananlardan biri öldü | Kayseri'de komandolar Atatürk ve Sümer liselerinde olay çıkardı: 12 kişi gözaltına alındı. Bir işçi esiyle birlıkte evine giderken öldürüldü. ZsytinburriLi'ndıj 6ncekl gün bır kahvehanenır» kurşunlonmosı ola/ında yaralanon 8 k'şıden Hamlt Celayir tedavi edıld'gı hasiartede ömüştür. Slltvrkapı mezartığında oncekı sabah ik' kurçunia oldurülmüş olarak buiunan gencın bîr l.se ogrencısı oiduğu aniosılTiışîır. Kevseri'de bır işcl eşınln yan'ıda odjrülnus, iıseierd» olcy cıkaran 12 ülkücü ae go;oltıno a!ınmıştır. kop/a cekerken br ogrencı/ı yaka:oyaT uc öğrelnen kornanaoar tsro'ındoT dovu!ere< vorc'anmş. bu oroda Suieyır.an Dem rel'ın ö§retrren vegenın'n evı kurşun!onm.ştır. b!r bokkaıa atıici patlayıcı maddan.n •dncti pctlomosı sonucu yaralanmıştır. Ankara'da Çocuk Esırgeme Kurumu mutemedi so/u!mı.s. elındski conîadan <ururr.jn 130 bın lırası alınmiştT. Adana'da TÖBDSR'll b'r öğretmen'n evl kurşunlanmıs, Bandırna'da do b r öğretr.en n o'.omobıi ne paüa/ıcı madde oîı'Tiiştır. Ankara'da Ba.n^acılık ve Sıgortacılık Yuksek O<uiu.ıo atılon patlay.cı n.adde hasora yo'acnış, oku! 6 kasıma kadar kapatı.Ttışt.r. • j 1 ; OfducJân SİI^h ' | ' ı tstanbul Hober Servisl 1. Ordu'ya a>t ıkı G3 tufeğ nı colcnia'in oran mcsı sırasindo. cıncyeî ve soygun sanığ' olan ve E czığ Ağır Ceza tAc'r.Virnes1 tffrcfındcn 30 yıi ağ.r nap:s cezasıno mohkucdi| r> v tay'ca onaylanan * * c«osı vor< | Mustafa l!ık yakalanr.ı$Istanbul Emnivet Mu kacaK î Başbakan ECGVltl » tt>t"tir\\f*rf* l c l I I H I C I ı KdrŞI • | lllSimll . Ol|* , {Cumhuriyet Hober Mer J kezı) AnKara Unıvepsı ' tesıncie venı ogretım ym ı na dun boşla n ırken dahu ] once acılocagı bfdırılen. ' Ege Unıversıtest'nm yönı \ cgretım yılıra gırme&ı de ] 15 kasima ertelenmistır. ı Ankoro Unıversıtesının : , KIŞ AYLAR1NDA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DAHA DA ARTACAĞI BELİRTÎLDİ lışırken, Seydis«h'r Alümfnyum ANKARA. (ANKA) Elektrık kesıntı ve kısıntılarının ayTesisleri ener|i yokiugu nededınlatnadan değıl. «Montojcı nıyle atıl bır durumda bekletılluks tuketime yonelik sanayi mektedir.» kesımlerinden yapılmast» ıstenrvıştır. Elektrık Muhendıslerı Odasınca bu konuda yayınlanan bıldırıde, «Kış aylarında elektrik kesintilerinin daha da artacoğı gorulmektedir» den.lmıstır. Bıidırıde, «Yeni iktidar dön« minde bozı madenlerin kamuloştırılması gibi olumlu bırtokım ndımlorın otılmasına karşın soruna kısa donemda halk yararıno cozumler getirme yonunde hlcbir caboya rastlanmomoktodır» donılmektedır B.l öır. sovle sona ermektedır«Kesinti ve kısıntı uygulomaları gecmlş MC donemierınde oldugu gibi montojcı ve luks tu ketime yonelik dışa bağımlı ser moye cevrelerlnın yarormo ve halkın cıkarlarıno ters bir yon de uygulonmaktodır. Her gun yeni bir sakız fabrikası türerken, tuketim oianağı olmayan ANKARA (A.A.) DİSK Y6kapasitede solca fobrikolart ça netım Kurulu ve Bavkanıar Kon seyının ortak topıantısı dun de de'/am eimpŞlır. ılk ioplontıdü ıkı cyrı kom'Syon kuruldugj bu kcmısyonlardcn b'nnın Türk lş ıle yapılacok işbırliğı ve Turk • lş ın bııCınsı konusun dc rGpor hazırladıgı. otekınm 1ss dığer koroulorc ıl.şk.n rapcrj ANKARA (Cumhuriyet Burosu) se diğer konclara ılışkın raporu Başbakan Bulent Ecevıt ve mısycnlar caiışaıoiarsfi gec SGano muhalefet partıs' lıderı Sucticre kadar suraurmuştur. Ko leymon Demırel'm bu akşam mısyonlann haiırladığı rapor'.cı teievızyondcn sunulacak «Yosagoruşmek u;ere l> 3K Yonema yılı başlarken» adlı bır hatıın Kurulu ve Başkaı.iar Konber progromdo bırer konuşmo seyı üun saat 11 CO'ae tekıcr yapacakları bıldırılmıştır. Partoplonmışîır lomentonun acılışı nedenıyle vata.idosionn meclıslerden ne bekledıklermın roportaılar bıcıminde sunulaccğı programda Başbakan olarak Ecevıt hukumetın bu yasama yılında meclislere getıreceklen yasa tason'arı konusundo bılgı vereceğı Ana Mulıaiefet Portısı Gensl Baakanı olan Suleymon Dem,rel'ın ıse meclıslertn calışmaIZMIR, (Cumhuriyet Ege Bu(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) ocılış torenı DTCF'nde yn j pılmış, Başbakan Ecev t ı C2»İ3nİ3r , [ * 9K9nıı>l/An durluğu torafından vapıl c n acklarr.oya gore. 1 tjfegım ca'on k.s'ier'n aranr^ası fırosırda, K^va Ycyın'cnnn Satııbı ve y An«jrSİk c t \ f>'r%^ t%tCıllSyCU aranırKen orduson ıkı tone GS VG S O V P U n \ S ı#9İ/9İ9nrlı lcı do sonık olarak gecnm scîvbi Mehmet Poljt ızlenneye basianmışt r. (Ark0S1 S a 9 Su °^' Islerı Muduruntn oa ; }TdK<SI<ftnai . , d0 , şı tertıplerı ıcm tılsımlı hır ı cozum olmodığı.'iı soylem.s ve «Turk halkı tılsım | lı cozum oyunlorıno gel ı meyecektin dsmıştr. Rek ] tor Tahs.n Orguç de, şıd | det oloylarının boyutlarıno ı d'kkat cekerek sıyosol car ] tı lıderler'm goruş bırlığr ' ne ccğırrnıştır vaptığ> konuşırado, onnr ] ÇOZUm yOk,, <Arkosı Sa. 9, Sü.6 na) Haberi 7. sajfada Alman TV'si Türkeş'in toplantısını eleştirdi BONN MHP Gen?l B35kanı A,pa3lan Tur<eş'ın Aın^an va îiyaretı boşta k:t!e hotsrleşr.e aracla1"' ve «Almon Sendıkalor Birliği» <DGB) oiTck Lzere t'jm aemokratık kurjUşlar arosmda genıs tspkılere yol acmcl'îadır Pazartes! cVşc^ı Dınno! TV kanalının oy nntılı ckşam rıaberiermın yorun bölumü de bu konj/a s.Tif rnıştır Turkeş'm carşomba g j nu Frankfurt'ta duzenle,eceğl toplanlıya karsı do DG8 Hessen orgü'.j cok sert bır bıld.rl yayınlamış, olcym «Bütün demokrotik gücter içm bir provokasyon» nıîe^ğ1 taşıd ğını VL.rgulaTiış ve Ö7gur!ukcıj b j tün kurjluşlcn aynı gun yıne Yağmur ATSIZ F~an'<f j r t ta djzenledığ' korşı gosîerıye katılna^o cağırmıştır. Pozurtesi okşa'^ıı teievızyon bf.nci konalında. Almarvo'n.n tanınmış gczelec lerındsn C'cus Heınrıch Cosdorff torafm dan yapılan yorum ornen şdyled'r: «Biz nerede yoşıyoruz Allohaskına? Şu olelâde şoşkınlık sozlerıni, musaade ediniz de. teleğln cemberlnden gecmış bır gozeteci bile, öğrendığı birtaktm olaylorın etkisiyle afollayarok haykırsın... Orneğin buyuk Almon k«nt lerlnde binlerc* oşırı seğcı Türk'un kendi hukumetlerıns hakoret etmek üzere toplandıgını ve buno karşt Almonlar ta rofından gelen tepkinınse sadece, «H'lekârca o!do:tı!ar bıZ'...», yohui «Ne yopalım, elırrızde mudahale edecek hukuksal dayanoı< yo<». cuml« lerinden iboret kaldığını oku yunco... Federal Almanya yoboncı dsvletlerdeki siyosol kovganın bir sohnesı olamaz ve olmamalıdır. Cumortesı guniı Bsrlin'de ve dunku pazor gunu Dortmund'da Turk milliyetçilerinin bir partısi, ıki buyuk toplantı du/enler ve bu portı(Arkası Sa 9. Su 7 de) DİSK Yönetim Kurulu iJe Başkanlar Konsevi, komisyon raporlarını görüşüyor Dördüncü 5 yıllık plan Bakanlar Kurulunda kabul edildi ve Meclıse sunuldu ANKARA (ANKA) Bakonlar K j r j l u QUT sabaha ksrşı 04.30'da Dörduncj Be$ Yıılık Koıkınma P'am uzarındeki col;şmaiarinı tamamlamıs ve M>l let Mec!,s: Başkaniığıno sunmuştur. Eiınılen b Igıve göre, Dörduncu Beş Ynlı< Plan'ı" B o " kanlor Kuruiu'ndoki goruşmelen sırssır.da, bazı tarîısmslor o'muştur. Bu arooa, Enerıi ve Tabif Kaynaklar Bakanı Den z Baykaî'ın da, planı eleşt.ren bır konuşma yoptığı. «Daha ön ceki plonlordan tarklı olmadıgı» görüşünü sovunduğu belır t imıştır. Ancok, Bakanlar Kurulu. pîon üzerınde sonundo göruş birNğıne varmış ve sa bah sact 04.30'do goruşmelerını tamamlayorok, planı kabul etmıştır. Dördüncü Plan'ın 30 kasım okçamına kadcr meclıslerden cıkması bekfenmekteclir. Plan'ın meclislerd» görüsüîme süresl yasal olarok 38 gün olmasına roğmen, gerektiğınde kısaltılabılmektedır. Ote yondon. Yuksek Planlarra Kurulu v« Bckanlor Kurulu'ndo getırilen değı$ıkiıkler» gor© venıden du zenlenftn Dördüncü Beş Yıll'k Kolkınma Planı metlnlennin honrlandığı bîldırllmıştır. TV'deki haber programda bu akşam Ecevit ve Demirel konuşacak GÖZLEM UGUR MUMCU luysuz ... Eskişehir Sanayi Odasının 10. kuruluş yıldönümü kutlandı (Cumhuriyet Hober Merkezl) Eskısehir Sonoyi Odcsımn 10. kuruluş yıldonümu dün kutlar» "nıştır. Odânın 10. yılı nedenıyle tır ocıklama yapan Odo Boşko i ! Mumraz Zevf noğiu, «10 yıllık (Arfcosı Sa, 9. Sü. 6 do) ENVER SEDAT VE BEGIN'E NOBEL BARIŞ ÖDL'i.O VERILDİ. (3ASIN) Y A Z t SlZ m erhat Tuysü?, doha onye«ft yoşındOYmıs; pellse verm dıgı rfeoede «CcriTn siKilıyordu, çütiT odurdum> di1 yormus, şimdı yeptıklorına pişmonmış. Bır boşkosı, arkadosmo «Komunıst mısın?» dıye sorrnuş, 0 da <,xomunıst!m> deyince, bosmış kurşunu!. «Akn dengesı> bozukmus, bu nedenle «rnuşahede altıno> alınmolıymış.. Yoksa, «aklı aaşındo Inson, böyle cinayetler işler miymlş.. Önce, «Bunlar devletın emnıyet kuvvetlerıne yardımcıdın sonro paçoyı e l * verince, «Bızımle hıcbır ılgılerı yoktur» ya da «Uyerrzd hemen kcydını sıidık» diyorlor. Yoyın organlorı da korgalorı guldurecek sovunmalar yapıyor. Bunlar ulkücü kılığıno girmiş korrunistlerdir... Ya silahlarlo yakalananlor? Yanıt hozır: Piyes provası yapıvorduk... Butün bunlordan sonra, bir de bu cıkti: Manyafctır, dengeslzdır, serseridır.., Pekl, örn«§in bu Ferhat Tüysuz, »llohlorı nereden, hongl parttnln ilce merkezinden alıyonnu$?. Amon orosını pek konştırmoyın!. Bizlm «dehseteno.'z» gozetecller bu bölümlerl «es» gecerler. Ellenn» boyle bir belge mt tutuşturulmus. parti admı gSrmezlık(Arkosı Sa. 9. Sü. 7de) Şirinycr Islah evinden 5, Çal Kapalı Cezaevinden 3 hükümlü kaçtı rosu) Şırıpyer COCJK IS.SI llhan Selçuk'un sağlık durumu îyiye gidiyor İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) 22 gun önce Mormarıste bır enfarktus gecıren ya zar orkodaşımız İlhon Selcuk' un sağlık durumu îyiye gıtmek tedır. Marmans'tp gec'rdıği enfark tusten sonra Muğlo Sosvol Sıgortalar Hastanesıne kaldınlon daho sonra Ege Ünlversıtesı'no getırılen iihan Selcuk doktcrlaf denetımınde Dir süre da ev.n'icn 5. Çaı Cszoe;ınden oe 3 hu<jmlj kacniıstr. İsıahev veîk.l.ıemden olınan bıig'ze gore ZeKı V a ğ c İsnnoıl Erdsş. Em n Monna ve Meün Koyaroğlu aaiı cocjk hukumıuler. oncek, gun komjr taşıdikioıı bır sn'ada. bjrada lıg 'idon yarorlanarok lardır. Durumun anîcsılması uzenne emnlyet ku'/vet!erı yaptıkları oramaiarda. kacakiarın \z na rostlayamamışiardır. CAL'DA Denızi.'/e boğ'ı Cal <lcesı 13ro'ı C9zasvınd9 hukuTMu b j lunan uc kı$ı dem r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog