Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Mrvtern F.gitim Fen 55. Yıl; Sayı: 19516 Cumhuriy Kurucusu: VUNTS NADÎ Satış Fiyatlarrmız Almanya Hoüanda Danimarka Fransa Belçiko İnoiltere \\ DİVl Hfl '\ Dkr 2.75 FF 2 Bfrs ^ 15 P 2O Çarşamba, 29 Kasım 1978 (29 November) BAROLAR BİRLİĞİ YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇIKTI ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Turkıye Baroiar Bırltgı Yonetım Kurulu. hukunet taraMdan getınlen yasal onlemler n, demokratık ılkeien zedeıı/eceğ>nı ılerı surerek tasarıiara kor sı cıkmıstır Baro'ar B'rlıgı Yon9tım Kurıjlu nun acKİaması cwnen so/sed ' «Anarşı eylemlerınl onlemek lcin bazı yasolorda degişıklık yapılmosı yolundokı hozırlıkların bosına yonsıyon nitelıklerı uzerınde duran Turkıye Barolar Bırlıgi Yonetım Kurulu ge nel tutumunu onceden acıklomakta yarar gormuştur Bu tur eylemlerın nedemnl yosaların yetersızlıgınde gormek duzeyde kalmakla sonuclanacaktır Demokratik ılke'erı zedelemeden bu tur eylemler onlemek olanaksız degıldır Genellıkle Anoyosamızın <ıtemel haklandan saydıgı konu larda yasal kısıtlomalor getırmek egılımı ıle 1961 Anayososını toplurra fazla goren onloyış orasındakı fark pek buyuk degıldır Onerıldıgı ıleri surulen bazı tasarıların Anayosa Mahkeme (ArVası Sa 9, Su 6 da) Sol'daki bazı örgütleri de terörden sorumlu tutan" Ecevit, DİSK'in bunlarla ortak girisiminı elestırdi. Basbakan, «Onlem'cre sağ kadar sol teroristlerden tepki gelmesi doğa!<> dedi. CHP Ortak Grubu, tasarıları bugun sececeği 7 kisilik bır komisyona verecek. Ecevit ANKARA (Cumhurıyet Burosu) CHP Mulet Meclısı ve Currhurı\et Senatosu gruplorının dun vaptıgı ortak toplo1'!da asayışie ılqılı yasa tasanlarının ıncelenmesı ıcın bır komısvon kuru'ması kararlastırnmıştır Grupta bır konuşma yapan Genel Başkan Bjlent Ecevit «Grubumuzun her oşcmada tasarıları savundu uyarılarıyla ve eleştlrilerıyle hukumete ve paftl yonetımıne ışık tutmok hem hakkıdır, hem de gorevıdırr dem.stır Gruo topiantısmda Ecevıt'ın konuşmasınrJan sonro tasarı'ann bır komısyondc qoruşuln c sı ıle ılgılı ubul tartısmaları yapı'mıştır Bozı uyeler portı bun yesınde kurulcn komıs/onaa bu tasarılorın qorusulmesı gerektıg'nı saunmuş baz1 u,eler de yenı bır komısvon secımı u/:enne dunuslardır Sonucto tasarıları ıncelenıek uzer6 vedı Hsılık yenı bır komısycn kurulmosı kararlaştırılmış an cck vaoılan secımlerde topioo lır*j 117 kışının bulundLqu sop coquniuk sağ'an d ktan sonra sec ırT i yaprrak üze r n komısyon secımı buqune erte'enmıstır ECEVİT IN KONUŞMAS. Basbakan Bulent Erevıt por• sının Ortak Grubunda vaptı^ı kor 'smada «Herhangı bır onemlı koruınun beltı bır tonh ten once qrup onune Qetirılmp(Arkası Sa 9 Su 1 de) karşı Hukukçuların yasa tasarılartna ilbkin görüsk'ii bugün 4. sayfaıtnzda FRANKFURT Toplu sozlesme goruşmelennde anlasno/a va ıiamamat>ı uzerıne, IG Metalı u/esı 37 bın dem ' celı'< ışcısı d j n sabah saat 06 da Duısburg ve çevresmüe«, & loye'nde greve baslomıslaraır A J I geçen şye'lerı otomotıv endüs'nsıne parco uretmektedır Bınlerce Turk ışçısı ae greve katılmaKtadır Nordrheın Westfallen Bre•nen Osnabruck bolgeler nı Kapsayan too'u sozlesme go rusmelen çjçtıgımız cuma gunu gec saatıere degın surmesns karşın cıkmaza gırm ş ve bır aciKıama yapan IG Metall Genel Başkanı Eugen Loderer ışverenlere karşı donuşu olmayan bır mucadeleye gırdıkle'inı soylemıştır Demır celık ış kolunda 50 yıidan bu yana ılk kez greve gıdılmesı bu yılkı toplu sozleşme goruşmelerının cok cetın gececegı yonunde b>r Delırt olarak yorumianmaktadır Işverenler sendiKanın hoftalık calışma suresını 35 saate ındırme onerısme karşı yıllık ız n sures nın 6 halta/a cı karılmasını ve ucretlere yuzde uc oranında zam yap Imasıiı onermıştır Sendıka ıse ucret lere yuzde beş oranında b r zam ıstemektedır Ote yandan oncekı gun Kreteld de bır toplontı yapan Demır celık sanayı ışverenlerı «IG Metall'ın sert tutumundan vazgecmemesı hallnde lokavt kararı alabıleceklerınl» ocıklamışlardı 37 bin İG Metall ii işçisi Duısburg çevresinde demirçelik grevini başlatu MHP yetkililerinden hiçbirinin ifade vermek için KTFD'NİN 10 KİŞİLİK HÜKÜMETİNDE YALNIZ BASBAKAN VE 2 BAKAN KALDI LEFKOŞE (Izzet Rıza YALlN bildırıyor) KTFD de Ulusal Bırlık Partısı Meclıs Grubunöa hukumete karşı baş'atılon ş d detlı e.eştırıler nedeiı/le Bakanla'in ibtıfası vonunoekı Ctelışmeler surmektec'ır KTFD Hukumetınden ıstıfo eden bakonlarırı sa\ ısı dun 7 ye yuKselmıst r Durumun degerlendırılmesı ıcm KTFD Başkonı Rauf Denktaş ın Kıbrıs o donmesının bekleneceaı ve yenı bır hjku*netın oiusturulmasınm gerekecegı bıi dınlmekted r Ulostırma JB Bcvndrlı'r Ba kanı Erol Anaaş Savunmo ve lcıslerı Bokanı Orhan Bılgehan Kooperatıt ve Koyışterı Bokont Ferıdun Adahan ın Basbakan Osman Orek's vazılı ıstıfcların' sunmolonndon sonro Tortm ve Dogo! Ka/noKİor Bakanı Irsei Kucuk de dun ıstıfasırı SLirrusi'T Utusal Bırlık Patıs Genel Sekreterı de olcn Irsen Kucuk altnda Imar ve ISKan Brkanı Hakkı Atun Ulusai Fqı l'm «e Kııltur Bokanı Kenan Atakol Consma Sosyal Is'er ve Soalık Bakanı Mustafa Cogatay m da ımzaian buıuncn orto< bır ıstıfo mektubunu Basbakan Orek e ılet^ıştır Boyip ce 10 kısıltk hukLmetm 7 bakanı ıstıfa etm ş bulunma!<'adır Turızrr ve Tanı'ma Bckom Vedaî C^lık ne Malı^e >e EKC (Arkası Sa C. Su 6 da) NATO ASAMBLESİNE ABD'NİN KIBRIS'LA İLGİLİ ÖNERGE SUNMASINI TÜRK HEYETİ PROTESTO ETTİ LIZBOM Lı bor da toplaran NATO asambıesıne katılon TLrk heyetı Kıbrıs sorununo bır COZUTI bulunması ıcın Kuzey Atıantık aşaınbleS'ne Amerıkan heyetı torafından bır one r ç« sunulmasını protesto etmıstır Turk heyetı Baskanı Muhsm Butur Ankara'nın anlasmazlıqa bır ba<;ko uikenın «Dogrudan katılmasına» karşı o'duğunu soylpmış «Kıbrıs sorunu Ilgılı taraflarca cozumlenmelı dır Fge Yunanıstan, ornegın Amerıka Bırleşık Devletlerı nezdinde, dıs de«tekler orarso bu scruna asla cozum bulunamayacaktır» demlştır Batur bu arada goruşmeierın cıkmaza gırmesı halınde Amerkanın Turkıye \e sı'ah sevkıyatına venıden ambargo karan alabıleceg'nı vurgulamıştır a a nın habenne gore Yunan gozetesı, Kıbrıs konusundaki he»et Başkanı Jean Mıneos son Amerıkan olonının Ada nın ıse Atına nın BM ve NATO ora banşa kovuçmosı yo'undakı cılıgı ıle bır cozum bulrno ca son umut oldugunu ılerı surbasırda oldugunu so/lemıs bu muştur tur b r cozumun «Sovyet tehdiGazeteye gore Kıbrıs Rum dıne karsı Atlontık sovunması veya Turk taratının bu onerıle çercevesınde Yunanısta n tara rı rpddetmesı vsyo bu onerııer fmdan oynanan rolun azaldıgı» esas alınarak yapılacak olan şeklınde yorumlanmaması ge toplumlararGSı goruşmelerın bo rekt ğ,nı ek'emışt r sarısızlıkla sonuc'anmosı hahnOte yandan «The Guardlan» de Kıbrıs n gelecegı pek parlak olmayacoktır Gozete Kıbrıs sorununa toraf olanıarm Amerıkan p'onı karşısmda aşırı bır tepkı goster ^ne^te^ kacındıklarını kaydettık ten sonra sorunun bır cozume bcglanmosındon hem Turkıyp nın «e hem de Batı nın kazanclı cıkacagını balırtmıştır. MSP'LI KAZAN Ote yandan MSP Genel Baş (Arkası Sa 9, Su 3 de) Savcılığa gitmedıği bildirildi ANKARA, (ANKA) MHP1nın «Yetki ve sorumlulugun askerı yonetıme devredılmeslnı» ısteyen Genel Idare Kurulu bıidırısı nedenıyle Ankara Cumhjnyet Savcılıgınm ıfade aimak uzere yaptıgı cogrıya MHP Genel laare Kurulu uyelennden henuz hıc bırının uymadıgı ogremlnııştır MHP Genel Idare Kurulu uyelerının tfade ıcın Sovcılıga gelmemeıerı no lınde cagnyo uymalan ıcın (Arkası Sa 9, Su. 8de) Alman Televizyonu Türkiye sorunlanna yer verdi BADEN • BAO£N (Cumhurıyet) Alnan Tele.^yoıu Federal Alman/ado yaşayon Tu k!er arasındakı catışiıalara dun akşam yer vermıştır Bırıncı progıamdo soat 21 C0 de yayınla ıan «Report» aolı pol tık ve sos,;al magaz n 10 daKika kodar suren bır balumundP Turkler a'asındakı polıtık anlaşmazlıkıara deg'iıılmıstır Programda Feaeraı Almanya nın ceşıtl yenerınde fv"HP taraftan komandoların saıdırısına uğrayan Turk ydrtîaşları ıle yapılan so/leşılere yer venlnıştır Br SPD parlamen terın n goruşler.mn de olındıg programda A I T O " kamuoyu nun dıkkatı TjrKi,e'de<ı kanlı Ola/lara cekılmışt'r MHP Ml KULTÜR DERNEKLERI M l ' Federa! AlTan/a yas»alarına gore yabancı b r ulker. n partısının bu uUede orgjtlenmesı olanaksız Oıdugu ıcırı calışmalarını kultur derneklerı goruntusunde surduren MHP lıler n calışmalarına ve go.untulerıne de programja /er ver ımektedır KTİI öğretim üyesi Bulut Kenan MORTAN Eskısehrde k u ^ l u UCBAK Ucok 1 r Soiu\ıif ı utok vapım ızrı Vıllı Sovunn a Bo<anlıaı tarafından ve Im st r Bo, eca Nun Demırog dan DM vana "I rkıveae ucck yapım ıcm ıiv kez ızın \erıl r rıs olunn'aktadi' lıı yı a /okın s'jred'r Lcak \ c p n ı Istanbul Haber Servısı loiam d nırueK <utsal gjnlerın ceş tlı ısıOffl ul »eıerncie degışık zamanlarda kutlann a=!i yoluncakı yakınmalar uzerıne gectıgımız /ı| iık kez tcplanan «Ruyetı Hılal» lYenı H lal ın gorulmesı> konferanb'ann n ^ncısı dun Tarab/a Otelı nde başıa ^ııştır 12 J'seden gelen dın ve bılım adaTilarının katılmasıyla boşlayon konferan ağır yaralandı | Son seçımlerde TIP ten aday olan Necdet Bulut evıne gıderken şehrın 2 kılometre dışında bır vıraıın 2 yanında pusu kuran kı^ılerce yayhm ateşe tutuldu. Cumhuriyet Haber Merkezı Trabzon KTU Bılg.sayar Merkezı Yonetmenı olan Dr Necdet Bulut once<ı gun saat 23 30 siraıarında o zel otosu/la berabennde esı ve oglu oldjğu halde Trabzon Sahıl S tesındekı evıne g der ken kentın ıkı kılometre dısnaa ve Kara/ollan Bolge M j djr'ugu onjnde /olui kl ta rafına pusu kuran K'mlık'erı bel'rs z kışılerce yoylırn ateş ne tjtulmjştur Dr Necdet Bulut, vucudüiun cesıtiı yer'erınden Vara almasıno karşın otomob lı surerek Unıvers te Sıtes ne gelm şt r Agır yaralı olarak has'aie.e kaldırılan Dr Bulutun /apı'ai operas/oila bır bob reg alınmıs kurgun yarası.ia r parcolanan ka'ın bQ sagı do d kılmıstır Yaylım ateş sırasm dn TIP Trabzon ıl orgütu sa/manı olan Dr Necdet Buljt un esı Nese B j ut ka c o s n j a n oğ lu Yıoıt Bj'ut da topuaundoi taoaıca kjrşunuyla haf f şer kılds varalanmışla dır Trabzon 1 Şube /etkıl ierı ta rafından olay yerınde vapı an ınce'emede sa'dırgar'ara a t oldjgu sanılon bır kaş<ol b j Itnmuş Dr Necdet Bulut un ozel otosundo 25 kurşun ızı saptanmış'ır Saldırıyic ılgılı olorak sag eq iımlı 7 kısı oozaltına olınmış tır (Arkası Sa 9 Su 4 de) GAZİOĞLU VE ESKI CALIŞMA ARKADASLARI YARGILANIYOR ANıCARA (Cumhurıyet Burosu) TOB DER eskı Mer.<ez Yonetım Kurulu uyelerı ha«kında TOB DER dergısınde 19 nısan 1978 gunu /ayı ı ır.nn bır yazı ıle ılgılı acılan davo/a dun Ankaro 1 Aslıye Ce^a Mohkeme'snde devcm edıl(Arkası Sa 9 Su 7 de' Eskişehir'de uçak yapımı için Milii Savunmadan izin çıktı İC n M 'lı Savunmo Bokanngı ve T'caret Bokanjigı no basvurusu bexıet mekte olan UCBAK proıesı onceKi rıuıta ona/lanmıştır Mıllı Savunma Bakanlığı Sanayı Destek Daıresı nın «yapılmosında sakınco yoktur» şeknnde rapor vermesı sonası Tıcaret Bokanlığı do şırnetın «ucak yopımı» olarak bTİdırılen kuruluş an ac n. onaylamutır (Arkası Sa 9, Su 5 de) Ramazan ve bayramların başlangıcı bilim yoluyla saptanacak s n omocının «yenı hılalın gorulmesınde ortak bır goruş uzennde bırleşmek» oluugu belırt.lmıştır Dın adamlarına gore Hıcrı Takvım'de «reforrn» anlamına gelen bu calışmalor sonunda kutsal gunlerın tum ıslam ulke erınde ha'ta dunvanm tum ulkelerınde avnı zamando kutlanmasıntn saglanabılecegı belırt l'n.st r Gect gmız Ran azan ayına ve bay(Arkası Sa 9, Su 2 de) Meclis Başkanı Karakaş kırılan ayna için açıklama yaptı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) M llet Meclısı BaşKanı Calııt Karakaş tum ınııletvek lierıne bırer mektup gondererek Istanbul do mıllı saray'ardon Ankaro ya getınlırken kırılan tarıhı aynanın 400 hra degennde olaugunu one surmuştur Karakaş aynanın kırılnasına ragmen cercevesının hasar gor medıg nı ve cerceveye yenı bır oyna konuıarak toren so'onuno yerieştırıleceğmı aoıklamışt.' Karakaş, ıht'yoco gore mıl)ı sara/!ardan Mıltet Mecl sıns demırbaş eşvo naklı olabıieceg nı one surmus «3u demırbas oyno Mıllet Meclısı toren sa'oraa<' !' >aca bmaen Mıllet Meclısi Idcre Amıri Soyın Zekı Çelıker ın talep yazısı uzerıne Ankara ya nakledilmiştır. (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Çarıkirnııı \atııU Gurbetçsler Anarşi için ne diyor? Şemsı OZDEMİR'ın incelemesi 6. sayfada ARSA VE KONUT SORUNUNUN ÇOZUMU İÇİN HAZIRLANAN YETKİ TASARISI BAKANLAR KURULITNDA.. ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Ozel se^tor elınde<ı arazılerın kamu denetımıne olınması arsa, arazı ve konut sorununun /enıden duzenlenmesı amacı/la Imar ve Iskan Bakanhgı tarai.ndan hazırlanan «Yetkı Yasa Tasarısı» Bokanlar Kurulu na sevkedıimıştır Ceşıtlı kamu kuraluslan tarafvndan ıncelenen ve cOlumiu» kcş^anon tasarının onumuzdeKı gunlerde yapılacak Bakanlar Kurulu top'antısında ele alına^ogı b a '. r e<tedır Bakanlor Kurulu nca benımsendıkten sonra meclislere sunulacagı bı'dırılen Yetkl Yosa (Arkası Sa 9, Su 6da) 16 11 1978 gunu bu koseden yoyınionan »H r > / A 1 e Bjro ; atlarv baslıklı yozıyo Tıcaret 8ÜKQIII gı Oış iıcaret Genel Sekreterı Turgut Carıklı dan bır yanıt geldı Bu yanıtı, aynen yayınlıyorum «Sa/ın Ugur Mjrtıcu 16 11 1978 tar hlı Cunhurı/et Gazetes nds vavıno nan «MEMA ve Burokrotlar» başliKiı vazınız şaisım vs ba*anlıgiTi men^up j r ı lıa^^ında ^onlış bazı anıa/s.oro neden o'abı ecegı c n aşoQi'io<ı acKionıayı SGPIIIOK ıstı/oruTi Borise konu v'O^ın zda HEVİA Tra<*or Sa*a/ı /e T > ca r et AS nın Bec nodan tnal edeceg Ua<tone r e a t ıthai mjsaaceier nın sure'erının uzotım ası ıc>n Dıs T'caret Geneı SeKreterlıg nce Bakon > makammo yap cn < ve makamco red'iei'len vozılı tek l n o tındo ımzom b > lunmast dola/ısı/le dort kere ısrn i te<rar emvor ve /azın zı şu cumle le b tırı/or 0 un ı? Bazılorınm ı^ur te$eb b i5» dedıgı ozel sektor ıle BakTİık burokratları arosmdokı bu gorus bırlıgi devlet'n i j leDPOb.^» ı'e «•nıl1 bırt k ve beroberl k runu c irte» cahşma duzenını ortaya koymuyor m u ' » Bu sonucla /azmın bas nda ş rket n yapıSı hakK nda /cpı an ocıklama a r asında bağlantı kurulunca bu bag aitıdon ko'a/ca ben n ve memur arkodas'^rmn bel rlı b r part ve ckar cerceve ı dogrj t j s j n d a dav rondığımız konuları bu dogrultuda bakamm za sundjgjmuz g bı b r onlom ciKmoktoa r (Arkası Sa 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog