Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

öksürük pastili B0ĞAZ1YUMUSATIR 55. Yıl, Sayı: 19515 umhuriyet t Sotış Fiyattarımız: Almanya DM ı Hollanda , HfI , I Danimarka Dkr 2.75 Fransa FF 2 Belçika Bfrs 1 5 VP »2O Kurucusu: VUNUS NADt Sab. 28 Kasım 1978 (28 November) MC'nin son döneminde DemirePe sunulan gizli raporda komandoların hızlı tırmanma ve örgütlenme içinde olduğu bildirildi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Mıllıyetcı Cephe nın son donemde Başbakan Suleyman Demırel'e Içışlerı Bokanlıgınca hazırlanon bır onarşı raporu sunulduğu, raporda aşırı sag kesırmn hızlı bır tırmanma ıcın do oldugüna faalıyetlennı hız a yogunlaştıracagı cMilliyetçı top lumcu olarak tanımlonan komondoiarın dısıplınlı bır orgutlenmeyi surdurduklerı. ve orgut mansuplarının hızla bır yer d«n baska bır yere tntıkal kobilıyetı ıçinde olduklarma» 3ikket cekılerek «komandolann fanotik vurucu tımler Kurnia yonurtd* eğıüm ıçınde» bulunduklarının bıldırıldlği oğramlmıştır. 197? yılı başlorındo lcışlerı Bakanlığınco ha»ırianarak 8akanlar Kuru'unda gorusülen ve tüm sayfflîar nın altlan ve uâtlerı «Cok gızil» damgası taşıyan rapcun muhtemel gelışmelöi bo umjnae aşırı sagm tum dev et da'reıe rıne sızdıgı ve yerieşmış b j lundugu kayded lereK »bdtun yan kuruluşlaro hakım nerk» zı bır otorıtenın vaHıçma» dıkfat çekılmekted r O sıralarda basmda aa a<ık lanr^ıış olan rapordn cşın « > • ' (Arkası Sa 9, Su 4 de) I Içisleri Bakanlığı'nca hazıHanan ve hükümet tarafindan görüşülen «çok giziı* damgalı raporda «komandoların fanatik vurucu timler kurma eğilimi içinde» bulundukları belirtiliyor Rapor, «Milliyetçi toplumcu olarak tanımlanan komandolann disiplinli bır orgutlenmeyı sürdürdükleri ve örgut mensuplarının hızla bir yerden baska yere ıntikal kabilıyetı içinde olduklarma» dıkkati çekıyor • PROP DOGANAY «TASLAKLARDAKI ONERILER DAYANAKLARIN1 TUMU ILE 19711973 ANAYASA DEĞISIKLIKLERINDEN AL1YOR » ISTANBUL BAROSU BAÇKANI ORHAN APAYDIN. «YAPILMASI GEREKEN ORGUTLENME OZGURLUĞUNU KISITUAMAK DEĞILDIR > HUKUKÇULARA GÖRE TASARILAR HEM HÜKÜMET HEM DE CHP PROGRAMINA AYKIRI Prof Dr Umıt Doğanay. Doç Dr Rona Serozan Doç, Dr Bulent Tanor, Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın ve Yonetım Kurulu uves,ı Tuıgut Kazanın açık oturumu 5. sayfada Anayasanın iptal ettiği yasaları CHP getiriyoı,, 1 ANKARA (ANKA) DiSK ın cağnsı uzerıne onceıu gun toplanan ve arclarıneıa TOB DER, TMMOB TUMDER TU TED TRT DER TUM OD TUMAS, Bans Dernegı IM DER ve Turk Bans Dernegı IM DER ve Turk TabiDler Bırlıgı gıbı Dernek ve Tabıoler ve ^ Y AZ ISI Z DOC SEROZAN «DEĞIŞIKUKLER KITLELERI ÖRGUTLERI POUTIKANtN DI5INA SURUYOR, POLITIKA ILE UĞRA5MAYI VASAKLIYOR » Kuruluşların bulundugu 33 demekratık kttıe orgutunun ımzabi ıle Boşbakan Bülent Ecevıt'e' bır mektup gondenlmıştır Ece vıt e gonderılen mektupta yogun fasıst saldırılar kar$ısındo gun fasıst saldırılar kar$ısındo ıkt donn cıddı onlemler almak^ • tan uzak olduğu soylenmış ba arada polıs gorev ve yetkı vososı 657 sayılı Devlet Memur lan Yasası Oemekler Yasası ıio Toplantı ve Gosterı Yuruyuslerı Yasosı ndo vapılması dusunu Yasosı ndo VDpılması dusunu eieştırllmıçlen degışıklıkler de eieştırilmıs tır DISK Genel Sekreterı Fehmı Işıklar ımzasıyla 33 demoV'.a tık kıtle orgutu adına Başbakan Bülent Ecevıt'e gonderılen mek tup ş / tup şo,'ledır «Ankara'da cağnsı «Ankara'do DISK ın cağrısı uzerlne demokrotik platformu oluşturmak amacıylo bır arayo gelen empervallzm» v» faşızmo karşı mucadeleyl surdur mede korarlı olan 33 kurulu şun v o n « t i c ı ! « r l o'orok = " Şun yoneııcı.orı oıaıu* sapia >y (Arkosı Sa 9 Su •İMBI I • • ^ * •^•5 . ^ H M ^ a^^^a ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tf^M • • • ^BBMi Ecevit: Batık gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Başbakan Bu'ent Ece v t M aet Meclısı Genel Kurjlunda Dorduncu Planla ılgılı o IO'CJK dun vaptıgı kcuşmada Dcnırel ve Eroakan ın plana ı lış«m elestınler m yanıtlamıjttr Ecevit Erbakan ın yenı taı kumete guzel bır gemı bırak*^ lorı yo'undakı benzetmesınp de o nere* «Bıze bıraktıkları gerrı aercpkten gosterıslı bır genrydı omo bır kusur vardı batık b r gemıydı 8ız bu yılbasındor be rı o batık gemıyı cıkarıp yuzdur mey» calısıyoruzn se^l noe <o Myan recet«si ml hazırlıyor so rusu ıst«r ıstemez okla gelmektedır » SPEKULATIF FAALIYETLER Başbakan Bulent Ecevit ko nusmasında olando yer alaı proıelerın hangı kaynaklarla va D lacağt volundakı eleçtın'erı de vanıtlan^s bu konjdo şun tBu mantığa gore sayın Delorı soylemıstır mırel kendı ıktıdarınm bırok'ı «Spekulatrf faalıyetlenn urst gı agır sorun'arı cozmeye calı yatırımlardan çok dohn san bu hukumele her gun hem ken korlı olduğu bır ortamda kayde en oğır dille yonelttlğı ınkot nak uretımı de kullanıTiı do «Ive hucum kamponyosıyla. aco bette cok yetersız v» verımsız ba devrım recetesı mi yoksa nusmuştur Ecevit Demırel ın planı elest rır^en «Topyekun In karın ıçınden bır devnm reçe tesı cıkar, herşeyı yıkıp dokme nın gerekcesı cıkar bir isyon re cetesı cıkar ama bir plan gerskcesı cıkmaz» bıcımınd°'^ı sorlerını hotırlotarck şu yanıtı vermıştır Butun bu ve benzeri alanlarbtr duzeyd* kalır Bu yıta q«!inc«y« kadar, da ızlemeye kororlı oldugumuz yenı tutumlo ve yapacagımız O!* »atımda geregınc» deger y«nl duzenlem»lerl« ulkemizde l«ndınlmekten cok uzak kaldvgı. kaynak uretlminın cok daho turizm olanaklanmızın nasıl ıs yuksek duzeylere varabılecegı raf •dildigi ortadadır Kamu kay ve kaynok uretımının cok daho noklarının zofnanıntfa ur»tim« venmiı bscımd» kullanıtabılecedonuşecek bıçımde kullanılmo dığı, savurganca dagıtıldıgı, bu ği kanısındayız Öte yondan vergl duzenınde yuk kaynok olusturma gucu bu dusundugumuz ve tasarısını lunan kamu isletmelerının kayYuce Meclıse sundugumuz denak tuketır duruma getırıldıgi gıslklıkler de vatırıma voneMı yeraltı kaynaklarımızdan bırco lebilir kaynoklan bir olcude gunun gereğınce degerlendırıl artırocaktır » mekten n» kodar uzok bulun duğu bellıdlr . (Arkosı Sa 9, Su 6 da) CHP'li Karsu: oğlum MIT mensubu kişilerce kaçırıldı ANK.ARA (ANKA) CHP Erzıncan Mılletvekılı Nurettın Kur su bugun b.r gazeteae yer aian b r haber uzerme düzen ed gı basn toplontısında oglunun MIT mensubu k şıler taraıından kaçır Idığını sovlemış, «Eger kuçuk oglum kaçırılma s.rasmda ellerındsn kurtulmasaydı ıkı oğlurr ıle arkodastarı Utku oldurulecektı» derrıstır Korsu oloyın kestn ayciınla nıncaya kadar acıkiama yapmak nıyetınde olmadıgını ancok konunun b r gazeıe tora fıadon *anl'Ş bır sek Ide koou (Arkası Sa 9 Su 7 de) Başbakan Bulent Ecevit planid ı'splı eleştırılerj \»dnıtladı CHP Grubu'nda bugün yosa tasanları, yarın da gensoru önergesi görüşülecek ANKARA (Cumhurıyel 8uıosu) CHP Ona< Grubu nda bugun kamu guveniıgı ve ko. iuk guclenne ı'ıçon tasa'ılar, yann aa Turan Guneş ve arko caşlannm Iştetmeler Bakanı Kenan Bulutogiu hakkında ver d'kierı qensoru onergeşmn gu laeme alınıp aiınmamosı r go jSLlecektır Grup toolan'ısmda gersorunun gundeme 0 lınTiası kararlastınldıgı toK dırde Buiutoğlu hakkındo qen sorunun goruSTiesı DÖRT ILDE 4 KIŞI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ Cumhuriyet Hober Merkezl BINGOL Eg.tım Enstıtusu ogrencıier naen A/dın Tekın n kiTit.Men beiırienerneyen kışı lece acıian ateş sonucu yara la.iması oiayiara /oi acmış bır kısı tooancoyıa vuruıarak oldu rulmuştur Bi'igoı Va'ısı Bur hanetıin Ergun den alınan bıig.ye gore ogrencı A/dın Te k i ın yara anmasınaaa &onra Bıngol SagtiK Lokalı otomat K s lahlarıo taranmış aynı saa'tsrde Kıbrıs Manallssınde CHP I, olarak tanınan ve kontekslyoncu uk yaptıgı bıldrılen Hasan Sahm k ml klen belır,ene Teyen kış lerce vjrularak ol durjlmuştur Olaylann gelısme st uzerme kentte osket ve po lıs sıkı gu 'eiiiı< onlemlerı ai mıs'ır GAZIANTEP An^ara Ban kacılı». ıe Sıqortacılı< Okufu oğrencıs Necatı Ökce kifnlıklerı belırlenemeyen kısıle r ce acılan ateş sonucu oldu ruimuştur Oncakı gun saat 22 sıralannda b r yakınının evın den ckarok kendı evıne gıi me'te olan Necatı O<cenın Krnetpaşo Mahallesı onunde bır gruo tarafından volu ke<! I mıştır Ogrencıye hangı ıdeo lo.ık goruşte olduğunu sotan k ş ler «tarafsız» yanıt nı aiın ca tabancaıarmı atesieyeek kacmışlardır Agır yaralı olarak hastane/6 kaldırılan ogrencl Necatı Okçe dun saboha karsı oimuştur Cenaze aıiesı ta rafından sade bır torenle topraga ve'ilm stır (Arkosı Sa 9 Su 1 de) Isık: «Niyetlerimizde Yunanistan'ı telasa kaptıracak bir yön yoktur» ANKARA Mıllı So/unma Bokanı Haso.ı Esat ISIK Yuno nıstan ın TurKive vonunden her hang bır '<uskuya kapıimasma gerefc olrroaıgmı bıldırmıştır Sc^unna SCKan ışık GO r r j bcbınnın «Yunonıstan ın, Tur kıyp yls ılıskıier.nın gergın oiması gerekcesıyle 1979 bu'cesının yuzde 20 sım savunma gıderlerıne ayırmasma» ıl skın b r aiıtıar>iıstr Mıllı Sc (Arkası So 9 Su 8de) qan rt q GÖZLEM UGUR MUMCU Somut ve Açık... to~ıcT lantvasınaor bır can soııro da ov'an''cKt 1 Cansoru 1 >eroe^ iı'n j^ı.de me a'nmosı t a b j enıiit KÇ genscu o\iarrcsı 3ulutoglu a le;.'ne »oı'i v]ur ırs.o şietne ,e Racnı « c a n ı i ' i cekı mek du'umundo kalocoKt r Geisoru acıimasın' ıs to ven o*ıe 4e SThıbı mıHet ek iıe^ı ,v,narö r Tjran Gunes 'bıahın A<bO aan Neccar TurVcon A 'a • Tuna Hoi k Karabo^iu fer ^a* Aalantaş N'zorrettın Co 5c h \w> C P t l 1 ' VOÎICIOC, 1 (Arkası Sa 9 Su 6 da) Rossides, Türk uçaklannın Rum göklerinî ihlâl ettiğini öne sürdü BIRLEŞMIS MILLETLER (NEW YORK) Kıbrıs Rurr Tems Icısı iöTion ^OSG oss orıceKi pun 3M de bır rrektup dogıtarak Turk Jet uçaklannın carşamba guru SKilluras Koste menu koylerı uzenndg Rum semolarını ıhlal ettıkler nı ılerl surmuş vs olayı BM Genel Se<vreten K.ua vValdheım nezdınde protesto etrr i*= t>r Rossides ıkı TürV Phantom uçagının sabah 9 0 7 9 1 9 ık F 104 un 10 40 11 13 ve yemden ıkı Phantomun 11 45 12 14 oras.nda Rum semaiarına gırdıkierını ılerı surmuştur (a a ) Kaptan Cousteau kendısmı korumok ıçln 1>ır gorevl, verılm«5İne cok şaşırdı. Cousteau: "Ülkenizin denizi kirletenlere karşı sert önlem almaması cinayettir,. Monaco Prensesi zamanmın onemli bolumunu sakat çocuklarını eğitımme ayırıyor Habcrler 4. sayfada «Sah'm reform vaadlerine karsın Iran'da îğrenç iskenceler uygulanıyor» DIŞ HABERLER SERVİSI Iran do bır cezoevınde 30 ay kalan Rıchard Savın odlı Ingıl.z serbest bırakıldıktan sonra lnternatıona! Herald Trıbune niuhabınne yaptıgı acklamado tu tuKİulara akla gelmaven ığrerc iskenceler uygulandığını soyıe mıştır Rıchard Savın e gör» Horosan dakı cezaevınden sa'.ınmasından ıkı hofta once bır gun hucresme gıderken korıdorda sepet ıcıne atılmış oır Afganıstanlının ceseciıne rastlamıştır Yenı ölrrus olan A'ga nıstanlı tutuklunun sag gozu JU (Arkası Sa ,\ Su, 8 da) l i m eoriitn e na^ı sa 05^0 ;> sorusunun yonıtı 1 bırcok karmaşık nsdenle sıkısıkıyo baglıdır Cun • ku, bu olguyu tek ned«ne baglayarok ocık'amok olosı degıldır Bunun ıcindır kı terortzmle savasmok omacıyla ongoruien yosal onlemlenn sorunun cozumu ıcın tek care olorak gorulmesı yanlıstır Bu goruş yanlıştır amma, fterorzme <arşı hıçbr vasai omeT ge'e< rrez» goruşu de aynı olcude yanlıslar tosımoktadır Terorızm. cagımızda yenı yenı yontemler kazanorak gelısen bır olgudur 8u olguyla hukuk devletı smırlan ıcınde savasmak isteyen hukumetlerın yenı yasal onlem i»r getirmeleri dağaldır Onemli olon bu vosal onlemlenn temel hak ve ozgurluklen zedeleyıcı nıtelıkier to$ımamasıdır Bır ornek verelım Uçok kacırmo sucu son yıllara kadar ceza yasalarında yerolmamaktoydı Ozeltıkle son on yıldır hemen hemen bötun ulkelerde gorulen ucok kacırma eylemlen, ceza yasalarında yenı duzenlemeieri ve uluslararası ontlaşmoları gerektırmı$tır Bunun gıbı terorizmm başvurduğu otekl eylem ceşıtlennın d« cezo yasalarında yenl yaptırımlaro baglanmosının tı~u ae Tokratık» bır yönunun olmomosı gerekır Buradon su noktaya gelmek istıyoruz CHP hukumete geldlkten sonra gunden güne hzmı ortıran teronst eytemlenn Voynaklarmı daha vokın(Arkası Sa 9 Su 7 de) KTFD de 2 bakanm ıstıtası uzerıne hukunıetin yenıden olusturulması beklenıyor LEFKOŞE (izzet Rızo YALIN bıldırıyor) KifDue U astı r mo JŞ Bo/ın3 r ık Bo<cH1ı E'o! A i d i c ıis Savunmo ve lcşıerı Ba<am Orhan B laenar ın ıst • *a et"nes noen sonro KTFD 8aKanla' Kuru'u Başbakan Os r a n Orek i baskoT'ıgınrta top BasDakan O^rmn O e1' nu,la la I OIO'O" ıTıım kanlar durum muiin '^ ^* (Arkosı So S ?'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog