Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

urMversltcyc hazırlıkta . IZM1R DERSANELERİ Mezunlar:5ARALIK 55. Yıl; Sayı: 19514 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADt dugunu bıidırmıştır Kıbrıs Turk Feders Devlstı Başkanı Rauf Denktaş ıle Tur kı>enın B M D o n Delegest Bu vukelc Orhon Eralp Kıbrıs Rum Yoneîımının ısiegı uzenrıe toplanan Guvenlık Konse/ının ılk ve tek top'on*i3ını bo/kot etmısierdı Denktas » e E'aip Kıbrıs Rum \onetımıntn Konsey ds yainızco Rumıorın degıl fakat Kıbrıs ta yasayan Ememlerın de d'nienmesı gırışımıne karşı cık mışlardı R jrn yonetımı dana sonra Errenı er e Guvenlık Kon seyı nde soz hakkı tanınırası ıstegmden voz geçmıştır On cekı gun Konsey m 15 uyesın n Kıbr.s Rıım yonetın r c'ıo leyıp dınlememe konusunria sur durdüklen ozel gcruşmeter bır sonuca baglanamamış ve gorus me'er yarma ertelenmıstır Guvenlık Konseyı uyeten bu aroda Kıbns sorununun ço zurru ıc'ri \enı goruşrp^ 1 " caâ, rısındo bulunon ucuncu J r ka rar tasansı taslağı ujerınde de catışmışlardr Kıbns'lı Riı^lar K brıs lı Turkle' ın Anoyosa ve Federol (Devomı So 9, Su 1 de) Şgtış Fiyotlorımız Almanya DV J1 . 1 Hollanda Hf J ^ 'I Danimarko Dkry2."75 Fransa FF 2 Betçika Bfrs^ IS ! İnoıltere Fl 2O Pazartesi 27 Kasım 1978 (27 November) DENKTAŞ, BM BARIŞ GÜCÜNÜN KIBRISTAKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINA KARŞI ÇIKIYOR BİRLESMİS MILLETLER, (Nev»York) Kıtarıs Turk Fe dere Devletı Baskam Rouf Den< taş Assocıoted Press Aıansına verdıgı bır dempcte 8 M Kıb rıs Barış Gucunun orahK orta sında sona erecek go'ev suresının yenılenrpesını ıstemed'k lerını Konse/e bıldırecekıerım sovlemıştır Rauf Denktcş Kıbrıs Turk rruhalefet grubunun Barıs Gu cunun gorev suresınin altı ay dana uzatılmasına karşı cıkmalarıno nasıl bır tepkı gos tereceğ'nı bı'medıq nı fakat Tur kıyenın genellıkle Kıbrıs Turk Federe Devletının tutumjnu des tekledıgını ve Guvenlık Konse Vinde Kıbrıs la ılgılı a,rıntılar ele a'ınd gmda Turkıve nın ABD nın oesteğme sonıp bulun I { "Yurt dışında oy kullanma gerçekleşme aşamasında, (FRANKFURT) Sındlıngçn1 dekı Turkıye Halkcı Devrımcı Bırlığı (hDF) ıkıncı olagan Kurultayı ıkı gun surmuş ve dun sono ermşt r Kurultaya C^P Genel Sekreter Vardımcısı Uj u r Alacakapton, CHP mılle*vekılı Orhan Birgıt, Berlın Sa orland Hessen (SPD) eyalst parlor entosu fraksıyon başkon'arı ıle Federo1 Almanya Isvec ve Avusturya dan 25 der nek temsılcısı katılmış Hollanaa ve Isvıçre'den de ışcı derneklerı gozlemcılerı gonderı mıstır Bcşbakan Bülent Ecevıt, Kurultaya gonderdığı me sQ|da, «Yurt dışındaki Turklerm oy kullanabilmeleri için yapılan girışimler sonuclonma a Ecevit, HDF Kurultayı'na mesaj gönderdi: DlSK'in düzenlediği Demokratık platform,, toplantısma 39 örgütün temsilcüeri katıldı Fendun YÜCEDtNÇ şomos'ndadır» demıstır Kurultay ın acış konuşmasını yapan HDF Başkanı Ertekin Özcon, calışmalar hakkında bilqı vermış Tu r kıve dekı kanlı oloylara karşı hukurretın da ha etkın on!e"nler aHasını 'sterriıŞtır E'tekın Ozcnn don sonro kur suye gelet CHP m lletvekıllerınden Orhan Bırgit de Kurul (ay a baçarılar dılemıs Tu'K ıscılennı boluculere kası ııyanık olmaya cağırTiıştır Ikı gun suren Kurultay colışmalcrını Aıman basınından cok sayıda gazetecınm ızled gı gorulmuştur Kurultay ın ıkıncı gun toplantısmda Yonetım Kurulu secımlen ıle tuzuk değışıklıklerı vapılmış oıumuzdekı yıl ıcm calısmaıan belırieyen bağlayıcı karorla' alınmıştr (Devamı Sa 9, Su 2 de) DİSK Genel Sekreteri Fehmi îsıklar. ba^m?ız sendikalar. TürkIş üyesi bazı sendıkahrIa da toplantılar yapılacağını, siyasal partilerın katkısının sağlanacağmı söyledi ve yeni >ai>a tasanlarım elestirdi. Mardin bağımsız Milletvekili Yılmaz 141142'nin kalkması, 163'ün değiştirilmesi için yasa önerisi verdi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Bogımsız Mardm mıl'etveKiu Nurettın Yılmaz dun Mıllet Mec lısı Başkanlıgına Turk Ceza Va sasının 141 ve 142 maddele rının kaldınlmasını 163 maadesmın ıse degıştırılmesını onBoren bır yasa onerısı vermıştif Yılmaz bu nedenle duzenledıgı basın toplantısmda bır soru uzerıne, «Gerçek demokrasıye ve ozgurluk duşuncesıne saygılı parlamenter sayısının bu onermın kesınleşme sıne yetecek sayıda olduguna inandıgını» soylemıştır. Mardin mılletvekılı Yılmaz, Turkıye dekı sosyal patlamalann doguşunda soz konusu maddelerm olumsuz etkılerı bu lunduğunu bu madde'enn sıyası ortama gore ceşıttı do nemlerde uygulonmosmm artıp azaıdığını, Yargıtcry Daırelen arosındo bıle bu konuda obıektıf bır tutumun ytllardır halâ belırmedığmı bıldırmjş. «Aynı yazı bılırkısisıne gore suç unsuru taşımakta ya da taşımamaktadır Herkes bu maddeleıi degişik bicımde yorumlamaktodır. Bu halı ıle soz konusu maddeler bır yasada olması gereken genellik, kesınlik ve obıektıflık olçulerinden yoksundur deavştır Yabancı sermayenin yatırım koşulları yeniden düzenleniyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) j D^satıma yonelık, teknoloiık katkısı büS o i aylarda ozell'kle batılı 3uk yatırımlarda yabancı sermaye payı u'kelerce o^e surulen «Turklye' nın dısa acılması, yabancı s«r>uzde 100e kadar çıkabılecek. may« lie tşbırlıgi yapmasu aner lan uzer ne bır «Yabancı SerFüsun ÖZBILGEN maye Kodu» hazırlanmıştır Ceşt't d Mere cevrılerek yabancı ulkelere tlagıtılacagı bıldınlen yabancı sermaye kociu Turkıye' yapıl"iası gerektığı konusun lıazırlandığı bıldınlen yabancı de hapgı alanlarda ve hangı ko da yabancı sermaye getırecek sermaye kodu Turkıye'de yaban şullarla yatır m yapılacağı ve kuruluşlara yol gosterecektır cı serTiayenın yatırım yapcblleyabonc sermaye ıznı almak 6224 Saylı Yabancı Serma/e ceğı alanlan şoyle belırlemıştır ıçın nangı buroıcatık ışlem.enn yı Teşvık Yasosı cercevesınde Turızm makına, ımalât, madenı eş,a metallürıı elektronık. e e<' onekanık ve buyuk kompleks prcıeler Yabancı sertna/enın Turkıye' de yotırım vopobılmek ıcın uyrıası qereklı koşullar da şo/le saptanmstır • Proıelerın dış satımo yoneliK o'ması gerekn^ektedır • llerı teknoloıı getırecek oyrıca teknoloııde zaman ıcınde oluşocak gelışmeler ızlenecektır (Devamı Sa 9, Su 6 da) ANKARA, (ANKA) Faş zme J& eınpa yai zme <arşı demoı'rat < platfoımun oluştııruln^as an acı/la DİSK ın duzenteo gı toplontı/a 39 demo^rat < ogut temsılcısı katı'rnıştır DibK Genel Sekreteri Fehmı Isık'arın başKanlıgında yapılan d u i k j ılk toplantıya sunuian ceşıtlı bıldırııerle bırlıkte nıucadele olanakları araştınınnştır DİSK Geneı Sekreteri Fenmı Isıklar topantı/ı acarKen \aptıgı konuşmada «Varılan bu nokta yenı bır donemın baş iongıcıdır» den şt.r Işu ar deınokrat k platform ıçın DİSK dışında bağımsız sen d <alarla \e Tjrk Iş u/esı sena Kalarm Katılocagı bır top lantı /a^acaklarını, bu aroda s /ası partılenn de katkı'arın ı saglanacagmı so/ em ştır. ISIKLARIN KONUŞMASI DlSK Genel Sekreteri Işıklar. faşızme. emperyalızme şo/enızrre ve tekellere karşı yurutü lecsk ılkelı ve programlı g j c ve e/'em bırl gını oluşturmanın ocıl b r gorev oldjğunu be' rtmıs «Turkıye Işcı sınıfının dev rıırcl sendıkol orgulu DISK'de bu gerceklerın ışıgında sorumluluk duyarak mucadelesını surdurmektedir» d /ereK şun arı so/leTiıstır «DİSK In bu sorumluluğu duyorak tum antı fasıst ve antı en'peryalıst guclerın guc ve eylem bırlıgınm saglanması na yonelık calısmaları başlatmasıyla bırlıkte daha orcekı deneylerm çok ılensınde bır a samaya gelınmıstır Vanlnn nokta yenl bır donemln başlangiC'dır Su anda gelınen nokta Turkıye de butun antı . foşıst ve anti emperyolıst guçlenn sorumlulugunu duymak zorunda oldukları sonut bır gelışmedır Son Temsılcıler Macllsımız'de aldıgımız kararları hepınız bllmpktesınız Gun soz soylemekten cok eylem gunudur Cok lyı bılıyoruz kı antl . fa(Devamı Sa 9, Su 7 de) Kıyslarda ruhsatsız yapı yıkımı ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kı/uarda<ı ruhsatsız ve yasaya aykırı yapıiarm yıkılması na ıtışkın Imar Koordınasyorı Kurulu nca alınan karar gereğ nce. Antal/a kı/ılamda bu t j r vapılardan «Turıstık amaçla kullanılması mumkun olanların» arso ofısı tara'ndan ka muiostırılması ıstenmışt r Imar Yasası nın ek yedı ve sekızıncı maddelenne gı r en yapıiar n ıse «yıkımına gerek kalmayacagı» behrt lerek bu t j r yapıların beıirlenmesı amacıyla tum yık'm uvgulaması 6 8 ay ertelentr ştır Tunzm /e Tanıtma Bakanlığı 10 kasım 1978 g j n ve 13 02 oz 1 849 SGVI ı'e An>a'ya Va.ıt ğ 'ne bır yazı gondererek Inar Koordmasyon Kurulu nun kıyılordakı ruhsatsız yapıların yıkımına ıl skın aldığı koran hatıraîmıs ve ı1978 kasım ayı ıcınde ceşıtli yasalaro oykırılık lan nedenıyle yıkımı gereken yopıların yıkımına fıılen başlanacagı umulmaktadır» demıştır Turızm ve Tanıtma Bokanı (Devamı Sa 9, Su 6 da) Am«nkolı bir senatoru va 4 gazeteciyı oldurcnlerden Gu yana'dokl «Halkın Tapınagı» mezhebı uyesı Larry Layton ılk sorgusundan sonra tutuklondı •"Halkm Tapmağı,, mezhebinin şefı Jones'un kampta seks alemlerı düzenlediği açıklandı SAN FRANCISCO Arrerıko u Tems'icıler Meclısı üyesı Leo R/on ve 4 gazetecınm o'ciuruimesınden sonro 800 e yaKin uyesmın toplu clarok ıntıhar ettıklerı sHclkın Topınoğı» l'oen Jım Jones nakkırda tonıklor tarafındas ılgnç acıMomalar yopıİTiaktadır Tontkloraan Dazılorı Jım JooeVin en buyuk sılohının «s*ks» oldü ğunu be)ırtmısl c rdır r Jım Janes u yakırdan tcnıyarlar conto nıa ga?ete(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Kozan'da lise öğrencileri çatıştı. bir çırak öldü Cumhurıyet Haber Markezı Aoana nın Kozan icesın'Jo ns?e ogrencılen arasmaa oıkan catışmada olay yennın yuKinında bulunan b ı r oiomoo I tannr cı cragı menTtılerdeT sabet a'arak o'muştbr Oiov oncekı gun saot 16 30 s r a m t n ı i n lıseden cıkon sag ve >o' gorus u ogrencıler arasında c k a n sıîanlı catısma sırasındo r fydano geln ştır CatısTiada ogren1 cılerden Ahmet BOŞK^ Re' k Oguz Halıl Altınbos ve Se^ct Alıcı ceşıtlı yerlenn^^n yarar lanmış bu aroda Oı^./ ye ın'n yakınında bır otomoo l<n torr'i r /ıe ugraşan 14 yasın ıc^ Gjrsel Taşyurek kursunlac hedef olorak olrfuştur Guven,ık kuvvetlen caiışmay'i g j c u k ' e bastırmıs. olayla ılgılı olarak 23 kış' yakalanarak gozcltıro oiınmıs. 2 kısının de aranaıgı bıld rılmıstır Oiaydan sonra bır grup nası met mış rmı ulkücu Kaymokam'ık bıonunde topıanarar< h ı k j oleyhınde gosterı'er \cp bazı dukkanlcın cam'akırmışiır • Yavuzla Mahallesmde gazefe bayıl'gı yapan va ılerıcı olr^ugu bıldırılen Idrıs Celık kımlıklerı belırlenemeyen ıkı (Devamı Sa 9, Su 4 de) p OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Kâğıt ve Havat ozdeyısı henuz bellekierden sılınmemıştır Şu kısocık anımsomo bıle Turkıye nın ılk plan donemlerının temel çızgılerını cekebılır 15 yılını dolduran plancılık deneyımınden sonra sımdı Dorduncu Beş Yıllık Plan ın tartışmaları yapıtıyor Ama bu tartışmalarm gerçek bır degerı olduğunu sovunabılmek kolay degıldır Cunku gecmısteki somut olaylann obıektrf bır degerlendırmesmı yopobılmek, Parlomentodakı iktıdar ıle muhalefet ılışkılen acısından olosızdır Bırıncı Ikıncı ve Ucuncu Beş Yıllık Plan donemlerının sonucu, 1978 Turkıye'sınde somut bicımde yaşanıyor On beş yıl suresınce «enflasyon devoluasyoi» sormalına dolanmiş bır Turkıye'de dışa bagımlı bır sanayıleşmeyle başıbozuk bır ekonomık duzene varılmış, her şey arapsaçtna dondurulmuştur. Yatırımlor aksamıs, **• (Devamı Sa 9, Su 3 de) I Üniversite yasa tasarısını Ege Tıp eleştirdi, DGSA savundu • EGE TIP FAKULTESI TASARININ OLDU • BITTI' YE GfcTIRILDlGINI SAVLJNURKEN ISTANBUL YUKSEK OGREN1M KURUMLARINDA GOREVU AS1STANLAR DA TASARININ YETERINCE DEriOKRATlK OLMADIGINI BILDIRDILER • OEVLET GUZEL SANATLAR AKADEM1SI BASKANl TASARIYI ULKE YARARINA BULDUKLARINI VE DESTEKLEDIKLERINI BILDIRDI • TSIP GENEL SEKRETER! TASARININ UNIVERSITELERIN OZERKLİKLERINI D&.HA DA KISITLADIGIN! ANTIDEMOKRATIK H JKUMLER TAŞ1D1Ğ1NI SAVUNDU GÖZLEM UÛUR MUMCU Üniversiteler Yasası ... 1 Mayıs Mahallesinde öldürülen 5 isçi olayı ile ilgili olarak aranan Bayboğa adıyla a.a.'ya bir açıklama bırakıldı 1 Mayıs gecekondu mahailesmde 17 mart gunu katledılen 5 ışci oloyı ıle ılgılı olarak polıs tarafından aronan Közırn Bayboga adına dun Anadolu Aıansma btr acıklaTia bırakılmıştır Acıklamayı getıren kışı kacmıştır Kâzım Bayboğa ımzasını taşı/an ocıklamoda şoyle denılmektedır «Ben 1 Moyıs gecekondu mohallesinde 17 mart gunu katledılen 5 ıscmın oldurulmesi olaymdan doloyı aranan ve hakkımda gıyabı tutuklamo karorı bulundugu lcin de bugune kadar "kacok" durumdo bulu nan Kâzım Bayboga yım. Sıze bu aç.klamayı yoilamaktan amacım, soz konusu olayın 27 (Devamı Sa 9 Su 5 de) urkıye «P'anlama» kavramına Ataturk'un sağlıgında ulaşmıştı Daha sonra bu kavramın ustune bır sunger cekildı 27 Mayıs 1960 Devnmıyle plan'ama zorunluğu bır Anayasa kuralı nıtelığıne do nuşturulerek yeniden gundeme getırıldı. Ne var kı 196Qların ılk yarısındo AP kesımı, «Planlano» kavramına toptan karşı cıkmış, planlomonın komunıstlıkle eşanlamlı olduğunu ılen surmuştur O gunlerden kalma &M llet piai deg I pılav ıstıyor» TARİS'İN CİĞLİ İPLİK FABRİKASINDA 1700 İSÇİ DİRENİŞE GEÇTİ IZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) C g ' ı iplık Fabrıkasmaa dun soot 16 00 da ışçıler dı renıse gecerek sortellen ındır n sler ve u'etımı durdurmuşlar dır Yaklasık 1700 şcının calıs tıgı C'glı İplık Fabrıkasında ıkmcı vard'ya ışcılerı bır surs (Devamı Sa 9, Su 3 de> ' •• nlversr.aler Yasası taslağı üzermde tartışmolar başI I lodı Bu tortışmalor hangi noktalar uzenrtde yogunV loşacak?. Bunu, ıleri surulen elestınlere bakıp, bugunden kestlrmek olasıdır. Yosa lojlağı, universıtclerde <Tam Gun Calışiıo» ilkesini getirmektedir. Tom gun calışmo ılkesı unıversılelerde gorevlı bazı öğretlm uyelerinın ozel çıkarlarıyla çatışır. Nlcm çotısır? Cunku. bazı oğretım uyelerı, unlversıte dışında ozel kazanc otanlanndo paro kazanmoktadırlor. Şımdi, bu ogretım uyelerı, «Tam Gun> tlkestne korşı cıkocoklar ve Yasa tosloğmı var guçlenyle elestıreceklerdlr. Bu doğaldır! Fokat duşunun kl, bg «Tam Gün ılkesı» 1968 ogrencı oloylorının temel nedenleri arosındo veralmıstı Sımdı aradan on yıl gectl; ancak. on yıl sonra Tom Gun ilkesini lceren bır yoso toslağı hozırlonobildl As(Devamı Sa 9, Su. 7 de) GİMA, mağaza açma kampanyasma giristi ANKARA, (ANKA) GlMA1 n n UCÜZ o ış^erşı büglaınok ı cm tum ulkeyı kapsa>cn yogun bır «magaza acma» kampanvOsıno basladıgı b.ldırı.mıştır Konu>la ılg lı olarak b r acıklama vapop GlMA Genel Muduru Bulent Atabek GIMAnm serna es^r n 43 mılvon lıradan 500 mıl/on lıraya cıkarıldıgını soylemıştır Medeflerınm tum lıerde magaza acmak oıdug ıiü so. 'ven Atabek 1379 y lın da 20 nagazanın daho acı'0'"'! (Devamı Sa 9, Su 1 d°) BIRLEŞMIŞ MILLETLER DE KIBRIS'LA İLGİLİ MIZE SONUÇLANDI BIRLEŞIVnŞ I\nLLETLERİN YENİ AJV1BLFMI OYLAMA DÖRDE KARŞI YUZON OYLA ALE/Hi (BASIU) Haberi 5. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog