Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Sotış^Fiyotlorımız r Mrnanyal DIVl' I Hollanda HfM I Oanimarko Dkrf 2L75 Fransar ~~ Belc.ko İngiltere, ^Ç ' 2O 55. Yıl, Sayı: 19513 umhuriyet Kurocusu: YUNUS NADI Pazar, 26 Kasun 1978 (26 November Dısışleri Bakanhğı'ndan bır yetkılı plan ı^e ılgılı resmı Tu.k gorusunu şu anda acıklamanın »zamansız bir ak'ş olacağını» sojledı Bulgar resmi ajansı BTA planın amacının «Amerıkan uçaklan içm batma3ran bır gemi elde etmek olduğunu» bıldırdi DERSANESI L'SE SON BEKLEMEULER 216/ Aralık 4 18/Aralık Cagaloglu Istanbul Tel 22 2^ 60 Çetin, AET ülkeleri gerekli çabayı göstermeli55 dedi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Dev'et Bakanı ve Basbakan Yard mcısı Hıkrıet Çetın, dun AET Genel Sekreten Emıle Noe! ı makamında kabul ederek bır sure garuşmuştur Cetın goruşmeden once vaptıgı acıktamada Noel ıle Turkıye AET arasındah konulann ayrıntı!a r ı uzermde duruıacagm kaydetnnıs «Bız bu ılıskılerde AET ıle tom uyellgı gozden uzak tutmadan ancak uyg ılamaya da bakarak, ılıskılerın nasıl gelısecegı konusu uzermde durocagız Turkıye ıle AET arasındckl lllşkılerln canlanarak ısîe nen bır noktayo gelmesımn yalnuca Turkıye nırı tek yonlu cabasına bagıı degil, toplulugu oluşturon ulkelenn bu donemde g o v terecegı çabayo baglı olduğu goruşundeyız » demıştır AET Genel Sekreten dun ogleden orve AP Genel Merkezı rte gıderek Gerel Baskan Suleyman Demırel ıle de oır gorjşme yar mıştır Noel ın ana muhalefet lıdennden /V nın AET ıle ılgılı sorunlar konusundokı du şuncelennı aldıgı bıldırılmıştır Ankara ABD'nin Kıbrıs planını müphem buldu ANKARA, (ANKA) Tur<ıve ye gondertlen «A8D nin Kıbns Planı» konusunaa Turk /e nın «beklegor» polıtıkası ızledığı belırtılmıstır Turkıye nın bu konudakı tutumunu acıklamak ıcm Guvenlık Konseyı ka rorı ıle Kıbns Turk ve Rum loplumlannın goruşlenni bıldırmelennı bekledıgı ogrenılmıştır Bu arada ABD nın Kıbns pianımn genel olarok «muphem» bulundugu ve Dışışlerı BaKonlıgmda bu onerılerın top lumlararası goruşmelenn başlatılması ıçın temel alınamayacaqı goruşunun yaygın olduğu belırtılmsktedır. Dışışlerı Bakanlığının yu<sf>k duzeydekı bır yetkılısı ABD planı konusunda bır goruş belırtılebılmesı ıcm oncelıkle Bırleşmış Mıllet Genel Sekreterı Kurt VValdheım ın «Olumlu ve kapsamlı» olarak nıtelendırdığı Turk onerılerınden vazgecılıp geçılmemesı konusundo bır ıl ke kararı ahnması gerektıgınl soylemış «Şu anda ABD plonı konusunda Turk gorüşlerının acıklonması mıllı cıkorlarımıza uygun olmoz zamansız yersız ve gereksız bır çıkış olur» şeklınde konuşmuştur Bu arada ABD pianımn bırcok maddelerının «muphem» ol dugu ıfade ed Imektedır Planı ıncele/en bır yetkılı metınde gecen «Temel sınır ayarlama(Devamı Sa 9, Su 3 de) Köprülüler, Sovyetler'den 3 milyon ton ham petrol alımınm kesinleştiğinı açıkladı Mustafa EKMEKCI bildirivor MOSKOVA Turk Ihrac Vlalları Fuarı dun Moskova aa l'caret Eakanı Teoman Koprulu.er ta afndan a cılmış ır 1,7 Turk fırmasının katıldıgı fuarın acılışmda Sovyet hukumet \etkılılerı de bulunmuştur Sovyet Dıs T r a ı e t BaKan Vekılı Kuzmın ve Basba^ n ^ c d m ~ la r ni.cn Arbıof la goruşme'er yapan Tıca ret Bakanı Koprululer, duzenledıgı basın toplantısında (Devamı Sa 9 Su 6 da) Mahkeme TÖBDER'de Gültekin Gazioğlu yönetiminin yasal olduğuna karar verdi ANKARA (Cumhuriyel Burosu) Demokrası icıi Bıriık Grubu' n j n «TOB DER 4 Olagan Genel Kurulu nun» ıptalı ve «Dernek yonetımının kayyum heye te teslım edılmesi» ısıemı ıle Ankaro 4 Aslıye HuKuk Mahke mesıı cifc actıgı davada Mahke rre dun bır ara karar veıe r ek «TOB DER yonetıminde belırsız lik olmadıgıi) gerekcesıyle yo net mın kayyuma devrı taleoını reddetmıştır Demokrası Icın Bırlık Grubunun davacı cvjkatları duruşmanın ertelenmeslnl ıstedıklen ıcm duruşma 11 aralık a ertelenmıştır Ote yandan aynı mart<ernede Suleyman Ustun tarafındon a cılan ve «21 24 agustos tarlhlerınde yapnan TOB DER Genel Kurulunda Dıvan Başkanlıgına ssçılen Ali Başpınar ın başkanlı gının ıptalıı talep ettıgı» dava nın dunku son duruşmasında «Acılan davanın yasaya aykırı olduğuna ve davanın ve Istemlerlnln reddine, Alı Başpınar başkanlıgındakı Dıvanla ılgllı 10 Sulh Mukuk Mahkemeslnce verılen ıhtıyatı tedbır kararının da koldırılmasına» karar verıt m stır GAZİOĞLU NUN ACIKLAMASI Her ıkı davada alınan karar (Devamı Sa 9 Su 8 de) Türkiye ile Norveç arasmda ortak savunma sanayiine ilişkin görüşmeler başladı ANKARA (ANKA) Mıllı So vunma Bakanı Hason Esat Işık dun Norveç Savunma Bakanı ıle bır goruşme yapmıştır Sa bah bır saat suren goruşmeden sonra gazetecılerle aoru şen bakanlar dun teknık du zeyde vapılan goruşmelenn so luclannı ele aldıklannı soyle «nışlerdır Norveç Savunma Bakanı Han sen Ankara do gelıştırı'en prog ramların Başbakan Bulent t cevıt ın Norveç gezısı sırasın da imzalanacak bı r onlaşmanın parcası olabıleceg nı soyle Mılll Savunma Bakanı Ha san Esaî Isık ıse «Savunma sa nayıı konusunda ısbırhgıne gıdılmesi zorunludur» dentşttr Norveç Savuirra Bakanı ıse konuşmasında şur an soyle mıştır «Ankara'dokı gorusmelerımlz de gelecektekı korsılıklı ısbırııgımız ıle ılgılı cok onemlı konularda cok onemlı gelışmeler sagladık Goruşmelertmızde sa nayı ve savunma konularında cok önemli hedefler belırledık Gelecekte de bu programı gelıştırecegız » Türkıya ve Norveç arosında ortak yapırn otarak dusunulen denızden koroyo «Penguen» fuzelermm uretımı garuşmelerde ele alırtocok konular orasındadtr !kı ulke heyetlen arasmda ele almocak d ger konulor arosında tanksavar fuzelen aret mı oteş kontDevamı Sa 9 Su 2 de) İlhan Selçuk ve Orhan Erinç DGM'leri eleştiren yazı nedeniyle "adliyeye hakaretten,, Ağır Ceza'da yargılanıyor Istanbul Haber Servısı Ya zonmız İlhan Selcuk ve Yazı Işlerı Mjdutlenmızden Orhon Ernc aleyhıne «Adlıyenın mflnev şahsıyetıne hakaret ettık lerır ıddıosıvla acılan davaya dun Istanbuı 6 Agır Ceza Mah kemesı nde baş anmıştır izm r de teduvı altmda bulunan arkadasımız İlhan Selcuk duruSTiada bulunamamıştır Yazanmız İlhan Selcuk un Cumhurıyet Gazetesı nıp 11 nısan 1973 gunlu sayısında yer alan «Yatalak* baslıklı yazısın da D°vlet Givenlık Mahkemelerı ne oegınerek «Tanıllı koku dı şarda burjuva egemenlerının gu dumlu mahkemesınde yargılan dı» oBılım ozgurlugunu savunan bır bılım adamı, once bagımlı ve gudumlu mahkemelerde yargılan dı sonra kursunlandı » derreS' uzerıne Selcuk ve Ennc aleyhı ne Turk Ceza Yososının 159/1 ve 173 son moddelerıne oykırı dovrandıklart ıddıGSıyla 5 yıla kada' agır hapıs ve 20 aya ka dar surgun ıstemıyle dava acılmıstır Istcnbul Cumhurıyet Sa^cı YardımcıSı Ikramettm Gu leryuz tarafından Adalet Bakanlıgının ıznı uzerıne hazırlanan ıddıanamede sanıkların lor uzerıne Gultek n Gazıoglu djn bır acıklama yaparak «TOB DER'ın 4 Kongresmde orgut yasallıgı içınde meşruıyetı hıcbır tartısma konusu olama yacak kodar açık yonetimimı(Devcmı Sa 9 Su 1 de) TÜRKİŞ, ANARŞİYE KARŞI ÖNERİLERİNİ, KORUTÜRK, ECEVİT VE DEMİREL'E BİLDIRDİ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) kı'ısı bırer metın holıne get rıTurK Iş lcra Kurulu «Turklş len dosyalan basta CumhurYonetım Kurulunun bundan bir başkanı Fahrı S Koruturk olsure once yaptıgi topiantıda al mak uzere Basbakarlıga ve Adıgı demckrasıyt korumoyla ılgi dalet Partısı Genel Başkanlıgılı karar ve onerılennı» Cumhur na gotJrerek vermıştır bcşkanı Fahrı S Koruturk BaşTurk Iş Yonetım Kurulunun bakan Buıent Ecevıt ve ana mu beş gun suren toplantısındon halefet partısı Genel Başkanı sonra ıttıfakla kabul edıleı. Suleyman Demırel e sunmuş «Demokrosiyı korumoyla ılgill tur karar ve onerıler» metnınde Turk Iş Genel Sekreterlık yet Anüyasa ve Turk Iş ılkelerı dog rjltusunda demokrasmın korunmosı kararlaştırılmış ve bunon ıcın de «Ulkede anarşınin durmosı. vatandaşların barıs ve o"3 irluounun tam olarak sağlo.ımosı ıcın» anarşınni kaynaklant §ı foşızm ve kO'Tunızm ,e Qer''ek bır ugrası vernmesı DISK IN TOPLANTISI Ote yandan DISK e baglı sendıka temsılcılerı bugun Ankara da 'aşızme karşı guclerın ey lem bırlığı amacıyla tDemokratık platformnu oluşturma calışmaları ıcın bıraraya geleceklerdır Demokratık orgutlerın de caqinldıgı topiantıda «Emperyolızme v« (asızme karşı guçle nn guç ve eylem bırlıgı ıçın oluşturulması kararlastırılon demokratık platformun ılkelerı ve programının saptonması» tartışılacaktır Topiantıda ele ahnacak bu Drograın dogrultusunda DIS< Baskanlar Konsey nın i% ekım tar hlı toplantısmdo kabul edılen demokratık platform gere< cesının ve «Demokrottk platformun ıslerlıqı ve ortak calısma ılkelerı ıcm taslak» metn nın demokratık orgutlere gondenldıgı bıldırılmektedır Hcz.rlanan taslakta demokra (Devamı Sa 9 Su 7 de) KOYKOOP'TAN IHRAÇ EDILE'N 4 YONETIM KURULU UYESİ HAKKINDAKI KARAR MAHKEME TARAFINDAN DURDURULDU ANKARA, (ANKA) KoyKoop tan ıhrac edılen 4 Yonetım Kurulu uyesı ıle ılgılı karar mahkeme tarafından durdurulmustur Ko,> Koop tarafındon bağlı bulunduklorı kooperatıf bırl K lennın aıdatlarını atırmadiı<ları gerekcesıyle Yonetım Kurulu uyelıklerınden duştuklert bıldınlerek ıhrac edılen Adana B riıgı Başkant ve CHP Mılletve<ılı Nedım Tarhan Tokat B rlığı Başkanı Selo'ıattın Kok Konya Bırlıgı Başkanı Sınan A ^ a r o g l u ve Afyon Bırlıgı Baş ka ıı Tuncer Ergulerın dava sonuna kadar Yonetım Kurulu uyelıklemın devam etmesıne karar verılmıştır Adı gecen Koy Koop yonetıc ie r ı adına AvuKat Cemol Başbay tarafından acılan ıfı raciarın ıptalı ve daha sonu na kadar ıht yatı tedbır yoluyla yj'utmenm durdurulnası ta lebıne ılıs^m davaya bakan Ankara 2 Aslıye Tıcaret Mahkemesı dunku durUî?Tiada da vacıtonn toleb nı ha/<lı bula rak Koy Koop un karannı da va soiuna kadar tedtrır yolu/ lo durdurmuştur i GENELKURMAY BAŞKANI IMZASIYLA YAYINLANAN BILDIRIYE GORE, ULKEDE GENEL SEÇIMLERE GIDILECEK | DARBENIN AMACI «ULKEDE ÇATIŞMALARIN ONLENMESI» OLARAK ILAN EDILDI | DARBE KANSIZ GERÇEKLEŞTI; DEVRIK BAŞKAN'IN DURUMU BELLI DEĞIL ADANA, KİLİS, VE BANDIRMA'DA ÇEŞITLİ EYLEMLERE KARIŞMAKTAN SANIK 14 KIŞI TUTUKLANDI ISTANBUU DA OLDURULEN MUHENDlS ÖZTURK DUN MALTEPEDE TOPRAGA VERILDI ANKARA DA OLDURULEN ODTU ÖGRENCISI TURGUT DA BUGUN LEFKOŞE DE TOPRAGA VERILECEK Istanbul da gecen salı gunu oldurulen Yuksek Inşaat Muhen dısı Ksnan Ozturk un cenazesı dun kaldırılmıştır Ankara do gecen pazartesı gunu saldırıda varalonan ve ıkı gun once oten ODTU ogrencısı Kıbns lı Ozcan Turgut un bugun Letko se de topraga verılecegı bıldırılmıştır Bandırmo da sol goruşlu ıkl ogıencımn yaralanması olayınm tertıpcısı o'makla suclanan Ulku Ocaklan Şjbesı eskı Baş kanı ıle bır başka olayın scnıgı ulkucu genc tutuklanmışlardır Adana aa bır c e ^ z e torenı sonrası cıkan olaylarla ılgılı olarak yakalanan 19 kışıden 8 ı tutuklanarak cezaevıne gonaerılmıştır Bursa da Ulkucu Işcıler Dernegı Başkanı polıslere lıaka ret sucundan 2 yıl agır hapse mahkun olmuş Kılıs te de 2 gumrurf memuruy'a 2 ogrencı tutuklanmışlardır Haberi 5. sayfada GENERAL JUAN PEREDA Devrık general, bır darbeyle ıktıdara gelmışttr» temmuz ayında MERSIN'DE VOLTAJ ANIDEN YUKSELINCE 2 BINE YAKIN TELEVIZYON BOZULDU MERSIN (ANKA) Mersın de şenır cereyanında anıaen mey dana gelen voltaı yuksekhgı 2000 e yakın televızyon alıcı cıhazının bozulmasına ve 10 bın dolayında elettrık arrpulunun patlamasına yol acmıştır Bu arado bınlerce elektronık ev ve sanayı cıhazının oc bozuldugj bilaırılrrektedır Voltaı yukseklığının akşom meydona gelmesı sanayt kesımmı fazla etkılememıştır 220 volt olan şehır ce r eyanının onı yukselmesı sırasmda bazı semt lerde 300 voltu astıgt haber verılmıştır. ANTAKYA'DA YAPIM HAÜNDEKt 8 KATLI BIR BİNA COKTU ANTAKYA (Cumhuriyet) Oncekı gece soat 22 55 sırolonndo Ataturk caddesınde tamaınlanmak uzere oıan 8 katlı bır bma cokmuş enkaz yıgını holıne gelmıştır 14 subat 1978 gunu yıne aynı cadde uzermde bulunan ve yıne S kotlı ınsoot halındeki bır bınamn cokmesınden sonra on cekı gece ıkıncı kez bına cokuntusu meydana gelmıştır Ataturk caddesınde fabnkator Fa z Ha/taogluna aıt bınamn son kat boyasına başlandtgı gün g e c i saat 22 55 sıralarında b>ra buyuk bır gürultu tte cokmuştur Enkaz yığını hoIıre gelen bınada oturan olmodıgı ıcın şlmdılık con kaybı bulunmadıgını bıldıren ılgılıler bu arada ınsaat bekcısı soyodı sap tanamayon Bekır odlı kışlnın ka yıp o'dugunu. söylemişlerdlr™ BOLİVYA'DA 5 AYDA İKİNCİ KEZ ASKERİ DARBE OLDU LA PA2 B r Guney Amerıka ulkesı olan Bolıvya da Sılahlı Kuvvetlerın dun sabah Devlet Baskanı General Juan Pereda yı devırerek ulkede yonetımı ele aldıgı acıklanmıştır Arancıbıa ımzasıyla yayınlanan Sılahlı Kuvvetler tarafından bıldırıde ordunun ış başına gec son 5 ay ıcmde yapılan ıkıncı tıgı ve en kısa zamanda genel darbeden sonra Bolıvya Genp| secımlere gıdılecegı belırtılmışkurmay Baskanı Davıd Padılla (Devamı Sa 9 Su 7 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Cezavir ve Kıbrıs... Kaptan Cousteau: Akdeniz'in hayatiyeti giderek azahyor,, AKDENIZ BIUMSEL ARAŞTffiMALARI KOIVUSYONU CALIŞMALARINA BAŞLADI ANTALYA (Akm ONEN bildıriyor) Akdenlz Bılımsel Arcştırmalan U us ararası Kom SVOTU (Abauk Cıesm| 26 Genel Kjrul toplantısı Antalya Beledıye Salor u r d o başlamibt r Acılış toplantısında Kongre Başkanı olarak Monaro Prensı Raıner Işletmeler Bakanı Kenan Buiutoglu da lazır buıunmuştur Işletmeler Bakanı Kenan Bulutoglu ılk konuşmayı yaparak Uluslorarası Kongren n Turkıye • de duzenlenmesıraen duydukları memnun yetı belirrm ş, (Devamı Sa 9 Su 4 de) Ziraat Bankası Akay Subesi'nden 1,5 milyon lira alan silahlı soygunculardan ODTÜ öğrencisî olanı yakalandı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Zıraat Bankası nın Akav ç. be sı dun sılahlı beş kışl tarafından soyulmuştur Bankadan 1 5 milyon lıra dolayındo para alon soygunculardan bırl, daha sonra yakaıanmıştır Otomatık sılahıyla yakalanan soyguncunun ODTO ogrencısl Murat Cankocak olduğu belır(Devamı Sa 9, Su 7 de) ılah ambargosunun Kıbrıs sorunuyla Ilgill olduğu ^ bılınıyor Ambargo Kıbrıs Barış Harekatı nedenıyw le konulmuş aynı ambargonun kaıkması Turkıyenın Kıbrıs konusunda verecegı odunlere baglanm.ştır Kıbrıs sorununun cozumu ıle ılgılı ABD onerıien bugun lerde Turk yetkılılerınce ıncelenmektedır Kıbrıs konusunun bugunleroe Turk kamuovunaa dalgalanmalara yol acmcsı kacınnmazdır Terorıst eylem lerle busbutun gergınleşen ortamın bır de Kıbrıs konusuyla olevlenmesı yenı sıyasaı gelışmelere yol acoDiıecek boyutlara kadar uzanabılır Bu olasılıklar zıncırı içınde bır tarıhsel ola/ı anıın satarak Kibrıs sorununa DU olayın ccgrışımı ıle yanoşmokta yarar goruyoruz Fransa Devlet Baskanı General De Gaulle Cezayır sorununun cozumu ıcın, «Cezayir haıkı kendı geie^egın kend s saptamalıd r» dedıgı gun butun Fransız komuoyu dalgalanmış ve oteden berı Cezayır de orgutlenen bır grup subay De Gaulle e karşı ayaklanmok İçm son hazırlıklarını tamamlamıştı (Devamı Sa 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog