Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

umversiteye hazırhkta IZMIR DERSANELERI Mezunlar:5ARALIK Lıseson.9ARALIK f B«fu( M.n Tsl 25 5« M 3 Sti • M "J < 55. Yıl, Sayı. 19512 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ Cumhurh/et Habar Merkezl AnkaraNO donuk dlplomutık trafık yogjniuğunu korurken Turk v» Yunan Dışışlerl Bo kanları Guntiüz Okcun ı!e Yorgo Rall.s dun sobah Strasbo urq do bır gorusme yopmışlar Ikı Otşışlen Bakanı Turk /e l)e Yunanıston arosındakı sorun laın cozumu ıcın gereklı olum lu 'iavo/1 bozabılecek nıtelıkte kı kucük olaylann abartılTia mas> v6 ontenmesı konusundcs b r saatlık gorusme sırasınd3 goruş b rlığına va r dıkları ver len roberler arosındadır Türk v» Yunan Dışışlen Ba koniannın gorüşmesmdö Yunan kurasularını ıhlâl eîtıklerl ıddıasıylo Mıdlllı'd» 15'er oy haps^ carotınlon 6 Turk bolıkcısının k so sürede geri verılmesı k o n j sjnda do anlosmoya vorıldıs 1 bılaınlmektedır Turkıye'nın Yunontstan la kara sınırını ıhlâl eden öc Yu nonlı ıse Türkıyede tutuklu bulunmaktadır Okcun ile Rollıs crasmdo Strasbourg'da ya P'ian gorüsmede Törk ve Yui a n Basbakanlannın daha önce baçlaJtıkları üıyo!oq cerceves.n ce sorunlo'in cozünienmesl > c n teknı< teTioslonn sürdurul mes' de '<arar!aştırt!mıstır B J «orun'or arosındo yer alan Eg9 Kıto Sahcınltğı tj,usma:'lıqının cozümu ıcm ıkl ulke teknı< he \etlerının 1 orolık qunu Pons"D«vami Sa 9, Su 2 d«) Sottg Fiyotlarırrnz Aımanya DIVl I Hollanda^Hfl ı Danimarka Dkr\ 2.75 Fransa FF *2 Belcika Bfrs r 1 5 İngiltere, F" ;" 2O CUMARTESI, 25 KASEVf 1978 (25 November) Ökçün ile Rallis goruştu diyalog sürecek | TURK VE YUNAN DIŞIŞLERÎ BAKANLARI STRASBOURG'DAKI GO RUŞMELERI SONUNDA EGE KITA SAHANLIĞI GORUŞMELERINÎN BAŞLAMASINDA ANLAŞTILAR. | MIDILLI'DE HAPSE MAHKUM EDILEN 6 TURK BALIKÇISIN1N KISA SUREDE GERI VERILMESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDIĞI BILDIRILIYOR. YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERİMIZİN BAŞVURULARINI YANITLAYAN ULASTIRMA BAKANI, «HAVALELER YATIRILDIĞINDAN 5 GÜN SONRA ALICISINI BULACAKTIR. MEKTUPLARINIZIN İCİNDE PARA GÖNDERMEYİN» DEDİ Öngüt: Şikay etler önlemlerle azaltılmıştır,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) U asiırma Boıvaru Öngut saptığı açıklamada YJrt dısınOOM ışcıler m zın haklı ş ^âyetıerı yanındq ıscMer mızın hatasındon nerı gelen ş .ast Konu'arı oiduguno d i 'isg r rr ş, ozetle şu b 'g len ver m sti' «Yurt dısındakı ışcılerımızpo jlköyel vs muracaatları uzarınde onemle durulmoklodır Genellikle sikâyetler PTT yönunden hovale, mektup ve kolılerın gecıkmesi. kaybolmosı THY da ucaklorın zomanındo kolkmaması, rezervasyon ve bılet almada karsılaşılan guclukler acentelerden şıkayet, ıı dıham bagaıların kaybolmosı, hosteslerın muamele tanları, trende yer bulamama ve gecık m» konularında olmakta Idi Alınan tedbirlerl» bunlorın en oz hadlaro indırlldıgını soyleye bılırım PTT'ds uygulanan yeni sıstenle havale odemelerının su resı kısoltıUnıştır Almonya da PTT markezine yatırıldığı tarıhten ıtıbaren kentlerde 57 gun, koylerde koyun uzaklıgına gore 715 gun lcınd» alıcılanna ödenebılmektedır Bununla beraber iscıler havole adreslerlnde bakkal, tuccor muhtar gıbi kKılerı vasıta gostermekte, bu kışılenn de PTT ışyerlerine gec muracaat etmelen nedeniyle odemcde ge cıkme olobılmektedır Ayrıco gonderıcılerce hovole kagıtlarının doldurulmosı sırasında, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Turriye ı ! s Suvyetler Bırhgı arasında gercekleştırılsn «ekonomık vc teknik ışbırligi anlasması» geregınce oluşturulon tekrık korr te!er tek tek proıe.er uzerınde ca ı şrrqya ocş'am ç'ardır Bundan bır s j r e once Sovvetler B r, ğı 'le ımzalanan anıaşmo ıkı bolumdea o usmaktodır Bırırcı bo'umu tıcaret ılış< lerlne yonellktır ve tıca'i ılışkılerın uc \ıl ıcınde varcların ıkıbuçuk katına cı'<masını ongörmektedır Buna vılda 3 .r' 1 yon tonluk petrol dısal mının do dahıl ol tfuğu oıld rlmekteCır Aniaşmonın ıkıncı bolurru ekonomı* '• teknik ışbırlığıne yonelık olarak proıeer demetınden o'uşmaktadır Bunun 11 torı 1? mılyar do'or, bulmaktadır 1C • ılda toplam 12 mılyor dolora uloşon pro l^lerle ılgılı olarak yetkllıler şu bılgılcı \f.rmlş'lr (Oevomı Sa 9, Su 1da) Sovyetier'le öngörülen ekonomik işbirliği 12 milyar dolar tutarında a) Alıcı od ve soyodının yozılmasi, b) Vans yerinin unutulmaması, c) Alıcı adresının okunaksız ve yetersız yazılması gıbı hatalar yap'lmaktad'r Mektup'.arla ılgılı sikayetler daha çok kayıp oiaylarından ılerı gelmokle, mektup koyıpları (Devamı Sa 9, Su 3 de) ABD'nin Kıbrıs planının Ankara'ya geldığı açıklandı; Atına'nın planı kabul ettiğı öne sürülüyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD tarafından Kıbns'ın ıkı toplumuna venlmış olan metn n Turkıyeye de bılgı ıc rt sunu'dugu belırtılmıştır Soz konusu metnın ABD'nin Almanya tngıltere ve Fronso ı'» bırlıkte hazırladıgı «Kıbrıs pla nı» olduğu oğrenılmıştır Dışışlen Bokanlığındon vopılar» ocıklamada. metnın a/nı çekiıde bılg' ıcın Yunanıstan o verıldığının onlaşıl^ıgı kavdedılmış «ABD bu meini Kıbrıs'ta toplumlarorası gorüsmeîerln başlamasına yardımcı olacak bir belge olarak '.o(Devamı Sa 9, Su 5 de) Siverek'te bir mühendis öldürüldü, İstanbul'da öldürülen mühendisin katilleri yakalanamadı Cumhurryet Hober MerVtzi URFA Sıverek te K I sol grup arasında c,kan sıloılı cotışma sırasında Ferıt Uzun adlı 2ı '•aal Yuksek Muhendısı tabanco/la vurulorak oldurulmjs rıenuz kımlıgı sapianamoyc^ b r kışı do agır yarolı olarok Devlet Hastonesıne kaldırılmış •ır Sıiohlı ootışma DDKD ile HalkD»r u/ftlBnnîrTilogcn otmasıylo cıkmıştır. Yetkılıler, nuhendıs Ferıt Uzun un ol 'lurulmes1 nedenıyle S'versk te havanın gergın olduğunu, Urfa dan gu\fl»nlık kuvvet'en gonaeIdıgını so/le"nışlerd r ISTAN8UL Pendık Kcynaf "• do orcekı oun "nuhandtSl k burosunun yonınrîakı bokkaı dukkonı onunde kurşjnıcnofok kotltdılen Vukşpk toşiot MCıolduren uc k şının eşkaltnln bft Irlenmesı ıcın bozı izl^r uzerınde duruldugu b Idırılmıştır Jaidorma ılg lılerı bazı şuphe Iı kışner ıcın operasyonlara gtrı$ Idığ'nı çırndılık bır acıkiama yoonnanın zamonsız oldugu i u bel>rtmtşlerdır Ozturk'lı» b<rl kt« varaianon ön^kaf dukkonının sahıo.mn kı zı G o n ü ^ f c d l M ^ ı (20) durumj IKD uyesı Erdınc .n ıhbarion üzenne haitanede ter bır alınmıştır Muhendıs Kenan Ozturk un lenazesı buqun Koynorca da kaidırılocoktır In^aot Muhendıslen Odası TUTED ve K5D uyesı olan Oziur< ün Kat'eriım9sı buyuk tep kı u/ondırmıştır. • Malotyc n n Hekımhon ACWnÖ* WT7 vere) secırrJerı sı•as.'ido AP Beledıye Boçkon adoyının kayınblraderl K«r/o Cov dar ın oldurulmesı olcyı ile Iq II otarak yargılanan CHP Iı Beledıye Baskanı Mesut Mutlu ile CHP llce Boşkanı Bekır Ozdemır ve Alı Doğan Unsclon ın lurusnıalarına oncekı qun oe vom edılmıştır Guvenlık nede nıyie Istonbul a aktarılon dovomn durusnıasındo mahkema tutuklu olarok vargılanon CHP (Devomı Sa 9. Su 1 d») İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 1516 ORANINDA ZAM YAPILDI % Sağlık ve Sos>al Yardım Bakanı Dr. Mote Tan, zamda yalnız hammadde fiyatlarmdaki artışın gözönünc alındığını. otcki etkenlcrin hcsaba katılmadığını bildirdi. En büyük artıs kalp vo damar Uaclannda Istonbul Hober Servısi Saglık ve Sos l 'al Yardım Bakanı Dr. Mete Tan. ılac fıyatlarına ortalamo yuzde 30 crcnında zam yaDildıqını acıklamıştır Zam oranları % 64 ile °o 15 arasında degışmekted r Bakon, «Dış alımlo saglonan hammadde fıyatlarındaki artışın dısındakı etkenler, yeni ılac fıyotlorıno yansımamıştır > demıştır Sagl.k Bokanı Turk ye nm Iloc sorununun temelınden cozulebılmesı, ılac üretımı dağıtımı ve fıyatlamasına gercek anlamda devlet denetımının getırıleb'lrresı aTiacıylo hazırîanan «Farmosotik Mustahzarlor ve Maddeler Konun Tasarısı»n n Meclıs e sunulduğunu bıldırmış sunları sovlernı$tır «Holko ucuz. hatta ucretsız ilac verllebilmesi lcin glrışimlerde bulunuyoruz. Turkıye'de ılac yap.mında kullanılan hammaddenın yuzde 95 i yurt dısmdan soğlanmoktodır Bu nedenle dışa bagımlılığı bır olcude azaltobılmek için en oz Ikı hommodde fobrıkasının Turkıye'de kurulmus olması gerekır Yeni Ilac Yasosının kobulunden son ra, ülkemizde hommadde fabrlkası kurulmosı ıcln( gınjımlerımız suruyor * Tan, kcnu$masmda ayrıca .lac fıyatlarında oriış yuzdelennın en cok kalp ve damar ha?talıkları ılacior'ndo goru'duğ'Jnü soyleTiıs «Bu lloçlar dovız değeri İsvlcre Frangı ile hesoplonan llaclardır Isvicre Frcnqı gecen fıyotlamo ile. bu flyotloma arasındo yuzde 100 oronındo değer ortısı gostermlştır» demış ozetle soyle koiuşn uştur «Gorevı devroldıgımız tarıhte ılac fıvotlorıno yuzde 40 oranında yopılmıs bır zamlo kar sılaştık Birkac ay sonro yenıden yuzde 8de ulasan zam ısteklerı ile karşılastık Yeni isteklerı değerîendırırken, ırc3lenmesı tarofımızdon yopılmamış olan bır onceki fiyatları de gıl, bundan oncekı yılloro aıt fıyatlomaları esos almayı ve o tanhlerden bu yano malıyet ortışlarını tum olarak degerlendırmeyı korarlaştırdık. Bu karara dayalı calışmalor sonunda 1977 yılı fıyat değerlendirmesının, olması gerekenden foz'o zamla sonuclandıgı onlaşılmıs (Devamı Sa 9 Su 6 da) Bayrampaşa Cezaevinden kaçan ülkücülerden biri daha yakalandı Ba/rampoşo Cszaevınden ko ca ı u kJCU'eroer VustGfa Yılmaz oncekı okşam Kuçukcekr iBcsde tra'tk polıslerının olagan kontrolierı sırasırdo uzer rde ıkı tabonca ve 29 mermıy 'e eıe geti'i'mıştır Bovlece ceza<s 'i kocoklar.ndan araranlam soyısı 9 o \nrmsUr Emmyet VudJ'lugunder \a(Devomı Sa 9, Su 7 de) 'SUADİYE,, VAPURUNU KAÇIRMAKTAN Sanıkların SANIK Adliye'ye getirilişi sırasında 62 KİŞİDEN genış guvenlık I6'SI önlemleri alındı. MAHKEMECE TUTUKLANDI Bazı polis şefleri gazetecilerın gorev yapmasını engelledı. Tutuklanan sanıkların 4'u kız Islanbul Hober Servısi Suadı/e yolcu vapurunu kaçn"diKları ıddıcsıyla gozaltına ol nan ve dun mahkemeye cıkarılan 62 sanıktan 16'sı tutuklanara* cezaevıne konulmjstur Tutuklanan onaltı sanıktan 4'u kızdır Oığer sanıklor ıse mahkemece serbest bırakılmıştır Ancok Toplum Suc'arı Savcılığı sanık lordan ucunun serbest bırokılmasına ıtıraz etmıştır Nobetcı mahkeme 8 Su h Ceza MohKemesınce tuturv a nan 16 saniK ipunıordır «A|/dın Tıbet (Bot, gezer) Yaşar Turan (Demırcı', Ka/a Ozaemır (Oto tam^cıso, Yılmaz Demır (Işcıi Orhan Ko••amanogiu 'Elazıgda tuhafı/ecı) Ahmet Kobol (Beledıye Sa rayında memjr> O"ner Şırın (Adana ITIA ogrencısı> Selma Metın 'Işık Muhendısl k Yuksek 0<u!u ogrencıso A'imet Necdet Oğutcu (Istantul YDGD Başkanı !TU ogrencısı>, Fahrı Akncı Clscı1. Zafer Bılgın (Mat baacı' Selma Gurel <Boğazc Unıversıtesı ogrencısı) Neıat Koyuncu dstanbul YDGD So/"lanı, Eczacıhk Fakultesı oğrencısı). Sjheyta Yu r dokul <A(Devamı Sa 9, Su. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AnNara Hukuk Fokultesı Faısulte Kurulu Unıversiteler Vasası tosloğını «Sokıncalı», ODTU Ögretım Uyelen Demegı öoskant Prof Tosun 1 erzloqu da «Sorunlu» olorak n tee id rmışıerdır riııkuk faıviıltesı De<cnı Prof 'uigut Akınturk i'nzası,la vayın ünct b Idırıde «Kurulumuz, o;ellikle amaçları ve ışlevlerı tornamen farklı olan akademı, /uksek okul ve enstitulerı, ünıfersıieleriB butunlestırmeyı onOO'en ılkenın. yuksek ogretlmı tumuyle en olt duzeyde eşıtlestırme ve oynı hızoyo getırme so (Devamı Sa 9. Su 6 da) Üniversite yasası taslağına karşı tepkiler dün de sürdü GÖZLEM UGUR MUMCU KAPATILAN ÜLKU OCAKLARININ SAPTANAN DEMIRBASLAR HAZİNEYE AKTARİÜYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara 1 As' ,"• Cezo Mah kanesı nce oncekı gun genel me'^ezi kapatılon U'KU Ocakları'mn tuTi demır baş mallarımn onceden saptonarak. lıstesmın hazır andıgı ve tum bu "nal'arın Dene<'er Vaaasının 46^2 maddes qereqınce Hazına'ye o<torı'acagı b ia r'lmıştır. Ûlkj Ocoklorı Derneklerı'nın tum dem rbaş mallar nın ve soz konusj derreğm Gensl Me''<ezn n ma'reıe karorıncc kapatıİTnsı uzer ne UOD'n n kaootı ması KUŞ'<JSU Ite bu derneğın yerıne kurjian U <ücu Geaciık Osmsgı ne aktan]in rnol vorlıkiarımn do Hoz ns'ye devredılmasl gereıct ğl belırtılmlşttr. Ne Yapmalı?... ANKARA 158 donem kanşık S'nif yedaksjbo/ aday adoyları 1 orahk cuma gunü sılâh altıno alınacaklordır M Iı! Savunmo Bakanlıgı ada/ adaylannın bulunauKİarı ver askerlık şubelerıne en gec 28 kosım sa.ı gjnüne kadar basvurarak se/k evrokını aı rra.arı gere<t gmı bıld rmışlır BJ konudokı acıklap"ada «Sevke tabl yukumlulerden sevk tehıtı muddetlen 15 kostm 1978 ıdahıl) tarlhıne kadar sona erenler ile herhangi bır »ebeple Mıllı Savunma Bakanlıgı nca sevk tehırı kaidınlmıs (Devomı Sa 9, Su 7 de) I58. dönem yedeksubay aday adayları 28 kasıma kadar şubelere başvuracak FEDERAL ALMAN POLİS BAŞKANI TÜRKİYE'DE BAS1LAN SAHTE MARKLARLA İLGİLİ OLARAK ISTANBUL'A GELDİ g çm ero^zTi karşısındo n» gıbl önlemler alınmalıdır''> 1 Soru, bu kadar yolındır. Ne gıbi önlemler alın• mosı gerektıgı, somut onerllerl» ortoya konur, bu önlsmlenn, Anayaso yo ters düşup, duşrredıöl araştırılır. Bu soru ile birhkte bir başko soru doho sormak gerekiyor, <Teror zmie savoşmak ıcın hangı yol sec In'e1 dır?> 8 u ıkı soruyu yeterlnce vanıtlamak icın, orce ikıncı soruya yomt oramak gerekiyor. Bazıtorımiz, terorızmie sovasmak icın, cask?rf yonetım» tsterter. Ordu gelsln, yonetlme elkoysun, butun partllert kopatsın. sonro bu teroristlert bırer bırer yakolasın.. Bu tur rejımlerın n» alıo, ne verdıgi, deneylerle ortadadır UZJD u?ur tartışmoyo hıç gerek yok Iste Iran orneği gözümüzun önundedir Hlcbır rejım Şoh reıımı kadar «otorıter» vopıda değıldir Buno karşın, korgaşo gunden gun» artmakto v* askerı yonetım olaylorın ustesınden gtlememektedlr. Terorızmla sovasmak tçln önerllen iklncl yol, sıkıyönetimdır Sıkıyonetım, temel rıak ve ozgurluklerm askıya alındığı, ologon dısı bir rc|ım türudur Türkıye sıkıyonetım deneylennden gecmls bir ülkedır 12 Moıi sıkıyönellmlerin! blrlıkte yasadık gencler osıldı. sokaV ortcsında Insonlor vuruldu ışkence evlerl kuruldu, senundo ne oldu?. (Devomı Sa 9, Su 7 de) Millet Meclisi Lokantasının mutfağında yangın çıktı ANKARA, Meclıs ioKantası ^utfagınm ızgara bolumunde oncekı qec« 02 30 sıralonnda nodenı henuz belırieneme,6n b r yongm cıkTııştır Memuriar lokantasının von.ndakı mutfağın ızgara boıumunoe cıkan yangın sorucu bolum tornamen yonmıştır Yong n Sırasındo o öolumde mmsenın bulunmadığı bıldırıİTiıştır Yangmn ızgoro aygıtının oltındakı tahta masanın kızmasmtn voloctığı one surülmektedır. Vangm sonucu hosorın bu^uk olougu ı'ade ed.lmıştır Ots vandan Mıllet Meclıs n n oıcek, gupku bırlesımı sırosm(Devamı Sa 9 Su 8 de) Türkiye'de basm Özgürlüğü BUGUN ülkemizde yurürlukte bulunan antl demokratık yasa hukumlerı karsısında basm ozgurlugunun vorlıgını ıl«rı surmek olanaksızdır Ouşunce ve anlotım ozgurluklerınl sınırlayon cezo yasosı hukumlerı, duşunce oz gurlugunun en etkin aracını oluşturon basıntn ozgurlugunu de ortcdan kaldırıcı sonuc lar voratıyor Fıkır Gozetecılıgı alanında ca lışan yozarlor ve yozı ıslerl mudurlerı, dusunce suclarındon acılan cok soyıda dava lardan mahkemelerde yargılonmokto, agır cezalorlo hukumlu olarok cezoevlerme kopa tılmoktadırlor StNlFSAL duzenm odoletsizlıkleri ortayo konursa goretecı Turk Ceza Yasosının 142 ncı moddesınde yozıiı sucu »şlemış olacaktır Hukumetı Bokonlıklorı. Parlamentoyu. Gu venhk kuvvetlerını veyo Devlet Guvenlık Mohkemelen gıbı baç ms.z yargı organı dışındoki kurulusion elestiren bır yazı 159 • Alman/aaa pı^asa^n surul&n sohte narkların Tu'kıyede basıldıgı korusunda sagıaı.ı aehl \er e de edılmesı vzerme Fec9 raı A'manya polısı Bcskanı na ycrclımcısı, Istarbul a gelm ştır Yeş'lkoy hava lımonında Istanbul Emnı/et Mudurlugu ye:Orhan APAYDIN Kihlerı taradndan Karşılcnan Bırıdes Krırrınalomt) Federd Alman Pol sı Baş^onı Helmut Mebeb us vs yardımcısı Kiaus uncu moddeye göre suc sayılob.lmektedır Gaılep istonbui Malı ve NorYabancı bır uikede yapılan ya\ın devkotıı* Polıs Mudurıen ıle gorı,ş letın saygınlıgmı kıracok nıteliKte go'neieıe başıamıştır. rulurs* sorumlu gazeteci Turk Cezo Federol A'man Polısı Baş,Yasosının 40 ıncı maddesme gore en kanı Helmut Mebesıus Almanoz 5 yıl agır hapıs cezasına mahkum edıleya da pıyasayo surulen sahıe bılecektlr Hukumetın sır olarak mteledıgı marklorm menşemm oynı o l bır bflgı acıklonırso uygulanacak cezo, gadugunun saptandıgını belırtezetecının yasommı sondurebılecek agırlıkîa rek sunları soylemıştır: dır Demokratık hukuk duzenımn egemen ol«•Sahte marklann coğunun dugu hıc bır uikede bu uyguiamayo rostlo TuıK ıscılerı ıle Turk iscılsrının namaz. Bu nedenle Turkıyede basm ozgur de.am ett'gı ısverlsrınde e'e lugunun bulunmadıg'nı soylenrîk, gercegın gecırılrresı, bızı Turk polısı ı,e acıklonması olocaktır ışoırlıgı yapmoya zorladı Ba fAYiNDAN once denetım onlomındo sonsurun leder's Turkı/eya geldık Cabasına uygulonmadıgım soylemek de guclıomo'anmız sırasında Turk potur. Gerci Anayoso ve basm yasosı basındo lısınden bu/uk yardım gorecesansuru kesinİMİe yosoklamıstır Ancok baqıT ı^e ınanıyorurn » sm yasasının 16'ıncı maddesı doloylı yolreoeral A I T I O I Polıs Başkant (Devomı So 9 Su 4 de) ılp yaröımcısı cumartesi g j n u Istanbul dan avrılacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog