Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

GEÇMİŞLE GELECEK Sabahattın Kudret Aksal'm Sonat d^nyamızın sorunlarını d le gettren ve duşunce dunyamıza ışık tutan bu kltabını okuyunuz Ederı 25 Tl Isteme Adresı Turkocagı Cad 31/41 Cağaloğlu IST 55. Yıl; Sajı 19510 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ saptanan /enı fıyatlarla ılgılı tebl g durku Resmı Gazetede yaynlanmıştır Fı/at Kontrol Kon 'es nce /a /ınlanan tebl ğe gore stentıze suîun ktlosu 20 I raya vuksel t Imışt r Pastor ze tereyag 140 ! raya mjtfak î pı tereyag da yıne 140 I raya çıkTiışîır DETERJANLAR Tex tek f rma adları sayılo rak ozel firmalarca uretılen her îur'u toz ve Krem detenanların fıyattarı da ortalama yuzde 40 dolayında artırılmıştr Ceşıtlı tur ve ogırhklanna oynı zan.cn da u'etıldıkler f rmalara gore tek tek fıyatları yen den be'T lenen sabun deterıan camaş'r suyu ve sabunu bundan boyle pyasada 10 lıra le 166 I ra arasında satılacaktır Bun lardan buyuk bolumu evlerde kullanılan b r bo'umu de sa nayının ceşıtlı dallarında kullanılan toz krem ve sıvı deter |an ıle sobunlardır Zam goren urunle* n en o nerrlılerı arasında kam/on mınıbus kaT/onet ve otobus ler gelmekted r Y ne uret I d kler tur ve fırma ara gore ayrı ayrı f yatları be ır'enen otobusler kormonlar ve mı mbuslerde /apılan zamlar t p le'ne gore 10 b n ! ra l e 150 bın I ra arasında değ şmekte dır Zamlar f rmalara ve t p (Arfcası Sa 9. Su 7 ds) Sotış Fiyatlarımız Almariyo OIV I HoUanda Hfl s I Danifinarka^Dkr, 2.75 Fransa FJî* J2 Belcika Bfrs 15 İngiltere Pr 2O : Perşembe, 23 Kasım 1978 (23 November) Süt, yağ ve deterjan ile taşıtlara zam geldi • STERILIZE SUTUN LITRES' 20 TEREYAGIN KILOSU 140 LIRAYA ÇIKTl FiYAT KONTROL KOMITESl NIN ZAM YAPTIĞI MADDE LER ARASINDA PIL DE VAR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TjrKi/ede ozel kes m tora fından satılmakta olan sut tere yag her turlu deterıan her turlu sabun çamasır SU)U ve sabL,nu p sulama borjla'ı Kann/on otobus m n bus kam \onet ve amortısorlem fıyaıla rına ortalama yuzde 15 ı!e yuz de 60 oramnda deg şen zamlar sapılmıştır Sanayı ve Tekno'oıı Bakanl gınca oner lere< Fıyat Kontrol Kom tesı tarafından CHP grubunda hükümet sert biçimde eleştirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Ortok Grubunda dun de bakanlara yoneuk e leştırıler sert bır bıcımde sur durulmus anarşlnın onlenmesıyle ılgıll yasa tasanlarının Grupta goruşulmesı 27 kasım gunune ertelenm ştır Utonbul Mılletvekıll Haluk Ülman anrşının onlenmes ne ilışkın tasanların ele alınması konusunda yoptıâı konus mada «CHP Grubu bir suredır olup blttller emrı vakilerle yonetilmek Isteniyor. Bu gidlş iyi değildlr» demıştır Ulman konuşmasında ozetle $u goruşleri savunmuş'ur «Sayın Başbokan doha on ce yasalar değıştirilmeden o narşı onlenebıfır dıyordu Şlm dl se anarşlnin onlenmesiyle ılgılı yenl tasarılor getlriyor Acaba Sayın Boşbokonın goruşu mu degıştı yoksa bızlm bılmedlğımız başko şeyler mı var 9 Onanlerle Ilgıll hıc bır şey soylemeyeceğım lcışleri ve Adalet Bokanlan neden gelıp de bılgı vermıyorlar'' Ya başka ışlerl var, ya da zamanları yok Grubun onemll tasorılara lllşkln bllglsl olmosı gerekır Bu tosarılan Incelemesı gerekır bız Inceledik, sız onayloyın goruşunde olmak dogru degıldır elbet Şım di yenı bır onaylatma usulu cıktı ı Ulman aaha sonra Başbo <on ve tum Bakanlorın qruba ıdaha soygılı davranmak zo(Arkası Sa 9, Su 6 da) VAPUR KACIRANLAR EMNIYET MUDURLUGUNDE | Menemen Savcısı «Çığlı olayı Ecevıt'e suıkast gırışımıdır ve sanık polısın de dahıl olduğu bır orgutçe ıç savaşı başlatmak ıçın hazırlanmıştır» | istanbul'da sılahla taranan kahvede 2, Sıverek'tekı olayda da 1 kışı olduruldu Haberlor 4. sayfada | Guvenlık yasalarıyle «polıs devletı kurulmak ıstendığı» one suruldü, gorusmeler 27 kasıma ertelendı. Yapur kaçıran 76kişihakkmda soruşturma açıldı ETİBANK HEMA'Y A HACİZ KONULMASI ÎÇÎN GtRİŞtMDE BULUNDU ANKARA (ANKA) Bankolar Yasasına aykın olarak HEMA fırmasına 6 mılyar 504,3 mılyon lıro kredı sağladıgı belırtılen Etıbank m HEMA fırması aleynme hacıze gıttıgı ve bu korudakı ışlemler n surdugu bıl dırılmektedır Edıpılen bı!gı\e gore Etıbark ın ozellıkle Kavserı dekı HEVA e fırma sahıbı Ernın Hattat ın mallarını kapsayon hacız ışlemleri 110 mllyon Ifro dözeyırdedir. ANKA Muhabırının yetkıl lerden aldıgı bılgıye gore olayın soruşturmosını surduren Baş bakan Yardımcısı Faruk £u kcn HEMAdan olocaklı Etı bcnk ıle Vakıflar Bankası yet kılılerıne bır yazı gonderersk ıl g I' fırmaya verı mış olan bu tun usulsuz kredılere ilışkın olc rak hocız yoluna gıdılmes rı onermıştır. Öte yandan, Gençük ve Spor Bakanhgı nın kıra Ile oturduğu HEMAya aıt bınadan toşınmok ıcın gırışımlere başladığı b Idı nlmıştır HEMA Şırketı nın, kre r*ı Kullanımı ve fabrıko yapımı konusunda ceşıtlı yolsuzluk ddıalorı ı<e ıthal etmek 'sted gı traktorlenn gumruklerde tutul mosı nertnlerıyle buyuk bır ma lı sıkıntı ıcıne dtştugü ve sahı bı olduğu bına ıle itgılenemedığı koydedılTiektedır HEMA don usutsuz kredıler sonucu alacaklı durumdo olan bankaların oa haczıne konu olması beklenen omoda kalonferler yanmcmaktadır GencİK \.e Spor Bakanhgı gorevlılerı Bakonlık dokı coiısmalanm uze rınde pcltoları oldugu halde surdurmektedır'er Bu arada Ankara buromuzun haberıne gors HEMA Holdıng ın gırışımde bulundugu traktor ıthalını gercekleştırmesı içın Tıcaret Bakanlığınco hazırlonan bır raporda «Itholot yonetmeligmın degıştırılmesl» oneriımışttr YOGUN SIS, ISTANBUL'DAULAŞIMI AKSATT1 | Uçak ve vapur seferleri öğle saatlerine kadar yapılamadı. Yeşilhây'e inemeyen dıi hat uçakları da başka havaalanlarına kaydınldı. Karayollannda çok sayıda kaza oldu. Istonbul Hab»r Se™isi On cekı gece gec saatlerde ba^>ıayan yoğun sıs dun ogle saatle rıne kador surmuş, denız ha vo ve kara trafığını oksatmıştır Meteorolo,ı MCdurluğu nden al'na', b Igıye gore, ozellıkld den z kıyılarında oluşan ve rad yosyon sısı adı verılen yogun sıs bugun de oluşacaktır Radyasyon sısının ozellikle d°nız kiMİatmda toprağın soğuması ve daha sonra sıcok bır hava kıtlesı ıle karşılaşma sından meydana geldıgını belır ten uzmanlar, ıstonbul ustünde bır yjkssk basınç merkezının bulunduğunu, buna ek olarak kaloııfer bacalarından cıkan ?ıcak hava kıtlesının sısin oluş mcsına yardımcı oldugunu soylomışlerd ŞEHIR HATLARINDA Yoğun sıs nedsni ıle saat 07 de başlaması gereken Den zcı lık Bjnkası nın şehır hatları se terlerı yapılamamıştır Sabahn erken saatlerınde Yalova dan kalknn yolcu vapuru Karakoy e guclukle yanaşabılmıs dığer seferler Iptal edılmıştır Yolcu vapuru seferlennın saat 11 den sonro başladıâı ogrenılmıştır HAVA TRAFIGİ OE AKSADI Turk ^ava Yol an ıc ve d ş hat sefer'erı de 3 saotı csan gecıkmelerla başlatılabılmıç'ır Ucak yolcuları yogun sıs nede nıyle apronda oekietılmış s s i dağılmasından sonra gecıkne ı seferler vapHab Im ştır Bu aroda Istanbal ü^er ne gelen dış hat seferlerıne cıt ucaklar Yeşılkoy havalıman nı (Arkası Sa 9. Su 5 de) MHP, GAZETEMİZ ALEYHINE 250 BIN LİRALIK MANEVİ TAZMINAT DAVASl AÇTI istanbul Haber Servisl MhP gazetem z ve borjm u Yazışlerı MucİjruTiuz Buient D kmenpr ıa<kında 250 b n I ralık nanevı taznınat davası acmıstır MHP mn stkı/onet m ve yevm n ordu/a devreti Imesı ıs'sdıg ve bunun uzerıne Cjmhun/et Başsavcılıgı nın partı hakkmda oo^a octıgı konusundakı haberier uzerıne An<ara 2 Asl'ye Hukjk Mahkemes ne başvuran MHP «dova acıldığı haberının yalon oldugtınu» one surmuştur (Arkosı Sa 9 Su 4 de) • Sısten vapurlar calışamadıgı ıcln korşı yakada oturan bırçok Istanbullu ışına yetışemedi Üsleri görüşecek ABD heyetinin gelişi ertelendi Cumhuriyet Haber Merkezl ABD yonetımının Kıbrıs la ılgılı olarak toroflara verdıgı yenı «banş plan» yada <onenler demetı» hakkında bır ac'k lama yapılması Turk Hukume tı acısından «şımdılik zamansız» bulunurken Kıbrıs Rum Yonetımının Amerıkon onerılerını BM Guvenlık Konseyınde varılacak karardan sonra lnce lemeyr kararlaştırdığ. bıldırıl mektedır Ankara Buromuzun haberınne gore Amerıka nın plânı BM Guvenllk Konseyinde yaptırım uygulanması konusunun goruşulduğu bır sırado sunmosı bır ttoktik» olarak değer(Arkası Sa 9, Su 6 da) MHP Genel Yonetım Kurulu uyelerının bıldiriye iiiskin ifadeleri, bulundukları illerin savcılıklarınca aiınacak Cumhwı\et Haber \4erkezi MHP Genel Vonetım Kurulu nun 28 U5esmden Ankara diîinda bulunanlann ıfadeIpn buİjndukJan ılıenn sav cılan tarafıncian ahnaraMır MHP Gen°! Yonetım Kuru lu nun •\etkı ve sonımk'lu <&rkası S a 9 Su 3 Öflj Midilli'de tutuktanan Türk balıkçılarının serbest bırakılmasını resmen istedik ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye, Yunan karosularını ıhlal ettıklerl Iddıasıyio Mıdıllı'de 15'er ay hapıs cezastna carptırılan 6 Turk balıkçısının serbest bırakılmosını Yunamstan'dan resmen Istemıştir Yunonıstan'ın Atmo Büyukelcısi Necdet Tezel. Yunanlstan Dtşışlerı Bakonlığı Genel Sekreterl T^odoropulos'Ia goruşerek Turkiye'nın is'eğınl belırtmıştlr «Eşref» adlı Turk balıkcı teknesl gecen hofto Egede Yunan karasularını ihlol ettıği lddıasıyla, Yunon hücumbotlarınca Mıdılll adasına cekılmış, tutjklonan 6 murettebato Mıdılll Sucustu Mah<emesınce 15 sr av haoıs cezası verltmıstl. Ankara, Kıbrıs'a ılişkm yenı ABD planı hakkmda bır açıklama yapmayı zamansız,; buluyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) ABD ıle ımzalanacak olan ve uslerın kesın statulermı de behrıeyecek savunma ışbırlıgı anaşması nın on gorüşmelerınl /apmak uzere bu hafta ıc^nde geleceg' açıklanan ABD Heyenın gelışının ertelendığı ogre nılm ştır Heyetın «Turkiye'nın gerekiı on hozırlıklon tamamlayamamış olması nedenıyle» ancak yenı yılın ocak ayı ıcın3e gelebıleceğı belırtılmekte3 r. Yetkılıler amborgonun kalkTIOSI ve uslerın geçıcı statu ıle ca!ışma>a başiaması ıle aıplo motık kanallardan savunma Işbırlıgı anlaşmasının ıçerığıne ılış kın teknk çalışmalann bellı olculerde surmekte oldugunu belırtmışler, «Ancak slyası acıdan göruşme konusu yapılacak olgunluğa erışmemlş bu calışmalar uzerlnde ust duzeyde blr mu zakere olanagı henuz bulunma maktadır. Bu nedenle Başbakan, Dışişleri ve Savunma Bokanlan Ile Genelkurmay Başkanı duzeyınde konuyu ele alacok olan ABD heyetinin gelmesi ertelenmıştır Aralık ayı ıçlnds NATO toplantıları ıcın Dışişleri ve Mıllı Savunma Bakanları yurt (Arkası Sa 9 Su 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Senato'da anarşik olaylarla ilgili genel görüsmeye devam edildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosunun dun kub ırleşımınde 4 Beş Yıllık Planın goruşulmesı nedenıyle ertelenen «Anarşik olaylarla ilgıII genel goruşme» surdurulmuş t j r CHP nın verdıgı yeterlık onergeslnın CHP Senato Grup Başkonvek lı Hasan FST~« GUneş tarofınaan gen alınnası uzerıne kışıseı konuşralara gec I m ş ve ılk SOZJ Kontenıan Sena toru Şerıf Tuten almıştr Tuten yapt ğı konusmada de/let kadrolorıno aşagıdan baslonarak mı'ıtan yerleştırıldl ğ nı one surmuş «Devlet kadrolorında partızanlığm çok otesınde umutsuzluk hatta hayatın dan emin olmama gıbı anarşik (Arkası Sa 9, Su 2 de) HomrıYin Mektubu... Deniz SOM Yıllık zaran 1 5 mılyar lıraya yaklaşon Denızcılık Bankas.. brut yuzde 14 fa'zlı ve poraya çevrılemez tahvıl cıkartılması ıcın karar almış anoak bu g rıs rn Mclıye temsılcısı tarafnaon engellenmıştır Sermoyesl 2 mılyar lıra olon ve zarorı 15 mılyar lıroyo ulasan Denızcıl K Bankası nın sermaye arttırımmdo bulunurken 500 mılyon lıra tutarında tahvıl cıkartma gırısımınln oe rcKceSı 217 mılyon lıralık sen clıka oorclannı kapotmak şeklınde acıklcnmıştır Bu konudo (Arkası Sa 9 Su 1 de) Denizcilik Bankası ışçilere borcunu paraya çevrilmez tahvılle ödemeyi planlıyor MIT Hukuk Muşavlrı ve Alposlan TurkesMn akrabası Şahap Homnşten b r mektup oldım Homrış bana ya Noter konalıylo ıhtarname cekıyor ya da mektup yazıyor Ben, Homns'ın noter kanalıyla çpktigı ıhtarnameye noter aracılıgı ıle yanıt gonderemıyorurr Çunku NoterIsr resmı kuruluşlarla ıigıli ıhtamamelerı kabu, etmıyorlar. Pekı ben n« yapoyım?. Bır mektup gonderip, zarfın uzerıne «Şahap Homnş MIT Hukuk Muşavırı An'<arc» diye yazsam, hangl posta dağıtıcısı cesaret edıp, bunu MIT mustesarlıgına goturebılır? Bır kolayı var. Zarfın uzerıne akrabası Turkeş'ın odını yazıp, «Şahao Homıış Aıpaslcn Turkeş eh\le MHP Genel Merkezı Bancelıevler Ankarc> desem, mektjp 9 Homrış in elını bulur m u . Yok, yok, boyle yapmam Boyle yaporsam MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yoşar O«uyan, «Genel Başkanımızı tohmet cltında bırakıyorsunuz MHP borışcı bır part d\r Zaten 81 de ıktıdara gelecektır» der ve hemen bır yalanlamc gönderlr . (Arkası Sa 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog