Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Ord. Prof. H. V. Velidedeoğlu AILENIN ÇİLES! BOSANMA Yolnız hukukcuların degıl he r vurttoşın okuması gereken k tap Ederı 25 T L İsteme Adresl: Törkoeağı Cad 31 41 Cağa oğlu . İST 55. Yıl; Sayr. 19509 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ Çarşamba 32 Kasım 1978 (22 November) Sotış Fiyatlgrtmız Almanya DM I Hollanda Hfl fl Danimarko DkrÎ2.75 Fransa F F ^ ^?2 Belçtka Bfrs M5 Ingiltere P (2O I Öldürülen devrimcl bir gencin cenazesi için yürüyüş yapan bır grup Sehir Hatlarına ait «Suadiye» vapuruna el koydu. Vapuru tehditle 4,5 saat sureyle cesitli Suadıye Şehır Hatlorı vapuru, Rumelıhısarı onlerınde landarma ve polıs botları torotından çevrıldı iskeleler arasında dolastıran kalabalık grup sonunda Karakoy de teslim oldu. edıldi. Vapurun masa ve sandalyeleri barikat kurınak için tahrip ru 4,5 s ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mı eî Meciısı CHP Grubunaa dun dorduncu bes yıllık plan üzerındekı goruşmeıer «Emrıvaki yapıldıgı» gerekcesıyla, readedjlmış ve verılen bır oner 09 sonucu konuyo ılışkın bu nadde gundem'ien ckartıİTHştır Gruo toplantiEinda bu konuda qjndem dışı olarck ılk so?u Izmır Mılletvekılı Süle/man Genc almıs. «bu tur konulann son ando emrıvakl halınde grubun karştsına getırlldıginı bıldırerek» şunlo'i so/ie rr sî r ^Ortoda bır plan metnl vor Rır de CHP programı vor Ben bır yandan, CHP programını uygulamak öte yandan da hukrmetın yaşaması icın gorevlmı yopmak zorundayım Bu Ikılemeden kurtulmanın yolu Grupta hukumet tasarruflarının aoruşulmesıdir Grup Yonetım Kurulu bu konuda son derece (Arkosı Sa 5, Su 1 de) Jancfarma hotu refakotınde Karakoy • yanaşan va purda bulunan ogrencıler ve yolcular polıs (arafından vopurdan ındırıldıler J CHP Grubu beş yıllık planı görüşmeyi reddetti ANKARA, (ANKA) Başba ka ' Vardımcısı FÛTUK Su'<an • ın HEMA şırketler topluluguyla ı g lı onceKi gün yaptıgı basıtoplantısındc sozunu ettıgı «DPT arşıvlennden kaybolan belgeler» Mol /e Bakanlıgı arşıvınde bulunmustur DPT'n T orşıvlncle kaybolan ve Malıye Bokmlıgınn orşıvınde bulunan belgeler HEMA ,a «Plan ılkeierıne» aykırı ola rak yatırm yaparak d'şlı fab rı^ası kuruİTiası olanagı ver mektedır HEMA ıle kayıp be'geler Ma lıye Bakanlıgı ıte DPT arasındakı yazışmoları kapsama'<.tadır Bakonlığın 25 mayıs 1974 gun'u yazılı ı!e DPT'ndan HE Baştürk: Genış kapsamlı eylemlere hazır olun,, sektoıierın yed»k parça dısll ıhtıyacmın ımalatının duşunulmeaıgi» kaydedılerek yap> aca< yatırımın gercekleştırılmes nde saKinca bulunmadıg na huKmsdıln'ıştır DPTnm, Iktısadı PlanlaTia Doıresı cıkışlı ve o gunku Mus teşar Kemal Canturk ımzalı ya zısı HEMA'nın dışlı fabrıkası gercekleştırmesınm sakıncası bulunmodıgına hukmetTiesıne karşın, anılan yatınmın plana oykırı olduğu belırlenmıştır HEMA'nın ızın ıstemı, DPT n.n znın venlmesi yoiundakı yazts nda da belırtıld.gı gıbı bıneK c'o otobus dtşlıîermın tamaTi ıle <aTivon .= pıkaplora a t mo Arkası Sa 5 su 6 da ANKARA, (ANKA) Genel lş SeiOıkcstnın Genel Yoieti'iı K rjlu toplantısında Vonuşon O'3K Genel Başkonı Abdulloh Başturk foşızme karşı ' apıla COK mjcadîTSnın DISK Tems I cıler Meclısı nde karara bagloptıgm belırterek «Ulke capında uygulanacak genlş kop•omlı sylemlen gerçekleştırmtk İcın hazır olun» demıştır Fcşıst soldırılora korşı huku r e ' ı n ougune kodor yeîe'lı on lemler alamodıgını soyleyen ve hjKumetın faşıst tırmanışın dur CL.rul~ias na \onelık tum g nş mlerı aestekleyeceklerını yıreıe^tT BasturK «qerektıgınd» de, hukumetı uyaran, eles tıren, demokrası mucadelesmde etkın tovır almaya zorlayan hıç bır eylemden gerı kalmoyacağız» demışt r Bas'jrk b j konuda şo/le k.o nusnuştur Onumuzdekı gunlerd» fasızme karsı mucadele icın DISK, Tem Arkası So 5 Su 7 de HEMA'nın kayıp belgeleri Maliye'de bulundu MA nın Tekırdag Cer<ezKo/de dışlı fabrıkası Kurması ıçın sag ladığı bır kredıye ılışkn ola rak goruş sorulmaktadır Bj yazı. 25 mayıs 1974 gunu cu martesı olmasına ragTıen go rulmemış bır bıçımde OPT ta rafından cevaplandırılara< HEMA nm «Bınek oto, otobus dışlılen dış\ndakıler ve butun bu Istonbul Hober Servlsl Usk'jaarda gectıgırmz haf*a ıc nde oldurulen Fen Fakultesı 2 s nıf ogrencısı Azız Colak ın cenaze toren<ne kntHan solun bır fraksıyonuno boglı grup. dun Karakoy Kodıkoy hattmda calışan cSuadlye» yolcu vapurunu ışgal edersk kacırmıstır Kaptonı sılahlo tehdıt ederek yolcu vapurunu kontro lerı altıno alan kışıler. Demz Polısı ve landarma hucurcıbotla rının ızlemes' sonucu 4 5 saat sureyle Boğa2'da doloştıkton sonra Karakoy dekı Kadıkoy va pur ıskelesıne yanaşrmştır C/ lem sırasmdo vapurda bulunan dığer yolcular panıge kopılarok ko'kulu dakıkalar gecırmşlerdır GCvenlik kuvvetlert «Suadıye» yolcu vapurunun Karcko, e vanaşması uzerıne oncs yolcuları ındırmişler, daho son ra vaDuru koctranlardan cok sayıda kışıyl qozaltına almıslardır «Suodıys» yolcu vopuru nun kocırılması sırasında b r tiei'z pohsı mo<oru ccrpma so nucu yaro olmıştır OLAY NASIL GELİÇTI? Uskudarda oldurü'en Az 7 Colak m ceiazesı dun saat 10 00 da morgdan a'ınırken po l sle de b ' grup catışma/a q rışm şt r Bu sırada po' s 4 u kız 60 klşı M goza tmo almı? c« naze torenıne katı'ana/aplnr Karako/e qelere< Kadıko^ s q decek olaı Denızc k BariNar sı Şehı Hat.arına a t ıSuadiye» yo c j vapurjia b nm ş'erdr (Arkosı So S, Su 4 d«) r Manisa'da CHP lokali tahrip edildi Cumhuriyet Haber Merkezı I2M1R Bosmane ssmtı Gazı Bulvarında bır otobus du ragında Bornova Ege Unıver saesı Spor Yüksek Okulu og rencısı ve sol goruşlu oldugu bıtaırılen Ramozon Akın, Haljk Inceoâ'u ve Abdurrahman An adlı &[ komando tarafırıdon bı cakla ceşt'ı yerlennden varalanrnıştır. Saldırgonla r canmok tadır • Izrrır Emnıyet Mudur|"hü 2 Ştbe Müdurluğu ekıplen nur ay oı yapmcryo hazrlGnn ve aralarında Iman Hatıo L (Arkası Sa 5. Su 6 da) MHP jöneticileri görev ve sorumluluğun Orduya devri isteği nedeniyle Savcılık'ta ifade verecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Cumhuriyet Sovcılıgının MHP hakkında açtığı sorjsturmayı derınleştırdığı, h j kumetm yetkılerını ve sorumluluMarmı oskerı yonsti'Tis devretmesırtı ısteyen MHP Gen9l Idare Kurulu bıld'rısıno ımza aton ve ılg.lı toplanttyo kot lan partı yonetıclerının ıfadelerını almak uzere, Sovcılığa cağrıldığı oğ'enılmıştır Ankara Cumhuriyet Savcılıgında ıfade verme^ uzere ıU once geneı basKan yardırac la nndan Gun Sazak, Tahsın Unal genel sekreter yardımc larından Yaşar Okuyan Avrr Corsancakîı Ozcan Ergıyd.ren' ın cagnldıgı bel'rtılme^ted r K'HP n,n tum vetkılennın SIK • vonetım makamlarına d6vredılmesını steyen MHP Geneı Idare Kuruluiun mııletvekiiı 0lan u/eSermm bu aşamada, ıfa delerı almamıyaccktır Toplanı 37 k'şden oluşan MHP Genel Idare Kurulunda 16 pa'lamen (Arkası Sa 5, Su 2 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Dr. Sükan ve HEMA.. AET'nin Türkiye'ye "Mali yardımı,, kabul edeceği bildiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) A. upa Ekonomık Toptu uğu IAET) tls Tur^ıy* arasındakı ılışkıler va KarşıhKİı onenlerın ele aiınması va yenı den gozden gecınlmesı amocı/Io Ger.el Sekreter Emıl Noel yann Ankara'ya gelece<t r. Ceşıtlı a'anlarda «Ortafc ekonomık progrom uygutanmosı» onerısıyle Anısara'yo ge ecegı bıldırılen AET Genel Sskrete'mn, AET ıcnde TurMyeye »Ekonomık yardım yapma» yonunde belıren «lyımser hovayı» do OKtaracagı ed nılen bılgılerdend r Onumuzdekı donemde AET' nın ceşttlı bolumierınden ceşıtlı duzeylerdekı yetkılıler arka arkaya Turkı\s'ye geleceklerdır Bunlardan ılk zıyareti Genel Se<reter Emıl Noel yapaco<tır Oaho cok bir «Nabtz yeklomo» P 'r\ ğı taşıyacagı bıl dırlen G^ne1 Se'reterın ! / c e t ı n i b r yandan da «Turkıye • nm onerdıgı paketı bolmek» ai"pacmdQ oldugu one suruimekJedır. TürKiye nın onen paketı bırkac bolâmde toplanmaktodır Buntardan ılkı «AET ye ortaklık ya da geçiş donemının dondurulmosı», \k nc sı «Ekonomık we mall yardım», ucuncusu de katma protokolae yer alan «Tekstıt urunlerınde lıberasyon, tarımsal urunlerde gumruk avantoıı ve emegın ser best dolaşımı»na ılışkındır AET uç bolumden oıuşan b j pakeı.n «Ekonomık ve molı yordım» bo!ümunu ben'mse mekte ve Duna ek o'orak Turkıye ıls ortak bır ekonomık progran uygulamak ıstemek»ed r. Bagışıklık donemının dörd j n c ü plan dönemmde dondjij'masını da ona\la>'an AET «Türkıye ıle hongl urunlsrın i'etlleceglnm ortak bır programo bogianmasmı» is'emeVte, «Işgucu ıthalı yerıne, sermaye ıhracından» yana bır tavır ıcıne g mekteaır l'en suruldugune gore, AET de oluşai b j strate r ı Genel Sekreter ta r aiından yann Aakara oa antatılacak, Turkıye nın onerılerını ayrı a/n degerlend rdıgmden aolayı da, başkent eVonomık cevrelerı, AET n n bu tavr>"i «Poketı bolmek» olarak nıteisneKted.rler Turkı/emn «Tekstıl urunlerınde tam lıberosyon tanınması, tarım urunlerınde avontaı ve emegın serbest dolaşımına» ılışkın onerılere karbi cı^tıgı. ancak bunun karşıgmda «Ekonomlk ve moli yordım1» konusunda «tylmser bır havayı» getirecegı uzennde Jurulmaktadır Gecsn ay Bruksel de yopılan tiplcntıda Turkıye AET'den ciordüncu plan dönemmde topiaTi 8 mıl"ar 100 mıl/oi do ar(Arkosı Sa 5 Su 4 de) SOVYET GEMILERİNİN ISTANBUL ZIYARETİ SONA ERDI Istonbul Haber Servisı Dort guiiLık res'Tiı b r z yaret cın IstaTbu1 lımanına gglei Sovyetle' B nıgı Donanmasıra oagıı Ozerz nskı kruvazoru ıle Rezi te'nı destroyert dun saat i2C0ds Turkıye den aynlmıştır. Sovyetler Bırlıgi Denız Kuv\.etlerı Karadeiız Donanma K o m j tom KoraTirol Nıkolaı IVGnceı. c Hovnn kamu f asındakı sava$ a s r ' e r n ı Ba$konsolos V ı,>ıael Ortov vs De tu AtoşeAlba» Aratolı Epı'ano/ 1I9 bSCB Ba^konsoloöiiK gore ' lerı ugj'lamslardır Arkası Sa 5 su 6 da •» »vîet Bokonı ve Başbokcn Yord>mcısı Dr Su1 1 kan, oncekı gun duzenledıgl bosın toplontısında, W şu unlu »hEMA> sırketinın ışlemlerini tek tek goıler onune sererken, devletln, bokonhkları, PlonVomo Tcşkı'otı ve bonkalarıylo kim ıcln ve ne tcın colışt.rıldığını ortaya koydu 1 Or Sukan 1 bu cabalarındon oturu kutluyoruz Çunku bugune kadar hıçbır devlet sorumlusu, yolsuzluk dosyalarını boylesme belgelerle açıklamıs degıldır... Dr. Sukan dan ogrendigımıze gore, HEMA şlrketler grubunun sahıplen, 1974 yılında Malıye Bakanlıgına basvurorak, «dışl kutı.ları» ve «cfîraisıyei uretecek bır fobrıka kurocoklarını bıldırmişler ve bır Ingılız fırmasından 120 mılyon TL tutorındo <kredı> nlacoklarmı tlerı surmuşterdtr Boyle b'r bosvuruda bulunan şırketın başvuru dılekcesıne kuracaklorı fabnkonın. kotkınma plonıno «uygunluk beıge eın » de eklemelerı gerektrken bu zoruntuluk ysrıne geîırılmemış ve dılekce blr cumortesı gunu yıldırım hızıyla Molıye Bakanlıgından Devlet Plânlamo Teşkılatıno gondenlms v» DPT HEMA nın boşvurusuno 0lumlu yanıt vermıstır Malıye Bakanlıgı aynı gun, henuz DPT'ındon yanıt gelmeden gsreklı ışlemlerl tamamlomış ve HEMA ya getırecegl kredı icın cvıze» vermıstır Aynı şırket, daha oncs. Sanoyl ve Teknoloıi Bokonlıgına basvurarok. Ingıttere'den getıreceği kredı ıcin «teşvık beigesı* ıstemıstır. Su bosvuru, odı gecen bokanlıkco once ucuncü bes yıllık kalkınmo plonıno aykırt bulunmuş, ancak bır sure sonro oynı bokonlık gorusunu değıştlrerek HEMA nın «tes;ık tedj lermden yarariandınlmasını> uygun gorebılmıçtır (Arkası Sa 5, Su 7 de) ZİRAAT BANKASININ 116. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Zıraat Bonkası nın 116 kuruluş yıldonumu dun kutlonmıştır Zıraat Bankası Genel Mudurlugunde banka personelı toplaTmış ve bankanın Turkıye ekonoTiısındekı yerl, bugunku ış levıne ılışkın konuşmolor yopıl rrıştır Topluca yenen ogle /emeğınden sonra bankanm ceşıtlı kademelerınde gorev almış ve başarı kazanmış kışılere odullen dağıtılrrıştır Turkı^edekı d ger Zıraat BanKası şjbelernden gelen personst n de tcatıldıgı kutlama progran ı dun OKşam verılen koktey'ls son bjlnııştur. Patlayıcı maddelerin zararsız hale getirilmesi için İngiltere'den robot getirildi TRABZON (Muzeyyen GUNER) lcışlen Bakanı Irfon Oza/cn'ı «Anoyosal Demokratık Duzene Yonelik Şfddet Eylemlerı ulkemızın «n oosta gelen sorunu nıtelığim ha'â surdurmektedır» demıs» r (Arkası Sa 5, Su 3 d?)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog