Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

öksürük pastili BOĞAZIYUMUSATIR 55. Yıl, Sa;u Cumhuriyet 13508 Kurucusu. VCMJS NADİ Satıs Fıyatlanmız » DW ^Imanyo Hollanda Hfl Danimarko Dkr 2.75 FF Fransa 2 Belcika 15 Bfrs P ingıltere 2O Salı, 21 Kasım 1978 (21 N<ncmher) Sükan, HEMA'nın 3 bankadan toplam 2,5 milyar lira kredi aldığını açıkladı ANKARA (Cumhunyet Burosu) Dev'et Bjkam \e Başoalon ^ardımciSı Faruk Sul<an HEMA ^rkelı ntn yolsuziuklan xonu «o i a dJ^enlsd gı bosın tnpin ttsıroo tHEMA'nın ıkısı kamu sektorun* \P b n oe ozel se< tore oıt uc bankadan olmı<s ol dugu câSitl kredılerın toplcmı nın ? ml'yar 494 mılyon 335 bın 478 lira tuttugunu» aç klamış hu rckaTiın Et bank m serma \esnden fczla olauğunu soyle •nıst r «HEMA Holdıng ın Bakanlor Kuru'u karonna ve Molıye Bakonlığı teblıgme aykırt rnuracatta bulundugunu ve Holdıng < • dış kredı verılebilmesı ıcın ge reklı olan belgelerınm tamamlandığtnı» belırten Sukan «Ozel dıs kredı getırmek ıcın Malıye Bakanlıgına boşvuron fırmaların muracaat dılekcelerıne kolkınmo planıno uygunluk belgesl nı de eklemesı gtrekmektedır Malıye Bakanlıgına basvururken Emın Hattot Devlet Planlama Teşkilatından, ne boyle bır kal kınma planına uygunluk beUjesl almış ve ne de rmıracaatına boyle bir belge eklemıştır. Mezkur sahsın yapmosı ve yerin* aetırme*ı lozım gelen bır iş, Mallye Bakaniıgı tarafındon ya pılrrak istenmış ve yopılmıştın şeklınde konuşmuştur SukaT konuya ılışkm goruşler'nı şo\ le ocıklamıştır MALIVE'NIN YA2ISI «Malıye Bakanlığı 25 51974 tarihlne tesaduf eden eumor tesı gunu (Hazmııt Tekn 59359306 / 11 25445) referans lı bır yazı ıle Devlet Planloma Teskılâtından. HEMA fırması nın kuracagı sert halde dısl* ımalatı fabrıkasının, kalkınmo (Arkası Sa 5, Su 1 de) Dördüncü Plan Senato'da 22'ye karşı 92 oyla kabul edildi,' 2 üye çekımser kaldı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) '. Beş Yıllık Kalkınmo Plan Tosor sı Senntoda 5 qun SJ ren goruşme'erden sonra a u r 2 olumsuz oya ka'şılık 92 o 'J ılu o,la benimsenmıştır 116 \enın kotıldığı cylamoda Plo (Arkası Sa 5, Su 7 de) Şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hazırianan tasarılar yarın CHP Ortak Grubu'nda ele alınıyor Polislerin dernek kurması ve herhangi bir dernege üye olmalan, öğrenci demeklerinin amaç dışı faaliyetı önleniyor. DISK Gene Baskaıı Abdul lan BaştJ'k DISK Temsılcıler Meclısı toplantısında yaptığı KOnuşmoda Faşıst darbe tle ıktıdarı ele gecırme çabalarının olduğunu» soylem ş «CHP agırlıklı hukumet foşıst odakların uzerıne kararlılıkla gıdemı yor Kolluk kuvvetlerlnın yetkı sınırlarının genışletılerek faşızmln gerıletılmesinl amaclamak Cozum yolu deglldır > dem ş* r DISK Temsı'cıfer Mecl sı top lantısında faşızme karşı «De mokratlk platform» onensı tartı şılmıştır Haberi 4. sayfada Bastürk : "Fasistler darbe ile iktidarı ele geçirmeye çabalıyorlar,, 0 g Polisin arama yapma yetkisi genişletiliyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) CHP ortak grubunda yarm Ecevıt hukumetının anarşın n irlenmesı ıc n Mecl s e gon dTdığı yasa degış Kİıklerı ele a narak tart şılacaktır Salı gunu ortak grup top lantısında ele alınacagı bıldı rılen tasarılor orasında İcışle rı ve Adalet Bakanlıklonnca ha zırlanan tasarılar başta gelmek tedır Bunlordon bozıları şoyle ö r «2559 Sayılı Polıs Vazıfe ve Selahıyetlerl Konununun 9, 15 ve 20'ncı maddelerıne f u fıkralar eklenmiştir MADDE 9 Mllll guvenlık ve kamu duzenı bak mındon gecıkmede sakınca bulunan durumlarda suc ışlenmesını onlemek amacıyla o yerın en buyuV mulkıys amırınm emny le polis, genel olarak suc delll lerlnl ve özellıkle yukarıdakl bentlerde sayılan alet veya eşyaları bulundurdugundan kuş kulandığı kişllerin ustlerini a roclarmı, esyoloTinı ve ozel ka gıtlonnı arar, suc unsuru gor duklenne el koyar ve evrakıyla birllkte adalet organlorına ve MADOE 15 Polis görevl sırasındo kuskulandıgı klşllerden kımlığinı sorabllır Klmliğı ni saptayıcı belge gosteremlyenler ve gosterdlğı belgenin doğrulugu konusunda ciddi ku* (Arkası Sa 5 Su 4 de) rlr Sov\Tet denızcılerının Dolmabahçe Sara^ı nı zıyaretı protesto gostcrısı ncdenıyle ıptal cdıldı Istanbul Haber Servısl Perşembe gunundenben Is tanbul lımanında sıkı guvenl k oilemlerı altında bulunan So^ yet fılosuna baglı ıkı savaş gemısı bugun yurdumuzdan ay nlacaktır Sovyet f.losunun ge lış nı protesto amacıyla dun TIKP tarafından «Bağımsızlıkı yuruyuş ve mıtıngı yapılmış mıtıng oncesındekı aramolarcia bır makınalı, bır otomatık tu fek bulunmoştjr Beşıktaş Barbaros Bulvarın6a saot 12 sıralarında loplanan 2000 cıvorında partı uyesı. 13 de Taksım e dogru yuruyu şe gecmıştır Yuruyuşe TIKP il ve ılce orgutlerı ıle DLB DGB Mem Der ve «Vurtsever Devrimcı Öğretmenler» katılmı? lardır Korteı Dolmabahce den gecerken lımandakı Sovvet gemılerı ve Galotasaroy Beşıktaş maçı dolayısıyla gu zergah uzerınde cok sıkı guvenlık onlemlerl alınmıştır Sov yet gemılermm. Denız Kuvvetler ne baglı iandarma botları \e 5 şube motortart tarafından korundugu gorulmuştur Sovyet Konsolosluguna gıden Is tıklal Caddesı de polıs tarafından kesilmıştır Ceşıtlı sloganlar ve marşlarlo saat 15'de Taksım e ulaşan costencılerce burada Breınev m kucuk bır kuklasının bındlr idı gı tahdadan b gemı ya^ılarak Sovyetler B rlığı protesto edıl mıştır Taks m alanında mılıng terı once folklor gostenlerı /a pılmıstır Yuruyuş ve mıtıng boyunca polıs ve mavt berehlenn aldık lan önlemlerın yanı şıra ora ma'ar da yapılmıştır Taksım Bostancı arasında cahşan bır (Arkası Sa 5, Su 2 de) İki Sovyet savaş gemisinin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında sona eriyor Ankara'da Buca Eğitim Enstitüsü öğrencisi bir genç öldürüldü • NIĞDE DEKI S YASAL HU KUMLULER B'R ACIKLAMA YAPARAK »CEZAEVINDE BAZI OLAYLARIN ICINE CEKILMEK 1STENIYORUZ» DED1LEP •USKÜDARDA OLDURULEN DEVR1MCI GENÇLERDEN MUhSIN ALKAN IN CENAZEŞI TÖRENLE KA'DtRiLDI • KADIKOYDE ADI BIR HIR1 SIZLIK OLAY1 • SANIĞIMN SIR MHP MILLETVEKILININ KARTALDAKI EVINCE KALDıGI SAPTANDI • LEFKOSEDE TURKIYE DEKl YURTLAR.N KAPATIL MASINI PROTE3TO IÇıN YAPLAN ACLIK GREVINE GcNCLERlN ANNELERl DE KATILDI TİKP'in Sovyet Fllosunu protesto mltlngi oloysız geçtl . NATO Genel Sekreteri: 'Ekonomık yardım konusu ne sonuç verir bilemem ı J ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Ankorodakl go uşmelermı bıtırerek dun ogleyın yurdumuzdan ayrıian NATO Genel Sekreteri Joseph Luns duzenledığı basın toplantısında IUIUSOI savunma kavramı» konusunun «Hicbır bıçımde ele aiınmodıgını, gerek Başbakan Bu lent Ecevıt'ın, gerekse Genelkurmay Başkanının boyle bır konudan kendıslne hicbır blçımde soz etmedıklerını» soylemıştır Luns Turkıyeye ekonomık konulardo yardırnla ılgılı olarak b r rapor hazırlandıgmı «oncak NATO Bakanlar Konseyı ıle tek tek uye ulkelerın bu raporun gereklerını rtasıl yenne getıreceklermı bilemedıginı» eklemıştır Geçen çarşamba gununden bu yana Ankoro ua hu(Arkası Sa 5, Su 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Lrimeş ın CARTER: "AMBARGO KALKTIKTAN SONRA KIBRIS'TA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU,, Brejnev, Iran'a yabancı askerı mudahale konusunda ABD'yı uyardı MOSKOVA Sov/etle' Bır1 gı Devlet Başkanı Leonıd Breınev Pravda gazetesıne oncekı gun ^erd gı demeçte l'on a dışa'dan yapı'abılecek "erhangı b r mudahaleve kar! Batılı ulkelerı ve ABD'yı u ? or nıstır ABD /, iron a yapılab leceı< »ODan^ nudahaleye korşı c kı a>a cagıran Breinev. Irando ı e,dana gsıen son sıyasal gs 'elerı ba ulkenın ıç sorunj v 3'ak ı leleidımıştır Iron'n Sov/etler Bırl ğı I O VVASHINGTON ABD Baş kanı Carter Kıbns sorununa cegınerek Turkıyeye uygula an Amerıkan sılah ambcgo sunun kaldınlışından bu yana Mbrıs sorununa banşçi yollardan bır cozum bulunmosı volunda onemlı gelışmeler kay deaıidıgtm soylem şt r Amsrıka gazetelerının sahıp len ve yazı ışlerı mudurlerıne oncekı gun yaptıgı acıklamado Baş^an Carter Kıbns konusunda daho oyrıntılı ocıklamalarda bulunmayacağını soylemrştır Ancak Kıbns sorununun ılgılı taraflorco yonlendır Imesı gereken ve ozellıkler ta şıyan bır sorun olduğunu be h'ten Başkan Carter. araao «Kıbrıslı Turkler ıle Kıbrıslı Rumların ABD'nin mudahaleslne gerek gormeden kendı ara larında goruşmek ıstediklerını» soylem ştır Başkan Corter Kıbns sorunu konusunda BM Orgutu nun ABD ne gore doha etkılı bır ara bulucu durumundo bulundugu n j da soylemış «Herkesin uze rınde goruş blrlıgıne vardıgı toplumlararası goruşmelere ılış kın statu uzerınde kendısınm (Arkası Sa 5 Su 3 de) • BAŞKAN CARTERA GÖFE TURK LARI NE KENDI VE RUM TOPLUM ABD MUDAHALES GEREK GORMEDEN ARALARINDA GO Gölgesi ... Haberler 4. sa>fada «Eşref» motorunu Turk sularında bir Yunan hucumbotunun yakalayıp Mıdilli'ye goturdüğü bildirildi IZM1R (Ctmhurıyet Ege Burosu) M a II de avukatsız ve tercumansız b r durusrna sonucu 15 ay hap'S cezasna h j kum gıyd kierı bel r> len 5 Turk reiııcsnın ıç nda bulundugu «Eşref» bolıkcı motorunun Tjrk korasjlarındo seyreder(Arkası Sa 5, Su 5 de) CHP ıclnde kim kımin sağındcdır, klm kımin solundadır bunları ksstırmek guctur Çunku, partıde sagı ve solu belırteyecek olculer, bır turlu ortayo konmamıstır Kurultaylarda, yayınlanan partı programlorına karşı ya da uygulanan sıyasat çlzgıyı eleştıren konuşmalara pek tamk olunmuyor Yalnızca, oncekl Kurultay'da, eski Genel Sekreterlerden Dr. Kamıl Kırıkocîu partmın sol onlayişını, NATO ya ve Ortok Pazar o karşı olan tutu munu elaştirmiş, Kırıkoglu'nun konuşması dısında, «Bpn Genel Merkeze muhalıfım» dıyenlerden buna benzer soz ler duyulmamıstı Bır ara, tAIı Topuz Dentz Baykalı cekışrresme tanık olundu Şimdı, Topuz ve Baykal, aynı Bakanlar Ku rulundo yonyona oturuyorlor Orgut lcınde, yandaşlcn arasında surtusme icten ıce suruyor amna yıne de kımin k'.mden sagda ve soldo olduğunu belırleyecek olculer ortayo çıkmış değıldır Bugunlerde «boğımsız ve kendıne o;gj muhalpfe1 cnlayışı» Prof Turan Guneşten gelıyor Gunes m renklı kışılığl, corpıcı esprılerı ve etkili konusmalanylo haklı bir un yaprmş polıtıkacıların başmda yeralmosı muhalefet anlayışının uzerlnde durulmasını gerektlrıyor Gunes m sozcusu olduğu muhalefet neyln muholsfetidır? Gunes partı Genel Merkezınıo saqındo rrıdır solundo mıdır' Sagındoysa, ne kadar soaındodır' Solun(Arkosı Sa 5 Su 7 ds) RUS^EK ISTIYORLAR Devlet Terörü FAŞIST terorım belırlı bır plan cercevesınde u/ gulandıgı kurban alnrak secılenlerın kısılık lerınden acıkca anlaşılmaktodır Once top lumun en aydın kesımınl olusturan bıiım ve ogretım kurutıları smdınlmek ıstenmış, oq rencılerı hedef alan şiddet, ozgur duşuncen ogretım uyelerıne de yoneltllmıştır Doc Server Tanıllı Doç Bedrettın Comert ve Ord Prot Bedrı Karafakıoqlu bu planın kurbc lan arasmda yer almıslardır Bagımsız yar gı organtnın faşıst cetelere cezo yaptırırn lan uygulamasının onlenmesı ıcın Savcı Dc gon Oz oldurulmuştur Gerceklen yansıton basın orgonlorının gorev ycpamaz durumo aetırılmesı omacıylo llerıcı gozeteıeri oxuyanlar komcndolar taratmdci dovulme te , ditlerine ugratılmısiordır Basın ozqıHug ınun kagıt ujermde kalması ıcın dsmokrat Yazorlar oluml» tehdıt edılmlşler ve son olerak korlkaturıst Bedrı Koraman a oldurme Orhan APAYDIN kastıyle soldırılmıştır Demokratık duzenın en etkln guvencelerl unıversıteler, yargı orgoni ve basın, faşıst terorun başlıca hedeflerını oluşturmaktodır Bu kurumloro yonelık slndırme ve susturmo operosyonları beklenen sonucları verdıqı onda, faşızm, ıktıda n ele geçirme ortamıno ulaşmış olacaktır Tfc OR eylemlermın bır cnacı da devlet şıddetını gerceklestırmeklır Şı(ı nın son demokrot ıktıdarını temsıl eden Allende faşızmın bu planıno korşı *Tanh jf vıcoanım önünde sıddetten kocınocogrmo and ıctım» yanıtını verıyordu 11 eylul 1973 dorbesı oncesl Qıderek tırmanan leror evlemlert karşıstnda ıse «Bızı kısır bır dona ^ye sörukled ler » demekteydı Gercekten krjniı oiayların artmosı uîerıne ornegın ateşiı sıtohiarı bulundurmayı suç sayan /osonın uygulonmasında hukumet sert onlem'Fre ba«;\urrnak zorunda (Arkosı Sa 5, Su 1 de) Boran «Yunanlılar ve Rumlara sahip olmadıkları bir guç atfediliyor» I2MIR (Currhuriyet Ege Bu rosu) Ttrkıye tşçı Par ıTP) Izmir ıl Kongresı dun yu pılmıs* r an» KCII^USU otdjgunu bı T P Cene1 Başkonı Behıce > ızaei fcj uUe/e karşı g rış Boron II Genel Kurjiu nda bır eb e u » ' iıerhsngı bır askeu konuşmo yaprış Turk ^s r n (Arkası Sa 5 Su 1 de) (Arkası Sa 5, Su 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog