Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Almanya Hottorasa DcnlrrKsrka Fronsa BeîcJka İngittere DfVl I HH I Oks 2.75 FF 2 Bfrs 15 P 2O 55. Yıl; Sayı: 19492 Cumhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ sullar IMF nın kasım goruşme lerınde ele alınacaktır Bu os garı koşullar, sana/ı urunlerı ıhracatında ortış gercekcı kur uyguloması ve tuketımın cıddı bır bıcımde sınırlandııılmasıd.r Ancok, IMF bu onlemlerın sos yal malıyetmı umursamaz go runmektecır • Dunya Ban<ası Turkıye nın teknoiopk yogun b r sana/ı ıle Botıya karşı rekabste g rmesıi eleştırmektedır Banko bunun yerıne bolık agp gomlek ve pe/ n r gıbı emege agırlık veren uretıme yonelmesım ıstemektc dır Ban«a bu orado devamlı kur ayarlamosı yapılarak halkın satın almo gucunun kırılacoğını DU mol fazlasımn ıse ıhrac edı lebılecegını soJunmaKtadır • Cartsr vonet.mı Turkıye nın tarıma da/alı sana/ı urunu 'e tekst I urunlerını Asya ve Af rıka ulkelerıne satabılecegı ı nancındadır • ABD Dısışler Bakanlıgı TurKi/ede o unısuz gel smelere ozur olarak demo^rosıden soz edıldıgını oysa demokrosıde baskcsınm porosı ıle yaşanı1 (Arkosı Sa 9, Su 4 de) r öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR » KASIM 1978 PERSEMBE (2 Nmembe. No\ember) iiMiıuıııııııııııııııııııııııııııııııiHiHiuıııiHtnMiıiMiııiiıııııııııınıım.iımMiııiuııııııııtıınııtıınmını^ TÜSİAD'IN ABD İZLENJMİ: "TÜRKİYE'NİN KREDİ İTJBARINI TÜMÜYLE YİTİRDİĞİNE INANILIYOR, İstanbul Hober Servlsı Turk Sonayıcıler ve Iş Adamları Derneğı'ne (TUSIAD) mensup ışadomlarının ABD'de yaptı ğı temaslor hakkındakı ızlenım ozetınde yabancı bankolar araında borç tecılı ve yenı taze para konusunda bır geltşım olmadığı açıklanmışîır TUSIAD açıklamasında IMF nın alınan onlemlerın sosyal ve polıtık fı yatını umursamadığını, Dunya Bankasının ıse Turkıye'nın ba hk ağı gomlek ve peynır uretımıne yonelmesım ıstedıgını belırtmıştır Aynı ocıklamado, Car ter yonetımı ve dığer kuruluşlonn Ecevıt hukumetını benımsedığı ve devamlıiığına tnandıgı kaydedılmıştır Acıklanan goruşler ozetle şoy ledır • Turkıye'nın kredı ıtıbarını tumuyle yıtırdığı yolunda kesm bır ızlenım vardır Bu konuda IMF nın kesm oluru olmaksızın bankaların borc tecılı veya yenı kredı vermek gıbı bır gırışım lerı yoktur • Turkıye yenıden kredı sag lamak ıcın asgarı kosulları yerıne getırmelıdır Bu asgarı ko Bır grup ışadamınm ABD ızlenımlerı arasında. Carter yonetınunın Ecevıt hukumetını bemmsedığı ve devamlıiığına ınandığı da yer alıyor. MADEN YASASININ VERDİĞİ YETKİYE DAYANILARAK HAZIRLANAN KARARNAMELER, BAKANLARIN İMZASINA AÇILDI. Demir linyit ve bor devletçe işletilecek ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senotosu ve Mıllet Meclısı Genei Kuruilcrı bugun saat 15'te 5'ıncı ya sama donemının ıkıncı yılı cohşmalarına başlayacaklardır Mıllet Meclısı Genel Kurul'unda Boşkan Cohıt Karakaş'ın ge rış bır «Meclısi açma nutku» soyle\eceğı ogrenılmıştır 1960 ru onergesı ve vergı yasolon tan oncekı yıllarda Meclis ın ya bulunmaktadır Gensoru oner sama donemlerı başında Cum gelerı Gnzıantep olayları/Ja ıl hurbaşkanınca yapılon bu uy gılı olarak lcışlen Bokonı Irfan gulamanın Cahıt Karakaş tara Ozaydınlı ve Adalet Bakanı Meh fından yenıden uygulanmayo met Ccn hakkındc Mamak obaşlanılacagı belırtılmektedır lovıar'yla ııgılı olarak lcışlen Mıhet Mectısı Genel Kurulu1 Bakam I ' <a r » Özaydn run gjntiemınde halen 4 genso (Arkası So 9 Su 4 de) ANKARA (Cumhuriyat Burosu) Enerıı ve Tabıı Kaynak lar Bakonlığı madenlerın devletleştınlmes ne ilışkın yasamn vgrdıgı yetkıye dayanorak «De mlr, bor ve linyit» madenler nın devletçe ışletılmesi calısmalarını bıtırm ş konuyla ılgılı kararname dun Bakanlor Kurulunun ımzasına acıimıştır Her uc modende de yataklcırın «En geniş biçimde devlttea I»letılmesı» ongorülmekted'r Yenı Maden Yasası «demlr, ber ve llnyitıin devletce ışletılmesi ve bunun kapsamınm belırlenmesı Enerıı ve Tab ı Kaynaklar Bakanlığına tanınmıştır Yasanın Resmı Gozetede yayınlanıp yururluğe gırmesınden sonra Enerıı ve Tabıı Ka/naklar Bakantığında ya Parlamento bugün açılıyor, Meclis gündeminde gensorular var Türklerin kedi yediğini | öne süren Münih Hayvanları i Koruma Derneği önlem istedi ii | DERNEGIN RESMI KURULUŞLARA GONDERDIGI, TURK IŞÇILERl SUÇLAYAN MEKTUBUNDA, Yalçm DOGAN sanın uygulanmosıyla ılgıll yoğun bır calışma yapılmış, demır bor ve linyit yataklamın devletce ışletılmesı amacıyla uç ayrı kararname hazırlan mıstır Dunku Bakanlar Kurulu nda do ele alındığı bıldınlen karar nomeler demır bor ve lınyıt ya taklarını ayrı a/rı ele olmakta dır Demırle ılgılı kararnarre Malotya Sıvas Ankara Ada pazarı Balıkesır ve Adana do loylarında bulurvan yatakların dev'etce işletılmesmı ongor nıekted r «Buyuk demlr yataklarını» kapsamına aldığı belırt len kararname ıle yaklaşık 2 5 mılyon tortluk uretım devletın rrulkıyetıne gececekt r Bunun uretım değennın bır mılyar lı raya ulaştığı edınılen bılgıterdendır BOR YATAKLARI Bor yotakları ıle Ig I1 hazırlanan kargrname «bılınen tum bor ocaklarının» devletce ışle t Inıesını ongormektedır Ozei lıkle Balmesır ve Eskısehır rip (Arkosı Sa 9. Su. 6 do) «TURKIYE'DE INSANLARIN KEDI KIZARTMASINA DEĞER VERDIKLERI» ŞEKLINDE BIR ÎDDİA DA YER ALIYOR. 7İınııııııııııııtııuııuuttııııııııııııııııııntııııuıııııııııııiıtıııııııııııııııııııııııınHtıtuiıııunııı> ıııııtuııur rıne hafekste gecen Hay»anları Koruma Dernegı de bazı asıliız ıc'dıalara yer verdıg oır mektupMUNIH Hayvanıan Korula resmı kurulus'arı «Kedıterı ma Dernegı bırcok resmı kuru Turıc'srın vemesıpe karşı onlem luşa bır yazı ıle başvurarok ler almak ıcın» ı.yarmıştır Turk ışcılerının «kedı yedıkleHayvanları Koruma Dernegı'rını» ons surmuş bu konuda nın mektubunda aynen şoyle onlemler alınmasını ıstemıştır denılme^tedır Almanya da ca'.ışan ve otuiScyın bayonlor baylor ron Turklerı cok uzen bu olay Son yıllarda ız bırakmadan geçtıgımız gunlerde bır Alman kadının kaybolon kedısı ıcın ga ortodan ka/bolan kedtienn sa/ısının hızla arttığı gozlenmektezetelere ılan vermesı ve yabon dır cı aksanı ııe koıuışan bır erke Federal Almapyo da kedı ve gın şaka olsun dıye kadına tekopeklerı yakalayarak hayvan lefon edıp «Kedıyı ben yedım » deney merkez'er ne saton ındemesıyle başlomıştır Telefon şakası olayını cıddıv^ sanlann butundugunu ne yazık kı bıliyoruz ölan öazı Almon gazeteierl Ayrıcn Turkı/ede ınsanlorın Turklerı kedılerı yemekle sucla (Arkası So 9 Su 3 de) mışlardır Gazetelerın yayını uze Yılmaz AKAR Ziraat Bankası Genel Müdürü, Köprülüler ile anlaşamadığını bildırerek istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Zıroot Bankası Genel Muduru Doc Dr Erdogan Soral gorevınden dun ıstıfo etrn'Ştır Soral m unıversıte ogretım uyelıgı gorevıne donecegı bı'aırılmekteoır Ecevıt hjkumet' tarafından Ziraat Bankası Genel Mudurlugune atanmıs oian Erdogan Soral dun Başbokan Bulent Ecevıt e bır mektup yazarak \s tıfa ettıgını bıldırmış Soral ıstıfa emktubunda «Ulkemır sorunlarının çozumlenmesınde uretımm artırılan değennın bakço dagıtılması cok onemlı blr yer tutmaktadır. Bı(Arkası So 9 Su 3 de) DİSK, TÜRKİŞ'İN ANARŞİYE KARŞI ORTAK SAVAŞIMA ILIŞKİN KOŞULLARINI İNCEÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) DİSK Yonetım Kurulu ve DİSK Başkanlar Konse/ı dun Genel Başkan Abdullah Başturk un baş kanlığında Genel Iş Send kosı Genet Merkezı nde toplanmış tır BaşturK toplantıdan once Turk Iş le ortak mjcadelen n ve oluştumlmak ıstenen zenı nın varmış oldugu boyutlann ele alınacağnı acıklamıs «Hukümetin faşıst tırmonşa korşı aldıgı onlemlerın degerlendırı leceglnı» soylemıştır Başturk DİSK' n 12 13 ek m tar hlerınde toplancn Yonet m Kurulu ve Başkanlar Konse/ı n n ışc! sınıtı ve emekcı ha'kı ılgılendıren «teror ve ekonomık acmaz» sorunlarıno dıkkatı csk t ğını hatırlatmış ve ozetle şun ları soylem stır «Bu ıkı sorun karsısında ısçı sınıfının Oevrımcı Sendıka Orgutu olarak sorumlulukla davranan DİSK, bu sorunloro kendı planında cozum arayan hukumete yardımct olocak kosulları hozırlamak amacıyla, Turkiye nın butun demokratık ve ılerıcı guçlenne ve bu aroda Turkıye ışçı sınıfının sendıkal orgutlerıne de bır cağrı yapmıştır Bu toplantı sonucu yapılan cağrının, kasım ayı basıno geldıgımız şu gunlerde haklılığının objektıf dayonokları, halen yoşanmaktodır. Bu coğrıdan sonro Istanbulda gupegunduz Elektrık Fakultesi Dekanı Profesor Korafakıoğlu oldurulmuş, yurdun çeşıtlı yerlerinde yurttaşlar kurşunlanmıs, emnıyet gorevlılerı gorevlerı sırasındo saldmya ugramıs ve katledılmıştlr Kaynak lorı herkesce bılınen binlerce mermı ve silâh ele gecırılmıstır Terorun bu boyutlara ulasmasını ekonomık acımızdan (Arkası Sa 9, Su 6 da) TURK IŞ ICINDEKI SOS YAL DEMOKRATLAR DISK'E KOŞULLAR SU RULMESINI VE IŞVE RENLERLE ULUSLARARASI TEKELLER OOG RULTUSUNDA APCHP KOAUSYONU ONERILMESINI SERT BICIMDE ELEŞTİRİYORLAR PET ROL İS, TÛRK IŞ'IN TAVRININ, AMACI SAPTIRDIĞINI ACIKLADI İstanbul'da 2, Trabzon'da I kişi öldürüldü Balgat katliamı sanıkları idam istemiyle yargılanacak • ZEYTINBURNU NDA DEVRİMCİ BIR OGRENCIYI ÖLDURMEKTEN SANIK ULKUCUNUN AVUKATI ıSEN KOMUNIST MISIN' DIYEREK BIR KIŞIYI OLDUREN KISININ AKLI DENGESININ BOZUK OLMASI GEREKIR» DIYEREK MUVEKKlLININ MUAYENE EDILMESINI İSTEDİ • MHP ZE>TİNBURNU ILCE YONeTIM KURULU UYESININ OLDURULMESIYLE ILGILI DAVADA TUTUKLU HICBIR SANIK KALMADI Cumhuriyet Haber Merkezl İstanbul da Sılıvnkapı Rummezarlıgında dun sabah kurşunlanarak oldurulmuş bır kişmın cesedı bulunmuştur Kacınldıktan sonro mezar lıktakı Rum kılısesının yanına getırılen kımlıgı belırsız kışnın ellerınm ve gozlerının bağ'ı agzının do tıkalı olougu gorulmuş tur 18 20 yaşlarında olduğu sa nılan kışmın, başından ve ense sındsn ıkı kurşun sıkılarak dun sabah 0607 sıralarındo oldurul augu anloşılmıştır Uzerınde sı /an ceket kot pantalon bulu nan kısa saclı gencm ayagın da ayakkabı bulunmadığı gorulmjstur Olay /erınde 7 65 ca pında ıkı boş kovan ıle baş ve ense\ı gectıkten sonro yere saplanan ıkı mermı cekırdegı bulunmuştur Gencın uzerınde kımlığını belıryecek hıcbır belge cıkmamış, buna karşılık cebmde kâgıt bır 5 lıra ıle bozuk 2 lıra bulunmuştur Gencın kımlığı .le saldırgsnların kımler olduğu araştırılmaktodır • Toolam Zabıtası 9 bırlıkte gorevlı topluT poı ^ M ıt fer Gürsakarya, Şehremıni Ahmet Vefık Paşo CJÜCIÖ. kımlığı bıtınmeyen kış,lerı,e cılan atsş sonucu nirt'ir>ı|n . tur Soruşturma surdurulmektedır • Bebek Arıf Paşa Korusundakı Yamac aportmanında oturan kışılere aıt 4 Mercedes oto mobılın camları kırılmıştır Ankara plakalı oldagu belırtılen mavı renktekı bır Murat'tan ınen sılahlı dort kışının ellerın(Arkası Sa 9, Su. 1 de) Üstündağ: Demirel yaian söyledikçe batmaktadır ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Sekreteı Mustofa Ustundog Demi'el'ın verdıgı demeclerde aklına geldıgı bı cmde saidın'arda bulunma/ı. kaba sozler KuHanmayt muhalefet yapmak saydığmı kaydet(Arkası So 9. Su 3 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Işin Başı... Sanayi'de Gelışme ve Eskişehir Örneği Kenan MORTANın yazı dizisi 5. sayfamızda m erorun amacını bılmsyen kalmadı. Korgaşo ortomı I ıcınde bır «iktıdor boşluğu» yaratmak, sonra da bu • oosiuğu «otonter yonetım» goruntusu altında bır foşıst dıktctorluk» ktrarak doldurmok Ve bunun ıçn toplumdakl bazı kesımler olabıldıgîne sılahlondırıyorlar Sılahlı sag, sıyasal partılenn yonetım birımlerıne kodar uzanıyor Acımasızca ıslenen cinayetlerle solda tepkıler oluş turmak ve bıındon sonra da bu tepkilerın duygusaı çalkontıst ıcindp soı kesımln bazı gruplorını sılahlı eyleme ümek ptGnı cok acık, ortado1 Soğ da sol do sılahlı Asker mudahaıele' Içın er beylık gerekçelerden bırı budur1. Sogın ve solun sı'ahlanması, sılahlı grupların cotışması, bu catısrnoların bır törlu durduruiomaması, otorıter reıım ozlemcılerınm abarto abarta ve bollondıro ballandıro kullnndıklan gerekçelerdlr Boylesıne kosullorda devrimci sıyasetın berl.leimesı bır bakımo cok kolaydır Demokrosıden yano butün guclerı terorizme korşı orgutlemek, dpvlstm çtvsnhk kuvvetlerını yenl bastan ele almak vs holkın yılgınlıgo dı>smesinı onlemek 'Atkosı Sa 9 Su 1 de) Erbakan: Faşist sözünden kim alınıyorsa o cevap versin ANKARA MSP Genel Bsskanı Erbo<an bır gazetec nın «Basbakan Ecevıt'm MC hukumetlerinı faşıstlıkle sucladıgı» yolundakı sorusu ureVıne «Bız mılli gorus temsılcısıyız Bız ba tıdan gelen her turlu tedbırle rın ve zıhnıyetlerın karşısındayız Komunızm, fa$ızm, sos yalızm, solculuk ve renksızlık gıbı zıhnıyetlerın karşısındoyız O ıtıbarle bu kobıl sozler uzaktan yokından bızı ılgıleidırmez Kım alınıyorsa o cevap versin» dem st r (C BEN,BEN,BEN,, Demokrasisi Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU • ULKUCULERIN KURŞUNA DIZDIĞI 2 KIBRIS'LI OGRENC'DEN SAG KURTULAN SALIH AYGUN YENIDEN ISTANBUL"A GETIRILECEK Haberi 4. sayfada urk'ye Cumhurlyetı Anayosasının 56 modde sı, «Sıyosı partıler ıster ıktıdardo. ıster rm. hoıetette oiumar demokratık sıyası haya tın vazgecıirre/ unsurlarıdır» aer. Polıtıka ıle oz cok ılgılı butun vaıondaşlar bıılr bu maddeyı Çur ku Anavasarnızın uzerlnde en cok konusulon, en çok yazııan ue totıstlan kurallarındon bırıdır bu Turk cıemokrasısı Batı'do oldugu gıbt cogulcu, yanı cok partılı demokrosıleroen oldugu ıcın her Turk vurttoMnın /ukcrıkı kuralt bilmesı dogaldır Ne vazık kı bunu bılmeyen bılmpk anıamak ısfemeyer bır tek polıtıkacı vatandas yaşıyor Turkıye de Yıre ne vazık kı. bu polıtıkocı votandcış, «^na muhaiefetı denılen en buyuk muholefet partısmın lıderlığınde bulunuyor, epeyce za mandan ben Erbokan anarsıve kar^ı taDemokrasımız hesabıno bu durum. gercekteı vır alınması ve onlenmesı ko buyuk bır to!ıhsı?fıktır nusunda dort portı lıdermın bır «âır tek adam ne yapabılır kı demokrasıve?» araya ge'mesı uzerıne uzerledıye dusunulemez, sodece bır vatandaş elbette oır r ne duşen gorevı daha qa/ kotuluk getiremez derr.okrcsımıze Ama bu votanretle yopacaklannı da soyle mışt r T das, buyuk bir partının lıderlığini, yıllarco devletın başkanlıgmı yapmış bir kışı olurso, onun politıko yaşamı surdugu muddetce, kendisi sahne ısıgındadır ve butun gozler her zaman onun UZ6rındedır. «Bclık baştan Kckar» «On teker nereyî g oers'' ar«.a teker oraya gıder» «Kılavuzu korga olanın ourru kıroen cıkmaz» «Imom yellenırse. cemaat altnıo eder» ota sozlerl, yuzyıllardan berı Turklar arasındo kuşoktan kuşaga yınelenıp durmuştur Demakrasılerde portı lıderlennın onemını, bu ata sozlermın taşıdıgı nalk felsefesı ne guzel ocıklıyor * • • Anoyasanın 56 mcddesındekl yukarıya akta'dıgım kural demokrasımızde sıyasal partılenn sadece varlıklarım guvenceye bağlayan v» onloro bu variıgı koruma hakkını veren blr kural olmayp aynı zamonda partılere gorev yukleyen bır kuruldıf Madomkı portıler «demokratık sıyasal ycsamın vazgeçıimez ogelerı»dır, şu hcl(Arkası Sa 9 Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog