Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

ncsikUş, Ktann ıl hl 2' £iî 55. Yıl: Savı: 19506 Cumhuriyet Kurueusu. YITNUS NADt Sotış Fiyatlorîmız Almanya Hollanciö Danimarka Fransa Betcika İng tere OW\ I Hfl I Dkr 2.75 FF 2 Bfrs 1 5 P 2O Pazar 19 Kasım 1978 (19 November) Milli Istihbarat Teşkilatı Istanbul ve Ankara bölge başkanları değiştirildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mı lı tsthbarot Teşkı atı Ankara ve Istanbui Bolge Başkanlanrvn değ şt' r .tdıklerı oğrenılmışt.r Ankaro MIT Bolge Başkanının bır ust goreve getırıldığı, Istonbul Bolge BoS'onının >se DamşTia Kuruluno aImdığı bıldırılmektedır Geçen hofta VIT Musteşorı Adran E'soz ıle uzun D r gouşme > yapan Başbakon Ecevit K'lT'ın terönst eylemler hakkındo 6aha eiKili onlomler Q ması ıcm orgutte bazı yenı duzenieme!er ve değışıkllkıer yapılmasırıı ıstemı$tır. B j arada, MHP Geisl Başka i ! Alposlon Turkes'ın akrabası olan MIT Hukuk Müşavıri Şalıop Homrtş'ın uzun süreîl rzn aldığı ve bu neden'e gorevıne siTd l'k devann etmedıgl b'ldır Imıştır j hazırlandığı öğrenildi tstanbul Haber Servisl O'omobılaen sonra G c a niı<ıı ev aletlerının de dov zlı sat.şı ıcm hukumetce kararnome hazırlandığı oq renılmıştır Korarnarreiın Resmı Gazetede yavnVanrrasından sonra buzdolobı COTiaşır nakınesı. fırın gı(Arkast So 9, Su. « de) Da>anıklı I ev aletlerinin clöviz karşılığı satışı için dc bir I kararname r NATO Gene! Sekreteri Luns ile görusen Ecevit, «NATO'nun ekonomik ve demokratık yönu istenildiği kadar belirgin duruma gelmedi» dedi Luns, Ecevit'in NATO'ya iliskin değerlendirmesinde haklı olduğunu söyledi TÜM ÖZEL BOR, DEMİR VE KÖMÜR OCAKLARI RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Demır. konıur ve Bor tuzlarının devlPi el ,le ısletıı.nesıne oıano'*. veren yasoyu doyont'orak Enerjı ve Tabtı Kaynok or Bakonlığınco hazrlanan « rarname'T dunkj Resmı Gazetede yaymtanarak yururljge gır •nıştlr Anılan karornomeler dem r, komur ve Bor tuzlannda hcılen ışlet Imekie olan ocaklann ruhsatnamelerını ıptat <»'mekte ve devle'e bu maderıer.n <ş ' e t r e yetkısım vermeKtedır Uc oyrı madenın devlet e w>e ısletılmesıne t'ıskın uc a>n xa rarncrrieden ocoklarının cogrofı yerlerını s.nırlorını konumlaıını tek tek gosternekte VP beiı r tılen ocaklar ıcm 's'etme rhsatiorının ıptal edıldığını bel rtmekted r Bundan boyle Etıbonk tarafndan şletılecek «basıt, bl'esık veya katı ha'do bulunon Bor tuzlarının» ıptcl ed len ocaklan şu <l!erıe \oç,uriaşmai tocır Afyon AnLcra Ba tıkesır B lecık, Bolu, BLrtı, Canakkale Eskıssivr. Istarbul Iznrır Kocaelı Kutoh/o Manısa. Sakarya Uşak ve Zonguldak Bundan boyle Tırkw<5 K > (Arkosı 5a 9, Su 4 de) Ecevit: "NATO ekonomik sorunlara önem vermelidir I ANKARA, (ANKA) Başbakap Bulent Ecevıt NATO Genel Sekreten Joseph Luns u ouı saat 10 30'do Yabarcı KonuKlar Koşrfunde katıul etmıstır GoruşTieden once bır konusnia vupon Bcşba^an Bulent Ere\ t «Gerfde biraktığımız yıllardo NATO'nun gerek d«mokratık sorumlulıtgu v« ıslevleri, gerekse «konomık zoıiuklar kar fisındokı sorumlulugu ıstenltdığl kCKfar belirgin durumo gelme df» demıstır NATO Genel Sekreteri l u r s .S9 konuşmasında Başbakon Ecevit'in ıtttfakın gorevıerı ıls ılgılı değerlend'rmelermden tamamen hoklı olduğunu so/iem.ştır. ccs^ıt konuşmasında şoyls demıstır «Sayın Luns NATO Gene: Sek reterlıgı porevmı uzun yıllerdır buyuk başcrıyla cağımızın gerceklerını gozonünd« tutan bır sorumluluk bıllncıyle yerıne ge tiTnektedır ve NATO ıcinde b*r guven unsurudur. Sayın Uuns un b;r ozelligi NATO'nun şimdı ye kadar ihmat edılmtş clan cok onemlı bazı yonlenn» aa:r lık vermesı ve dıkkati cekmesıdır NATO sadece bır askerı ıt' (ok sıstetnı olmanın otesınde d* mokrat* ulkelerin birlighıin bır sımgesidır. NATO, demokrat k bır ideol etrofındo toplanan utkeierın ekonomik sorunlonna ve gereksmmelenne onem verrre yukumluluğunu de tosıman'adır Fakat maolesef geride bıroktıgımız yıllordo NATO'nun gerpk demokratik sorumlulugu ve '•; levlerl. gerek ekonomik zonvk ları karşısında sorumiulugu ıs tenıldıgı kadar belirgin dur j ma gelmemıştır Sayın Luns, ozellıkle son zarpanlardakı dovronısıyia NATC nun demokratık ve ekonomik yo nunu. uyelerınin ekonomı!' zor lukiarına onem verme gorevmı ozellıkle vurgulamaktadır. Dünya bır yumusamo surecins gır dığıne gore ortık NATO'nur sadece askerı ışlevlerıyle /slınmcsı zaten gercekcı olmazcı. (Arkosı So 9, Su 6 do) 1 | Bursa'da devrimci bir eğitim enstitüsü öğrencisi taş ve sopalarla öldürüldü BURSA Bır kahvehaney basan ve sağ goruşlü olduklorı bılaırılen 1015 kışı, Eğıtım Ens tıtu^u akşom bolumü oğrenrdannden Huseyın Şarbalkanlı'yı taş ve sopalarla oğır yoralamış lardır. Devr.mcı olduğu bıldtrılen yoroh oğrencl tefiavi içvr. kaidınldığı Bursa Tıp Fakülttjsi Hastcnesınde olmuştur. Oloy onceki gece 21 30 sırawıncKı Sınandeoe mahalle3ind» mrydona gslmıştır. Semt kahvthanesını aasan »aldıreanlar, Huseyın Şarbalkonlı'yı zorlo Jıso n ckarorak taş ve sopalc'3 dovdukten sonro kocmışla'o r KurtarılamaYon gencm .oldurulmesıyle ılgıü olarak »o Hırganlardan bırının kımlığn n b»Iırlenerek arand'gı bıldırılrıi'st.r DİYARBAKtR Ergonı tlc» sınds b'r ho f ta once kıml çı bılınmeyen k'şılerce acılan loonn co ateşı sonunda agır yarala ran Mehmet A'.asta tedoı. e dılmekte oldugu Dıyarbokır Tıp Fakultes Hastanesınde o T ^ Ş îur Pol s olayo ıhşkın so>uştjr manın surdürülduğunu /d ooz1 ıpuclorı eld« edıldığını «o\ls met D<r/onsec odh k'ç temışlerdır rafından yopıldıgını sr /ı şler KAYSERI TIP ıl b'nös on dır. cekı g«;e bır grubun toşlı sal fclVAS Geçeı. S«ker Boyd 'iç> sonucu tahrıp edılıTiı:t r raniı s rasınaa Sıvas t? 10 kıSülaın sırasmda bına'o c u r s r.ın olumuyle sotiL'Ciafıaı onakîa olan Omer Ucoz ve H I 'ayıara karı$an 65 tuUklunun rn' Bojkurt adlı kısıler, sa'dın ArKarayo sevk' 'Ç'n ha^ımkbn n Saffet Ozdemır, Dsrvış Ko ro boşlanmısti'" Sı "is 3a"cılıravelı Kenon Arslor, vs Ah(Arkosı Sa. 9, Su. 1 de) Ökçün : "Ort'ak savunma tesisleriyle ilgili olarak ABD ıle gizli bir anlaşma yok, ANKARA DıŞ'S sn Ba<anı Gunduz O<cun «Hukumetımlzın ortok sovunmo tesısien ıle ılgıll olarak ABD ıle yapmıs olduğu gızlı bır anlaşma mevcut değlldir» demış'ır OKçun, cEcevıt hukumetinın yenl bır anlaşma yopılıncayo kadar sbzkonusu tesıslere uygulanacak geçıci statüyu de ABD ıle muzokere konusu yapmaksızın, kendlsinm saptayarak butun ayrıntılarıyla kamuoyuna açıkladığını» hctırlatmış «Bu statunun hiçbır gizli yanı yoktur» seklınde konusmuştur Dış'şlen Bakanı Gunduz O'<(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) Rumlar, Güvenlik Konseyi'nde Ermeni milletvekilinin söz hakkı için yeterli desteği bulamadı Oış Hoberler Servısl K>hns Rum Yönetlmının Guvenlık Konseyı nde Kıbns'takı Ermeni 07inlığı adına bır mılletvekıli"i konuşturmak ıstemesı uzerıne başlayan tartışmalar bır sonuca uloşamamıştır. Rumların bu konuda Guvenlık Konsey! üyelerı arasında veterlı des'eçjı sağlayamadığı bıldırılmektedır. Konsey uyelerı arasında Rum ların ıstemıne ılışkm resmı olmayan ooruşrrele r OKckı gu'i (Arkosı Sa 9. Su. 5 de) Mahkemenin tahiiye kararı verdiği sanık ^salıverilmesi geciktiği için,, cezaevinden kaçtı ve savcılığa başvurdu ( Istanbul Ağır Ceza Mahkemesı'nce 10 kasım gunü tahliyesıne karar verilen Ismail Hakkj Sonmez Anıasya Cezaevı'nde tutuklu bulunuyordu. dan Ismaıl Hakkı Sonrnez, Tamer Araa ve Süleymen Bıb«r <w ha sonro ceşıtH cezaevlerms da ğıtılmışlardı Uc sanık da 2 Agır Csza Mahkemesi tarafındoi 10 kosım ı973 gunu tahlı/e ed I mışlerdır. lohlıye ed:ldıkler nı avukatlon \e yokınlonndan oğ renen sanıklardan İsma>l Hokkı Sonmez onceki gün Amasya (Arkası Sa. 9, Sü. 4 d » Istonbul Haber Servisi Turkıye Halk Kurtuluş Partı8i Ceprtesı Marksıst Lenmıst Sılâhlı Propogondo Bırlığ' eğılınlı oıduklon oe! rt len sanıkiordan lsma>l Hakkı Sonmez, Istanbul 2 Ağır Ceza MahkeT.es ı nce ver len tahlıye kararının gecıkrnesı uzerıne tutoklu bulundugu ATicsya Cezaevnden fırcr etmıs, d j n avukatı aracıiığıyla Istanbul Savcmğma boş vurmuştur. COK SANIKLI DAVA Aralarında Ismoı' Hakkı Sonmez, Tamer Ardo ve Suleyman B'ber'ın de bjiundjgu sanık'or. Türk Ceza Vosasının 141 mad desine oykın davrandıkları vo «odam öldurmeye teşebbus ettıklen» gerekçesıyle Istanbu! 2. Ağır Ceza Mahkemesınde yargı lannokta/aılar Istanbul Bay•ampaşa Cezaevmde cıkan bazı jlaylar ned6nı ıle once SaKarya ^ezaevıne gonderı en sanıklar NATO BORU HATLARININ SİVİL AMAÇLI AKARYAKIT NAKLİNDE KULLANILMASINA DÜN BASLANDI Dı* Haberler Servisi Yunan Hukürretının resmı sozcusu oicekı gece Ipsola sınırındo agac kesmek amacı 'le Türkıye toproklanna sızan ve catışma sonucu yakalanan uc Yunanlırtn, Yunanıstan toprak'arında ıksn Turk polısınce kacınldığm cne surmuştur Habsrı verGn Assocıated Pre ss oıansına gore sozcu Ankcradakı Yunan Elcılığı'ne Turk (Arkası Sa 9. Su. 5 de) Atina, Türkiye'de tutuklu 3 Yunanlının salınmasını istedi GÖZLEM Senato'da Pîanın kooperatif çilikle ilgili bölümü eleştiriye uğradı • Istonbul Hober Servısl Resmı bır zıyarel ıçm lstonbjl dc bu'unan Sovyetıer B r lıg Denız Ku.aetlerı Karadenz Donanma Komuton' Koramıral N kc aı ivançev ç Hcvrın dun dL'zenienen bır toren'9 Taksım Cumhuriyet ATt.no ceısnk Sowe'le Bırlıgı Demz Kuvvetlerı ne AP AFYON SENATÖRUNE GORE, TURKİYE'DE «YABANCI SERMAYE DUŞMANLIĞ!» KALKINMANIN ENGELLENMESINE YOLAÇTl. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Tersılcıler Mechsı, bjgun saat 10 00do toplanacaK. toplantı ıkı gun su•f>c='<tır Buyı.i' Kopgre'ien sonra AP nın en buyuk organı olan Temsılcper MeclıS'nde yedı Genel Başkan Yardımcısı ıle Genet Se<reter secMecektır AP Genel Baş'<anı Sule/man Dennreı rn ESKIŞEHIR (Cumhuriyet) NATO akaryakıt boru hatlarının sıvıl amccla da kullanılmasında ılk adını olan Eskışehlr Cukurhısar koyu yoresındekı okaryakıt depoları dun Enerıı ve Ta bu Kaynakiar Bakanı Denız Bay kal tarafından torenle acılm ştır Iptaş Esk'şehır arasındaki 200 kılometrelık petrol boru hot tına baglı olan deooya yılda l 400 bın nietre 'iıp vakıt taşınacoktır 5 bın metrekup gaz, 10 bın metrekup notorın ve 5 bm (Arkosı Sa 9, Su. 2 de) (Istanbul Bırincı Aslıye Ceza Mahkemesi karorıyle yayınladıgımız tekzıptır) MHP'nia Teksibi A azetenızm 9.Ekım.1978 tarıhlı nushasınm bırincı sayBm fosında «Gozlem» sutununda Ugur Mumcu tarafın" dan yazılan «Adliye Çarkı» başlıkh yazmın MHP ıle ligılt bolumleri tamamen asılstz ve gercek dısıdır Sayın Turkes'ın, yetki v« sorumlulugun Ordu ya devredılmesını istedıgı hususu, super bır yatandır MHP Genel Idare Kurulunun bildirisinde, bugun sıvıl bır sıkı yonetım uygulomasının varlığına ısaret edılrr.tş ve bu durumun hukuka aykın oldugu be!ırtılerek Ancyasa'da yazılı Sıkı Yonetimin ilan edümesı ve bu suretls, anarşı ıle daha etkın bır mucadetenin yapıiması ıstenmiştır Duzeltılmesı ıstenen yazmın yozarı Ugur Mumcu, gercekleri kamufle ederek, MHP Genel Idora Kurulu bıldınsinı Sayın Turkes e mal etnvş ve bıldınn'n mano ve maksadını degıstırmıstir. Bu suretle de MHP'yl ve O'nun lıderlnı tohmet oltında bırakmıstır. MHP.nin isteğı oçıktır. M H P ulkedekı anarşirın son bulması icm Anayasada yazıiı Sıkı Yonetimin ilan edılmesinı istemıştır < «MHP nln cevresindeki çenberin daroldığısnı bu gunku ıktıdor soylemektedır. Ugur Mumcu nun, Iktidorın ortayo attıgı bu tur gulunc ıdd'alorı tekrarlamosı, kendisinı gulunc duruma duçurmektedır Ve hıç bır anlomı yoktur MHP, boğımsız Turk Mahkemelerıno Hck'mlerıne ve Savcılonna guvenmektedır. Bu nedenle başka bır yorgı duzenınin gelrnesın) ısiememektedır Bvı yolda bir cobosı da yoktur Ancak, Turkıye'nin ıcınde bulunduğu durum sebebıyle Sıkı Yonetimin ilânını ıstempktedir Sıkı yoretltnın ılân edılm^îı hilıno'e 1402 sovı'ı Sıkı Yonetlm vasasının da yururiuğe giracegl îabıidır Yoşar Okuvon Mıllıyeteı Harekpt Portiîl Genel Sekreter Yordımcısı. Milliyet Gazetesi karikatüristî Bedri Koraman silahlı saldırıya uğradı Istanbul Haber Servlsl M'l1 /et Gazstes kar katuf stı 5sdrı Koraman dun sabaha karşı s âhlı üc k ş n n sa'aınsıno uğ romıştır Konuk'annı bıraktkfan soıK sabaha karşı saat 3 30 sırelonndo e>ı/ie b rt.kte Leven* (Arkosı Sa 9, Su. 4 de) AP Temsilciler Meclisinde bugün seçim yapılacak yapılacaK tcplantıdo, Dem;rel bır sunuş konuşTiası yapccak too.ortınn bu bolutru basıia açık olo ca<tır AP Genel Başkan Yardımcılarından 'T>oi Hckkı Vıloırım AP SJVÜV Kongrer s nöe Kâmran H O T lıstes.ide / e alrp,3 (ArVası Sa 9. Su. 3 de) Sovyet Donanma Komutanı Taksim Anıtı'na çelenk koydu oıt bir toren Mtası ne Kuzey Osn z Saha Korrutanlığı toren kıtasının hazır bulunaugu torende ıkı u'rfenın ulusal marşlarından sonra KDramıral Hovrln anıt onur defter'ne şunlan /azmiitır «Sovyetler Bırlıgı askerlerı ve gsmlcılerf butun Sovyet halkt gıbi, (Arkası So 9 Su 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhun/et Senatosunun dun ku bırles m nde DorduncJ Beş Yı 1 k Ka kınna Planı Tasarısı üzerınde < şısel goruşlerını acıkla/an CHP Sansun Senatoru Zıya Gokalp Muta,ım, topra'< reformu ve kooperot fcı'ık konusu uzer nde durrriLş tasando belırt.len oılemler'a toprak refomu ve koopera: fc l ı g n gercekleştınlemı/eceg n one sjrTiuştur Senato'aa 4 Bes Yıliık Kaik ı i T a Plaiı tasarısna ıl şk n kışıseî goruşlere d j n saboh saat 10 00do er "er len CHP • lı Senator Mjlav m, CHP vs bağıinsız'crdan o'uşan hu<umet e es" nrken o?e; e Ş J gorusle r e yer vernvşt r. «Hukumet ülkcrtin ıcınde bu lunduğu bır cok onemlı sorunu cözmek ıcm >s bosmo gel mıştır. Kueuk ısletmetere dnyanan Turk tarımının gelısme(Arkosı Sa. 9, Su. 1 de) Malatya olayları ile ilgili genel görüşme açılması istemi reddedildi ANKARA, (ANKA) Mıl'et Meclısı Gene! Kurulunda MHP Nığde mılıetvekıll Sadı Somuncboğlu ıle 10 arkadaşının Malatya ola/lan ıle ılgılı Başbakan Bulent Ecevıt ve !çı$İ9n Bakonı l ' i o i Ozaydin'ı hakkncia verdıklerı gcrel goruşme acıîmasına ılışKin onerge reddedMmıştır Genel Kurulda ele alınan genel goruşme ıstemıne ılışkm oierqe Ile ılgıl" gruplar ve onerae sa'ntr en adi'^o yapıicn konusmaıara ce.'ao verei lcısleri Bakonı Irtan Özavdınlı Malatya Beledıye Boşkanı Fe^doglu ıl« (Arkası Sa. 9, Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog