Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

.ümurcak Sineması yanı Beşiktaş 613292602530 DAR GEURLILERE özo' indirim LISESON HNIFLAR 1 8 KAS1M İ l . J ÜHİVER5İTEYE HAZIRLAMA •İTİRENLER 20'KASlM 55. Yıl; Savı: 19505 cumnurıyeı Kumcusu: YUNUS NADİ Cumartesi, 18 Kasım, 1978 FRANKFURT Gectıgımız Cuma gunu Mulneınv Ruhr kentınde toplanon IG Metall yonetım kurulu, Nordrhem, VVestfallen, Osnaberuck ve Bremen'dekı Demır ve Çelık endustrısı ışyerierınde grev oylamasına gıtme kararı almıştır. Bu karara neden adı gecen bolgelerı kapsayan toplu sozleşme goruşmelerının çıkmaza gırmesı olmuştur. Sendika uyelerı 1821 kosım tarıhlerı arasında yapılan grev oylamosıng katilocaklardır. Sendika Yonetım Kurulu uyelennden Hans Jansen yaptığı acıklamada ışverenlerın katı tutumu yuzunden bır ış uyuşmazlığının kaçınılmaz olduğunu belırtmıştır Toplu sozleşmelerın çıkmazo gırmesme IG Metall'ın haftalık calışma suresmın tedrıcen 35 saate ındırılmesı ısteğının ışverenler ta rafından goruşme konusu olarak redded Imesı yol acmıştır. Ote yandan ıscı ücretlerine sendika tarafından yuzde 5'lık bır zam ıstenırken ışveren'erın onerısı yuzde 2.1 Olmustur Isveren'enn onerısınm hayat pahalılığının cok altında oluşu IG Metoll tarafından krıt k konusu yapılarak kabul edılmesının olanaksız olduğu bel rtı1mıştır tTUM İŞVERENLER BİRLEŞECEK» IG Metall'ın haftalık ış suresmın kısaltılması ıcın uyelerıne grev oylaması cagnsmda bulunması Federal Alman/a'dak', işverenler tarafından tep k,,le karşılanmıştır İşverenler Federasyonu Baskanı Otto Esser «Handelsblatt» gazetesıne verd.ğı demeçte IG Metall'ın tum ışverenlsrı karşısmda bulacağını ons surmuştur Haftalık calışma suresmın kısa'tılmasına tum ışverenlerın korsı olduğunu belırten Otto Esscr toplum polıtıkası acısmdan da sakıncaların ortaya cıkacağmı da ılen surmuştur IG Metall haftalık ış suresmın 40 saatten 35 saate ındırılmesının zamanla gercekleştırılmesını ısterken ışcı ucretlerınm sabıt tutulmasını şart koşmoktadır. • Almanya HfH J Hollanda Danimarko Dkr 275 FF 2 Fransa Bfr 15 Belçika İngiltere P 2O (18 November) fG Metall buçjün DemirÇelik işkolunda grev oy/aması yapıyor Nordrhein, Westfallen. Osnaberüch vs Bremen de demir çelik endüstrisi işyerlerindeki toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza gırdı. Sendika, hafta çalışma süresini 40 saatten. 35 saate indirmek istiyor, işverenler bu isteği görüşme konusu yapmıyor. İGMetall'in içşi ücretlerine istediği yüzde 5 zamma karşın işverenler yüzde 2,1 vermekte direniyorlar Feridun YÜCEDİNÇ Türkiye NATO ile karşılıklı silâh alım satımı yapılmasmı istiyor g | NATO Genel Sekreteri Luns. dün Türk vetkılileri ıle govüştü. Sabah Harıcıye Köşkünde yapılan toplantıda. Genel Sekretere anlatılacak görus ele alındı. ANKARA, (ANKA) NATO Genel Sekreteri Josef Luns ıle Tur1. yetkılılerı arasında yapı'cn şo r uşmelerde. Turkı\enın iO'anma sorayrnde <vş. oiım ve satırılonmız'n bırbmnı dergeleme&ını talep ettığ v ğrenıı rr . şnr Yctkılıler NATO Gene' ?ek reterıne Turkıyenın sılâh olışverışınde cışardan alınan sılâh ların bedellerını kendı urettıgı sıionlarla karşılamak ıstedığını c Id.rmışlerdır. Turkıyenın" NATO n j n Avrupo ^rubu ıçmde savunma sonoyıı uretımıne kat IIHOK ıstegı ve ou konjrio u/e ı t r ı n rereklı teknolo.k nes teğ.nı bekledığ ^a Geneı SfcL'retere bıldınlmıştır. Avrupa gıubunun, genel olarak Turkıye nın bu ısteğme kar şı oımadığı ancak «Savunma sanayiinde uretebildiklerinizi soğlaytn» şeklmde bır goruşu benımsedıgı belırtılmektedır Turkıye ıse. uye ulkelerden savunma sanayiinde belırlı ure(Arkası Sa. 9. Su. 3 de) Türk Heyeti BM Güvenlik Konseyi toplantısını terketti BİRLEŞMİŞ MIU.ETLER(New York) Kıorıs Rum ycnetımı nın cagrısı uzerıne, Kıb'is konusunu tartışmak uzere oncekı oun toplanan Bırleşmış MılIstler Guvenlık Konseyı'nde, Rumiann kendılerınden avrı olara* Kıbrıs'takı Ermenı toplumu odma Aşçıyan odmdokı bır mılletvekılıne soı hakkı tanınnıasını ıstemesı uzerıne Turkıye'nın Bırleşm.ş Mılletlsr Buyukelcısı Orhan Eralp ıle Kıbns Turk Devletı Başkanı Rauf Denktaş, ılk oturumu terk etmışlerdır Konsey toplantısı, RuıMarın ıstegı nedenıyle başlıyan tartışrnaların uzaması yuzunden bır saat gec başlamıştır Toplantıya gırmeyen Denktcs. daha sonra gazetecılere verdığı demecte, Rumlann GLvenlık Konseyı'nı. onune gelen herke sın konusabıldığı bır «Hyde Pork«a cevırmek ıstedıklennı SO/lemıştır Konsey oncekı gun Kıbns Rum hukumetının Dışışlerı Bakanı Nıkos Rolandıs ve Yunanıstan Buyukelcısı Yorgo Papu lısas'ı dınlemıştır DENKTAŞIN SOZLERI Konsey'de Kıbns toplumuna da soz hakkı tonınmasmı ongoren Rum onerılerıne yamt veren Denktaş şunları soylemıştır «Rumlar, Kıbns Turk toplumunu, 3000 kişılık Ermenı top lumu ve 3000 kışilık Maruni top lumu ıle eş tutarak Kıbrıs sorununa bambaska bir şekil ver mek ıstemektedırler. Ermemler ve Marunı'ler, 1960 Anayasası uyorınca, Turk ve Rum toplum larındon oluşan Kıbns Cumhurıyeti'nde, sıyasi bakımdan Rumlara boğlı kalmayı kabul etmişterdir.» Denktaş. Ermemler ıle Kibns Rum toplumuna Guvenlık Konseyı'nde soz hakkı tanınması halmde. Rum ve Yunan tarafının Turklere ka'şı 4 2'lık bır avantaı sağlamış olacaklan nı kaydetmıştır. Denktaş. kımlenn Konsey'de konuşabıleceğı sorunu bır çozume kavuşuncaya kadar toplantılara katılmıyacagını ve Er menı toplumuna soz hakkı tanındığı takdırde de, derhal Kıb rıs'a donup yenı bır durum degerlendırılmesı yapacağmı soy lemıştır (Arkası Sa. 9, Su 5 de) ÎSTANBUL'DA UGD LOKALİNDEN ÇIKARKEN 4 KİŞIDEN BİRİ ÖLDÜ B KURŞUNLANAN Zeytinburnu Halkevi ve PIM üyesi genci öldürmekten aranan 4 ülkücüden 2si yakalandı. Istanbul Üniversitesi geniş güvenlik önlemleriyle öğretim yılına başladı • BIR GRUP KOMANDONUN UNIVERSITEYE DOĞRU YURUYUŞE GEÇMESINI GUVENLIK KUVVETLERI ENGELLED1 NATO boru hattımn bir bölümü bugün sivil amaçla kullamlmaya başlanacak ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) AkGryakıt taşımacılığında o3 kerı amaclarla kullanılmakta o lan NATO boru hatlarının b.r bolumu, bugunden ıtıbaren sıvıl amaclarla kullanılmaya baş lanacaktır Konuylo ılgılı olarak basına acıklamalarda bulunan Petrol Ofısı Gene! Muduru Mustafa Ozyure< NATO boru hatiarının NATO uyesı tum d.ger ulkelsr de sıvıl amaclo da kullanıldıgını belırtmıs Turkıyenın bu konuda 20 yıl gecıktıgını bıidı(ArKası Sa. 9, Su 1 de) Drman ve ormancıların sorunlarına çözum getırılmesi istendi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TMMOB Ormcn Muhendıslerı Odosı, Turkıye Crmancılor Cerneğı, Yeşıl Turkve Ormoncılar Dernegı ve TUTI Ormoncılık Personelı DerneŞı aun yayınlaaıklorı ortok sunuca Orman Isletmec.lıgı, Orman Bakaniığınm orgutlenmesı, orman yangıolarına ılısk n goruşler ıle ozluk ve orgutlenme sortnlarını ockiamısiar cozumler nı de onermısıertiır (Arkosı Sa 9, Su. 5 de) Cumhuriyet Haber Merkezı DPT de calışan Gu! Alı Bal'ın kotılı ıle «dcvadan donen» arkodaşını olduren bır ulkucu guvenliK Kuwetler ( nce yakalanmış ve ılk sorgularmdan sonra tutuklanmışlardır 3 kasım 1978 gunu Ankara Tıcaret Turızm ve Yuk(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) İstonbut Haber Servısi Istanbuı Unıversıtesı'nm dana once oğretıme basiayan Istanbul Tıp, Orman ve Veterıner Fakultelerı dışındakı fakulteler ıle Fen Fakultesı FKB bolümunae 1978 1979 oğretım yılı dün gen'Ş guvenlık onlemlen arasında başlamıştır. Ikîısat Fakultesınde ıse derslerın bugun başloyacağı bıldırılmıştır Oğretım Yardımcısı Dr Ihsan Kaynar"ın yaralanması uzerıne oğretıme ara verılen Cerrahpaşa Tıp Fakultesı'nde de derslere dun yenıden başlanmıştıı Unıversıte'nın yenı oğretım yılına başlaması nedenıyle genış guvenlık onlemierı alındıgı gorulmuştur Mavı bere'ı landarma komandolormın yanısıra genellıkle okuldan yenı mezun olmuş pol.slere gorev venlmıştır. Sabahın erken saatlerınden ıtıbaren unıversıteye gelen oğrencıler kıml k denetımı yapılarok ve ustlerı sıkı bır şekılde aranarak ıcen alınmışlar ve dersler herhangı bır oloy cıkmadan başlamıştır Ancak, oğleden sonrG bır grup komando unıversıteye doğru yuruyuşe gecmış ancak guvenlık kuvve"lerınce onlen kesılmıştır Uzerıerınn aranmasına karşı çıkan komandolar, polıslere taş ve sopa ıle saldırmışlardır. Saldın sırasında 4 polıs yaralanmış. bır kışı gozaltına almmıştır Olaydcn sonra polis çevrede genış bır aroma yapmıştif. MAKAM ODÂSINDA ÖLDÜRÜLEN TMO GENEL MÜDÜRÜNÜN CENAZESİ K. MARAŞ'A GÖNDERİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TMO Genel Muduru Yavuz Kabakcı yı ve odacısı Huseym San yı oldurmekten sanı< olarak yokolonan emeklı memur Mustafa Oimezoğlu sucunu kabul etmıştır. Ancak sucta kullanılan tabanca bulunamamıştır Sanık tabancayı olaydan sonra ottığını soylemıstır Soruşturma surdu'ulmektedır Sanığın dısıplınsız gecımsız bır kısı olduğu. hakkında haksız (Arkosı Sa 9. Su. 1 de) KARMA KOMİSYON'UN 4. PLAN RAPORUNA 2 CHP'LJ VE I AP'Lİ ÜYE RED OYU VERDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 4 Beş Yıllık Kalkınma Planı dun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nda goruşulme/e devam edılmıştır Bu arada, Cumhuriyet Senotosu'na sunu lan TBMM Plan Karma Komıs\ o n j raporundan plana AP'lı komısyon uyelerı ıle bırlıkte ıkı CHP'lı komısyon uyesmın de red oyu verdığı aa'oşılmıstır Dorduncu Plan a red oyu veren CHPlı Plan Komısyo'nu uyelerı Istanbul Mılletvekılı Sevıl Ko(Arkası Sa. 9, Su. 3 de) GÖZLEM Bu Bir UĞUR MUMCU Ihbardiiv Harp Okullarıni 4 yıla çıkaran yasa tasarısı komisyonda kabul edildi Bogazıçını basan sıs yuzunden Sovyet savoş gemilerınden biri Emirgân onlerinde karaya oturma tehlıkesı gecirdi. Daha sonra Dolmabahce onlerine derpirledi. Fotoğrafta sisler arasında Dze rjinsky kruvazoru goruluyor.. (Fotoğraf Erdoğan KOSEOGLU) îki Sovyet savaş gemisi Istanbul limanına geldi Istanbul Haber Servisi Sovyetier Bırlğı donanmasma bağlı ıkı savaş geTvsı 4 gun surecek resmı bır z'yaret ıcn dun Istanbui lımanma gelmıstır Sovyetier Bırlığı Denız Kuvvetlerı Karadenız Donanma Komutanı Koram'ral Nıkolaı Ivancevıc Hovrın komutasındakı gemıler Dzerz ,iskı kruvazoru ,le Rezhıteinı destroyerıdır Saat 0 5 sıralarında Rumehkavağı onlerine gelen Sovyet < savaş gemilerınden Rezhıtelm destroyerı sıs ve akıntı nedenı ıle Emirgân onleı.nde kara/a çok yanaşmış ve bır sure (Arkaoı Sa, 9, Su. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) F îeclıs Mıllı Savunma Komısyonunda Harp Okullann.n suresmın A yıla cıkarılmos'nı on goren yosa tasorısı af yosasın dan yararlanma suresmın uzatıi masına ılışkın yaso oner'Si go rusulerek kaoul edılmıst'r Yasa tosonsında Harp okulla rırıa gerekS"i'm gosterılmesı ha lırde sıvıl 'ıselenn yc'nız fen (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) undoy Times gazetesı, 12 kasım 1978gunu, Cal. Mc. Crystal imzasıyla Turkıye dekı terorıst eylemler konusunda bir yazı yayınladı Bu yazının bir bolumunu onemi nedeniyle aynen aktarıyorum: « Panığe kopılmadığını soyleyen Ecevıt, katıllerın bır an once yakalanıp, cezalandınlmaları ıcm bır yasa tasarısı hazırlamıştır. Ecevıt. bu yasa tasarısıyla, uike capındakı eylemlerı bastıracağı kamsındadır Gecen hafta edındığım bılgıye gore, sağcılann en kuvvetlı ve orgutlu olduklcrı bolge Turk Ordusunun denetımındekı. Kuzey Kıbrıs'tır Burada gorevlı subaylardan olusan kucuk bır grup, duzenlı aralıklarla buluşarak Ecevıt'ı devırmeyı ve yerıne askerı b'r cuntayı getırmeyı plonlamaktadır Sag eğılımh cınayet sonıklarının bır bolumu, saklanmak veya sahte pasaport sağloyorak, geneilıkle Almanya ya gıdebılmek ıcın Kıbns'ın kuzey kesımıne kccmıştordır. Aşırı sağcılar. Turkeş'ın yonetımındekı MHP uyesı vada bu partının destekleyıcılerıdır Turkeş, cınayetlerın karşısmda olduğunu soylemektedır Ancak, cınayet olavlannın bırcok sanığı, MHP uyelerı ıle Dartının Genclık Kollanna bağlı bozkurtlardır. MHP uyelerı, subaylor ve tonınmış ısadamları sıvıl savunmo gerekcesı altındo Lefkoss'de Turk Buyukpicılıgı nın ust katında sık sık bulusmoktadırlar. J (Arkosı Sa. 9, Su 1 de) S Romanya Gezisinin Ardından... Ahmet TAN'ın izlenimleri 4. sayfada 266 hakimin görev yeri değiştirildi Haberi 5. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog