Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERSITEADAYLARI NİYA2İ yete**;| Genel YETENEK ,jmi\.Testleri 1974757^^7778 USS , ISoruiorı iie Haveli2.Baskı 1 mmm Odemdiltı«meadras4.P.|UO Fi»t» 125,TL/Y«nîfctt» İST TEL821471 B U T Ü N KİTAPÇILAROA 55. Yıl; Sayı: 19504 Cumhuriyet Kurucusu. YUNUS NADİ Komando Mazha' Ayvaz aaına Noter Bemhord Seıler tarafından duzenlener başvuru belgesının fotokop s 1 . . . * K.4 Sotıs Fiyatlarımız Almanya Hollanda Danimorka Fransa Belciko İngiltere DIVI I Hfl I Dkr 2.75 FF 2 Bfrs 1 5 P 2O Cuma 17 Kasıın 197S (17 No\emberj Sığınma hakkı isteyenler Türkeşçi Komandolarız i *^ıtr <ft Federal Almanya'dan sığınma hakkı isteyen komandolar, «kendilerinden sağ siyasal eylemlerine son vermeleri ve sol eylemcıler arasında yer almaları» istendiği için Turkiye'yi terk ettiklerini ileri sürüyor. Türkiye'de çeşitli eylemlere katılan komandolardan sığınma hakkı isteyenlerin sayısı artıyor. tstanbul ve Adaııa'da 2 ortaokul ogrencısı öldürüldü, Malatya'da bir öğretmenin katili tutuklandı Cumhuriyet Hab«r Merkezi Istorbul da Kucukcekmece Cennet riahallesı Hu'rıyet ccradesmde Sodettın Kozcn ad iı ogrencı oncekı gece kım'ıklen b 'ınmeyen kışıler tarafındon yolda gıderkcn tobaico/'.3 ateş edılerek oldurulmuştur. Olovdan sonra Adlı Tıb ba kaldınlcn Kozan a yapılan otopfıds vucuduna uc kurşun saplandıgı saptcnmıştır Oloy yerınde polıs çeşıîlı tobancolardan cıkan 3 boş kovan bulmuştur Dıyarbakır da ortaokul son smftan bekleTielı olduğu oğrenılen Kazan'ın sol goruşlu olouğu polısce ıfcde edi'mışîır • Besıktcs Den z Mazes, Onunde 02 30 sıralarmda yurumekte olan N 'iat Ytldız adlı kışı bır otomooııden acılai ateş ?onucu o,agmdan yaro'anı^ıstır Polıs yaralınıi Taks m Has ta n esıne vatınldığ nı bı,d rmıs tır • Besık'aş n durakta bcMenekte o l ~ i polıs rpeTiuru So!h Dundaro onceM gece a'.eş oclmış Dundar kursunlorın ısa be' etmcmesı neden y!s varo nl macan kurtulrr^ştur Polıse. daha onceden aîış c » r k e n m j dchale ettığı gencler.n c'.c* act ğı t Idırılmışt r ADANA Oz!er Caddesmd9<ı MHP ıl bınası /a<mırdn k r m! klerı sap;onamo,'nn ktşıler n sılâhlı soldırsına u^ro/an T caret Lısesı okşam bolumu oğrencS' Oemz Çe: kaîd.nı> d.gı Nuırjne Hastaresmde clmjştur Gorgu tcnıklcrı, de^rımcı oğrenoyı s.lâhıa ağ'r şek 'de /aroiayan ıkı kışının Oıa/ cian hemen sonra MHP ıl bınasına sıgır.dıklarını sö/lemelenne karşın ETnıyet Muduru. MHP b nasında herhang. b r arama yapılmodığını bıldirmiştır ESKİŞEHİR Guvenhk ku>/ vet'erın n araması sırasında uzerınde bır tabanco bulunon Huseyn Aksut tjtu'^cmrnıştır UŞAK Sıvaslt ılcesınds karşıt goruşlu genc'er orasm(Arkosı Sa 9, Su. 4 d«) a in 4»r T'lr*.*! tvcMt M&C».. îer. ?cf utigvn &czutç eiaar f r ^«ı ff dediler VVarendorf adına gondermıştır Noter yazısmdo a/nsn şoyle ae mektedır «ilgi Mazhar Ayvaz Harkostr. 13, Akif Akyor yanında oturur, 4730 Ahlen, 10 ekım 1951 Uşak / TurVıys doğumlu 1978 mayıs ayı ortalarında Batı Almanya'ya yasal yoldan ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TurKiye'de •aktif eylemlere» katılan konandolardon bazila rı «politik eylemlerini sol gorunum oltında surdurmek one rllerlni gerl cevirdıklerl v« bu nedenle de yaşamları tehlıked» olduöu» gerekcesıyle Batı Almanya ya s.yasal sığınma hakkı 'stemışlerdır. Son gunlerde Turkıye de ceK ıt!ı eylemlere katılan koman doıarm Batı Almanya'ya sığınmo ısteklerının arttığı bıldırılmektedır Bunlardan Mazhar Ayvaz adındakı bır koTiando noter kanalıyla Botı Alnonya Dışişlerı Bokanlığına başvurarak kendısıne sıyasoi sığınma hakkı tanınmasını s'.emıştır Ancak sığınma ısteğın'n noter kanalıyia belırtner. dılekçede ver aidığına gore eylemlerın «sog yerine soldo surdurulmesı» orensmden ka/ naklandığt ılerı surulmektedır Almanya 6a ^730 Ahlen Hor kostrno 13tek| Akıf Ak/ar yonmda oturduğu belırtılen 1951 Uşak dogumiu Mazhar Ayvaz odmdakı komando, 17 temrnu2 1978 tar'hınde Noter Bernhard Seıler aracılığıylo Alman Dışıslerı Bakanlığına boşvurmuş, başvuruyu noter de bır yozıyla Dışışlen Bakanlığ'nda Kreıs geldl Pasaport no 550895 Marhor Ayvaz kendt cıkarlarmın fjcrcekleştırümesı konu sundo noterlığımue boşvur muştur Bıze verdigı vekoleina meys dcyonarak kendısıne Ba tı Almanyaya sıycsai sığınrr.a hakkı tanınmosını Istıyoruz (Arkası Sa 9 Su 3 de) Mataracı: Tütün karşılığında 10 hücumbotu alınacak • 1 1 Bakan, tsüratli ka çakçı motorlarına. karşı alınacak hücumbotları konusunan Milll Ciiven lik Kurulu tara. fından ele alınacağını bildirdi. ANKARA, (ANKA) Gumruk ve Tekel Bakcnı Tuncoy Mo'aracı tutUT karşılığında 10 tane hucumbot olınacağını acıklo mıştır Bu arada M"li Guven' k Kurulu nun 21 kosiTi salı günu 'oplcnacağı ve bu toplantıoa beşı Marmaro beşı de Koro denız t.pı toplom 10 hucumbot alınması konusunun da goruşuleceğı öğrenMmışlır Gumruk ve Tekel Bakanı Tun ca/ Matarocı ANKA muhab rın n bır sorusu üzerıne. «suratM kaçakcı motorlarına korşı» Gumrukle' Genel Mudur.uğu n j n el ndekı den'Z araclar'".ın yetersız o'duğunu soylemışt r Matorocı $o»İ8 devo~ı etm ş t • «Bazı bakanlıkların temsılcıItrmdcn oluşon komuyonlar konuyu ele atmtşlar ve dıs ulk*t«rd«n ttklıt ıstemtf(«rdır Bu t»kllfler degerlendlrıldikten son ra beşı Korcdenız. beşı de Marmaro tıpl olan 10 hucumbotun alımı gercekleşecektlr» İran'da olaylara rağmen Şah'ın yaş günü görkemli bir törenle kutlandı Dif Moberler Servisi Iran da askerı rıukumete rağmen Şah aieyhınde gosterıier surup, msonlor olurken, saroyında 59 ^,aş gununu kutlayan Muhammed Rıza Pehlevı'nın karşısında bakanian soygıylo eğılıyor Bu arada Pans te surgunde buluncn Şıı lıder Ayetulloh Humeynı, Iran Şaîıı Muhommed Rıza Peh'evı nın oğlu Rıza'yı Iran'ın gelecekte<l I derı olarak kabui etmedıklerını soylemıştır Humeynı, verdığı demecte, pehlevı aılesının «yabancıların elinde bir oyuncak» oldjgunu \e Soh Oilesının «ulkenin zenginlıklenni yağma ettıgını» soylemıştır. Ote yandon Iran resmi haber aıansı «Pars», Tahran'ın batısındakı Sungur kentınds catışmalarda en az 23 kışının olduğunu bıld rmışt r. Ecevit: Türkiye'nin geleceğini kurtarmak için borç arıyoruz,, 4. Plan'm Senatoda göriişülmesine başlandı. AP'lilerin, 6.gizlı anlaşmaların tartışdması ıçtn gizli oturum bnerilen reddedildi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 4 beş yıtlık p'önın Cumhuriyet Senatosunda goruşulmesme dun başlanrmş Başbakan Bulent Ecevit yap t'gı konuşmasında «Seçim ka zanmak için cfeğil. Turkiye'n n geleceğini kurtarmak ıcın borc para arıyoruz Gercek mılliyetcilık budur» dem'ştır Plan göruşrnelerı başlatıa aan AP'lı Senotor ler bır onerqe vererek IMF ıle /apılan an laşma. Harp Sanayı nın yerı ve akıbetı ABD ıle ımzalanan savunma anlasmasının rrah yetı konulannm ortaya konulobılmesı ve gızlı anlaşmaların tartışılabılmesı ıcın gızlt otur>m yapılmasını ıstemışlerdır Bu konu yapılan gızlı tartışmalardo oylanarak reddedıl~ı s daha sonra p'an goruşme "eıne ocık oturumda devam e aılmıştır Başbakan Bulent Ecevit, voptığı sunuş konaşmasmda. (Arkası Sa. 9, Su 6 da) IMF: "Türkiye'ye 7 banka kredi verecek,, ANKARA (ANKA) Ulusıora'csı Paro Fonu nun yayın organ «IMF Surveyıe gore, Turkıye bo r c erteleme konusundakı gorusmelerını surdurmeKtedır Ayda ıkı kez yoyınlanan dergın n 6 kasım tarıtılı son Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, iş isteyen bir emekli tarafından makamında öidürüldü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TopraK Mahsulleri Ofısı (TMO) Genel Muduru Ycver Kavukçu dun oğle saa'lennde makam odosındo TMO'nden emekli Mustafa Olmezoğlu tarafındon uc kursunla oldurulmuştur Kaı uKCu'nun odacısı Husey n San'yı da vurduktan sonra kocan Oimezoglu, otobus termına''nde yakalanmıştır Gıda, Tarım ve Hayvancıl'k Bakanı Mehmet Yuceler, Ecev t hükumetı ışbaşmo geld'kten sonro Iskenderun TMO Bolge Mud^riugunden Gsnei Mjdurluğe getırılen Yaver Kavukcu nun oldürulmesın.n «kesın bitmemekle birlikte slyasi (Arkası Sa 9, Su. 6 da) IMF'nin yayın organı «IMF Survey>>de yer alan bir yazıda. Türkiye'nin kredi isteklerı ve bu konudaki girışimleri incelendi. sayısmdo \er alan yazıya gore, halen Turkıye yaklaştk 3 mılyon dolara varan vo c!arını grtelenek ıcın, kredi ver GÖZLEM UGUR MUMCU HEMA ve Bürokratlar ren kuruluşlarla yapttğı gör'jşmelert surdürmektedır. Bu orada Malıye Bakonlığı'nın Uluslararası Bankalardan 500 mılyon dolara yokın taze poro isteğıne de değ nılen yazıda uc yı'ı odemesız, 7 yıllık bır surede gen ödenecek olor1 kredmın, devlet garantiîmde olacağı ve Londra Bankaiararosı fa:z oranı «Libor» uzenne yuzde 1 75 eklenerek faızlend'rıleceğı belırtılmekteclır Turkıye'n n borc ertelerrp gorüşmelerı ve taze pora g gır şır"lerı ıle ılgıiı yazı/a go re, r>a!en yedı U'uslararosı Banka Turkıye ye 25 er mılyon dolar tutannda kredi kolayl.ğı yaratma sozu verrmşlerdır. B J kredi. ana ıthal mallarmın fınansmanında kullanılaccki'r. Münih Üniversitesinin düzenlediği seminerde "AET'nin Türkiye'ye faizsiz kredi vermesi,, önerildi TUTZİNG, (F. Almonva) r Bov,e a E/aleî ndekı Tutz nq kentınde, Munıh Unı/erc tes nın djzen'edığı cOrtak Pazar ve Turkiye» konu u semıner, unıversıtenın Guney Dogu Enst.tusu Muduru Prof VVerner Gurn pel yaptıgı konuşnada, T^TK'ye'y Avrupa'dan kabul eîtıklsgozden cıkanlama/acağım, bu neden'e de Ortak Pazar'a tarn Uye'ık konusunda kend s ne yor dımcı oiunrnası ge'ektıg nı be TURK ROMEN ORTAK Rll niRİSl '.HEMA> admı duymayon kalmadı 1 HEMA, AP Genel Baskanı Demırel'e yakınlıgı i!e tanınan, Emin Hattat ad\ı bır ışadamının şlrketlerırtden birıdır, Hattat'm bır devlet bankasından bır mılyaro yokın kredi aldıgı gazetelerde yozılmış, devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Paruk Sukan da ' HEMA» şlrketi ıle ılgıli soruşturmalara gırışılmesı ıçin emırler vermlştı. Bu konudaki araştırmalcr ne aşamadadır, bilemıyorum. Fakat, bu arada elime geçen bır belgeyı kamuoyuna sunmaktan da kendımı alomıyorum. Clay şu. HEMA Traktor Sanayii ve Tıcoret A S 6/4/1978 gunu Tıcaret Bakanlığına başvurarok, 5/10/1977 tarthınds (. t'ial \zr\ > konusu olan 1004 tane traktorun gumruklere neldıgini, ancak, damga resimlerinın yukseltılmesı ve < <obul kredıs • ıle yapılon ithalât ışlemlerind» «kur ga> rcntıs ^nın koldırılması nedeniyle, troktorlerl verilen sure ıcinda cekemediklerini; bu gerekcelerle, traklorterın gumruklerden cekılmesı icın uç aylık ek sure verılmesını ıstemıştir HEMA'nın başvurusu uıerine, Tıcoret Bakanlığı Dış Ticoret Genel Sekreterligi, 1/5/1978 gun ve 20421 2 dosya no ve (78) onay sıro soyılı bır yozı ile Tıcaret Bakonlıgı < T\akcnma» başvurarak, basvuru hokkında şu goruşu bıldirmiştır: Türkeş: «MHP büyüdüğü için Ecevit erken seçimden kaçıyor» Mıllıyetcı Hareket Partısı Genel Başkonı Alposlan Turkeş Dun MHP Istonbul II Merkezın de duzenledığı basın toplantısında, «Sekız yıl once yazıldıgı ıddia edilen duzmece raporlara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog