Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

yıldız dersanesı .umurcak Sineması yanı Beşıktaş 613292602530 DAR GEURLILERE özi! indirim . J LISEfON SİNIFLAR 18 KASIM UHİVERSİTEYE HAZIRLAMA •İTİRENLER . 20KASIM 55. Yıl; Sayı: 19503 Cumhuriyet Kunıcusu: YUNUS NADİ «*,atıs Fiyatlarımız Almanya Hollanda Danimarka Fransa Belcika İngiltere 1 OM Hfl 1 Dkr 2.75 FF /2 Bfrs 15 P 2O Perşembe 16 Kasım 1978 (16 November) Dördüncü Plan'ın kamu kesimine ağırlık veren bazı ilkelerinde Hükümet değişiklik yaptı ( Traktor, motor, otomotiv, demır çelık alanlarmda üretım ve dağıtımda kamu kesimine ağırlık veren hukümlerde hukümet tarafından ozel kesım lehine değışıklıkler yapılması, TBMM Bütçe ve Plan Karma Komısyonunun bazı CHP'lı üyelerınin teokısıne yolaçtı. Haberi 5. sayfada Birleşmiş Milletler' Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorununu bugün ele alması bekleniyor NEW YORK Birleşmiş Milletler Guvenlık Konseyinın Kıbrıs sorununu bugun goruşmesı beklenmektedır Genel Kurul 10 kasımda Kıbns'takı tum yabancı bırlıklenn aerhal çekılmesını ongoren bır karar tasarısını kabul etmıştı Tosarının bır maddesınde Guvenlık Konseyinin yabancı bırlıklenn cekılmesı ıcın bır takvım saptaması ve bu ka rara uyulmadığı takdırde Konseyın yaptırım uygulaması onerılmektedır Bu arada Amerıko Birleşık Devletleri'nın Kıbrıs to toplumlorarası gorüşmelerın yenıden başloması ıçln caba horcomokta olduğu ve ılk hedefının (Arkotı So. 9, Su 3 de) Basbakan Ecevit'in 3 gür suren Romanya gezisin de Türkiye'de ihracatr donük ortak sanayi gı rişimleri ve ürünlerir dış pazarlamasında is birüği yapılması için an laşmaya varıldı. Transit tasımacılığınds ve 1980 Moskova Olim piyatlarının Karadeniz bölgesine getireceği turistler konusunda da ortak çalışmalar yapılacak. Romanya ile ekonomik işbirliği genişletiliyor BUKREŞ Basbakan Bulent Ecevıt ın Romanya Deviet Boşkonı Nıkoloe Çavuşesku'nun cağnlısı olarak Romanyo ya bayramda yaptığı 3 günluk ge z de surdurulen goruşmelerde kapsamlı bır ekonomik ışbırlığı paketı oluşturulmuştur Basbakan Ecevıt'ın 21 klşılık bır heyetle Romanya Sosyahst Cumhurıyetı ne yaptığı gezl ve sağlanon gelışmeler konusunda Deviet Başkanı Ceausescu tlkı ulke arasındokl Işbırlığlnde yeni ufuklar açılmıştır» demıştır Ecevıt Romanya Başbakanı Manescu ıle yaptığı ıkılı goruşmelerden sonro Deviet Başka nı Çavuşesku ıle toplam yedı saat suren kı ayrı goruşme yap Ecevıt, Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku ll«. Ahmet TAN bildiriyor mıştır Ikı ulke başbakanlarının başkanlığında surdurulen go rjşmelerde Turk Romen ışbır iıg cercevesının genışletılmesı ve ıkı ulkenın teknık duzeyde ven1 atılımlaro gırışmesı uzer nde ılke anlaşmasına vonl mıştır Goruşmelerde siyası konulara da onem verılmış, ikılı dıplomatık ılışkılenn gelıstırılerek detant a ve bolgesel barışa katkı konusunda goruş bırlığı saglanmıştır Temmuz ayında Ankara'da cızılen ışbırlığı cercevesının dışındakı bu yenı atılımlar ara sında ozellıkle sanayi alanındı yenı boyutlar ıceren uc Ilke uz rınde anlaşma sağlanmıştıı Bu ılkeler şunlardır 1 Turkıye de ıhracata do nuk ortak sanayi gırışımlerl v urünlerin dış pazarlamasınd ışb'rlığı, 2 Ucüncu dış ülkelerde ozellıkle Ortadogu da ortakla şa yatırım ıhalelerıne glrışılme S', )urum aptaması onusunda argıtay jçi aleyhine orumlanan :arar verdi Şükran KETENCİ Yorgıta/ 9 Hukuk Daıresı'nın etk lı sendıkanın saptanması onusunda aldıgı yenı bır karar onucj konj yenıden hukuk ortışmasına açılmıştır Hukukçular gelışmeyı ışc1 ıleyhıne bır durum olarak yo umlamaktadır Tekel Cevızlı abrıkasında, yetkılı sendıkaıın saptanması ıcın ışçının O/J la baş vurulmosım öngoren nahkeme kararını bozan Yar Iitay 9 Hukuk Daıresı aynı Lonuda bır yı! ıcınde uçüncj ez yorum değıştınrken aynı ıc lcmde verd ği kararlar do lırenırse konu Yargıtay Genel (urulu'nda sonuca bağlanacak ır Yargıtay Cevızll Fabrıkasın ia «durum saptamaeı» uyguloması ıle ılgılı mohkeme kararını bozarken her ne kadar Işcımn oyuna baş vurulması nı gerekce olarak gosterme mekte ıse de, uygulamayı hakımın değıl de Bolge Calışma Mudurluğü'nun yapmış olmosını, yaso dışı bulmaktadtr. Oysa yıne Yargıtay 9 Hukuk Daıres' 1 2 ay onceki kararlarında dava dosyasına gore hem tiak min hem de Bolge (Arkası Sa 9, Su 6 da) . ^IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII; *Eğer bizi sual eden olursa,, I5 ÜNÜ | GUNUN | ANSIKLOPEDİSİ E • = = H Bılımsel yemlıkler, | Ilgınç buluşlar, | Teknık gelışmeler... 3 ||<| ulkenın sonayıler! I cın gereklı temel gırdılerı kar şılıklı olarak bırbırlerınden saı lomoları PROJE ÖNERILERİ Bu ışbırllgi llkelerını somut aştırmak ıcın her ıki ulke o cak oyı başında karşılıklı pro is onerıier nı kapsayan b program hozırlayacaklar ve te mk duzeyde çalışmalar yapo caklardır Goruşmelerde. 18 mılyon dolarlık Orta Anado'ı (Arkası Sa 9, Su. 4 de İ = = = = = Çalış ÜRETKEN'in Kalerrunden YURT DIŞINDAKI YURTTAŞLARlMlZIN EN COK AYDINLATMAK ISTEDIKLERI KONULAR SORUNLAR. YURTTA VE DUNYADA OLUP BITENLER, HER HAFTA | = Vehbi BELGİL'in Kalemmden = Başkan Carter Şah'a karşı direnenleri ti alçak,, di/e niteledi I HAFTANIN | RAPORU GÜNEY VE DOĞU ANADOLU'DA NELER OLUYOR? ^ " " ^ ^ ^™^^^ = Koşesınde FİKRET OTYAM'IN Yazı ve fotoğraflanyla bugün 7. sayfamızda ^^*^™ ^^^^^m ^B^^^B ^^^H» ^^^^^m M^^^M ^^m^^m ^v^^^ ^^MM^ M^^^H a^^^ ^^^» | f Yakında Cumhuriyet'te. ıiıııııııııııııııııiMiıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııır: CHPmilletvekilini Kozan'dakomandolartehdit etti GÖZLEM UÛUR MUMCU TAHRAN Başkan Carte Iran Şahını destekleaıgınl b kere daha acıkladıgı demecır de «Iran'da, monarşıyl alaşa( etmek isteyen alçaklor, hede ierıne ulaşamayacaklardır» dı mıştır TV aa yayınlanan bır d mecınde Carter, Şaha karşı ıl« rı surulebılecek en büyuk su( lomanın, bır polıs devletı ku ması oldugunu belırtmış. «Aı rıntılarını iyice bllmiyorum fı kat Iran'da toplumsal aland cıddl ilerlemeler oiduğu ve ha ka duşunduğunu rfade etme c gurluğunun tanındığı bir gerçc tir» şeklınde konuşmuştur Iro ın, ABD'nın dostu ve sadık b muttefıkı oldugunu kaydede Carter, bu ükemn Batı \le yap cı bır ılışkı ıçınde oldugunu ıi de etmıştır Türkiye'de 700 bin sişe kan gereksimine karşın 300 bin şişe toplanıyor. ANKARA Hastalann tedavı edümeten ve yaşam larıru surdürebılmelen bakımmdan Türkiye'de yılda 700 bin şışe kana gereksınım duyuldugu buna karşılık an cak 250300 bın şışe kan top lanabıldığı açıklanmıştır ügıhler kan sorununun çözumlenebıîmesı ıçın beş %ıidanben TBMM gundemınde beklejen «Turfeıye Kan Kurumu Kuruluş ve Gorevlen Tasansi'nın önceükie yasalaşması gerektıptn) soylemışlerdır Yetkıhler yasanın kan saglanmasıxu merkezı sisteme bağlaracağı ıçın soruna büyük olçude çozüm getırecegınl belırtmjşlerdır Resmı ve özel kan merkez lenn n buyuk bolumunun kuruculanndan Ankara Ec zacılık Fakultesı Dekanı Işin düzeyi... A on zamanlarda siyasal tartışma düzeyi fylden lyiye V duştu. Ulkemız, yurt sorunları uzerinde yararlı ve " verimll tartışma düzeylne bır turlu alışamadı Kişısel dedıkodular ve karalamalor, ozellıkle şu son gunlerde lıderlerın eflerine kodar bulaftırıldı Beylerın ahlök anloyışlarmda bu Işln kuralı boyle Sıyaset mındeıinde yenık duşünce, boyle oşağılık dedıkodulara sarılmak gerekıyor: Slyaset kawgası, erkekçe, mertçe yapılmalıdır Rahşan Ecevıt hakkındo MIT raporu varmış, şuymuş buymuş... Bulent Ecevıt'e ml kıztyorsunuz? Işte Ecevıt ortada ! Duşuncelerıyle, davranışlorıylo ortada I Varsa bır hesobın, gücun yetiyorsa, git hesoploş; yok buna gucun yetmıyorsa, oyle sinsı ev kedilerı gtbl, koşelerde mırıldanıp, kuyruk sallayarok dolaşma ortalık yerlerde Siyaset kavgasmda, catıştığın insanlar yerıne, onların yakınları, eşlerl, kızlan, oğullorı hedef nlınıyorsa. bu, başlı başıno çareslzliğl ve yeterslzllğı gosterır . Bır duşunceyl savunuyorsan, onları savunacak yeleneğln ve gucün varsa, cık ortoya savun goruşlerinı Engel olan kım? (Arkası So 9, Su. 1 de) Cumhuriyet Haber Merkezi Halkla bayramlaşmak uzere Adana'nın Kozan ılçesının Gazı koyune gıden CHP Adano Mıl letvekılı Ismoıl Hakkı Oztorun'a, Kamışobası koyunden ozel ola rak getırtıldıklen bıldirılen bır grup komando soldırmış ve ceşıtlı tehdıtler savurmuslardır Saldırgan komandolar. halkın koruması uzerıne mılletvekılı Oztorun a kaba kuvvetle saldıra mayınca bu kez sozlü olarak hakaret ve ceşıtlı tehdıtler savurmuslardır CHP Mılletvekılıne «Senl kurşuna dızeceğız, yaşatmayacagız» gıbı tehdıtler savuran ko mandolar, daha sonra ceşıtlı sloganlar otarak oradan uzaklaşmışlardır Olaya bolge |andarmasınca el konulmuş soldır ganlardan kımlıklerı saptanabı len 8 kışının arandığı bıldınlmış tır YURTTA OLAYLAR Ote yandan, Dort günluk Kurban Bayramı sure smde tedhış olaylarındo bu yuk oranda azalma goru! mustur Yalnız arıfe akşamı Gazıantepte b ı r genç oldurul müştür Istonbul'do ıse dort gun boyunca meydano gelpn tek olayda, b ı r kahvehane kursunlonmış, patlayıcı madde otılmıştır GAZIANTEP Çıksorut ma(Arkası Sa 9, Su. 1 de) IŞBAŞI YAPTILAR Bu arada Iranda ıkı hafîı (Arkası Sa 9, Su. 7 d OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERÇEK er bayram bır sevıncı yan| sıtır Babıaii basınında gorenek, yılda ıkı kez Şeker ve Kurban bayramlarında tatıl yapmaktır Her yıl bugunlerde kliseleşmış başlıklar atılır. Sı yasal partı liderlerımn bayran demeçlerı yoyınlanır Iktıdann ve muhalefetln başkanlarının küskunlugu bır yana bırakıa opuşüp kucaklaşmaları bekle nlr. Sanki siyasal liderler sar moş doloş olurlarsa ulkenın sorunları bırden cozum yollon na glrecektlr Doğrusu blr ulkede vonetıc: lerin tutumlarının tabana yonsı yan elkllerı olduğu da yadsıno maz Sozgelimi AP Genel Bas kanı Demirel'ln sertlik polıtlkası ulkedeki geriliml oluşturan et kenlerden başta gelenidlr An Bayram Sonu cak bu alanda daha kurnaz tak tık gudenler de yok degıldır MHP genel yonetimının bır yan dan barış cagrıları yaparken te ror eylemlerınde MHP'lı uyelerın ve yandaş orgut eylemcılerı nın oynadıkları etkln roller «tavşano kaç tazıya tut» po lıtıkasının belırtılerıdır Ne var kı Turkıyede Ecevıt hukumetı ıktıdara yerleştıkce, agırlıgını deviet yonetıminde duyurdukço ıkısa surede gıdıcı olmadıgı anlaşıldıkca, durum değişecek tlr Bayram • seyran, kucaklaş mo • opuşme gibi aldoîıcı e j runtuler bır yana Türkiye'de mu halefet umudunu ne yazık kl Ikı olaya boğlamıştır Bun lardan blrlncısl 3,5 yıllık deviet yonetıminde yeraltı orgutlenme slni bazı deviet kurumlarına da sızdıran terorcu MC ortağının, (hukumeti çokertmek amacıyla) anarşıyi tırmandırmasıdır Ecevıt yonetımı g e c kalmakla bır lıkte bu alanda başarıya dogru yurumenın olanaklarını şlmdılık yaratmıştır Guvenlık orgut lenne ışlerllk kazandırmanın ya nısıra, MlT'ın onayasallastırılması ve ıstihbarat Islerınl yasal kurallarda yurutmesı, terorculerın cevreslndeki cemberı da raltmaktadır Bu cember daral dıkca soğukkonlıtığını yltlren MHP Genel Başkanı, Cumhuriyet hukumetinın Başbakanı'nı Ingiliz Komumst Partısi'ne uye olmaklo suçlayarok gulduru or neklerl vermektedir Ancak Iş bu kadarla da kalmamaktadır (Arkası Sa 9 Su 3 de) H Kipriyanu, Asya Afrika Konferansını basan 2 Filistinli gerillamn hayatını bağışladı MTA Sismik 1 Mersin açıklarında petrol arama çalışmalarına başladı MERSİN (ANKA) Federol Almon uzmanlorının Mersin a cıklarında bol mıktardo petrol rezervlerı bulunduğu yolunda Turk hukümetlne rapor sunma sından sonra, MTA Sısmık 1 bu bolgede oraştırmolara boş lamıştır (Arkası Sa 9, Su 8 de) +•• (Arkası Sa 9 Su 6 da) LEPKOŞE Kıbrıs Rum Y netımı Lıderı Spıros Kıprıyon subat ayınaa Asya Afrika D yanışma Konferansını bosorı El Ahram gazetesı yazıışl* muduru El Sebaı yı olduren Fılıstınlı genllaya verılen ıda cezasını omur boyu hapse c vırmıştır Semır Muhammed ve Hu yın Ahmet Alı adlı gerıllalar b gun Lefkoşe Merkez Cezaevı de asılara< ıdam edıleceklerc Kıbrıs Rum Yonetımı tarafı dan yapılan resmı acıklama\ gore Kıpnyanu siyasal dur mu ve Kıbtıs Rum toplumunı uzun vadelı cıkarlarını dıkka alara< ıkı Fılıstınlının hayatı baqışlamıştır lxı Fılıstınlı gerıllo Mısır D« let Başkanı Enver Sedat ın y < (Arkası Sa 9, Su 3 dı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog