Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

yildız dersanesı yanı BeşiMaş 61329260253Û \ DAR GELIRULERE oze' indirirn USESOH SINIFLAR 18 KASIM ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA ' tİTİREMLER f Cumhuriyet j „ 55. Yıl Kurucusu: YUNTS NADİ Çarşamba. 15 KASIM 1978 (15 November) Sotış F;yatio..n~r Almanya Hollanda Danimarka Fransa Belctka İngiltere DM I Hfl . I Dkrl2.75 FF * * 2 Bfrs^"l5 P ^ ' 2O •MiıııiıiııırıııııınııımıuııuıııtııııııııııııııııııııııııuıımnııııımiMi'i Gaziantep'te sahte 5o bin Alman markı ele geçirildi GAZIANTEP (Cumhuriyet) Bır ılıbarı degerlendıren po lıs 50 bın sohie Alman MOTKI eie geçımıştır Yusuf Yontem adındakı b r vı rtt'is ıle olıcı kıl gına gıren polıs er Ga r a[lar semtmde mafkiarı tes, n elmek uzere onlaşm'şiar daha sonra ran oevu yerıne ge en Yusuf Yon tem polısier tcrcf'nclan ,a' a lonmıştır AVPI zarnanda Muh'arlar Fe deros',onu sekreıcı olan Yu suf Vontem ın ijzennden piıO sa degerı 1 5 mılyon hra olan C b'n Alman Markı çıkmıştır O Emınyet yetkılılerı o'ayla ıl cv ı olarak ayr rtılı b lcjı ver ^emışler soruşturmaiın ds rınleştırıldıgını bıldırmışlerdır | î GÜNÜN ANSIKLOPEDİSİ H Bılımsel yenilikler, buluşlar, H Teknık gelışmeler... I I Çalış I Çalısma Bakanı, ye ^i sorunlar çıkmaması için alınacak önlemleri de Ehrenberg'le saptadıklannı söyledi. GITMEK BlR SORLN OLMUŞTU ŞIMDİ DONMEK DAHA BUYÛK SORUN URETKEN'in Kalemınden U R f DlSlNDAKI YURTTA!?IARIMIZIN EN COK AYD NLATMAK ISTEDIKLERI KONULAR SORUNLAR YURTTA VE DUNYADA OLUP BITENLER. HER HAFTA v Vehbi BELGİL'in Kalemınden Buschford: "Türk hükümetinin tüm isteklerini yanıtlayamayız,, BONN Federal Çakşma Bakanlıfı Musteşarı Buschford Turkıye ye yaptıgı zıyaret dönuşu, Almanva'nın Sesı Radyosu Turkçe yayını ıçın bır demeç verdı Sorulu varutlı bu demeçte, Turkıye'de •vapılan goruşmelenn sonuçlanna, Al manva da çalışan Turk ışçılerının çeşıtlı sorunları konusundakı çeşıth gehşmele re de yer venlı>or. Musteşar Bu^chford goruşmelenn surduruleceğıni bıldırerek *En kısa zamanda sonuç ahnccagı* umıdırıde oldugunu sojledıgı demecınde *Turk hukumetının ısteklerımn hepsıne bırden yanıt verecek durumda degıhz* dedı Buschford bır sormıı janıtlarken 'Bcllı tarıhten sonra Almanya'ya gelmış ışçı çocuklannın çahşmalarını vasakla\an hukmu kaldırmak uzere çalifacaklannı» bıldırdı | HAFTANİN Ersoy: | RAPORU Bir çok sorun hemen çözümlenebilir E Koşesinde ( | s 1 Yakında Cumhuriyet'te | BAKANI BAHIR ERSOY nııımıiııınııııııııııımııııııııııiMiııııııııııııııııııııımıııııııııııııııiiT? 35 N'JKDA DONMEK IÇIN BlR MA/IRLANIYOR MINIBUS Haberi 3. Sayfada BOK'N Fpderal \lmanva dakı Turk ışçılennın sorunlanna çare buimak ama cıyla Ankarada yapılan ıkı lı goruşmelerden sonra Ba tı Alman radyosu (VVDR) nun sorularını yanıtlayan Ça hşma BaJcanı Bahır Ersov ka\dedjlen gelışmelenn u mUt \ encı o'dugunu belırtm'ştır Radyonun Turkçe \a • ınında yer alan konuşma ı avnen şovledır SORU Savın Ersoy go njşmelerın genel kapsamı konusunda bıze bılgı verebı ür mısınız? YANIT Hukumet oldu gumuz gunden berı $uıt dı şındakı ışçı sorunları konu sunda bızı saghklı bır sonu ca ulaştıracagım umdugumuz bır pohtıka ızlemeye o zen gostenyoruz Bu pohttkamızm behrgm ozellıgı, «o runlan venı bır cnlavışla ele ahp degerlendırmek gerçek cı bır uygulama yontemı sap tamaktır Onun ıçın de bugunku sorunları ve yarın da olması muhteınel sorunları, taraflar arasmda goruşmeler \aparak çozume ıdaştırmak tır Bunu hatırlayacagımz &:bı, bır süre once Lıbya'da vapHk Sorunlar ı yenrtde taptadık çozum yollarını da bırlıkte saptama çabasına Federal Almanya ıle, hatta ılcrıdekı gunlerde Aorveç, Jsveç ve Danimarka ıle de aynı ılışkı ıçıne gır m°yı planlamış bulunuvoruz Dcgerh meslekdaşım Ehren berg ıle bızım bu genel po lıtıkamız çerçevesınde ton derece \ararh goruşmelerde bulunduk Bızım açımızdan ifçıterımıan çeşıth sorunları orta yere kondu ve çozüm onenlerımız sunuldu Karjı taraf kendı durumunu bebr ALMANYA'DA MEMUR SAYISI ARTARKEN, İŞÇİ SAYISINDA AZALMA VAR B Azalmaya neden olarak Federal Almanya ekonomisinin üretim dalında geniş çapta kısıtlamaya gitmesi gösteri'iyor. F^ANKFURT Federal Al ncri/O da 1976 yııında memur lcrın sayısı ışcılerırı sa»ısını tlk kez ger ae bıra,tıgmda calıscn lorın yuzde 51 ı n memurlor /uz de 49'unu 'Scıler oluşturmak loydı Memurlarn sa/'Sı 1977 ,e 7S yıılonnda artış gostenr Ven ışcı sayısında azclma kaydedılmışt r 1958 \ılınoa cotısanlcrın yuzde 34unu 1967 yı lında yuzde 43unu mernurlar oluşturrraktc,'dı Gorulduâu gı bı rrerrıur sayısındakı artıs ılk kez 1950 lerde kendını gosterm ştır. IşCı soyısındakı azalmanın en bu/uk nedenı olarak Alman ekonomıs'nın uretım c'alında buyuk ccpia kısıtlamalara gıdılmekte olması gosterılrr.ekiedır KAUFIYE ISCI GEREKSINIMI BUYUYOR Ote yandon ıscı sayısındokı aza'Tiaya kjrsın kalıfıye ıscne re olan gereksmım artış gocterrrekted r Ozel'ıkle ınşnat ve metal dalında kalıfıye 'şç lere buyuk osreksınım vardır Mo rongcz, kascp ve fırıncı olarok calısabılecek ışgüclerıne Iş ve Iscı Bulma Kurumları'nda her zaman .s sag'anmaktadır Ote kı el sanatlcrında da kalıfıye ıscı sıkınttsı cekılmektedır Eğitim sorunu anababaların ilgisizliğinden doğuyor Avrupa mn ceşıtlı ulkelerın de Almanya Hollanda Beiçı ka Donımarka ve otekı ulke lerde yasayan ve calısan Turk lerın bırcok sorunlarının ya nısıra eğıtım sorunları da gı derek buyuk boyutlara ulaşı yor Bu sorunların odak not tasının oncelıkle dıl ogren me, ışcı çocuklannın bulun dukları ulkenın dılıyle o ulke nın verdıgı egıtımı algılayabıl me olduğu bılınen bır gerce' Eğıtım sorunu otekı oldu gu gıbı Hollanda da da var Hollanaa dakı Turk cocukları nın sorunlarının dogmasına ana babalarmın OK.UI yonetımıne ogretmenlere karşı ılgısızlıgı onemlı olcude rol o,'nuyor Aynca ana babaicr kencl lerının yıllorca ogrene rred'klerı dılı çocuklannın o kuldo bırkac a>da ogreimesı nı ıstıyor Olmoyınca da d^s kırıklıa'na ug'uyonar ADNAN ŞAHIN ın bu konuda bır a'as tırmasını 4 Soyfada bulacak sınız Cocugunun durumunu sordn anababaların sayısı cok azdır Fotografta, Bır Turk ısçısi Hollandalı ogretmenden cocugunun durumunu ogren ıyor terek, çozume uhşacnb çahşmalarla ılqıh ntrmle ını bıldırdıler Kuşkıtsuz o\la sorunlar var kı ancak helır h bır sure sonıa çozump ka vuşturulabüır üıger bazı sa runlar ıse hemon çozunılnne bılır Goruşmelerde bunlari da saptadık Oıırc ıvcriı ~oruntanrı çozumunu saglamak sonra da diQer soıunları çozme\e çalfmak nıhayet yenı sorunlar çıkmaına sı ıçın neler \apılması aeıek tıgı lıonusundc bırlıhtr hnrcket etmek go)wmelerd" ulaştıgıınız so>ı derece \aıar lı bır sonuç oldu SORU Sajın B«kan co /umu konusunda mutab'< kaldıgınız sorunlar Ankaıa' o da saptandı ını YAN1T Memnunı\etlo hehıtmelvım kı evct Pe ı cok konuda mutabık ka'dıı Bırkaçını açı'ılamamı ıs:eılenız şoyle dı\ ebıhrım r 1 Fede al Almcıv a ço^u :lara oturma ı . calnma ıznı "erılmesıyle ıl<jıh duzenlemede bızım ıstegım'z dogrul iusunda bır demsıklıh \ap(Arkosı 7 sayfada Çocuğu hastalanan anneler bakım süresinde ücret alacak FRANKFURT Federal iş Mahkemesının gecen aylarda aldıgı bır korara gore, hastalanmış cocuguna bakma ıçın evde kalmaya mecbur olan annelem, evde kaldıkları suro ıcm ucretlerının verıimesıne de vam edılecektır 8 yaşını henuz doldurmarpış bır cocugunun hastalanması uzerıne bır anne, 5 gune kadar ışten uzak durabılecektır Alınan kararo gore, hastalık daha uzun surerse, annenın co cuguno bakacak başka b rını bulması gerekmekted r. Batı'ya adam Ford, 20 kasım'da Köln'de kısa mesai uyguiayacak • FRANKFURT, (Cumhurıyet Burosu) Eko^orrık lşbır!,ğ> Bakanı Reiner Offergeld». gecSığımjz pazar gunC Hessen radvüSMida yaptığı bır konuşmada gelısmekte oıan u'ke'ere yopılan yardımm DU u'ke.srde ycşıyan ınsaniapn sat n alrna gı cunu crttırcığını ve boylece AlmKnva'da ımol edılen mallarG pazar acıl Öığın; scylennştır Offergeîd ın ac klamoİNGİLTERE DEKI GREV FEDERAL ALMANYA Yl DA ETKILIYOR SAARLOiS DEKI FABRIKADA KISA MESAİ BASLADI kaçırdığı öne sürülen bir Türk Doğu Berlin'de 2 yıl hapis yatacak BERLİN Doğu Almanya'dan Batıya adam kacıran bır şebeke hesabına calıştığı one surulen İsmaıl Kıvrak adlı bır Turk, Doğu Alman mahkemelerınde yapılan yorgılarrası sonucu 2 yıl hapse mahkum edılmıştır. Doğu Alman (ADN) Aıansı Batı Berlın de oturan Kıvrak' ın, aaam kocıran şebeke tarafından ırt'bat gorevlısı ve kurye olarak kullanıldıgını ve kendısme, Batıya geçmek ısteyen Doğu Alman yurttaşlanyla ılışkı kurma gorevının venidıgını ıddıa etrreHedır. Dogu Alrran y a makomları. son zamanlaraa Batıyo gec'nek ıste,enlere karsı yogun bır mucndele kcnıpanvosı oçmıs bulunmaktadıriar. FRANKFURT Almanva da 1978 yılında trafık kazalcrında olen ve yarala nan çocuklorın scyıs 1977 yılına gore \uzae 4 2 oranınria art ş gostermıstır 15 yasıncian kuçuk cocukların gozonun c>s tutu'duğu ıstat stıklere gore 1978 \ı iında traf k kazalarında yaralanan 69 500'rnden 1345 ı hayctını kaydetmıstır Bısıklete b nen cdcuklarin neden oldugu kazalarda ıse yuzde 8 5'lık bır ar GÖZLEM UĞUR MUMCU Trafik kazalarında ölen çocukların sayısı artış gösterdi tış olmustur Cürumun cdoıyetıne aegılen Alman Trufık GJ u enlık Komısyonu anne ve babalara yoptığı ccğr'da COCUK larır ın suver.lığı ıcın oereklı olan herçe^ı /apma'ar nı ısiemştır Ote yandan ctonıobıl &arııp'erının gectıgımız yıl ıcındo tıa'iK ^u/enl'gı ı c r harcadıkları cobanın ortmı<; oluşu oium'u karşı'annnştır 'Az gelişmişlere yardımla Aiman ekonomısi güçlenir,, 'anno çor« halar Federoı Aımanyo da br mnvondan tc?iü ış ycrının guvenceji genşrrekte olcn u^e'ere yopı'or vordım I P scgıCnmcl'toc i' Bu aırımu Bcon k ^eaeral hukyme' n «jehşmektp olon u e 1 ıcre xrs> u gtlorJ gı pol t'kamn fıosarıiı c ı c ı g > ^ u i kc ' o'rrak g T r e ^ ' e c r FRANKFURT (Cumhuriyet Burosu) Yedı haftadan bu yana devam eden İngiltere de kı Ford fabrıkaları ışciıerının grevı Almanya dakı Ford fabr.kalorını etkılemeye başlarrvstır 8 bın ıscının calıştığı Saarloıs Ford fabrıkalarındakı 6 bın ışcı 'Cin pa7artesı gununden bu yana kısa mesaı uygulanmağa baslanmıstır Ingıltere den uret. n vcın gerektı montaı parcaların n g^İTieyısı uzerıne Ko.n dekı Ford fabnka'O' do 20 kasımdar başlavacak ! ıso mesaı u/guloya • caKur Saarloıs dokı fabf kalarda kıra mesoı sonuc^nda gunde yaMastk olarak 10 mılyonluk bır zcror n orla/o cıktıgı ılgı! ler taratındcn acklanmıştır Işcler k r o mesaı dola,ısi'lc ucretlem n ^uzıie 95 ım a'rra'toc'" lor B'nleıc» Trk ışcısıpm cip co'iâi gı Ko i fob rıkalorınria da kısrı rre^o'e q,o mes r>3'mde ışc or uc.etıt>r ı »i y uzdf a5 n 3'occk ar (Aıkası 7 savfoco Komünisttir; Vur... ''mızoe olonak olsa da, su önune gelenı komunisttlr c*ıye vuran ulkuculerı komunlzm konusunda sorguyc çekseK Komumsttır ur Pekı komumst kımdır' Kime komunıst derler? Kım sosyol demokraf Kım Marksısf Kım Oemokrat sosya E Polis, sigara karaborsacılarına karşı savas açtı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) KurDan Bayramı nedenıyle artan fıltrelı sigara karaborsacılıgına kar?ı Ankara Emnıyet Mudurluğu'ne bagiı ekıpler ken tın kalabalık semtlennde koraborsacı av na başlomıştır. Ankara Emnıyet Mudurluğu" ne bağlı Norkotm Şube ekıpleri Kızıla/. UIJS meydanlannda son aylarda ortaya cıkan fıltrelı sigara koroborsacı'arına karşı savaş açmışlardır Ankara Errn,,et Mudurluğu'nun ozel emrıylp kurulon «Fıltrell sigara karaborsacılarını yakalama ekıbi» yogun bır calışmaya gırmıştır Bılındıgı gıbı Ankara'da fıitre ı s garoiar kaıaborsada 15 hra va kaoar satılmaktadır MSt' Onaitı. onyedı yaşlarındakı ulkuculfrın bunlara hıç afdırdıkian yok Sormus arkadaşına ı Komıınıs* m s n'> Sonra Sonra basmış kurşunu 1 Duvorlara yagl boyalarjo yazıyorlor Kahroı'^n kcm.niiim Komunızm r m ı r z ı m v dıye yazılmaz Doho korşı oldıAları kovrartıiorın ncsı' va2ildıQını bılmıyorlor fokot komımıst sandıkları k.sılere kahvehanelere bosıyortor kjrsunu (Arkası 7 sayfodo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog