Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Satıg Fiyatiortmız Almanyo1 Hollartda! Danimarka Fransa Belcika İngiltereDM I Hfl ı Dkrj2?75 FF 2 Bfrs ,15 P . 2O 55. Yıl Cumhuriyet Kurucusu: YüNTJS NADt yılüız tiersanesi .umurcakSinemasıyam Beşiktaş 613292602530 DAR GEURÜLERE 02c! indirîrn HA21RLAMA ÜNİVERSİTEYE USEION SINIFLAR 18 KASIM BİTİREHLER 20KASIM Salı. 14 KASIM 1978 (14 November) r• aıııııiiiııırumııııııııımııııiHiııııımııımMiıııımııımHHiıiHHHiii Kağıt işkolunda toplu sözleşme hareketi başladı FRANKFURT F«derol Almanyo'nın tum böJgetormds kağıt ışkoiunda, 31 ağustot 1978'e kadar gecerlı olan kağıt ışkolu toplu sozleşmelerının yemlenmesı icın. sendıkalar hareket» g«cmışier, ılk sözleşme. A90Ö1 Saktonya, Homburg v« Schles*:g Holstein böigelerl içın gecerii olmaV özere .mzalanmıştır. Işyerı sendıka temsılcılıklerınd« yapılon yoğun tartışmalardcn sonra İG Chemıe ıstemlerını belırlemış ve hemen Eylül ayının (Arkosı 7. layfada) 1 Bazı kredi kuruluşları, dil bilmeyenleri kandırıyor FRANKFURT Kredi veren bazı kuruluşların, ozellıkle dll bllmeyen yabancı tşçılerı, cekıcı gazete ılanlarıyla kandırdıkları ve yüksek faızler, kısa vadelerle aolaylı kredıler vererek buyük olçuds kâr sağlcdıkları oğrenilmıştır. İG Chemıe Sendikası vayın organındo, boyle bır olay ornek o'arak gostenlmekte ve vabancı ışcılere bu konuda uyanık olmalan tavsıye edılmektedır Yayın orgamnın bu konudakı yazısı şoyledır: (Arkosı 7. sayfoda) ÜNÜ GÜNÜN ANSIKLOPEDİSİ | Bilimsel yenilikler, 0 İlgınç buluşlar, B Teknik gelişmeler... Çalış ÜRETKEN'in ' L. Türk işçi şirketleri büyük boyutlara ulaşıyor MUNSTER 1966 yıbnda Koln'de Turksan'ın kurulmasıyla başlayan Türk işçi şırketlen hareketi bugun sa yısal açıdan büyuk, boyutla ra erişmiştır Federal Almanya Ekonomık İlişkiler Bakanlığı'nın danışmanlık yardınu çerçevesi içinde yapılan araştır malarda 1977 martında sayıları 144 olarak belirlenen Turk ışçılen şirketleri. 1978 'm mart ayında 185 adet ola rak saptanmıştır. Turkiye'de özellikle D*nızli. Balıkesir ve Kırşehır çevrelerinde yatınmlanru yo KJiıiaştıran îşçi şirketlerirun 16 edetli Denezli ve çevresin dedır. 'Turk Modelı» olarak Fe deral Almanya'dakı bilimsel 1uruluşlar tarafından incelenen Türk işçi şırketîeri mo deh'nin gelişmekte olan Ku zey Afrika ülkeleriyle Gugulanması olanakları aranmaktadır. Ekonomik ve hukuksal so runlan, nedeniyle Turkiye'de ıstenilen boyutlara enşmesi geçiken İşçi ortakhkla(Arkosı 7. sayfmta) ney Avrupa ülkelerind'e uy AĞUSTOS AYINDAN BU YANA 110 BÎRLEŞİM YAPAN MECLİS'İN 45 BİRLEŞÎMİLLETMİNE SAĞ PARTİLERDEN 52 VEKÎLİ KATTLMADI. DEVAMSIZLIK REKORU, 85 BIRLEŞIME KATILMAYAN MSP'Lİ MUHİYETTİN MUTLU'DA. ONU, 83'ER BİRLEŞİMLE AP'LÎ OCAK VE REŞA, 76 İLE MHP'LI KARAÇAM İZLÎYOR. Kaleminden YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIMI21N EM COK AYDINLATMAK İSTEDİKLERI KONULAR SORUNLAR. YURTTA VE OUNYADA OLUP 8ITENLER. HER HAFTA Millet Meclisinde devamsızlık artıyor Millet Meclisinin geçtiğimlz yıhn ağuştos ayında başlayan yasa döneminde. raılletvekillennin bır önceki döneme göre daha devamsız olduğu aritmetık olarak saptanmıştır. Buna gore, CHP grrubunun ortalama de Vehbi BELGİL'in Kaleminden , | | " HAFTANIN RAPORU ı Köşesinde | | = s Kenan MORTAN ramsızîı&ı bir önc«ki dönetn gıbi 20'yi korurken. sağ partılerin geçen dönem ortalama 23 olan devamsız lığı. yeni dönemde 31 birleşime yukselmıştir. Bu arada ağuştos aymdan bu yana yaklaşık 110 oturum va partilerden 52 parletnenterin 45'den fazla birleşıme katıimadıklan 5.aptanmıştır Millet N!eclısı"nin Devam Cetvellerı ü^ennde yapılan saptama parlamenterlerin de s = pan Millet Mecîisinde sağ | Yakında Cumhuriyet'te | (Aricosı 7. soyfoda) İTıuıııııiHnmııiHMiııııııııııııııııuıııınıııııımıııııııııımmımıtııip İşsizler de zorunlu sigorta kapsamına gîr/yor • TL'nın dolar karşısında değer ini korumak için, mark karşısında revalüasyon zorunlu gorülüyor ASKARA ABD dolannın uluslararası para pıyafralannda değer kazanma egıhmıne gırmesi, Turk lirasını de\alusyona zoılamaktadır Turk lırasını devalue eımeden. ABD dolan karş:sında desmı kurunu 25 lıra duzey.nde tutabılmek içın Alman markı ve Işvıçre fran £i ı'e o'ekı paralar karşısın da revalue ctrnek zorunlu bu lunrruktadır Ancak Turk li rat'nm. o^ellıkle Alman markı karşısında tevaluasvonun ışçı dovı/ierı bakımından olıımsuz «onuç'ar doguracagı ve guç bır karar oiacagı üza rinde duran gözlemcüer, ABD dolannın değer kazanı mının sürmesı halinde, dola ra karşı avarlama vapılmaKormektedirABD doidnnın uluslararas' para p.vasalarındakı hızlı deget \<î/anım!an Turk (Arkası 7. say'ada) I 1 TEMMUZ 1378'OEN IT!B^ REN İŞSIZ KALANLAR, IŞSIZLİK SÜREUER1 İCINDE PRİM ÖDEMEYECEKLER. BU PRİMLERİ İŞ VE IŞC1 BULMA KURUMU ÖDEYtCEK. "Dönüşte yaşamaya vakit var mı? GENC ADAM, COCUKLUGUNU YAŞAMAMIŞTI. TAM TAMINA 17 YILDIR ALMANYA'DA CALIŞIYOR, OTURUYORDU. DERTLERİ. YAKINMALARI VARDI . AMA HERŞEYE KARSIN DONMEYI DE DUŞÜNMUYORDU «DONSEM» DIYORDU. «BENİ NEYİN BEKLEDİNİ BİLMİYORUM. ALMANYADA TÜKENİYOR MUYUZ Ki ACABA DÖNUŞTE YAŞAMAYA VAKTİMİZ OLACAK MI?» ALMANYA, YA DA OTEKİ AVRUPA ULKELERINDE CALIŞIP YAŞAYAN TURKLERİN CÖZUM BEKLEYEN BİR DlZE DERTLERİ. BİR DIZE SORUNLARI VAR . TÛRKİYE'NIN ALMANYAYA İKİ KAPISI VAR. YEŞILKÖY VE KAPIKULE YEŞILKÖY HAVAALANINDA. IŞIL ÖZGENTÜRK YURT DIŞINDA CALIŞAN YURTTA5LARIMIZIN YAŞADIKLARt ULKE KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİNİ SAPTADI, OERTLERINİ. YAKINMALARINl DINLEDİ. I Yazısı 3. »ayfada . | I •Turk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki» 1353 sayıh yasa. 3 kasım 1928 d© R,esmı Ga 7ete'de yayınlanarak yururlüğe Geçtig.T.ız gunierds. renı Turk rlîıb^sının ka bulunun 50 y.ldoa 1 v.u nu > aşadık. Âfetlerden zarar gören doğu illerinin buğday ve yem açığı devlet tarafından karşılanacak ANKAHA Doğu Anado lu ve çevre illennde, oncelıkle dogal afetler nedeniyle meydana gelen yemekhk buğday ıle hayvansal yem açıklannın, devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmışür. Kalkınmada oncehkli yöreler olarak kabul edılen ve ekononusı geniş ölçüde hayvancüık postaasıyeline dayalı bu illerde. hasar tn^ bit koınisyonlannca bî'irlenecek olan yemeklik buğday gereksinimi. kılo baştna 60 kiloyu geçmeyecek şekilde dağıtılacak ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahsislî satış fıyatı uzerinden satışı yapılacaktır. Ote yandan yogun ve kaba hayvan yemi açıklan ıse yıne Toprak Mahsulleri Ofısınce belirlenen tahsıs fiyatı uzerinden devlet Uretme Çıfthklen Gene! Mudurlüğu tarafından da ma lıyet fiyatı üzermden karşılanacaktır. Hasiı goren ıl ve üçelerdeki kaba yem gereksınıminin karşılanması içın, balyalanmış sapiann yüklemeye hazar bulundurulması ıle Devlet Uretme çifthklerı Genel Mudurlüğu gö revleıidırilmjş. bu balyalanmış sapiann tren istasyonunda teslim fiyatı 125 kuruş, çiftlik teslim fiyatı ise 138 kuruş olarak belırlenmıştir. (Arkosı 7. soyfado Yeni Türk Alfabesi nası! gerçekleşti Yemeklik buğday ve hayvan yemlerinin sağlanması için Ziraat Bankası'na 400 milyon lira kredi verildi BONN Kapsamı 1 temmui 1978 tarıhınden boşlamak itzere. Federal Iş ve Işcı Bul.Tia Kurumu'ndan işsızlık yardırrıi alanlar bu odemelerı cıdıklcı sure ıcınde yasal emekliiık M gortasının zorunlu sigorta kap samına gıreceklerdır. Bugune kodar yapılan uygulamaya gore. bu sureier ıcınde emeklılık sıgortası dondurulmaktaydı. Bu uygulama ıle. ışsız gecen surelef. emeklı moasını olumsuz yonde etkılemekteydı. Bu uyguiamayı degıştırmek amacıyla bır yasa taslağı hozır lanmış ve 1 ocak 1979'ao yururlüğ© gırmesı ongoru>muştur. Ancak b u larıh beklenrre c)on yasa kapsamı 1 terTtmuz 1978'de başiamak üzere yurur luğe konmuştur Boylelıkle 1 temmuz tarıhınden ıtibaren Işsız kalanlor emeklilık sıgortasının kapsamına alınmaktadırlar. Ancck ken dılerının herhongi bir bıcırnde (Arkası 7. sayfada) KONUR ERTOP un a'lfaberun gerçekleşme oykusunu anlatan, YEN1 TURK ALFABESl ıVASIL GEHÇEKLEŞTt başhklı yazısını ve yazı dev linune karşı olanlann bu konuda neler söyledıklerı TI 4 sayfada bulacaksı DGB Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'na SPD'den aday oluyor . GÖZLEM UĞUR MUMCU Kim Bilecek? Metzeler'de çalışaniar kapatma kararını protesto ediyor MUNIH Metzeler kauçuk t'irma''nın. 1979'da kipatılacagı >ovlentilirirl<rı «onucu fabrikada çalışan Ü500 iççı işyerlerinın tehlikerie ol dugunu oerenıp prote>to ey lemlsr.m ba^latmışia djf. Federal Aım'inya'iakı en buvük kımya trostlerindeı Bayer e bagh MeUeısr *irmasınm .onet'.cı'e ı, 2 binden ÇOK •.cınîn KJi'pr.^le oy ndVdf» 'fHDatılma kararını <* <ınca fopkı buyuk o!ıpıış*ur. Otomobil iastm'.iri ure'an Metzeier fırmaj r.aa «ja'.'sn ışçileri.ı bagiı ıicukUu ÎG Chemia .endikdsı ve Mutîih kentı :len ?elfn çeırelerin^ ıstemı ıse fabrikanın kao*rılmas.nın ven: U'aım sahalarının açdmasıyta oül?n mesidjr. FRANKFURT, (Cumhuriyet Bürosu) Hlssel tınde bulunan Lahn • Gıessen şehrinin oocuk klıniğmde çc şan bilim adamlarının vaptığı bır araştırmonın sonucları Alman kamuoyunun d'!<katın! üzsrine cekmıştır. Araştırma/o gore Federal Almanya 'da yilda 600'den fazia cocuk. onne ve babalanndon gördükieri kötü davranış sonucunda hcyatlonnı kaybetmektedirler. Bu sayı blr ytl lcıncle bj'aşıcı hastalıklann sonucu ö en cocuklarm sayısını gerıde bırakmaktadır. Anne ve bobanm allelerde cocuklonn durumunun doha kötü olduğu ve daha sık kötu davranış gordüğü araştı r manın bir başka sonucudur. Araştırmonın yabancıları îtglendiren kısmı sevind'ncl bır gorünüme sahıp. Bu allelerde cocuklara karşı davranış cok daha insancıldır ve yabancı a'lelerde ölümis son'jçianan k ö t j davranışlara rastlanmamaktadır. Muş'a Keban'dan elektrik verildi MUŞ (Cumhurıyet) Yıl lardanben Türkiye de gunde 13 saat ıle en uzun sureIi elektrik kısıntısınm yapıldığı Niuş'a nihayet Keban dan elektirik verılmeye baş laom^tır. lek üe Muş belediyesinin r 4ürau d.ük!eri ortak çahşma sotıucv Keban'la bağlant: kuu'mpsı şehirde bavram sevinci yaratmış kurbanlar kesılerek kutlanuı.ş tn Yıllaı sıiren sıieni î'i'.i'ioimn gıdenSmesıniD ou yuk jİ3f oidı ğrunu tw • " ten Bel^dıv0 Baş'.nı \ecMi Kalsin 'tehrm <?i>i < (Arkası 7. sayfada Arastırmoyı yj'Jten bıiim adamian sonucları yorum; alrken cocuk'arı olesiye dövrr.enin b r eğtme yöteml olmadığını ve bu vör'teme başvuran onne ve babalafn daha sert blcmde cezatandın'malannı istemışlerdir. Ö'e yandan. anne ve baba'onn eğıtimlnm sn 02 cocuklann eğıtımı kadar oneai'ı olduğunu araştırma sonuclorı gostermekted;r Yılda 600 çocuk ana baba da/ağından oluyor Imanyadaki emekçi dostlar, Türkiye'dekl olup bltenler hakkındo endişe duyuyorlar. Öyle ya, hepsinın yureğindo yurt sevgisi var, coğunun okrabası, yakın dostu Turkiye'de.. Endişe ile soruyorlar: Ne olaoak bu Işın sonu? Terorizm, butun dunyayı saron bir hastalıktır. Bu hastahk, Turkiye'yl de etkllemiştir. Buntar, kuçuk «Zcbıta vakalan» değil ki, birkaç gund* .astınlsın. Bu gibi Işteri örgütler yürutüyor. Örgütlerle başetmek oyle sanıldığı glbi koJay değildir. Adamların binbir yerde uzantıları \ıar. «Faıli mecrtut cinayet» olayiarı blte kolay kolay ortayo cıkarılmaz, Bu olayların kaynağına, kokenine inilmesi için zaman gerekiyor. Zaman gereklyor omma, bert kendi hesabımo bu zamanın gereği glbl kullanıldığını sanrnıyorum. Nicin »anmıyorum? Bu gibl olayların önlenmesi Için güclü bir istihbarat ağı kurmak gerekir. Hükümet, bu istihbarat ağını henuz kurmuş değildir. MİT, vine eski MİT'ttr. MÎT'in önemll daire başkanları degistirflmeden, güçlü blr istihborot ağı kurulamaz Cünkü bunların coğu MC bürokratlarıdır, ya da 12 Mart dönemfnden ar\o kaimıslardır. (Arkast 7. sayfada SO.VN Alman Send;kalar Bırlığı DGB nin genel başkanı HeinzOskar Vetter, 1979 yıhnda yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçira lenne Almanya Sosyal Derokrat Partisi SPD'den aday oiacaktır. Vetler'in yansnda. IG Chemıe Genel Başkanı Karl Hauenschıld ve IG Me tall sendikası Genel Başkanı Eugen Lodprcr de yine SPD 'den Avrupa Parlamentosuna adaylıklannı koymuş'.ar dır. Vetter Hıristıyan Demo'<rat Partıs: CUD ve yanda^ı CSU'dan bu adayhklara kar şı gelen tepkilene şu yanı*.ı vermiştır «Avrupa Parlamenrosuna adaylığınu koymamızın nedeni. sendıkal hareketin ds bu parlamentoda yeterli da recede temsıl edilmesi kanı i n d a olduğumuzdur.» V'etter aynca, bu parlamentonun kuruluş "e calısîna dönemınin Jnsnune değınerek Avrupa'daKi polıtık: ve ekonomik so^uTîgnn ço7ümlpnme«iinde batı Avrupa sendika! hae<ı»rmde bol tecrubesı olan <'ji!<>rin t;alışmasinın ""ipml' bır rol oy nadığuıı beürtmışür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog