Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

wöks öksürük pastili BOĞAZIYUMUSATIR 55. Yıl uumnurıyeı Kurucusu: YÜNÜS NADT Pazartesı 13 KASBI 1978 (13 Novemt Almanya Hollanda Danimarka Fransa Beîçika İngiltere DNi I Hfl I Dkr 2.75 FF 2 Bîrs 15 P 2O ^IIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIinilllllL Federal Almanya da çalışan Türk işçilerinin seçimlerde oy kullanabilmeleri sağlanıyor ALMAN KENTLERÎNE TURK SEÇİM SANDIKLARININ KONULMASINA KARŞI ÇIKAN FEDERAL ALMANYA YONETIMI, IŞÇİLERIMIZIN MEKTUPLA OYLARINI KULLANMALARINA IZİN VERİYOR ANKARA (Cumhunvet Burosu) Almanva da ça'ışan ışçılerımi7:n seçımlerde ov kullanmalannı saglamaV ıçıiı çalışmalann yogunlaştırıldığı ögrenılmıçtır Ecevıt hukumetı Batı Almarua hjkumetınden ışçılerımızın ov kullanmalarının saglanma=ı ıçın Alman hükumetının ne gıbi. kolaylıklar gosterebılecegını ogrenmek ıstemıştır Federal A!m?n\a'nın on ce orada cahşan ışçıler.n mektupla ovlarınt kullanmalarına ızın verd'gı, Alman kentlenne Turk seçım sandıklarmın konulması onerısını ıse egemenl.k haklanna karışma sa>dıgı bıldınlmektedır Buna kar^ın Başbakan Ece\ıt:n B:r kaç a;, once Ba tı Almanjaya 5 apiıgı ge/ı de Alman yetkılılerın Tuık ışçilerının ovlarını kullana bılmelerı ıçın. her çeşıt ola nakları araştıracaklarını sov lemelen uzenne Turk huku metı harekete geçerek Batı Almanva dan bu olanakların neler olabılecegını sormuştur. cevıtın A'manva M'rfsmda t?iıl,ktt ı • A *ay 9 uncu Da, L Batjk^ı t e Yuk ^ek Seçım Kurulu Başkanı O. han Avdın ıle daha ba/ı yetkılı kışıler d gıtmışlerdı Bu goruşmelerde Turk ışçılennın oylannı Almamadan nasıl kullanabıleceklen konu su ele ahnmıştı. r 7 | | = ~ = GÜNÜ N ÜNÜ ANSİKLOPEDİSİ fH Bılımsp] vcnıhkler, B Hgınç buluşlar, B Teknık gehşmeler... § ) = = = 1 = = = = = Çalış ÜRETKEN'in Kaleminden YURT D'P'NPAKI /URT1AŞLAR1M1ZIN EN COK AYCl h JLAJVA< ISTFOIKLtKI KONULAR SORUNLAri, YURTTA VE DUNYADA OLUP BITENIER. HER rlAFTA 1 E = = = = Çalışma Bakanlığı'mn yurt dışındaki •6 görevlisi de bulundukları ülkelerin iilini bilmiyor ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Yurt dıınaaM ışçilenTiızın sorunlarıyla bırıncı derece« ı.g.lı olan ÇaliŞTio Bakanlığı'mn yurt dışı orutunde bugün sadece 46 gorevlı bulunmoktaır Bunlardan 13'u sendıko uzmanı, 12'sı dın orevlısıdır ve bunlonn hıçbırı bulundukları ulenın dılını bıîmemektedır. Çalışma Bakanlığt'nca hazırlanan bır rapora yapılai bu acıklomaya göre, halen yurt dında toulunan 713 bın ışcımızden 32 608'me bır atrçma Bokonlığı görevlısı düşmektedır. İşcılerıızın eş ve cocuklarıyia sayılarının bırbucuk nyonu bulduğu gozönüne olınırso, yurt dıştn3V1 her Çalışma Bakonlıjı görevlısme 32 bın iruapmu duşmektedır. I lilJMMLf • •**••* Vjrt dışındaki Işçılerımizın Sraberinde bulunan cocuk sası da aynı roporda 469.468 arak belırlenmıştır. Bunlardan İ1314'u 06 yaş arasındo. 18.172'sı de 721 yaşları oramdadır > 1966 1977 yılları ora ndg yurt dışmda 299 424 çojk doğmuştur. Bunların 286. )8 ı Almanya'da dığerlerı de aşka ülkelerde doğmuşlardır. ÖLENLER Aynı raporda belırtıldığme Dre, 19681976 yıltarı arasın7 11 bın 640 yuntaşımız yurt sında can vermıştır. Bunlai 182'sı traf.k kazasmda, 268 ı kazasında, 99'u anayet soucu, 31'ı ıntıhar ederek ölmuş rö r. HAPİSHANELERDE DURUM 1977 sonuna kadar yobancı jpıshanelerdekı Turk sayısı H olarak saptanmıştır. BunlaT 158'ı cmayet, 10'u soygun, !'ı ırza geçme, 16'sı kad'n ka•na 74 u uyuşturucu madds jlundurma suclonndon tutukveva rra'ıkömdurlar Almanya'da 1977'deışlenen tıcarı suçlarm verdiği zarar 4,6 milyar DM üzerinde FRANKFURT Federal Almanya'da 1977 yılında işlenen ekonom k sucların yarattığı zarar,n 4 6 milyar DM'a ıııaştığı Federal Hukuk Bakanı Hans Jochen Vogel tarafından aciKİanmıştır İşlenen ekonomık sucların hızla artarak yaratılan zarann do buyümesı uzerine bır acıkloma yapan Öakan, yasa'ann daha sıkı bır şekılde uygulanacoğını belırtmsştir. 1974 yılında 1.4 milyar olan zorar. 1975 yılında 3 4 mılyara 1976 yılında 4 mılyara ve 1977 vıtındo do 4 6 milyar DM a ulaşrmştır. Öte vandon <${tnen (Arkosı 7 Sayfado) I Dunya piyasasında ABD ve Sovyetler'den sonra silah satışında AET ülkeleri geliyor. ! Alman yapımı Leopard tanklarının alıcıları arasında Türkiye'de var. Uzmanların yetersiz bulduğu Cobra tanksavar roketleri, italya, Pakistan, Brezilya ve Türkiye'de Alman patenti ile yapılmakta Almanya silah satışında söz sahibi oluyor 1 = Vehbi BELGİL'in Kaleminden | = | 5 HAFTANIN Koşesinde \ I RAPORU I = | Yakında Cumhuriyet'te 1 îıııııı.ııııi'iınmıımııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııiımııİ Feridun YÜCEDİNÇ FRANKFURT Federal Almanya'nın dı.nva sılah tıcaretmdeki payı gıderek bu yuk oranlara ulaşmaktadıı Bu alanda Amenka Bırle sık Devletlen ve Sovyet Rus yadan sonra AET ulkelen toplam saüşlanyla uçuncu sırajı almakta, AET ülkeleri arasında da Federal Almanya, fransa ve Ingılterenın hemen ardından gelmektedjr. •Heckle Unc" Koch^, «Reinmetall». •HDW» gıbı unlu fırmalar Alraanya dışı ulkelere satılaa hava. kara \e denız sılahlan ile savaş araç ve gereçlen yapımında bınbırlenyle yanşmaktadırlar. Feöenrt •Atrterfya'tfa «G3ötomatık tabancalan MGStufeklerı. UBoMar ve en onemlısı «Leopard tanklan uretılmektedır. Leopard tank lan, Turkiye'nın de araların da bulunduğu NATO ülkelen ıle Avustralya'ya satılmaktadır Ote yandan. Rhefrunetall. MG3'len Ispanva. Pakıslan. Italva ve Portekız'de ımal etmektp uzmanlar tarafından aıtık •yetersız» bulonan •Cobra» tanksavar roketleri ıse Alman patenti ıle Ital ya. Brezilya, Pakistan ve Türkıye'de yapılmaktadır. Haberi 8. sayfada Utrecht kentınde işgal edılen konutlar Hollanda'daki Türklerin konut sorunlan büyük boyutlara ulaştı HOLLANDA YASALARINA GÖRE. UZUN SUREDIR SATIŞA CıKARILMAYAN KIRAYA DA VERILMEYIP BOS TUTULAN KONUTLARIN IŞGALI HALINDE. O KONUTTA KALABILME HAKKI İŞGAL EDENE TANINMAKTADIR KONUT SORUNLARİ GIDEREK BUYUK BOYUTLARA ULAŞAN HOLLANDA'DAKI TURKLER, BOYLE BIR EYLEMI HER GERCEKLEŞTIRDIKLERINDE KARŞILARINDA POLISI BULUYORLAR. İŞGAL EDILEN EVLEP BOŞALTILIYOR, KAPlLARINA BIRER POLİS DIKILIYOR ÖTE YANDAN, YINE HOLLANDA YASALARINA GÖRE. YABANCI ISCILERIN EŞ VE COOKLARINI YANLARINA ALDIRABILMELERI ICIN BIR KONUTA KIRACI OLMALARI YADA BIR KONUT SAHİBİ OLMALARI GEREK1YOR DEN HAAG MUHABIRIMIZ O KUTER ISCA, HOLLANDA'DAKI TURK IŞÇıLERININ KONUT SORUNLARINI SAPTADI HABERI 3 SAYFADA Haftahk 35 saat çalışmayı DGB, toplu sözleşmeter için ilke olarak kabul etti • İC METALL VE IG DRUCK, BU YIL YAPILACAK TOPLU İS SOZLEŞMELER'NDE HAFTADA 35 IŞ SAATI UZERINDE DURACAKI.AR • Bild gazetesme lurkler Berliıı'e karınca gibi eroin ta§ıyor,, GAZETE. *BU TURKIYC HAKKıNDA KOTU PROPAs GANDA YAPAN B!' FILMİ DE KANITLAMIYOR M U ' ı DIYOR Cayseri'de 00 milyona ;ıkacak çöp abrikasının )n protokolu mzalandı KAYSERI, 100 mılyon lıra3 rololacck olan cop fabrıkanı« on prctokoiu bır Fronsız TIOSI ıle Kaysen Beledıyesı aısmda iTzaıannrstır Konu ıle 'gılı olarak bır acık ıma yapon Ka/serı Be^dıye askon Nıyazi Bahcecıoğlu, on rctckoi LO Frcrsız Sofıtom <ent çöplerını ı?leme, değer•ndırme tesıslerı» şırketı ıle ^zalandıö'm açıklamıştır BohBcioğlu, konu hokkında bılgı îrmıs, çoyıe demıştır«Koyseri Beledıyesi Koyseri'ye rat Sofitom yontemiyle moern verimlı ve cevreyı kırletme en bır cop isleme ve değerlenırme tesisı kazondırmok isteısktedır. Sofıtom, kotu kokuı yol acmcdan, parazıtleri ve arorlıları yok eden ve Prat Sotom yontemine qore kalıtell onrost gubr e uretecek blr ıbrıkanın kuruluşuna tecrüe ve is birlıği katacoktır.» İşıenecek coplerın gübre oırak üretıleceğinı bıldıren Be'dıye Baskanı Bahcecioğlu. fab kaiın faolıyete gecmesf sonro ı c ı f vcrdıya olarak ccltş'idı ırda gunde 250 ton gübre u?f Isceğını ocıklamıstır Pn hıı mptrskare'ık sahavo Polis evlerl boşalttıkton sonra, yenıden İşgal edilmemesl ıcln kapıların onunde nobet beklerken. TÜRK BULGAR ADLÎ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜGE GÎRDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkıye ıle Bulganstan arasında 2 Eylul 1975 tarihinde Ankara'da im zalanmış olan 'Turkıye Cum hunyetı ıle Bulganstan Halk Cumhunyeti arasında hukukı ve cezaı konularda adh yardımîaşma sozleşme sı~ yururluğe gırmıştır Busozleşme ıle yurt dışm dakı \atandaşımızın özelhk şındakı vataxumızın ozellık le Avrupa'dan karayoluyla yurda gehş gıdışlerınde Bul garıstan'dan transn geçerken karşılastıklan adı olaylar nedenıyle. haklarının ve mallannın gereğı gıbı korunabilmesl için yeni olanaklar sağlanmış olmaktadırOmeğin bu sözleşmede. vatandaşlanmızın, Bulgar adİJ makamlan nezdınde haklannı ızleyebılmek ıçın Buigar vatandaşlanna tanınan tüm haklara aynen sabjp ol aiaları öngörültnüştur. Sözleşme genel olarak, sözkonusu vatandaşlarıımzı koruma mahkemelerde guvence parası bağışıklığı ve parasız adli yardım konulan ıle adli sıcıl istmabe, teb hgat suçluların gen verılmesı ad'ı kovusturma <?ön FRANKFURT Alman Sendlkalor Bırlıgı (DGB). haftado 35 saathk calıçmayı. kurultayınao toplu sozleşmeler ıcm bır ılke olarak kabul etmışfr Bunclan sonra yapılacak toplu iş sozıe;; me'erınde. ışverenaen ışcılenr haftada 35 saat çalışmoları :stenecektır Karardo, hıcb r uc(Arkası 7 Sayfada) GOZLEM UÛUR MUMCU A J I i n H H I » Hakkı Yok., STUTTGART, Alnonyo nın bCyjk gazete.enrden tBılo» «Guııun Konusu» Doşhgı cltındo erdıg. bı r yazısındo. «Almanya da satılan ve kuilonılan eroın'n Turkıye den geldıgını» one surne^teaır Berıın de çal son T j r k ıscılennın «Bır karınca gibi» l u r kıye'den Alncnyo'ya ero n 'osı oıklarını da o r e suren gazete \ozismdc Emın od'^da bır Tjrk ıse sının 6 m Ivon lıro değer.nde 2 5 kılo eroırı crafccsı nın ka'o'ter b c u s j n n a sok '/arak Almcnyo yo so'orkpn 23 va^ırda Ff.sun odm'a oı"zel bır Türk ktzınm da guTrk oolısı tzrafm^an sütyenınde 1C0 q r nm e«;'ür < eie gecır lciıâmı ~ bıldırmekte^ r (Arkosı 7 Sayfada) Genel Başkanı Türkeş, Türkiye'de canı sıkıldıkca soluğu Almanya'do alıyor, ulkucu ışcllerle konuşuyor. buradakl yandaslarınc soylevler verıyor. Turkeş'ln dilınden, eGüclü devlet mıllı ıktıdar» sloganı hic düşmuyor. Devletın güclu olması, ulusumuzun yucelmesi. bugunku ekonomik cıkmozlardan cıkması. hemen hemen herkesın ortak dileğldır. Oyledir amma blr de gelın, Işin lcyüzune değinın .. 8u gibi konular, Almanya'da Turk Işcılerınin önunde konuşulurken, ınsanm üzulmesl. sıkılması hatta biraz da utonması gerekmez mi? Gecen mayıs aymdo Almanya'dakl Işcılerımızle konusurken ben boylesıne sıkıntıları icimde duydum uzuldum ve utondım Van'da ucuz satıs için açılan mağazada yalnız makarna satılıyor VAN B j yıl Von do acı'cr ve ŞÜ anaa makarro hancınde hıcbır vyecek moddesının bulunmaaığı Gıma magazası hal kın hıcbır ıhtıyacına cevcp vererremeMedır Kendısıy'e konuştuğumuz rpo Çozc murlurü Nermı Bıngol «Bın^r 1 planda moğa?cmız n yen do. oiduju ıcm gerektı stok »'aDamomat'tavız G" en
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog