Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

DERSANESİ LISE SON 18 25 KASIM BEKLEMELILER 20 27 KASIM2ARAUK Cagaioglu Istanbul Tel 22 24 60 Cumhuriyet 55. Yıl; Sayi: 19502 Kurucusu: YUNUS NADİ Pazar, 12 KASIM 1978 (12 November) milyarlarına milyarlor katmalarır.a yarıyonlardır. Bu bozuk donen acrkı degiştirmenin lek yolu var O da bıliçlenerek kimin halk içm, kimirı zenginler, patronlor, so murenler icin çalıştıklarını on lamak ve anlotmak Bosko bır deyişle hongi partilerin halk icin, hangi parti'erin patronlar ve emperyalistler icin ca lıştıklarını kovramaktır Halkımızı, mezhep ve etnik grup farklılıklannı kışkırtarak bır birıne duşurmek Isteyenlerın amcclarının, halkın birlık ve bi'tünluğunu parcalavarak so mürenfere. patronlore, toprok ağolor.ıno ve tefeclere karsı mucodele quçlerini kırmak istedlklenni kovramoktır. Boyl* (Arkr.sı Sa. 9, Su. 6 da) Şgtış Fiyatlorımtz Almanyd Hollanda Danimarka Fransa Belçika İngiltere DM I Hfl l Dkr 2.75 FF 2 Bfrs 1 5 P 2O HDF: "BOZUK DUZEN SURDÜKÇE UZUN SÜRE EL KAPILARINDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALACAĞIZ BERLİN Turkıye Halkcı Devrıncı Federasyonu (HDF) Geneı BaşKan E'tekın Ozcci ımzasıyio yayıniadığ, Kurban Bayta"ı bıld rısınde, «Ulkemiz deki bozuk duz&n surdukce, halkımızın ozlem ve gereksinımleri doğrultusunda değısmedikçe daha uzun sure el kapılarında calışmak zorunda kalacoğız.» demektedır. Turkı/e Holkcı Devrımcı Fe sorumluları? derasyonu'nun bıld rıst doha 40 milvon insanın sırtından sonra ozetle şoyle sume'îe ç.eçinerek, onları somurenlerdır dir Turkiye'deki bir avuc po«O halde kimdir bızım el ka rababası ve onların ışbirliğı pılarında colugumuzdon, co halinde calıstıkları uluslorarası cuğumuzdon, anamızdan, eşi emperyalist tekelierdır. Turkimizden ve yakınlarımizdan u ye'ye gonderdiğimiz dövizlerzakta bayramiarımızı kutlama ie dışorıdan soiın alınan ham mıza neden olanlar? Kimdir b j moddeler bu parababalarının ulkemizdeki bozuk duzenin fabrtkalannm calışmasına vo egerbın sualeden olursa „ fikretotyam güney ve doğuanadolu'da 6 bin kilometrelik bir gezinin izlenımleri buralarda neler oluyor ? £ Adalet Bakanı Mehmet Can. ceza yasasının 19 ve 24. macldeleı nde yapılacak değişiklikle 10 lira olan en az para cezasınm da 600 liraya yükseltileceğini söyledi. İzinsiz asılan veya yapıstırılan ilânlarla, yazı yazılmasına ilişkin cezaları da artırılıyor. yazı ve fotograflar Perşembeye CUMHURİYET'te " GÜCÜMÜZÜ ÜCÜ ÜZÜ BIRBIRIMİZE KARŞI DEĞIL, ULUSUMUZUN MUTLULUĞU İÇİN ORTAYA KOYMALIYIZ,, Cumhuriyet Haber Merkezl Bayrom nedenıyle tüm yurlta dün horeketlı bır gun yaşanrruş tır. Bayramiık alışverişı yanında. cok soyıda kurbanlık sotısı yapılmıştır. İstanbul'a dun de dtğer illerden kurbanlık koyun akını devom etmıştir, İlgıli cevreler, beşbm lırayı aşan kurbon fıyatlarınm bayramın son gunune cioğru duşebıleceğını kaydet m.ş'erdlr. Bu orada. Türkıye Elektrık Kurumu'ndan verılen bılgılere flore, Bayram süresince tum yurtta etektrık ktsıntısına başvurulmayacaktır. DİYANET IŞLERİ BAŞKANI Dlyanet İşlert Başkanı ToyYor Altıkulaç, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaıda, ulusca birlik ve beraberhk onermıştir. Altıkuloc mesalında «Düşmanca tavırlardan vazgec mek v» millet olarak kucokloşmok zamanı cokton gelip geçmlstlr. Bu guzel Boyramımızı v«slle yoporak bu gerceğe hepimlz eğilmeli, var olan gucurniızü birbirimize korşı değil, ul kemizln kalkınması ve ulusumu zun mutluluğu icin ortaya koy(Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Parasal cezalarm tavanı ANKARA Adaiet Bakanı Mehmet Can, Turk Ceza Yasosı'nın 19 ve 24 maddelerınae vapilacak değışıklıklerle para cezolannın artırılacağını, on İTa ıle 25 bin lıra arasında de ğişen para cezalannın 600 ıle 100 bin iırayo kadar cıkarılacağını acıklamıştır Adalet Bakanı, konuya ılişkın degışıkliK tasansının, hozırlanarak Pariomento'ya sunulduğunu belırtm ştır. Mehmet Can, a a 'yo yaptığı aciklamada, «Topiumun bugunku gereksinimlerinl karştlamak. 100 bin liraya çıkıyor lc barış ve huzuru saglamok ve Anayasada öngonilen temel hak v« ozgurluk ilkelerine bağlı kalınmak suretiyle Bokonlığı'nca bir seri yasa tasarısı hazırlanorok Meclislere sunulduğunu» da bıldırmıştrr. Bakan'ın verdıği bılgıye gore. değışıklıklerle Hglli olan v« TBMM gündeminde bekleyen yasa tasarıları şunlardır: • Ateşli sılahlar ve bıcaklar hakkındakı değışıklık yasa tasarısı, • Turk Ceza Konunu'ndakı değışıklık yasa tasarısı. nnnmııtııuııifiııııııııniHHiııiHiıııtınHifniHfnuınıııııuııııııııuııiMiıııııiMiıııııııııııııııiinıııiiiıııiı; Bayram süresinde Türkiye'de yaymlarunıyacak olan gazetemiz Avrupa'da yayınını sürdürecektir. • Cezo mahkemelerl usulü yasasındakı değışıklık yasa ta ı sarısı. • Cezalarm înfazıno ılışk \ yasa hakkındakı değışıklik tasarısı, • Kacakcılık yasası hakkın(Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Karakaş'ın Meclis'i süsletmek icin Saray'dan getirttiği tarihi ayna yolda kırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Millet Meclısı Başkanı Cahit Karokaş'ın. Millet Meciısl blnasını «suslemek» amacıyla, Istanbul'dakı bır saraydan getırılmesı ıcın emır verdiğı bır mılyon lıra değenndekı «Tarihı Taş Ayno» yolda taşınırken, kırılmış, tuzbuz olmuştur. Millet Meclısı Başkanı. kendı denetımınde olan Istanbul Saraylarından bırınae gorjp be gendığı ve antık değen olan taş a/na/ı Ankara'ya taşıtmaya karar vermıştır, Ayna, Ankara'ya getınlmek uzere bır naklıyat şırketıne verılmışt.r. Ancak naklıyat şırketının ayna nın ambalaılaniTiasını yapamıyacağını ve bu konudo sorumluluk kabul etmeyeceğıne doır bır tutanok tutulduğu ve bu tutanağı ikı tarafın ımzaladığı oğrenılmıştır Buna rağmen ayna Ankara'ya nakledılmek uzere şırkete teslım edılmıştır Aynanın yolda gelırken kırılıp kullanılmaz ha!9 geldığı saptanmıştır. Bu konuda soruşturma acıldıgı ve sorumıunun saptanmaya calışıldığı bıldırılmştır. Kırılma olayımn basıno yansıma ması ıcın sıkı onîeîi.er atınmış. herkes »tenbihattan» geçl rılmıştır. Ote yondan. Mı".et Meclısl Başkonı Cahıt Karakaş. Anavaso Mohkemesıne b;na yapılması ıcın ayrılan arsonın MıHet Meclısı sınırları 'cme gırd qı oerekces'yle irıar iskân Bakanlığıno başvurnrjştur Imar firko^ı Sa 9 Sü 6 da) Rumların görüşünü yansıtaıı karar tasarısı B.M. Genel Kurulu'nda kabul edildi NEW YORK (BM) BM Genel Kurulu, Kıbrıs'toki butüi yabancı bırliklerın derhai cekılmesmi öngören bır karar tasarısını 4 aleyhte ve 22 cekımsere karşı 110 oyla kabul etm>s tır. Tasarı aleyhıne Turkrye ıle bırlikte İran, Pakistan ve Suudı Arabıstan oy kullanmışlardır. Tasarının ayrı oylanan bır maddesı ıse, Güvenlık Konseyı'nden, yabancı bırliklerın cekılmesı ıcın bır tokvım sapta konomık ambcrgo va s lah am cağı görüşünü ycşıdıklarını be Tunus, Japonya, Ürdun Fıîıpın masını ve bu karara uyulma bargosu gıbı cezai mueyydele lırt.mış. Güvenlık Konseyinın ı ler, Portekız, ispanya, Ugando. rnası halmde Konseyın yapttnm rı uygulamasını kapsayan mad şe kanşmasına karsı oldukla Bırıeşlk Arap Emırl klerı ve Kuuygulamasını onermektedır. deye ABD karşı cıkmış ve a rını soylemıstır. Petree, «Orta zey Yemen'ın de bulunduğu 48 da, Güvenlik Konseyinin bu a ülks cekımser kalmıştır SSCB Gozlemcılenn belırttiğıne gö leyhte oy kullanmıştır Oylamadan sonra bır konus şamada işe korısmasını haklı ıle Cın Halk Cumhurıyetı ıse re ozellıkle Kıbrıs'toki Turk b"lıklennın cekılmesmı amacla ma yapan ABD temsıiclsı Rıc gosterecek bir durum yoktur.» Turkıye oleyhine oy vermışlerdır. yan bu madde 8 aleyhte ve £8 hard Petree, Genel Kurulda ka demiştır. Cezoi muevyıde ongoren bu Tasarının bır maddesınde ıse cekımser oya karsılık 88 oy.a bul edilen karar tasansının, Akabul edilmıştır. Turkıye'nin bu da'do toplumlararası gorüşme maddenın oylanmasında arala adadakı ıkı toplum arasında go takvıme uvmadığı takdirde BM lerın yenıden baslaması ic n rında Avusturya, Banglcdsş, ruşmelerin «İvedilikle ve eşitiik (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Güvenlık Konseyı Turkıye'ye e bu aşomada yarorlı olmaya AET ulkelerı. Mısır Endonezya, ULKUCU BÎR GENÇ TABANCAYLA yURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ istanbul'da Beşıktaş'ta dun sabah ulkucü bir oğrencı kurşunlanarak oldürülmuş, uzerınde bır tabanca cıkmıştır. Bayrampaşa Cezaevı'nden kacan ulkuculerden Yusuf Arpocık öncekı okşam teslım olmuştur. Ankaro Tuzlueayır'da 3 kasın gunu kimlıkleri belirlenemeyen kişılerce kurşunlanan TIKP üyesı Halıs Kâhya. te<iavı edıldığı hastanede olmuştur. Antalya'dan İstanbul'o gıden bır otobuste Burdur yakınlarmda. Mustafa Kmık adlı yolcunun kucağındakı canta patlamış, Kmık ağır yaralanmıştır. Cantada, 2 tabancayla çok sayıda patlayıcı madde malzemesi bulunmuştur. İSTANBUL'DA •• •• •• Kur tarkmın Hazine tarafından ödenmesinin 25 milyar liralık yük getireceği belirtiliyor ANKARA (ANKA) 149'uncu dönem suboylorm 2 ay erken terhıs edilmesının beklendığı bıldirılmlştir. 149'uncu dortem yedek subayların normal terh.s ışlemlerının 31 ocak 1979 günü yapılması gerektiğıni belırten yetkılıler. Istanbul Haber Servisi Adana'da 8 9 kasım gunlerı arasındo toplanan Turk Tabıpterı Bırlığı Temsılcıler Meclısı, bağımlılık ve somurü zıncırı kırılmadkca, bunalımın cözülmesmm olanaksız olduğunu acıklamış ve «Yüksek Hekimİstonbul Haber Servisi istanbu! Sanayı Odası Başkanı Nurullah Gezgın altı a/ı oşkın sure bekle/en mai rpu<abılı ıthalat ıcın getırilmış bulunan kur garantısının sanayıcıler ıcın ba/rom hedıyesı olduğunu acık lamıştır Gezgir.. TUSIAD'ın A3D gezısını. ıBazı sonayicilerin ozel temaslar yapıp, bunu kamuoyuno umutsuzluk olarak yaygınloştırmasını doğru bulmu yorum» şeklmde yorumlamıştır. Hukumetın kur farkını yuklenmesinın devlet hazınesıns yaklaşık 25 milyar liralık yuk getireceği belırtılmektedır Oda Başkanı Gezgın, dün du zenledığı basm toplantısındo, mal mukabıll ıthalotın altı ayı aşan bır sure beklemesı lialinde kur forkının devletce odenmesıne ılişkın karar konusunda şöyle konuşmuştur ılstanbul Sanoyi Odosı Yonetim Kurulu olarak bu konuda Maliye Bakonhğı nezdınde yaptığımız girişlmlerin müsbet sonucunu almtş bulunuyoruz Molıye Bakonı bu ?aboh te'efon ederek kararm Resml Go?ete(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) GÖZLEM UGUR MUMCU Kapor Ticareti... Haberi 5. sayfada 149. DÛNEM YEDEKSUBAYLARIN ERKEN TERHİS EDİLEBİLECEGİ BİLDİRİLİYOR bu dönem yedek subaylonn bir buçuk ya do 2 ay erken terhıs edilmelennın duşünüldüğünu kaydetmışlerdır. Bu konunun Kurban Bayramından sonra yapı rrası beklenen gTiŞ'mlerte kesınhk (Arkosı Sa. 9, Sü. 5 de) «YÜKSEK HEKİMLER KURULU'NUN OLUŞTURULMASI ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ» ler Kurulu»nun olusturulmasma yönelık tum cabaları sonuna kadar destekleyeceklannı bildırmıştır Turk Tabıplerı 8""hg' Temsılcıler Mecl'sı toplantısınc'op so^o aiınan ka(Arkası Sayfa 9 Su. 6 da) H linde rapor varmış; yavas yavcş açıklayacakmış... E Ne zaman açıklayacakmış? • Zamanı gelince... Başbuğumuz şimdi bu havalardadır. Bir de yarıkapalı gozdağı veriyor; MHP onarşiye karşı olmasaymış, olaylar cok daha büyurmuş, cunkü emrınde yuzbinler vormış. . MHP komando kamplan kurdu mu, kurmadı mı? Tortışılması gereken ilk konu budur. Önce bu soruyu yonıtloyalım. MHP komando kamplan kurmuştur... Bu soruyu yanıtladıktan sonra, bır başka sorumuz daha var: Siyasal partilerin silohlı eğitlm kamplan kurmoları yasalara aykırı mıdır, değll midir? Bunun yanıtı do bellidir. Siyosaı partilerin silahlı e&iilm kamplan acmalart yasalara aykındır .. Hangi yasaloro aykındır?. Siyasal Partller Yasasına aykındır; Ateşli Silahlar Yasasına aykındır; Cezo Yasasına aykındır. (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Melina Mercuri, CHP'nin Sosyalist Enternasyonale alınması nedenıyle Avrupa ülkelerini suçladı PARIS, (Cumhuriyet Bu rosu) François Mitterand Wıliy Brandt. Marıo Soareı gıbı lıderlerin katıldı^ı Av rupa Sosyalistleri topîantı sma, Melına Mercouri de Yı nan Pasok Partisi adma gö, lomci olarak katılmıştır. \Snlu binema oyuncusu M < lıne Mercoun bu aradc • A'atırı» gazetesıne verdig bır dernccte. Turkn e'yi ser bır dılle pİR.^tirmıştir. (Arkası Sa. 9, Su. 6 dfl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog