Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTXLARI NAD1R NADİ IKI SOVYET RUSYA IKİ POLONYA Zeng n gozlemlerıe yüklu bu gezı ncrlartnı zevkle okuyacaksınız. Ederı: 25 TL Isteme Ariresı Turkocogı Caddes! 39/41 Cağaloğiu 1STANBUL (Curnlıiırıyst: 14127 Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19501 Kurucusu: YUNUS NADİ Cumartesi, 11 KASIM 1978 (11 November) Baş 3att> Fiyatlarımız 1 Almanya DM Hfl 1 Hollanda Danimarka Dkr 275 Fronsa FF 2 , Belçika Bfrs 15 İngiltere P 2O Atatürk'ü 40. yılda saygıyla an Cumhuriyet Haber Merk«zl CLiT'hur.yeîımızın kurucusu buvuk onder Ata'urk, dun olur munun 40 Mİflonu nunde butun yurJa, d ş temsılcılıkler1rrvzde. Kıb^ıs Turk Federe Devletı'nde torenlerle a'iılmıştır Başkentte ılk toren Anıtkahır'de yopılmıştır Cumhurbaşkanı Koruturk Cumhurı 'e' Senatösu ve Mitlet Meclısı Başkanları, Başbakon, Ana Muhalcfet Partısı Eaşkanı, Anavasa Mahkemesı Başkanı ve GenelKurma/ Baskanıyla bırlıkte AnıtKabır'ı zıyaret ederek çelenk koymuş, Ataturk'un manevı huzurunda saygı duruşunda bulunmustur. Anıtkabır'dekı torene, r bokan Yardımcıian Bokanlor, yuksek yargı organları başkanları Senato ve Mıllet Meclısı Başkanhk Dıvanı uyelerı Anayosa Mahkemesı uyelerı, Kuvvet Komutan'orı, sı/ası partıler baskonları. orgeneral ve oraırıraller, rektorler, musteşarlar, Valı, Beledıye Başkanı. meslekı kuruiuşlar ve dernek lerın ternsılcılerı katılmışlardır Torene katılanlar saat 08 55' de ıkı yanında, kara. havo ve denız erlerının nobet bekledıgı Aslanlı yoldcn ılerleyerek Aton'ın habnne gelmıslerdır. Cumhurbaskanı Koruturk, celengı Kabre koydukton sonra, Ataturk'un hovota gozlerını yumduğu saai 09 05 te verılen (Tİ) ışareti üzerıne savgı duruşuno gecılmıştır. Aynı onrta bjtun yurtta savgı ouruşu vapılnıış, fabnkalar sırenlerın1, 'asıt'or do kornalarını çalmışlordır Bu arada bayroklar da yorıya ındırılmıştır. CLimhurbaslanı Koruturk daha sonra Anıtkabır ozel defterıne duygularını yazmış toren sona ermıştır. Anıtkabır halkın zıyaretıne acık tutulmuşutr. AtaturK'un 40 ölum yıldönumu dolayısıyla, Ankara'dakı mısyon şeflerı, kordıplomotık duayenı, Vatıkan'ın Ankara temsıicl Saivatora Asta da saat 11 de Anıtkabır'ı zıyaret etmıştır. Ankara'dak: Ataturk onıtlonna da ceş'tlı kuruluslar tarafından celerkler konulnuş, butun vurttakı ve Kıbrıs Turk Federe Devletı'ndekı okul ar6a anma torenlerı duzenlenmıstır. Yurtta butun eglence yer'3rı \e sınemalar kopalı tutulmus'ur İSTANBUL'OA Ataturk, Istanbul da da torenlerle anılmış. çeşıth kurulus 'cr taraîmdan Ataturk'le ılgıt' konferans, sergı V9 toplontılor duzenlenmıştır. I978'de 10 Kasım C ogu yazor, yonetıcı ve sogtluyu sahıbı yurttaş, 10 KasMTi'ın bır «Matem» gunu olarak vaşanmasından yakınmaktadır. Kuşkusuz bu yakınmamn ceşitll nedenlerı vardır. Turk Tarihınde boşarıyo ulasmış ve tunt dunycıyı e'kılemış tek devrimin onderi Ataturk'tur Boyle bir kısilıgm cevresınde dostlar ve dusmanlar oluşur. Kısısel dusmanhkSar bır yona. (cunku o donemı yosovonlar teker teker hayattan ayr.lıyorlar) devrimin yıktıgı veyo karşısına old gı sosyal ve siyosal guçlerin «Tek Adam» diye nitelenen Mustafa Kemal'e kızgınlıkiarı anlaşılabıdr Ger'cı guclerın veya bağnozların Ataturk'un olum yılcio.umunde ^Matem» tutmok degil, bayram yapniak duygularıno kapı'maları doğal gorulmelıdır. Bununla birlikte Atoturk'un oiumıjnden bu yana 40 (Arkası Sa. 9, Su 6 da) Kurban Bayramınız Kutlu olsun Bugün bütün Müsliimanlar için kutsal bir bayram olan Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Türkiye'de bayram boyunca gazeteler yayınlanmaz, bütün Sfazetelerin yerine Gazeteciler Cemiyeti'nin Bayram Gazetesi yajnnlanır. Cumhuriyet, bayram günlerinde de Almanya'da yaymlanacaktır. Dileğimiz, yurt içindcki ve dısındaki okurlarımızın bu bayram günlerindc birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklasmalarıdır. Cumhuriyet. bütün okurlarmın ve yurt dısındaki yurttaşlarının Kurban Bayramı'nı kutlar. onlara mutlu ve sağlıkh bayramlar dilcr. de yaşayan sız butun kardcşlerımin bayramlarmı kutlar, yuce Allahtan mutluluklar ve basarılar niyez ederım Kardeşlerim, sizler, mesafece uzok olsanız da isinız, ınanclarınız, ahlokınızla bıze yakınsınız. Bızım her seyınızle en iyi elcilerımızsınız. Calıs kanlığınız, başorılarınız, helal kazonclonnız hepımizı mutlu etmektedir. Gurbet illermde bizim çalışan ellerimiz, duşunen kafalorımızsınız. jş gucu nuzle bulunduğunuz ulk?i?re yarariar sağladıgınız gıbı, canınızdan cok sevdlgınız yur dumuzun da guvencesısıruz Sizleri, bizımle birlıkte yasatan, aynı savinci ve tosayı paylastıran degerlere sahip kılmak ulusumuzo, isimize, dinimize ve Rabbımıza baçjlılı «ınızı korumok bizim gorevımiz, sizirt de hakkınızdır. Devletiniz. cum.*iuriyet Kıkumetiniz. sizi yobon ülerınde yalnız bırakmıyacaktır. Emeginizi. işinizi değerlendırecek, cocuktarınızın ulusal kulturur.einancına, dinine bağlılıgını koruyucu onlemler alccaktır. Kardelşerım. Ramazanda ne guzel oruç tuttunuz, fitre ve zskatlarınızı verdiniz. Şımdi de bu bayramda kurban kese sı kulluk topluma karşı bır iyıceksmiz. Kurban Allah'a korliktir Orada keseceğiniz kurbanı verecek kimseyi kolay kolay bulabileceğinizı sanmı yorum. Bayramdan once, vekıl kılacağınız bir yakınınıza bedelini gonderebilirsiniz. Memleketimizde 150200 marka bır burban kolaylıkla kesilebilır. Kardeşlerim. Kurban bayramınızı sagladıgı yaklastırıcı bı linç içinde, işlerınize, kullugunuza, ohlakınıza kultur ve dayanışmanıza sımsıkı sarılın. Allah selomı uzerınıze olsun hosca kalın.» CUMHURİYET AP Senatörü Çağlayangil, 1970 yılında MHP hakkında hazırlanan raporun o zamanlar gazetelerde çıktığmı söyleyip. «O zamanlar yargı organları neredeydi?» dedi. BUYUK KURTARICIMIZ ATATURKUN 40 ÖLÜM YILDÖNÜMU VE «ATATURK HAFTASI» NEDENİYLE. MEÜH CEVDET ANDAYIN, «BİR YILDÖNÜMU» OKTAY AKBALIN «ÖNCÜMÖZ ATATURK», DOC DR. SIRRI AKINCINN «TUTKU, SEZGİ, DEHA» BAŞLIKU YAZILARINI 2 SAYFAMIZDA, ATATÜRK'UN OLUMUNDEN SONRA KURUCU BAŞYAZARIMIZ YUNUS NAOI'NİN CUMHURİYETTE YAYINLANAN «ATATURKUN VASIFLARI» DİZİSİNİN BİR BOLUMUNU, YARGITAY ÜYESİ KEMAL GUR'UN «ATATURK VE CUMHURİYET» BASLIKU YAZ1SI İLE BİLAL N. ŞIMŞİRİN «EN BAŞARIU DEVRIMLERDEN BİRİ» BAŞL1KLI YAZISINI DA 6. SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ. ATATÜRKÇÜYÜZ!.. Senatoda şiddet olayları tartışıldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda anarşı olayları ile ılSili genel goruşme dun de surdurülmuş, AP Senatörü Ihsan Sobrı Çağlayangil, yaptığı konuşmada Başbakan Bulent Ecovit'ın konuşmasını yamtlayarak. Ecsvıt'ın kendi partısı dışında her partıyı suclodığını bu suçlamalorın doğru olmodığını so/letıışfr. Çağlayangil. «Turkıye'de yargı organları vardır Eğer b,r partı Anayaso dışında bulunuyorsa, buno yargı organ iarı ve Anayosa Mahkemesı ka rar verır. Burada kımseyı SLClomanın yer. yoktur» demış'ür Çağlayangil 1970 yılında MHP hakkındo hozırlanan raporun o zamanlar gazetelerde cıktığını Avrupa'da yaşayan Türk kadsnları barış istiyor FRANKFURT (Cumhurlyet Bu rosu) Avrupa dakı Turk Ka dınları Federasyonunun dorduncu yılık toplantısı Frankfurfta Alman Sendıkalar Bırlıgı DG3' nın bınasındo yapılmıştır. Geçtıgımız hafta sonu yapılan toplantıya aokuz dernakten ellıye yakın temsıicı ve uc calış ma grubunun uyelerı ve Belcıka. Hollandc İngiltere ve Batı Berlın'den gelen Turk kadınları katılmıslaraır. Toplantıya Avrupa'da yaşıyon Turk kadınlarının sorunlannın yanı sıra Federas yonun 1979 yılında yapocagı calışmalar tartışılmıştır. 1979 yılmın UNO tarafından cocuk yılı olarak ac.ıklanmosına paralel olarak federasyon cocuk Watro!arı ıcm calışmalar yapa caktır. Toplanti/a MHP Başkanı Tür keş'ın yaptığı Almanya gezısı protesto edıımış ve Avrupa'daki Turk kaaınlarının en büyuk isteğinın »Ana vatan Türkiye'de ınsanlann ba'iş ıcensınde ya olduğu> vurgulanmıştır. Kıbrıs Rum Yönetimi BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı | Bloksuzların karar tasansında Güvenlik Konseyi'nin, Kıb rıs konusunda önceki yıllarda alınan kr.rarların uygulanmasını sağlamak içın gerekeni yapması isteniyor. Haberi 3. sayfada Ehliyet sınavı başvuru günü tamamlanarak başarıh olana hemen geçici ehliyet verilecek | Hazırlanan yasa tasarılannda cezaların ağjrlaştırılraası, Trafik Genel Müdürlüğünde yeni bir kadro kurulması, ehliyet almak için sağhk muayenesinin kalkması öngörülüyor. Haberi 5. Sayfada soyle/ıp, «O zamanlar yargı organlcı neredeydi 9 Hukumet ne ^apabılırdı 7 Madem kı o oyle ,aptı sen ne yapıyorsun? Iste hukuTiet b Igıyt vermış» bıç.mınde korıuşmustur. Çağlayangil dunyoda ıkı tıp sos/alızrn oiduğunu, bırmın Istıpı, dığerının ıse Dof.ond nav au bloku ülkelennın uyguladıgı f p sosyalızm oiduğunu soylenıs, «Ecevıt'ın partısı Sosyalıst Enternayor.al'e uye olduğuno gore hangı tıp sosyalızm uygu(Arkası Sa. 9, Su 8 de) Devlet Bakanı Doğan: Bizim en iyi elçimiz sizsiniz,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Devlet Bakanı Dr Lutfi Doğan, Batı Almanya, Isvec ve Hollanda televızyonlarına bır mesaı vererek, Avrupa'da cclışan yurttaşlarımızın bayramlarını kutlamış vs b r konuşma vapmıştır Lutfi Doğan'ın konuşması şoy ledır «Sevgili kardeşlerim, Avrupa'nın ceşitli ulkelerin VEHBİ KOÇ, ANADOL MARKA OTOMOBİLİ FAZLA FİYATA SATTIĞI GEREKÇESİYLE 2 BİN 342 LİRA TAZMİNATA MAHKÛM OLDU ANKARA (ANKA) Musta'a Kemal Ozok ısımlı b:r kışı bugun telgraflarlo basma yaptıgı acıklamada Vehbı Koc'un kend'sıne Anadol morka otomobılı fazia fıyota sattığı gerekcesıyle Ankara 3'uncu Ticaret Mahkemesı torafından 2 bın (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) SENATÖR ÖNER'İN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ • BURSADA AStLCELİK ŞANTIYESINDEN 1 MILYON 250 BIN LİRA BULUNAN IKI KASA. BORNOVA BATI ANADOLU CIMENTO FABRIKASl DEPOSUNDAN DA 2400 DtNAMİT FUNYESI CALINDI 158. dönem yedeksubaylar aralık ayında askere aUnıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mılli Savunmo Bakanlığı 158' tncı donem karısık yedeksu bay aday adavlannın 9 orolık 1978 tanhinde sılâh oltıno alınacaklarını acıklamışlır. Bu donemde sılâh oltına alınacaklarla ılgıli olarak Bakanlık Bosın ve Holklo llışkılsr Şubesınin ocıklaması şoyledır: «a. Karısık sınıftan 31 ve 32' inci grup olarak (1 ağustos ile 31 ekim 1977 dohil tarihleri arasında) askerliklerine karar oldtrmış olanların tamamı. Millı Eğitim Bakanlığıno bağlı okullordo oğretmen olanlar harıc) b. 37'incı gruba kodar otan ve 30 nisan 1978 (dahil) tarıhıne kodar askerliklerine karar oldır mış bulunan veteriner yedeksu bay adoylorı bu donemden ıtıfArkneı Savfa 9 SÜ. 7 de) YABANCILAR İRAN'I TERKETMEYE BAŞLADI Askeri hükümet, İranlılann dış ülkelere çıkışını kısıtlayıcı kararlar aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı. son aylarda İran'a toplum ayaklanmalarını bastırıcı araç ve gereç yolladığmı açıkladı. İran petrol işçilei'inin grevi. dünya piyasasını etkilıyor; Türkiye'de de önümüzdeki günlerde sıkıntı başlayacağı bildiriliyor. Haberleri 10. sayfada CHP Adana Senatoru Hav n Oner'in yeğenı Ilkokul Ogretmeni Ceiâl Oner, bayraiı ncdeniyle geld.gi Adana da k.mhklen saptanama yan kişüerin sılâhh saldınsma uğrayarak oldürulmüştur. Bu arada Bayrampaşa Cezaevınden 13 ulkücunun kaçmasıyla ilgıli olarak &• yup Asliye Ceza Mahkemes:"ndeki duruşmaya yakmda başlanacaktır. Sahte telgrafla tahlıyesj sağlanan Turk ler'm Hatay Ülkü Ocağı es ki Başkanı olduğu saptanmıştır. PolDer Eğitim Sekreteri Huseyin Salmanoğla evıne ateş açanJan kendısı yakalamış. sanıklar mahkemece tutuklanmıştır GÖZLEM UGUR MUMCÜ Tiirkeş ve Homris... Haberler 5. sayfada Lefkose Beledıye Başkanı, UBP Milletvekîiinin saldırısına uğradığını bildirdi LEFKOŞE Letkoşe Beisriı/e BaşKonı Mustafa Akıncı, oncekı anşam Lefkoşe'ds Ulusal Bırlık Partısı mılletvekılı Dr Şemsı Kâzım'ın saldırısma ugradığın b 'dırmıştır, Verılen b Igıye gore, Akıncı, saldırıyı varalanmadan sovuşturmuş olay Etınıvet'e ntıkol etrrnstır (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) » ıl 1960, aylordan kosım, Milli Blrlik Komitesf BaşkoV nı Orgeneral Cemal Gursei, bır açıklamo yaparok, • 14 Milll Birlik Komitesl uvesmin gorevlerinden offedildıklenni ve yurt cışırta gonderıleceklerini açıklıyor.. Sonrodan «13 Kasım olayı» olarok adlandırılan bu «tasfiye horeketı». oaşto ıhtilâlin ckudretli alboyı» Turkes olmok uzere 14 Komite uyesını yonetımden uzuklaştırmıştı. Bu oloydan sonro, Albay Turkeş'e yokınlıklarıylfl tanman bırçok kişl de goıevlermden alındılor. O gunlerın gazetelermı karıştıranlor, 13 Kasımdon tam uç gun sonra, Ihtilal hukumetlnin «Turk Kultur Dernekleriı* nı de kapattığını okurlar. Bu dernegin, Turkeş'e yakınlığı ile tanındığını bılmeyen ycktu. Fakat herhalde, aradan geçen şu onsekız yıl lcinde bu derneğin baskanının kim olduğu unutulmustur Anımsatolım: Derneğin Başkanı Şahap Homriş'tl! Bunu anımsattıMan sonra, Homrıs'in bugunku gorevinı ocıklayolrm. M!T Hukuk Muşovirliğü. Bundan sonro bir kucük acıklomo doho yopalım: Şahap Homrıs, Aipas'on Turkeşin «dun'jru»c(ur. Homrış'ın oğlu, TurKes'ın kızlorından bır'yle evlidır. Sıyasal lıderlenn kimllklerl ve ılışkılerı bıllndigl gibl (Arkosı Sa 9, Su. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog