Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ıtlcrı m,z öksürük pastili BOĞAZIYUMUSATIR 55. Yıl: Savı: 19500 Kurucusu: YUıVUS NADİ Curaa, 10 KASIM 1978 (10 November) Almanya Hollanda Danimarka Fransa Selçika İngiltere 1 DM 1 Hfl , Dkr 2.75 FF 2 15 Bfrs 2O P TÜRK LİRASININ DEĞERİNİN SAPTANMASINDA YENİ DÜZENLEMELER GETİREN BİR KARARNAME CIKIYOR ANKARA (ANKA) Türk Lirosrnın dış değermın ABD Dolan'na olan bağımlıhğının «Yumusotılacağt» ve yabancı paralara karşı kurların saptanmosında esneklık sağlanacoğı bıldırılmektedır. Edınılen bılgıye por6 Turk Lırası'nın dış degerı, Merkez Bankası tarafından, ABD Doları nı da kapsayacak bıcımdekı kısa aralıklarla duzenlenecektır. Bıtındığı gıbı, bugure değın, Turk Lırosı nın ABD doları karşısındakı d.ş de ğerı, yuzde 10 un aitmdo bır a/arlama gerektırdıgınde Malıve Bckanlığı tarcfından yuzde 10 un uzennde bır ayarloma gerektırdıgınde ıse Bckan'ar Kurul' kararıyla saptanabılmekteydı Bu uygulamaya gecıldıgınde, TurK Lırosı'nın capraz kur iarklarını gıderebılmeK ıcm önce 'ıkle Tark Lırası'nın ABD dolcrı karşısındakı aegen jzerındf fcır ayaricma yapılması ve Lıra'mn dclar korşısındckı değer'nın 27 50 lıra duze/ıne duşurulr>"ıesı beklemektedır Koruylo ılgıh olarak Malıye Bakonlığı tarafıncan bır kararname hczırlanmış ve oncek' gun Bakanlar Kurulu pda ımzaya açılmıştır. karorncmemn ın> za ışlemının buyuk olcude to"namlancığı ve yenı uygulamanın bırıkı gun ıcınde başlonmosına cahsıldığı bıldırılme><tec'ır Uygulamanm teknık oy rıntılarını bel rlemek üzere, dun Merkez Bankcsı'nda. Ma!ıve Bakanlığı Musteşarı Vura! Gucsa"aş, HczMııt Genel Sekreten Ka.'a ErdeTi ve Hazıne Gene' Mudurlerı'nden Cet'n Hocaoğlu nun da katıldığı bır toplantı yop IrriıŞtır Bu araöa Uluslarcrası Para pı< osa.'arında meydanc ge'en atçe r degısıkhklsn sonucu ABD doları karsısında gerıleyen ve Turk.ye'de onerr.lı oranlarda capraz kur fcrk'arına ko(Arkası Sa 9. Su 4te) ANKARA, (Cumhurıyat Burosu) Turkıye Cumhurıyetı'nın kurucSÜ Buyuk Atoturk'un olumunun 40 yılı bugun butun yurtta, \urt dışınclokı temsılcılıklenmızde ve Kıbrıs Turk Federe De"Ietı'r.a9 yapılacak torenlerle se"gı ve saygıyla anılacaktır Ankara do torenier Anıtknbır ae baslayocak soat 9 05'de ıkı dckıla surecek sayqı durusu yapılacaktır Kuruluşlarca \e okuılarda da avnı saat'e saygı duruşunda bulunulacoktl' Yargıtay'dan çekilen sahte telgrafla 14 yıla hükümlü bir sağcı salıverildi durmeye teşebbus suçundan 14 yıl agır hapis cezasına çarptınlan sag goru^tu Alı Ismet Turler adh lktısad Fa kultesı öğrencısinin yargıtay adına Izmır Savcılığına Kondenlen sahte bır telgrafla serbcst bırakıldığı saptanmıştır İZM1R (A A) Adam ol Başbakan Ecevit, Senato'daki konuşmasında, «AP ama olaylara bir karışmadı başka partinin de silahlı militanlarını yıldan yıla artan oranda desteklediler Demirel çiçek gönderdiği kişilerin ola> yarattığını görmezlikten geliyor» dedi. Ecevit: "Güçleri eriyenler düşmanlıkları kışkııttı, VEHBİ BELGILın «ATATÜRK'ÜN GERÇEKTEN EŞSİZLİĞI» BAŞL1KLI YAZISI 4. SAVFAMIZDADIR.. Ar.ıtkabır aek torende Cumnurbcşkarı Koruturk Ata'nın labrıne celenk kovacck ozel defterı ımzalayocaktır Senato • Meclıs Başkonları e Genelkurmav Baskanı, Boşbckan AnaK osa Mahkemes' Baskanı Ana Muhalefet Partısı Genel Bos kanı. Yaroıtay ve Danıştoy Başkaları. protokol sıralarına gore verlenni alacaklar, korteı 08 55'te Aslcnlı voldan hareke' edecektır 9 05'tekı saygı duru ^u ve ozel deftenn Cumburbav kcını tcrafınoon ırnzolanmosından sonra Anıtkobır'dekı tören sono erecektır BİR lOKASIM'DA DAHA ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ I Büyük Ata'yı anma törenleri saat 9.05'de Anıtkabirde başlayacak. Yurt dışı Temsılciliklerimiz ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde de anma törenleri düzenleniyor.. Olay îzmir Binncl Ağır Ceza Mehkemesınce venlen 14 yılhk mahkunuyet karanmn yargıtayca onaylanmış olarak donmesı üzenne mey dana çıkmış Izmır Savcıhgı guvenlik kuvvetlerine durumdan haberdar ederek sag göruşlu Ah Î5met Tur(Arkosı Sa: 9, Su. 1'd«) Cumhunyet Senatosunda tedhış olaylarıylo ılgılı genel goruşme sırasmdo konuşan Başbakan Bulent Ecevit. «Bazı guçler enyen gucierinı durdurabiimek ıçin duşmanlıgı koruklediler > demıştır Bazı gencterın elıne sılâh venl.p kamplarda eğıtılırse elbette bu duruma geieceğmı kaydeden Ecevıt «AP'nin olaylara karıştıgını hicbir zaman soyiemedim Ama bu partinin yoneticılerı bır başka portıyı, onun silahlı milltonlarını desteklediler Demirel, cicek gçaderdigı kişilerin olay yarattığını gor mezllkten geliyor» şeklınde ko nuşTiuştjr gımiz yıllarda Turkiye'de ko munizmi, bolüculugu onlemek gerekçeleriyle devlet dışı bazı guçler oluşturdugunu» belırtmıs «Bu devlet dışı guçlere yaptınlon eğıtımın ve saglanan olanaklarm onda bırının bıle Turk polisıne saglanmadıgıni' soylemıştır Tum partılerın ş.ddet otoy Ecevit konuşmosında «Gecti larına karş' bırlesmelerı gerekt'ğını belırten Ecevit «Bır parti sıddet eylemcilerinin adını koymazsa, diğerini abartarak ortaya koyarsa, butun delillen ıle ortayo cıkmasına rag men hala adını koymazsa, şıd det oloylarına teşhıs koymak guçtur» demış. ana muhalefet partısı lıderının ortalığı B» r gın tutmak ıstedığını. buno odeta kendısıne strateıl ettıgını bıldırmıştır. Kontenıan grubunun Senoia nun olağanustu toplantısında kabul edılen onergesı uzsrıne acılan genel goruşmelerde dun de parlâmenterler kışısel e's? tırılerde bulunmuşlardır. Habcri 5. sayfada İSTANBUL VE KAYSERİ'DE 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ ERZİNCAN ClfP MİLLETVEKİLİ NURETTİN KARSU'NUN İKİ OĞLU BİLİNMEYEN KİŞÎLERCE KAÇIRILARAK DÖVÜLDÜ. MHP İSTANBUL GENÇLİK KOLU ESKI BAŞKANI VE 21 ARKADAŞI. SİLAHLI GASP İDDİASIYLE MAHKEMEYE VERİLDİ Cumhurıyet Hober Merkezı Aralarında Mıllıyetcı HareKet Partısı Istarbul Şubesı Gencl,< Kclu eskı Başkanı ve haıen ycnetım kurulu uyest Mehmet Ozkıl.ç'n da bulunduğu 22 sa mk hak'ında Istanbul Cumhunyet Savcıhgı Toplum Suçları Burosu «Silahlı gasp, 6136 So yılı Yasaya Muhalefet, gasp olayına yardım çurumden ıstıfadeyi temın ve orastırmolar: yanlıs yola sevketmek, hırsızlık malı bilerek satın almak» (Arkası Sa. 9, Su. 3 te> DİSK'e bağlı Başbakanlık konutu önünde gösteri yapan 5 polis tutuklandı ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Harıcıye koşkü onun de pazartesı gecesı soat 19 30 20 sıralarında gosterı yapan 5 ulkucu polıs sarnoşluk gorevlı pohs memurlarına hakaret ve tehdıt gerekçesıyle tutuklanmışlardır Pazaıtesı gecesı harıcıye koşku onunde tYaşasın Turkeş» d.ye bagıran ve harıcıye koşkunun bahcesınde bozkurt panosu aton Atılla Erşener. (asayış). Mevlut Kılıc (hasas bolge). Husnu Kılıc fıkıncı sube) Suleyman Ertekın (hassas bolge! Huseyın Arıkanoğlu (Hassas boıge) adlı polısler dun gonderıldıklerı Sulh ce/a nahkemesınce sarhoşluk. gorevlı poııs memurlarına hakaret ve tehdıt gerekçesıyle tutuklanmışlatd.r (Arkası Sayfa 9. Su 8 de) Madenİş İG Metal'e dayanışma mesajı gönderdi Istanbul Haber Servısl DIŞK'e baglı Turkıye Madenlş Sendıkası Genel Sekreterı Meh met Erturk Alman İG Metal Sendıkası Başkanı Eugen Lodeıer'e bır kutlama ve dayonış mo mesaıı yollamiş, «Federal Alman Metal Sendıkalan ılo dığer demokratfk kuruluşların, MHP lideri Turkeşin F. Alman ya'da yaptığı toplantılorı protesto amacıyla duzenledikleıi protesto gosterilennl sevinçle ogrendik.» demıştır. Erturk mesaıında. protesto haberının, ulkemızdekı kamuoyunu fasızms karşı daha bılınçlı yaptığını soylemış, ozetle şoyle demıştır «Metal» derginizin 18/78 sayısında yeralon makale, F. Alman ve Turk fasistleri arasındaki bağiarın açığa çıkarılmaîjnda buyuk katkılarda bulunmustur. Yazınız Turk;ye'de geniş yankılar uyandırdı. Bu eylemlerınizi ulkemizde, günunıuzde tum gucuyle saldırıya geçen fasist terore karsı savasımımıza Federol Almon Ma tal işcilerinin etkin bir dayanıştnası olarak goruyoruz .» Muş, Isparta, Bilecık ve Urfa valileri değişti İRAN'DA ASKERt HÜKÜMET GREV VE GÖSTERİLERÎ ÖNLEYEMÎYOR TAHRAN Iran'da asken huku'Tietın kurulmosının ardından genış caplı tutuklamalar sure'ken, Şoh aleyhtarı goste nlcrın ve grevlerın, sert tedb rlere rağmen onlenemedığı ve ceş'tlı kentierde oncekı gun rneydana gelen olaylarda 11 kı şının o'dugu. 6 kışının de yaraiandıgı bıldırılmektedır. Başkent Tahran. dun uzun sureden ber: sakın Dır gun gecırnvş ancok munaleret cevrele rnın büyuk bır gosterı/e hazır iand.klan 'hbarı uzerıne, kent,n strateıık noktalar, osken bır lıklerle takvıye edılmıstır AsKerı yonetım.n hcva ulasır m m fe'ce ug otan Iran Hova\ollaı jre>'n sona erdırme gi 'ışırriı başarısız'ık'o sonuçlonTıistır Bu a.uaa havoyollarının esk' geneı mudüru General Ka demı nın oncekı gunku olümu üzenne ceş'tlı /orumlar yapıl GÖZLEM UĞUR MUMCU HAVAYOLLARI ESKİ MÜDURUNUN GREVCİLERI KIŞKIRTTIĞI GEREKÇESIYLE YONETIM TARAFINDAN OLDUR TÜLDÜĞU ONE SURULÜYOR. maktadır. Muhalefet cevrelerı, Kademı'nın grevcılerı kışkırttığı gerekçesıyle Şah yonefmınce oldurulduğünu one surerken, dığer bazı yorumlarda Kademı'nın Intıhar ett ğı goruşune yer verılmektedır. Bu arada gozaltına alınan eskı SAVAK 8aşkanı Nırretullah Nasırl nın ağır hapıs cezası ıstemr/le yargılanacağı, Tahran Sıkıyonetım Komu*anlığınca acıklanmıştır 72 yaşındakı Nasırı, Tohran'dakı asken bır kıslada tutuklu bu'L.nmaktadır. Sıkıyonetım Komutanlığının aCiklamasında Nasırı ıle bırlıkte 6 eskı bakan ve bır polıs şefın n de yargılanacağı bıldırılmşıtır. Ote yandan gazetecılerın bu yuk bölumunun, tutukianma<tan korktukları ıçın ışbaşı yapmadıklan haber verılmekted r Matbao ışcılerı de, gazetecılerle dayanışma halınde oiduklarını gostermek amacıyla dun ışe gıtm9mışlerdır. HUMEYNİ'NİN SOZLERI Bu arada Parıs'te bır demec veren Iranlı Şıı lıder Ayetullah Humeynı, Şoh yonetımının yı kılması konusunda ABD hükumetının gozdağından bıle kork mama< gerektığını soylemıştır. Humeynı Şah'ı devırmek ıcm geret<,rse sılâhlı mucadeleye başvurulacağını, ancak Şah'ın buna gerek kalmadarı grevlsr ve gosterıler ıle devrıleceğını umduğunu soylemıştır. Humeynı. Şah'ın devrılmesnden sonra kurulacck hukümetın Şah ı «adam oldurulmesi için emir vermek» suçundan yargılayarak en azı yasam boyu hapıs cezasna carptıracağı goruşunu savunmuştur (Dış Haberler Servisi) Rapor ... BM'de Bloksuzlar Grubu, Kıbrıs'a ilişkin karar tasarısını yumuşattı NEVVYORK (BM) BM Bloksuzlar Grubu. Kıbrıs konusunda hazırlamış olduğu ve Turkıve'ye karşı yaptınm uygulanmasını ongören karar tasarısın da oncekı gun değısıklık yopmış vs Turkıye'ye karşı bazı sert ıfadelerı yumuşattırılmış tır. Bloksuzların tlk hazırladığt tasarıda, Kıbrıs konusunda BM kararlarının uygulanması ıc^n Guvenlık Konseyının Turkıye'ye karşı BM'ler yasasında yer aian yaDtırmların u/gularr,asını ıstenmekteydı. Bloksuzların hazırladıkları tg sarı/ı Inceleyen KTFD Başkant Rauf Denktaş. tasannın Türk'er fcın kabul ed leb'iır ve (Arkası Sa 9, Su. 1'de> urkeş saçmalıyor! İşın ozetl bu. Saçmalıyor. Ne soyledıgini bılmıyor Kızmış, ofkelenmıs, ağzından cıkanı kulagı duymuyor... Bu ofke seli içinde olayın gercek boyutiarını gozden kacırmamak gerekıyor. Emnıyet Genel Mudurlugu, MHP tarafından kurulan silahlı eğıtim kampları hakkında bır rapor vermıs; bu rapor, basta o gunlerin Başbokanı Demirel olmak uzere, bircok devlet yetkilisine gonderilmıştır. Bu rapor, once «Aydınlık» gazetesı tarafından yayınlandı. Aynı gunlerde Milliyet Gazetesmde Orsan Oymen arkadaşımız, raporu kendi kosesınde değerlendirdi Sonra, Başbakan Ecevit, CHP Kuçuk Kurultoyındo, 1970 yılında Emniyet Genel Mudurluğunun boyle bır rapor verdığ'ni; sağcı teroristlere toz kondurmayan Demırel'ın, hu rapor uzerıne hiçbir ışlem yaptırmadığım soyledi Buna karşı, Demirel ve Turkeş, koro halinde cıglık . çıglığa bağırıyorlar: Rapor duzmecedır, mevhumdur... Sonra, tartışma şu noktaya suruklendi: Rapor duzmece mıydi, degıi miydi?. Bunun uzerine Içişlerı Bakanı Ozaydınlı, raporun varolduğunu ve bır orneğinm de Demirel'e verıldiğını acıkladı. Raporda, MHP'nin silahlı kamplar kurup, yonettıgı ıleri surulmekteydı. Bu korkunç bir iddıaydı. Hukuk devletine bağlı bır Başbakana duşen gorev, bu raporu aldıktan sonra, gerekli soruşturmayı yaptırmaktı... Şımdi bu rapor ortaya ctkıyor! Rapor, doğrudur, yanlıştır, gercekleri yansıtmıştır, yansıtmamıstır... Bunlar ayrı tartışma konularıdır. Su anda tartışılacok konu, bu nitelikte bir rapor alan bir Boşbakan'n ne gıbi ışlemlere başvurduğudur Evet, bilıyoruz, gizlı roporlar, secerli hukuksal belaeler degıldir Hukuk devletinde, sucları bağımsız mahkemeler belırler. Fakat hukuk devletinde, bu niteliKts (Arkası Sa: 9, Sü. 1'd«) T ANKARA, (Cumhurtyet Burosu Muş Val'Si Rasım Gszmış Isparta Valısı Orhan Cemc Mırkelam ve Bilecık Valısı Ay han Demırcan'ın merkezs alı; masıyla ılgılı Bakanlar Kuru! kararı dunku Resmî Gazetsdı yayınlanmıştır. Aynı kararno meye gore, Urfa Valısı Mus< Eran Bılecık'e, lcışlerı Bakan lığı Mulkıye Muşavır Mufettış Aydın Ozokım Muş'a. lcışler Bakanlığı Musteşar Yardımciî Bedrı Nazlıoğlu Isparta'ya, Is tanbul Valı Muavını Erol Tun cer de Urfa Valıliklerıne otar, mışlardır Ayrıca, Sıvıl Savunma Ido resı Başkanı İhson Deds vı Ozluk Işierı Genel Muduru Aa ran Dorendelıler vs Ankara Er n'yet Muduru Ercon Belen Vc lılığe otanarak merkezde go revlendıplmışt.r Ancak E'caı Belen Emnı/et Mudurluğun r «tedviren» yu utmekle gore; lendırılmıştır BİR GAZETECİ SALDIRIYA UĞRAYIP AĞIR YARALANDI Istanbul Haber Servisi Gunaydın Gazetesı Yazı Işlerı sekreterlennden Melıh Aşık on cekı gun sabaha karsı evıne donerken silahlı 2 kışının saıdırısına uğrarn'ş ve ağır yara'anmıştır ESİNİ HASTANEYE BIRAKMlŞTI Mel h Asık hamıle o!an eşını hastaneye bıraktıktan sonra saoaha karşı 04 30 sula'inda Cıhangır'dekı evıne donerk°n fArka<;ı Savfn 9 Su 6 cin't Savcılar arasında geniş atama ve nakiller yapıldı ANKARA Adalet Bakan ğınca Cumrturıyet Savcilaıı v Cumhunyet Savcı Yardımcıla arasında yapılan nakıl ve atc ma ışlemlerıne ılıskın Bakan'a Kurulu Kararnamesı. dunkı Resmı Gazete de vaymlanaro yururluğe gımıştır. Bu arad oynı kararna'na ıle Cumhurıye Başsavcı Yardımcılığına da It rah.m Hckkı Akın getınlmıst ı Cumhurıyet Savcıhklarıyla Ya dımcılıklanna yapılan atama \ nakiller soyledır CubLk Cumhurıyet Savc,1 Sobahattın Kabooğlu Ankar Cun.hurıyet Savcı Yardımc.lıg no, Çesme Cumhurıyet Savri' L beydullah Mumtaz Seven C: kjcar Cumhurıyet Savcı Ya oımcılığına Go'cuk Cumhur vt>r Savcısı Nıyazı Kıdar Istar b j ' CuT'hnrıvet Sovcı Vard'n"fArkncı «nirfn a Cıı 1 A.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog