Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEADAYLARI NIYAZt SİI GenelYETENEK Testleri Havelı 2 Baskı çıktı B Ü T Ü N KITAPCtCAROA 125 TÇ ödemefc b»eme odresi P.K. K3 VwntWty İ5T H l 621471 , Cumhuriyet 55. Yıl; Savı: 19469 Kurucusu: YUNÜS NADt 300 Kuruş 9 Ekim 1978 Pazartesi OĞBENCİLEBIİÇİN OKULLA BERABER LİSESONSINIF LİSE SON: 14 EKİM Beklemelh 20 EKİM 15 kişilik sınıflar İİNİVERSİTEYE ÜĞUR DERSANESİ Sinop, Pirinçlik, Kargabuıun ve Belbaşı Amerikan üsleri bugün peniden taaliyete şeçiyor | ABD Dışişleri sözcüsü: «Tesislerdeki ABD personeli Amerıkan makamına bağhdır.» ANKARA Bakanlar Kurulu tarafından bi' ıl sureyle ocılmasına korar verilen Sinop, Pırınck, Kargaburun ve Belbaşı ortak savunma tesısırı bugunden itibaren çalışmalarına boşloyo.oktır Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ys uyulodığı sılâh ambargosunun 26 eylul 1978 tariınde kaldınlmasından sonro, faaliyetlerine 25 smmuz 1975'ten itibaren ara verilmiş bulunan or3k savunma tesislerine, bir yıllık gecıci statü ygulanması, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye ararı üzerine Bakanlar Kurulu tarofındon almııştır ABO DIŞİŞLERİ SOZCUSÜ Ote yandan Amerika Birleşik Devletlerl Dışıleri Bokanhğı sözcüsü, Türkiye Bakanlar Kuruınun aldığı karar uyorınca bugün yeniden bir ıl süre ile calışmayo başlayocak ortak sovunıa tesisleri ile ilgili olarak VVashington'da dün asın temsilcilerinin ceşitli sorularmı yamtlamışr. Sözcü bir soru üzerine, «Türfciyrdeki (Ârkası Sa. 9, Sü. 1 d») Kıbrıs Rum Yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'} e nıüeyyide uygulanması konusıındaki başvurusunu geri aldığı bildiriliyor 0 Denktaş. Kipriyanu ile görüşme olasılığının her zamankinden çok olduğunu söyledi. Aksaray ilçesinde terör yaratan sağ görüşlü 37 kişi tutuklandı NİĞOE VAÜSİ'NİN VEROİĞİ BİLGİYE GÖRE, İLÇE LİSESJNİN DUVARINA ASILAN ORAK ÇEKİCLİ BAYRAK AUNARAK SOKAKLARDA DOLAŞTIRILDI. İMAMIN CUMA NAMAZINDA YAPTIĞl KONUŞMALARLA CEMAAT KIŞKIRTILDI VE 300 400 KİŞİLİK BİR GRUP TEKBİR GETİREREK GÖSTERİ YAPMAĞA BAŞLADI. GÖSTERİCİLERDEN, BAYRAĞI DUVARDAN ALAN BcLEDİYE İŞCİSİ, CAMİ İMAMI, ÜLKÜCÜ BİR ÖĞRENCİ VE MÜFTÜLÜK YAPTIRMA DERNEĞİ BAŞKANI TUTUKLANDI. SAĞCI GRUPLAR TUTUKLAMALAR ÜZERİNE BAZI RESMİ ARACLARI YAKTI, ADÜYE VE KARAKOL BİNASI TAŞLANDI. CHP İLCE BİNASI VE 2530 İŞYERİ TAHRİP EDİLDİ. OLAYLARDAN SONRA 79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. Ankara Hamamönü'nde saldırıya uğrayan bir genç öldü, İGD binasmdaki patlamada ağır yaralanan 3 gencin durvmu ciddi Haberi 5. Sayfada T*** ;'XW\\. Dış Hoberler Servlsi Kıbrıs Rum Yönetiminin, Bırleşrruş Miiietler Güvenlık Konseyine Türkiye'ys rnüeyyide uygulonmosı konusunda yoptiğı başvuruyu geri aldığı bildirilmektedir. Rum kaynaklarıno dayanılarak verüen habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti' nın böyle bir istem karşısındo cekimser kalacağının ve 8 ülkeyle birlikte tüm doğu blokunun da İstem aleyhinde oy kullanacaklorınm anlaşılmasından sonra Rum yönetimi başvurusunu geri almıştır.. BM Genel Kurul toplantılarına katılmak uzere MewYork'a giden bu aroda Boşkart Carter'le de görüşen Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu'nun Atına'da yapacağı temaslardan sonra izlenecek politlkayı yenîden belirleyeceği bildirilmektedir. (Arkası Sa. 9, Sü. 8 d«) İGD Kadıköy Şubesi'nde potlayan buyük hasoro yol actı.. tahrip gucu yuk&ek bomba, Potloma oloymı protesto eden İGD ve İLD'ye bağlı gencler dün Kadıköy'de bir yürüyüş yoptılor. TERORİZME KARŞIYENİ ÖNLEMLER SAPTANDI ANKARA, (Cumhuriyat Bürosu) Bakanlar Kurulu terorizma korşı mücadele icın alınacak yenr yasal önlemlerf görüşerek, bu konuda yapılacak düzenlemeieri saptamıştır. önümüzdekl günlerde porlamentoyo sunulması kararlaştırılan yasa değislkliği tasarılan arasındo, «Polis Vazife ve Selahlyetleri (Arkası Sa. 9, Sü. 7 d«) Bomba eylemlerine karşı sivil savun? ba Demirel: "İhtilali, muhtırayı astık; lıile ve entrikavı aşacağız,, Haberi 9. Sayfada SÜLEYMAN DEMİREL Parti içınde sıkışıklık var mı? înan: "AP seçinıi bekleıneden ıktidar olıııa şansına ma örgütü yeniden düzenlenerek büroğlu getirilecek. şına THY Genel Müdürü Selahattin Ba sahip,, Haberi 9. Sayfada KAMRAN vor mı? İNAN Soyleyecek çok şeyi Şiddet olayları konusunda adli zabıta görev yapmaya başladı ANKARA, Adalst Bakanı Mehmet Can. şiddet eylemlerine karşı adii aoıdan yeni önlemler almacağını söylemiştir. Can, bu omocla ilk aşamada > ve ilçelerde adll zabıtanm ! görevlendirlldiğini bildirmiştir. Adalet Bakanı Can, dün AnKara'da yaptığı oçıklamada ad (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Kâmran İnan, adaylıktan vazgeçmesi için yapılan ilginç önerileri reddetti AP'DE LİDERLİK YARIŞI n Mustafa EKMEKCİ Eğer Kamran İnan, adayhğını koymasa Süleyman Demirel neler verirdi?.. Genel İdare Kurulu üyeliği mi, Genel Boşkan Yardımcılığı mı?.. Daho daha... Yani, De mirel bir daha Başbakon olabi lirse. Dışişleri Bakanlığı!.. ilerde. kendi yerini, yani Genel Başkanlığı ona bırakmayı bile dijşünebilirdi. niye düşünmesin?.. Büyük. kongre öncesinde AP cevresinde bir cok kimse. uzlaşmaya varılmasını istiyordu.. Şöyle diyorlardı: Kamran İnan'ın kazonma şansı yok, en iyisi uzlaşmak!.. Konuştuklarım, konuştuklarım arasındo Demirel cevresine yakın olanlar, voktiyle yer yer Demirel'i eleştirenler de vardı. 200 oy alabilir, Kamran inan! Kongrede, reaksiyon oy larını alır.. Kamran İnan, en az 500600 ay alır diyordu bazıları da.. Bunlar inan'a yakın olan lardı.. (Arkası Sa. 9, Sü. 4 dt) ANKARA MHP Başkanlık Divam. MHP Genel İdare Kurulu üyeleri. MHP İI ve İlçe Başkan ve Vönetim Kurulu üyeleri. Gençlik Kollan yöneticilerine tabanca taşıma ruhsatı verilmesini istemiştir. MHP Başkanlık Divanı'nm kararlarını açıklayan Genel Sekreter YardunCTSi Yaşar Okuyan. partisine yönelik saldınlann arttığını ileri sü rerek. hükumetin MHP İl ve ilçe binalan ile bütün lokallerinde etkln güvenlik (Arkası Sa. 9, Sü. 7 de) MHP tüm yöneticileri için silah ruhsatı verilmesini istedi AP Elâzığ Kongresi'nde delegeler, «MHP devleti ele geçirmek için AP'yi alet olarak kullanıyor» dedi Cumhuriyet Haber Merkezi Bazı delegeler ve parti yöneticileri dün yapılan AP Elazığ Kongresi'nde MC döne mini ve MHP'yi eleştirmişlerdir. Kongrede konuşan AP'liler teellikle MHP'nin ele gecirdiklerl devlet örgütlerinde AP'ye hayat hakkı tanımadıklarını (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU "Adliye Çarkı,, J Yargıtay: "Durum saptaması referandum niteliği taşımıyor,, ANKARA, (ANKA) Yargı(ANKA) y 9. Hukuk Dairesi. Calışma ıkanhğının «durum saptama» uygulamasmı ben/mseyen ni bir karar almıştır. Yetkilı sendikanın belirlenmesinde, «üsendikanın belirlenmesinde, «üye fişleri üerinden» inceleme yapılması yolundaki önceki gö rüşlerini bir süredir yumuşatan Yargıtay'ın bu konudaki son görüşünde, «durum saptamasına ilişkin işlemin referandum niteliğmde bulunmadığı» beiirtılmiştir. Antalya İş Mahkemesine acılan bir davada «durum saptaması» yöntemiyle alınan yetki konusunda itirazın reddedilmesi uzerine Yargıtay'a yapı!an başvuruyu inceteyen Yargıtoy 9. Hukuk Dairesi Antalyo İ's Mahkemesin.n korarını yasayc uygun bularak. onaylamıştır. Yargıtoy Hukuk Genel Kuru!u, cylama yoluyla cözüme >.'laçıimasını, 274 sayılı Send;ka\ar v asosıno aykırı buluycr ve Bolge Calısrro Müdürîuk(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ^^^^^*^^***^^mmmmımmmmm^mm^^^m^^mmmmmmmmBm^mmı^mm^^m^^^^m ÇETECÎLİK TERÖR sözcüğü İle nitelenen şiddet olayları, sllâhlı saldırı, otobüslerden adom kaçırma ve kurşuna dlzme olayları ile somutlaşarok tırmanışını sürdürüyor. Bunun karşısındo tee devletin güvenlik kuvvetleri suc oluşturan eylemlerin faillerini bir btr yakalayarak adalete tesllm edlyor. icişlerl Bakanltğınca düzenlenen bir rapor, 1978 yılının ilk sekiz ayında ülke capında girişilen sllâhlı eylemlerden sonık 800 doloyında klşlnin yakalandığını oçıklamaktadır. Sağ eğllimli sanıklordan bir bolümünün örgütsel ilişkilerl bu resml rapordo belirfilmektedlr. Böylece sağdan kaynaklanan terörün odaklaştığı örgütler, belll olmuştur. Odaklaşmanın saptanmasıyla orantılı olarak Orhan APAYDIN dernek veya slyasal parti gorünümlu bu örgütlerin hükümete karşı tutumları sertleşmekte, ülk* yönetiminin orduya tesliml isteklerl bite acıklıkla soylenebilmektedir. Suçlular adaletin pencesinden kurtulma umutlarmı artık sadece demokratik anayasol düzenin yıkılmasına bağlomışlardır. Dehşet ortamı bu omacı gerçekleştirmek icin yaratılmakta ve köşeys sıkışan canavar, haince sağa sola saldırmaktodır. VUROUN ceşitli yerlerinde dinamit lokumlarıyle, maklnell tüfeklerle. sten tobancoloriyle yokolananlor yetkill ve görevll mohksmelere gönderillyorlar. Siyasal omaclı odam oldürms . . • (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) ALİKARNAS ALIKÇISI EVAT ŞAKİR'İN LÜMÜNDEN BU ANA 5 YIL GEÇTİ IEZARI HÂLÂ * APILMADI OTUROĞLU'nun azısı 4. Sayfada Elazığ'daki iş müfettişinin kadm meselesi yüzünden öldürüldüğü ve ülkücü olmadığı açıklandı ELAZIĞ (Cumhuriyet) Öncekı gün Elazığ Paytoncular sokağında babasının toptancı dukkanında otururken tabanca ile öldürülen Calışma Bakanlığı nın Diyarbakır'da görevll İş Müfettişi Akın Atalar'ın bobası (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) ırmanan terorizme karşı yargısal kesimde he gibi T onlemlere başvurulmalıdır?. Demlrel'e, Erbakan'a, 1 Feyzioğlu'no ve Bozbeyli'ye sororsanız, yanıt bsllidir: DGM. Son günlerde Türkeş, bir adım daha attı, 8aşbug, sıkıyonetlm ister görünürken, ağzından baklayı da cıkarıverdi: Yetki ve sorumluluk orduya devredllmell .. Sıkıyönetimin nasıl ilan edileceği, nasıl uzayıp, kısaltılacağı Anayasada yazılıdır. Anayasomıza göre sıkıyönetimde «Yetki ve sorumluluk», doğrudan doğruya Ordu'ya devredilmez. Sıkıyonetlm Komutanı, Başbokana karşı sorumludur. Sıkıyönetimi hukümet ilan eder, TBMM bu kararı onaylar, «Yetki ve sorumluluk». sıkıyönetimin ilanından kaldırılmasına kadar belli kuruluşlar orasında bölünür. cYetki ve sorumluluk» orduya devredilirse, hükümetln, TBMM'nin ve Sıkıyönetim Komutanlarının yasayia bağlı bulundukları Başbakanların «Görev ve yetkilerı»nden söz etme olanağı bulunur mu?, Bugün Ülkücüler blrer blrer yakalanmaktadır, Bunlardan bir kısmı mahkum olmaya başlamışlardır, Bu davalar çoğaldıkça MHP cevresindekl cember d« daralmaktadır. Sıkıyonetlm ilan edilirse, bu dovalar, Sıkıyönetim Mahkemelerine devredilecektir. O zamon Allah kerim!.. Sıkıyönetim Mahkemelerinde, 12 Mart günlerlnda (Arkası Sa. 9, Sü. 7 dt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog