Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

© yildız dersanesi .613292602530 MODERN FEN ÖĞRETIMIYLE /umurcak Sineması yanı Beşıktaş USESON SINIFLPR 7 EKİM BİTİRENLER 9 EKİM ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA umhuriyet 55. Yıl; Sajı. 3 9468 Kurucusu: İTJNUS NADÎ 300 Kuruş 8 Ekim 1978 Pazar oderıı Egitim Fen. MODERN FİZİK 100 TL MODERN MATEMATİK 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL l 8 t e y l n i î Modern Eğitim Fen Dershanesi, Çıragan Cad 4345 Beçikta| adresinden ödemeli istejriniz. Çember Daraldıkça e demış eskı ozon Ot malııler kı derya ıçredır derya/ı bılmezler Sankı AP Genel Başkanı ıçın duşunulmuş bu guzeı dıze1 Buyuk kongre oncesı yurt olçusunde yuruttugu gezıler boyunca Suleymon beyın yaptıgı konuşmaları ızlıyor musunuz9 Her gıttıgı yerde oyle cevherler sıralıyor kı bunlara bakıp unlu dızeyı anımsamamak elden gelmıyor Dunyayı bır yana bırakınız, kendı ulkesınde olan bıtenlerden bıle habersız go runuyor Suleyman bey N Portısının ıl kongresıne ko tılmak uzere Trabzon a gıderken bakın gazetecılere ne demıs. «Faşızm ıle kımse oklını bozmasın Foşızm dunyada hangı memleketı tehdıt edıyor kı Turkıye yı tehdıt etSın ? Barış cagrılanna Turkıye yı altust eden komunıstler uyar 011' Devlet bunları bılır Bılmıyorsa devlet degıldır Dokuz ay once bız ıkîıdardo ıken devlet bunlorı bı lıyordu lâfla hıcbır şey olmcu Tedbır lâzım'» Harıtoyı açıp bır goz gezdırlrse. yanıbaşınvzdan başlayarak uzakl«ra kadar fasızmln nerelerde kol gezdlgın( Suleyman bey gorecektır. Her halde gormuştur de Bunların faşıstllğini kabul etmiyorsa, kendl ozgurluk anlayışmın çagdoş ozgurluk anlayışına kıyaslo bır haylı gerılerde kalmış olmasındandır diyelım. Ama uç buçuk yıl boyunca başkanlık ettığl Cephe hukumetl Içındekı ortaklarından bırinın ulkemızi boyunduruk alttna almak uzere devlet kadrolarında, unlversıtelerde, fabnkalarda, oğrencl yurtlorında glriştığı eylemlerı de mı demokratık re|ime yonelmış bır tehlıke saymomoktadır? Oyle olacak kl bu süre içınde Suleyman bey Boşbakanlık koltuğundo gorkemlı ağırlıgı ıle rahat oturmuş, devlet orgutlerı, ortağı torafından adım adım ele gecirilirken 0 sadece komunızm tehlıkesınden dem vurmuştur. Kimlerl komunıstlikle ya da komunistleri korumakla suçlamamıştır Suleyman bey 7 Bulent Ecevıt'ten ve CHP'den başlayarak en mosum Ataturkculere dek duşun ozgurlugunden yana tum kişiler, tum kuruluşlor onun gozunde karışık kafalı anarşıstlerle bır tutulmuştur. Bu bakımdon Komunıst Partısının yasoklanmış olması Suleyman beyın elınde vazgeçılmez bır saldırı ve sovunma aracı nıtelığındedır Çogulcu demokrasilerde gorulduğu uzwa şıddet eylemlerıne başvurmamak koşulu Ile sagdan eola tum sıyasaı partılere bızde de yaşam hakkı tanınsaydı, hangı yeldeğırmenlerıne saldıracaktı Suleyman bey? CHP solunda ceşitlı fraksıyonlara bolunmuş Marxıstınden Maoıstine kadar bir avuç solun partıler yelpazesındekı ağırlıgı ne olobılırdı1 Komumzm yasok olmalıydı kı onu halkın gozunde bır umacı, blr heyulo kılıgına sokmak, boylece yurttaşlan korkutmak olanagı elimlzde bulunsun! Ama beri yanda kuşku bulutları ulkeyı karartacak, duşun ozgurluğu zedelenecek ve dıkta reılmi heveslılerı adım adım devletl ele gecıreceklermış, Suleyman beyle yondaşları gormek ıstemıyorlardı buyuk tehlıkeyı. Isbaşına geldigı gun «Gıden hukumetten bır yıkıntı devraldık» derken Başbakan Ecevit belkl daha çok ekonomık durumumuzun acıklı goruntusunu dıle getlrmek Istıyordu S'mdı anlıyoruz kı ekonomık yıkıntının yanısıra devlet bütunluğumuze kasteden siyasol sosyal yıkıntının da altından guç kalkılır bir ağırlıgı vordır. Ulkemıze de dikto reıimının baskısını egemen kılmak Isleyen orgutler sağı solla tokuşturarak aylardan berl s'kıyonetım duzeni ugruna dtdinıp duruyorlor Neredeyse blne yakın gencimlzin dokuz oyda oldurulmuş olması, bu gozu kararmış demokrası dusmanfarınm vıcdanını burkmayo yetmıyor Son zamanlorda umutlarını yıtirmeye baslomıs olocaklor kl, Başbakonın oncekı gun Maliye Bakanlığı memur maaşmda artışı öngören kararnameyi hazırladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yetkı Yasasına da/amlarok degıştırılmesı ongorulen gos terge tablosu ve aıie \ardımı sonucunda beş ı!e onbeşıncı derece orasında bulunan ıkı cocuklu bır memurun aylığında net 1450. bırıncı ıle dördun cu derece orasında bulunan yıne ıkı çocuklu bır mernurun aylığında. net 850 lıralık bır artış sağlanması Maliye Bakanlığınca benımsenmıştır E dımlen bılgılere göre, dört a/ rı artış seceneğınden en cok seçenek uzerınde durulmaktadır llgılı karorname taslağının Bakanlar Kuruluna bu b cımıyle gonderılecektır Toplam 29 ayrı yasada 101 madde degışıklığını gercekleş tırecek olan yetkı yasasının memurları llgılendıren bölumu, memur aylıklarına esas olan gosterge tablosundakl de ğışıklık ve buna ek olarak verılmesi duşunülen aıle yardımı dır Maliye Bakanlığı Bütce ve Kontrol Genel Mudurluğu gosterge tablosuna llışkın dört ayrı seçenek hozırlamıştır An cak, bunlardan bırınln dığ»rle nne gore oğırlık kozondığı ve Bakanlar Kuruluna gonderııe cek taslokto bu anılan se ceneğın gozonunae tutularak Tiemjrlora tek bir yardım» ve r lecegı bıldınlrrekted r Ağırlık kazonan secenege qore beşıncı derece ıle onbeş ncı derece arosında bulu nan bır merriLr gosterge tablosundakı ortıstan dola/ı net 750 lıra ek gel r sağla/acak(Arkası Sa 9, Su 4 de) I ilerici Liseliler Derneğinde yapılan toplantının patlama öncesi dagılması yaralı sayısının artmasını onledi Zeytinburnu Halkevi üyesi bir genç, Cevizli'de Ülkücu İsçiler Birliği Başkanı ve Elazığ'cia bir iş müfettisi öldüryldü İGD Kadıköy Şubesi bombalandı, 3 9 •• %r Cok kuvvetlı bır saatlı bombayla tanrıp edılen IGD Kadıkoy Şubesının bulundugu bınada yapılmakto olan toplontının patiamadan az once dagılması can kaybını onledı (Fotoğraf a a ) Kadıkoy'de llencl Gencler Demeğı (IGD) ve llencı Lıselıler Dernegı nın (ILD) bulunduğu bınaya dun konan saotlı bombanın patlaması sonucu 3 u ağır 16 kışı yoralanmıştır Zeytinburnu nda Halkevi ve Pohalılık ve işsızlıkle Mucadele Derneğı uyesı llhan Akyıldız, Kartal Cevızlı'de Ulkucu Işcıler Bırlığı Başkanı Kemal Guclu ve Elazığ do bır ış mufettışı tobancaylo vurularak oldu yaralandı lökişi u agır rulmuştur Tozkoparan'da ls« ınşaot Işcısı olduğu belırtılen bır kışıye aıt ceset bulunmuştur Kartal Cevızlı ve Zıncırlıkuyu da oncekı gun bulunan cesetlenn kssın saptamalarının kaçırılan Kocamustafapaşa IETT otobusunun şoföruyle bıletcısıne gos terıldıkten sonra yapılacağı bildırılmıştır Haberi 5. Sayfada SAĞLIK BAKANI TAN, İLAÇ FIYATLARININ YÜZDE 25 ARTIRILACAĞINI AÇIKLADI Cumhuriyet Hober Merkezi AP Genel Boşkanlıgı ıcm adaylığını koyan Bıtlıs senatoru Kâmran Inan dun «Sosyal devlet» konusundakı goruşlerıni acıklayarak «Mıllî Saglık Sı gortası kurulması^nın gerek lı olduğunu soylemıştır Ote yandan, AP Izmır II Başkanı Hayrettın Yorgancıoğlu Kam ran Inon o bır telgraf gonde rerek «Sızı destekleyeceğım z yolundakı soylentıler asılsız» demıştır Kâmran Inan'ın dun acıkla dığı «Sosyal devlet»e ılışkın goruşlerı ozetle şoyledır (Arkası Sa 9, Su 1 de) Türk lirası yabancı dört paraya göre ortalama I.25 oranında duşuruldu ANKARA, /(Cumhuriyet Burosu) Doların Avrupa pıyasalarında değer yıtırmesı karşısında Turk lırasının değer kazanan paralara karşı değeri ortoloma yuzde 125 dolayında duşurulmuştür Dolor Turk lirası karşısındo sabıt tutulurken Alman marKi yuzde 1 1 oronında değer kozanmıştır 12 lıra 75 kuruş olan Almon markı 12 88 kuruşa yukselm ştır Alman markı dışında, Turk lirası Belçn<a frangı HoHanda flor'ni ve Norvec kronu karşısındo da değer yıtırm şfr 80 kuruş olan Belcıka frangı yuzde 1 25 değer kozanarak 81 72 kuruş olmuştur 11 lıra 72 kuruş olan Hollanda florını yüzde 1 5 (Arkası Sa 9, Su 3 de) İzmir AP II Başkanı; Inan'a destek vaadimiz asılsızdır AP'DE LÎDERLÎK YAR1ŞI Mustafa EKMEKÇİ'nin yazı dizisi • DEMIRELIN KARŞISINA CIKAN ADAYLAR • KONGRELERDE DEM!RELDEN YANA OLANLAR NEDEN SEÇIM YlTIRIYORLAR15 Ecevit, döviz getirici girişimlerin sürekli destekleneceğini açıkladı ANKARA Başbokan Bulent Ecevit. «Turk fırmalarımn dış ulkelerden ekonomıye dovız getıncı gırişımlerının surekli desteklenecegını, bu yolda karşıla şılan engellerın gıderılmekte ol duğunu» soylemıştır Başbakan Ecevit, dün boşlayan Dordürcu Akdenız Mcda Festıvalı doloyısıyla Mersin Be ledıye Başkanı Koya Mutlu ya bır kutlamo mesaıı gondermıs tır. «Hukumetın, Turk sanayıinin, bu orado Tekstıl sanayıın:n guclu ve yaygın bicımde dünyo pazarlarıno açılarak ulusloraro sı alanda gerekli yeri olabıime sı içın zorunlu yapısal ve teknoloıık degışıklıklerı gercekleştırecek her turlu tedbıri aimo cobosındo oldugunu> behrten Başbakan Hcev'ın rresaı. şoy ledır «Kukumetımız, Turk sanayıı nın ve bu arado Tekstıl sanayıinin guclu ve yoygın bır bıcımde dunya pazarlorıng açılo rak uluslararası alanda da ge(Arkası Sa 9, Su 3 de) DEMİREL'E Yarın GÖRE HAYAT Cumhuriyet'te PAHALILIGI "DİZ BOYUNU GEÇMİŞ,, DURUMDA • 1974 KONGRESINE YUKSELIŞ KOLEJINDEN GE LEN ODACILAR .. ANKARA AP 9 Buyuk Kongresıne ıkı hafto kala. Ko dın Kollarının Dordüncu Bu yuk Kongresı dun Ankaro dakı partı Genel Merkezınde toplon mıştır Konya II Kongresı dola/ı sıylo başkent'te bulunmoyan AP Genel Başkonı Demırel, Ka dın Kolları Buyuk Kongresıne gonderdığı mesaıdo «Turklye'nın bugun boşlukta» olduğunu one surmüş «Hukumetln yolniî adı vardır» demıştır. Mesaıında partısının Kadın Kolları delegelerıne «Hanımefendılen» dıye seslenen Ana Mu halefet Partısi Lıderı Turkıye' nın bugunku ortamında «Hayot pahalılığının dız boyunu gectığinı, vatandaşın kan ağtadığım goleyan holınde olduğunu, Turk anasının mutfağında dert kaynatmakto, yureğınde dert taşı makta olduğunu» sormuştur a a nm hober'ne gore Kndın Kolları 4 Buyuk Kongresı Bas kanlığma AP Istanbul Mılletve kılı Nılufer Gursoy secılmışt r Kongreyı. AP Genel Başkan a doylanndan Kâmran Inan ızle mîŞtır Genel Başkan Demıre ın eşı Nazmıye Derrırei ıse kongreye gelmemıştır Demırel cıftı, kongreye ayrı ayrı ikl celenk gondermışlerdır. Kongre sa 'onuna gırışınde Kâmran Inan'a kadınlar kıso surelı sevgı gos tensınde bulunmuşlar fakat da ha sonra ozellıkle Demırel'ın mesaıı okunurken «Başbokan Dsmirel». <Tek Llder DemireU dıye tempo tutmuşlardır Kongrede Genel Başkanlığa (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) ANKARA Sağlık ve Sos yal Yardım Bakonı Dr Mete Tan, iloç fıyatlarının ortalama yuzde 25 oranında arttırılacagını acıklamıştır En geç bır aya kadar piyasa da Istenılen ilacın bulunacagı nı belırten Bakan, şunları soylemıştır «Turfciye'y» hammadde yuzde 90 nisbetinde dışardan gelmektedır. Bu boyle olduğu mud detce de Turkiye'de dovız sıkıntısı varken ilaç darlığı olacogı da bır gerçektır. Bununla beraber Turkiye'de şimdiye kadar İlaç darlığı olmaması Için elımlzden geleni gosterdik Yenı transferlerl yapmış durumda yız. Cok yakın zamanda yenl beyannamelerle llaç fıyatları da tesblt edilecek ve pıyasada hayatl ilaclarımızı one almak suretlyle dlğer ilaçların da azaml bir aya kadar daha da bol sekilde plyasaya arz edilecegını bfldlrlrlm.» Bu arada îstanbul'da bır acıkiamo yapan llac IşverenleH Sendıkası Genel Sekreterı Sabahattın Altan, pıyasadokı ılac sıkıntısının transferlerın tam on lamıyla gercekleşememesınden 'lerl geldığını one surmuştu'. Altan, pıyasadakl darlığın gıderılmesı ıçın transferlenn surdurulmesını Istemıştır Kosta Daponte dün Paris'te toprağa verildi PARIS Blr süre önce Strazbourg ta gecırdlği blr trafık kazası sonucu hayata gözlerını yuman Gazetemızın Parıs temsılcısı Kosta Daponte dün düzenlenen bır törenle Paris'te Mont Parnasso mezarlığmda toprağa verılmıştır. Daponte'nın cenaze törenıne, oılesı, yakınları, cok sayıda yerll ve yabancı basın mensupları. Paris'te bulunan Turk tem sılcılıkleri görevlıleriyle birçok yobancı ülke temsilcllen katılmışlardır. (Arkası Sa 9, Su. 1 de) ISTANBUL TABİP ODASİ GENEL KURULUNDA «TAM GÜN YASASU ELEŞTİRİLDİ Istanbul Tabıp Odası 52 Genel Kurul Topiantısında konuşan Turk Tabıpler Bırlığı Merkez Konseyı Başkanı Dr Erdal Atabek, TV'de yayınlanan Beş Dakıka programının kamusal sağltk hızmetını ve kamu hekımlenm halk gozunde kotuleyıcı nıtelıkte olduğunu bıldırerek «Bu programı protesto edıyor ve TRT'den yanıt hakkı istıyoruz» demıştır 18 91978 tarıhındekı «Beş Da kıka» programında «Insanın (Arkası Sa 9, Su 6 da) Üniversitelerarası Kurul Başkanı : «Siyasiler öğrencilerle uğrasmamalı» ANKARA. 197778 öğrenım yılını tamamlayanlar dışındakı tum unıversıte ve yuksek okullar kasım ayında ye nı oğretım yılına başlayacaklardır Yuksek ogrenım kurumlorının acılmalorına kısa bır sure kala, Anadolu Aıansı aracıiıgıyio kamuoyuna çağrıda bulunan üniversitelerarası Ku rul Boşkanı ve Ataturk Üniversıtesı Rektoru Prof. HurS t Ertuğrul «Siyasiler universıtelenmızden ellerıni mutlaka cekmelıdırler. Sıyasllerimlzin yanında bazı oğretim uyeleıının de öğrencilerle uğrasmamalan iazımdır» detııştır. Prof Ertuğrul «Oğretım uyelennın torofsız olmolorı v» ogrencılerıne tarofsızca »ğılmelerl zorunluluğu^na da dıkkat cekmıştır İSTANBUL'DA ÇALINTI OTOLARI SATAN BİR SEBEKE SUCÜSTÜ YAKALANDI Istanbul Haber Servısı Is tanbul do colınon ve motor, şc şı numoralon değıştırıldıkter sonra başkaıonna satılan 11 c deî otomobıle Emmyet Mucfurlüğü «Oto Masası» dedektıf>e rı elkoymustur Oto Masası A mın Covıt Acor bu hırsızlık rt deniyle on kışının gozaltıno 0 lındıgını acıklarrıştır Yapılon acıkiomoda otonıo bıl hırsi2İıgını yapon sanıklcnn sobıkasız oldugu ve saklanmo ları ıçın Atakoy rie cadırlı kam pıngde kaldıkları bıldırılmıştır Atnkoy knmpıngınde cadın baskın yaoan «Oto Masası» po lıslen 19 yaşındakı Metın Dolson ıle Nevzat Utkuvu yakolomışfardır Sonıklor ıle bırlıkte avnı codırdo kalon 31 yaşında kı A/şe Tuncoy oa gozoltıno 31 nmıştır Sanıkların üzennde 7 65 cop röo «Map» morka tabonca se<ız artet mermı bulunmuştur. Çc.dırın onunde de sanıklaro aıt 34 ZE 938 plakalı colınmış Renauit marko lâcıvert renklı otomobıle el konulnuş'ur Sanıklar sorgularında onbeş odet otomobıı çoidıklarını v e bunları Avcıiorda beledıye dux kanları 14 sayıh yerde tamırcı Mehrret Ozkurt ıle Kucukcekme ce Yeşılovo do oto boyocısı Er bıl Atılgano sottıklorını ıtıraf et tıklerı acıklonmıştır Polıs sonıklorın verdıgı bu adres'ere yaptığı baskın sonun da colıntı otomobıllen motof ve şası numarası ve renk değıştırılmış olarak ele gecırmıştır Colman otomobıllen satın aldığı ıddıa edılen her ıkı tamır hanede 27 adet numarator, 27 adet numaro 39 adet perçın makınosıno el konulmuştur^ Polıs, çai'nan otomobıllenn satımı ve yurt dışından geien otomobıllenn de colınarak par calanmasıylo ılgıh olarak Mustafa Koplan adındakı hurdac ıle Hamıt Yılmoz Yılmaz Ozcan, Ccşkun Ahıcan, Menmet Poksoy odındokı sanıklan da gozaltıno almıştır Londra asfoltı Tepebağ duroğmdo hurdocı Mustafa Kaplan'ın hurdocı duk (Arkası Sa 9, Su 5 de) Çetin'in iki kez ertelenen Sovyetler gezisi 17 ekimde yapılacak ANKARA, (ANKA) Başbakan Yardımcısı Hıkmet Cetın' ır başkanlığındo Neıat Erder, Suot Tuygan ve Dışışlerı Ba kanl'ğı Ikılı llışkıler Daıresı Mu duru Ayian Kanel den o'uşon Turk heyetının Karma Ekonomık Komısyon toplantılarına katılmak uzere 13 ekım cutıa gunu Moskova ya gıdeceğı ogrenılmıştır (Arkosı Sa 9, Su 6 da) Nadir NADİ (Arkası Sa 9, Su 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog