Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

yılüız dersanesi umurcak Sıneması yanı Beşıktaş 513292602530 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA MODERN FEN ÖĞRETIMIYLE LISESON SINIFLBR 7 EKİM BİTİRENLER 9 EKİM 55. Yıl; Sajı: 19465 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kurus 5 Ekim 1978 Persembe Modern. Egıtim Fen Dersanesi MODERN FtZtK 100 TL MODEBN MATEMATIK 150 TL 1001 GEVEL YETENBK tSOTL Mod«rn EfciUm 7en Der«htae«i, Çıra|an C»d 4345 BcşilcUş tdreıinden ödemelt İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINDI,MHP İL BAŞKANININ CENAZESİ BUGÜN KALDIRILIYOR Istanbul'da tüm güvenlik kuvvetleri alarma geçirildi. Onceki gün başlayan operasyonlar aralıksız sürüyor Orta dereceli okullarla fakülte, akademi ve yüksek okullar pazartesi gününe kadar tatile sokuldu Beyazıt çevresinde yeralan dükkânları dolasan bazı gruplar «Matemimiz var, yarın dukkânlar açılmayacak» dediler. Ecevit, Türkes'e bir telgraf gönderip bassağlığı diledi; İstanbul'a giriş çıkış kontrola alindl. Habcri 5 sayfada rURKEŞ: "SIKIYONETIM DERHAL ILAN EDİLEREK ANARŞİ DURDURULMALI,, NKARA (Cumhurıyel Burosu) IHP Genel Başkanı Alpaslan urkeş <Bu hukumet demokısıyi dejenere etmektedır umhuriyet tehlıkededır Sıkıonetlm derhal llan edılerek norşl durdurulmolı devlet ye tden Itıbonna kavusturulmalıır. Aksl takdirde devlet mano nı koybedecek ve re|ım çoecektîr» demış onceki gun Idürulen MHP islonbu! ll oşkonı ve oğlu ıle oteki MHP' erın öldüruleceklerınden hükümetın ve ötekl yetkılılenn haberlerl olduğunu iddıa etmıştır Turkeş dun partısinın genel merkezınde duzenledığı basın toplontısında Basbokan Bulent Ecevıt'ın MHP ile ılgılı soz lermı tlftiro» oiarak nıtelemış cınaveVer<n ve bOTibalı saldırı'orın lYabancı kaynaklorca» düzenlendığınt. amacın Türkı",enın somurge yapılmak oldu gunu soylemıştır Türkeş yakalanon ulkücü sa nıklaro ılışkın göruşlerlnın ne olduğu yolundaki b'r soruya ıse cBu hoberlerin TRT tarafındon verılişlnde da yayılışın da da kasıt var Iktidor suclo molannı. iftıralorını dogrulatmak >stlyor Emniyeti, adolet orgonlarını boskı oltıno alıyor llk ve fıazırlık (ohkikatlanmn gızllllğl konunların guvencesı altındodır Bunlar cığnenıyor » yanıtmı vermlştır MHP Genel idare Kurulu bıldırısmde yer alan sıkıyonetım llanı ve erken secıme gıdılmesı yolundokı onenyı yıreleyen MHP lıden Turkeş daha sonra ozetle şunlorı soylemıştır: «Cınayetlerın ışleneceğı Em nıyet Genel Mudurlugune butun teşkilalo bildırılmıştır Ancak cınoyetler ışlenmıştır Bu durumdo varabılecegımız ıkı sonuc vardır Ya bu ıktıdar, bırakın anarsıste ve kaiıle emrindeki teşkılatına bıle soz (Arkası Sa 9, Su 7 de) I laden asası enato'da 2'ye arşı 93 yla abul dildi NKARA, (Cumhuriyet Buro Madenlerın devlet elıyle tllmesıne ılışkın yaso tasoCumhurıyet Senatosu'nda , 12 ova karşı 93 oyla kaedilerek kesınleşmlştlr. YaCumhurbaşkanlığınca onay lıktan ve Resmi Gazete'de ınlondıktan sonra yururluglrecektır umhuriyet Senatosu'nun ku olağanustü toplantısı ne lyle Meclıs de olağanustu anmo korarıno uymuş an(Arkosı Sa. 9. Sü. 4de) Bakanlar Kurulu 4 ABD üü üssünün pazartesi Silahlı 3 kişi saat 16'da şoförü tehditle, Taksim Sarıyer otobüsünü güzergâhından çıkarıp, 3 genci indirerek bekleyen bir otomobile bindirdi. Şişli MHP Gençlik Kolu Başkanı ve 10 arkadaşı çete kurmaktan sanık 0 Çesıtlı eylemlerınden ötürü Kadıköy'de 3, MHP Gultepe lokalınde gızh dehlız olayıyla ılgılı olarak da 3 komando tutuklandılar. İstanbul Haber Merkezi Istanbul da, aralarında MHP Şışh Genclık Kolu Başkanının da bulunduğu 10 komando hakkında cete kurmak sucuyla dava acılırken, ceşıtll cınayet ve silahlı saldırı olaylarına karıştıklart bıldırılen 6 komando do tutuklanmıştır. Kadıkoy'do Uğur Yopar, Omer Demırci ve Suat Sarı adlı komandolor. Mustafa Sacit Soracoğlu nun oidurulmesl ve ceşitlı sol(Arkast Sa. 9. 8u 1 de) gunu açılmasına karar verdi ( Sınop, Diyarbakır, Belbaşı ve Kargaburun iisleri 1 yıllık geçici statü ile açılacak, ABD ile yeni bir savunma anlaşması yapılacağı açıklandı. Habcri 4. sayfada •• •• Otobüsten kaçmlan 2 öğrenci kurşuna dizilip öldürüldü Tutuklanan Balgat samklan, Ahmet Çehk ve Naım Yanık.. Yaralı olarak kurtulan öğrenci, «Beni götürdükleri Sanayi mahallesindeki bir tamirhanede iki kızın cesedini gördüm» dedi. Karagümrük'te de onceki gece bir öğrenci, evinin penceresini açarken öldürüldü. Istanbul Haber Servisl Taksim Sarıyer seferını yapmakta olan Beledıye otobusunu kacıran silahlı uc klşı, otobuste bulunan uc öğrencıyı, yolda kendılerını beklemekte olan bir otomobılle Okmeydanı cevesmde bir vee goturmuşler ve kurşuna dızerek ıkısını oldurmuşlerdır Olaydan yaralı olarak kurtulan ücüncü öğrenci, katıllerın kendılerıne daha once oldurdüklerı ıki kızı gosterdıklerıni soylemıştır Soldırganların kımlıklerının saptandığı bıldırılmıştır OLAYIN GELİŞMESI Taksim Sarıyer sefreıni yapmakta olan 34 NF 649 pla kalı Beledıye otobusu, 40 ka dar yolcusuylo blrlıkte Cırağan durağına gelmıştır. Durakta otobüse silahlı üç kişi bınmış. şoförü tehdıt ederek otobüsun yonunu değıştırmışlerdır. Aracı, Hacıosmon'dan Ayazağa'ya yonelten saldırganlor, cıcekcılerı gectıkten sonra otobusu durdurmuşlar ve üc oğrencıyı zorla 34 AY 236 plaka r AP'DE LtDERLİK YARIŞ1 Mustafa EKMEKÇİ'nin yazı dizisi Ozel bir otomobılın çarptığı arkadaşımız Daponts Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nın çalışmalarını ızliyordu. lı otomobile bındırerek kaçi mışlardır. Saldırganlann Şlşll yonune doğru kactıkları saptanmış ve DOlgede oramalara başlanmıştır. Saat 21 sıralonnda. Okmeydanı • Kasımpaşa arasındo kor bir yol uzerınde belırlı oralıklarlo cesetler bulunmuş, koçırılanlardan ITU Inşaat Fakultesı ogrencisı Suat Kocer hastaneye kaldırılırken yolda can vermıştır Ötekı yaralı, Kabataş, Lısesi 2, sınıf oğrencısı Sercan Bılgısoy Gumuşsuyu Hastanesı'ne kaldırılmış, ancak gerekli müdahalenın yapılabılmes! ıcın Çomlıca Askeri Hastanesms goturülmüştür. Babası subay olduğu blldırllen Sercan Bılgısoy. polıse verdlğl llk Ifadede, saldırganlann kendlsinl oldö sanarak bıraktıklarını. katıtleri fotoğraflarından tanıyablleceğ nı soylemış, kendısıne göst« nlen fotoğraflar arasından da ıkıstnı teşhıs ederek katillerın b kışıîer olduğınu soylemıştır 2 KIZ CESEDİ Bılgısoy'un, kendısıyle bırlıkte kacırılan dlğer oğrencılerı ta (Arkası Sa. 9. Sü. 4 d«) Demirel, "Sıkıyönetim hükümet işidir, bu konuda yorum yapmam,, dedi Barış KUDAR AYDIN, (Cumhuriyet Ega Burosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demırel tAsırların meselelerıyl© boguşorok kalkınma mucadelesinl yuruten ul kenın sıkıntılannın basıno b>r de nukumet derdı gelip oturdu « denrstır. Hukümetın 9 ayl.k uv gulamasın: başarısız olorak ri teleyen Demırel konuşTicsını ŞJ tümcelsrle surdurmüştur«Bolücutuâün her turlusunun boylesme yuvalondığı yı(Arkası Sa 9 Su 3 da) Yakında CUMHURİYErte Paris muhabirimiz Kosta Daponte'yi talihsiz bir trafik kazasında yitirdik BANGLADEŞ İLE TURKİYE ORTAK JÜT MERKEZİ KURACAK Haberi 7. Sayfada I STRASBOURG, (Cumhuriyet) Gozetemızın Parıs temsılcısı Kosta Daponte, Strasbourg ta öncekı akşam gecırdığı bir trafık kazasındo ağır yorolanmış ve kaldırıldığı hastanede dun okşam olmüştur Daponte, 44 yaşındaydı Avrupo Konseyi'nın Kıbns la ılgılı çalışmalarını ızlemek üzere Strasbourg'do bulunan arkadaşımız Kosta Daponte'ye öncekl akşam toplantıdan sorra otelme donerken ozel bir otomobıl carpmıştır Caddevt gecerken meydanc gelen fecı kazada arkadaşımız ağır yaralı olarak «Hopftal Civıl Kfiniğı» ne kaldırılmıs burada ozel bakım servısıne alırmıştır. Dokto'lar, Kosta Daponte'nm kafasında catloklar, vucudunun bırcok yemde ve bır ayoğında l'ir'klor olduğunu bıldırmıslerdır Ancak doktorlorın tüm ılgl ve bakımıno rağtnen arkadaşım'n (Arkası Sa 9 Su. 2 del GÖZLEM UĞUR MUMCU Inan'a göre, bugünkü ortamda sıkıyönetim gerekli değil ANKARA (ANKA) Adolet Portısı Genel Boşkan adayı va Bıtlıs Senatoru Komron Inan MHPnın sıkıyonetırr.le ılgılı onensı hakkındak bir soruyu yanıtlarken, Türkıye'nın bügünku ortomında sıkıyoietıme çerek olmad'ğını belırtmış ve «fevkolode yolloro başvurmoyo gerek yoktur» demıştır ANKA muhabırınln sorulannı cevaplandırcn Kâmron Inan bugün(Arfcası Sa 9, Su. 3 de) AP Izmir İl Kongresinden sonra örgütte durum karıştı İZMİR. (Cumhuriyet Ege Burosu) AP İl Kongresıne hıle korışfğı yolundaki ıddıatarın ardındon partı orgutu ıcersındekı korca$o doruk noktasına ulaşmıs II 8aşkanı seçılen Hoyn Yorgoncıoğlunun ısdfa edeceğı söylentiierı vayılmavo baslamıştır Bu codo lı Ba^kanlığını ko2onamayan adayiardan Ha'ıl Unaip ve Kerral Serdaroglu 'le eskı II Haysıyet Kurulu Başkanı Be(Arkası So 9 Su 6'do) Çikmaz Sokaklar... •• eror. bu hofto yıne doruk noktasına ulostı fston1 bul'un ceşitlı yerlenne bombalor atıldı Adona da 1 llerıcı Genclık Dernegi Başkanı öldürüldü. MHP Istanbul II Başkanı ve oğlu do onceki gun durenlenen bır suikast sonucu oldurulduler. Haskoy PTT blnasını basan silahlı kışıler. MHP egılımlı olduğu bıldinltn bır genel deıık deşık ettıler Claylar, burjuvazl proietarya celışkısınln odak nok(Arkası Sa. 9, Su. 7de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog