Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SABAHATTİN ALI OLAYI,, Yazın alanımıza. sıyasal yaşamımıza bir fırfına gıbı gıren unlu yazor SABAHATTİN ALİ, nıcm, nerede ve nasıl öldürüldü' KEMAL BAYRAM, bır donemın gızll kalrnış yönlerını belgeledı.. Kıtapcılardan ısteyınız.. Yenigun Yayınları ANKARA Cumhuriyel 55. Yıl; Sayı: 19464 Kurucusu: YUNUS NADİ 300 Kuruş 4 Ekiltl 1 9 7 8 Çar&amba Istanbui:27409222&3167lzmıül3244 | Tasarının tiimü kabul edılip maddelere geçildiğinde saat 24 olduğu için MecJis'in tatil kararı gereğince oturum sona erdi. CHP'li üyelerin çağrısı ile Senatonun bugün olağanüstü toplanması bekleniyor. Görüşmelerde Yetki Yasası sürekli tartışma konusu oldu. mmıımmımıımıımıımııımıımııııııııııııııımııiımıu Ecevit, sıkıyönetim önerisi için MHP'yi sert bir dille eleştirdi ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Başbakan Bulent Ecevit, MHP Genel Yonetım Kuruiu'nun sıkıyönetim ılân edılmesı ve yetkı ve sorumluluğun orduya verılmesını ısteyen sozlerını yanıtlamış. «Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılıgı her vesile ıle kanıtlanan Turk Silâhlı Kuvvetlerinı, doğruöan ve ya dolaylı kışkırtmalarlo siyasete çekemiyeceklerinl anlayanlar, şimdl bu konuda başka turlu tertıpler lasorlıyor olmalılar. Bu tertıplerı de yurumeyecektır» demıştır Başbakan Ecevit dun Baş bokanlıktan çıkarken bır gazetecı, MHP'nın sıkıyönetim ilân edılmesıni ve yetkı ıle bırlıkte sorumluluğun da ordu'ya verılmesını ıstedığını hatırlatarak. bu konuda ne üuşunöuğunü sormuştur BaşDakan Ecevit, soruyu yarrtlarken ozetle şunları söylemıştır: «Turkiye'de bazı çevreler, bir yandan demokratık hukuk devletinın ıslemesıni ve Iç ba rış saglanmasını engellemek için ellerinden gelenı yapmakta, bir yondon da kendr kıskırttıkları ve olusturmayo colıştıklorı ortamı hayallerındekı rejim değisiklıği ıçin gerekce gibl kullanmaya kalkısmaktadırlor Oyun budur, bu oyuna gelmeyecegız (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) AP'de Liderlık Yarışı Demirel'in son bir yılı İnan Büyük Kongre'de adaylığını koymasa Demirel nclcr verirdi? Oğuz Aygün, Demirel'e «Siz kabul ctmiyorsunuz ama dedi. artık yoruldunuz» Senato, Maden Yasası görüşmesini tamamlayamad Değerli Bir Konuk onglodeş Devlet Boşkanı Ekselans Zlya • Ul Rahman, iki gundur Ankara'da bulunuyor. Dost bir ulkenin en buyuk temsilcisl olarak kendisini saygı ile selamlamayı kaçımlmaz bir görev blldlğimizi bellrtmek Isterlz. Dost dedikse bunu dlplomatlk bir nezaket deyimi olarak kullandığımız sanılmamalıdtr. Gerçl Banglades genc bir devlettir. Yaklaşık 75 milyon nufusu ve 140 bin kilometre kare yüz olçümüyle bağımsızlığına ancak 1971 yılında kovuşmustur. Buna kartın, Bang lodeş halkının Turklere ve Turklya'ye betlediğl yokınlık duyguları daha eskidir. Bangladeş halkı ulke henüz bir İngiliz somurgesl olduğu yıllardon boşloyarok bize korsı daima sıcak bir figi göstermiştir. Geçen yüzyılın Ikincl yarısında ingiltere'ye bağımlı o zomanki Hindiston'ın bir eyaleti olan Bonglodeş, Osmanlı İmparatorluğuna karşı girişilen butun parcalama ve bolme eylemlerınl tepki ile karşılamış, 18771878 Turk Rus savaşından başlayarak, tâ Kurtuluş sovaşımıza kadar her zaman yureğl blzimle carpan bir dostluk örneğl gostermiştir. Bu İtalya savaşında olduğu gibi, Balkan savaşında da boyle olmuştur. Blrinci Cihan Savaşını Izleyen Turk Kurtuluş Savaşı boyunca Bangladeş halkı, başta aydınlar bulunduğu holde, Anadolu'ya, Ataturk'un buyruğu altında çarpışmak uzere gonullu yollamak istemişler. kolayca anlaşılacağı gibi, İngiliz somürge yonetiminin engellemesiyle bu isteklerini gerçekleştirememişlerdir. Ama sömürgecilerin engellemesl Bangladeşlilerl yıldırmamış, aralarında topladıkları yardım parasını Hilöli Ahmer aracılığı ile Ankara'ya ulaştırmışlardır. Kendisi zaten yoksul olan bir sömurge halkının ulusal bağımsızlığı uğruna çarpışan dost Türk halkına uzattığı bu yardım elini biz hiç bir zaman unutmadık, kuşkusuz hiç bir jaman da unutmayacağız. AP îzmir kongresinde seçimlere hile karıştığı one suruldu, 3 aday Genel Merkeze başvuruyor IZMIR, (Cumhurıyet Ege Burosu> AP Izmır 11 Kong rosınj vıtıren uç aday ıle Kongrede Dıvan 11 Başkanlıgı yapan Ercument Uysal. oy sayımındn hıle yapıldısını savlamiilar ve Kongrenın iptah ıçın 500 u aşkın dplege imzasıyla parti Genel Merkezıne başvuracaklarını nçıklamışlardır tl Başkanhgı ıçin adavlıklannı koyan. ancak yıtıren Tacettin Hıçvılmaz. Kemal Serdaroğlu ve Halil ÜnaJp'ın 500 u aşkın delegeyle Kongrenın vınelenmesi ıçm AP Genel Merkezı ne gonderdıklerı başvuru mektubunda. 'Izmır U Kongresı nde belh bır hızıp tarafından tuzulı ve yonetmelık hukum leri kasıtlı olarak ıhldl edılmış. Kongre delegelennın ırudelerı dışında sonuçlar çı kanlmıştır denmıştır (Arkası Sa 9. Su 4 de) B ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurıyet Senotosu'nda dun Madenlerin Devlet Elıyle Işletılmesıni ongoren yasa tasarısının goruşulmesı tomamlanmıştır. Tasarının tumü kabul edılip, maddelere geçıldıgınde Başkan Fevzı Hakkı Esotoğlu saotın 24'e geldığını bıldırmış ve Mıllet Meclısı'nın aldığı tatıl kararı uyannca o turumu kapatmıştır Bunun üzerıne CHP Grubu Cumhurıyet Senatosu Başkanlığı'na bır önerge vererek Senoto'yu bugun saat 15 de olağanüstü top lantıya cağırmıştır Cumhurıyet Senatosu'nun bugün saat 15' de CHP'li üyelerin cağrısı ıle olağanüstü toplanarak, Maden Yasası'nı goruşmeye devam edeceğı bildırılmektedır. Maden yasa tasarısının goruşulmesınden once gundem dışı soz alan AP'lı Osman Salıhoglu, yetkı yaso tasorısının yasalaşmasına ılışkın basında ve kamuoyunda tepkılen dl le getırmış «Senato'nun şaıbe altında bırakıldığını» one surerek, «Bunun hesabını yargı organlarına bırakıyoruz Ama (Arkası Sa. 9, Su. 1 de I = | r Mustafa EKMEKÇİ'nin yazı dizisi yakında Cumhuriyet'te | = | ıiıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııiM'iııııır İsviçre, . CHP'nin ve bazı Tekel yetkililerinin rüşvet aldıkları ile ilgili belgenin sahte olduğunu resmert açıkladı Selim YALÇINER Tekel Genel Müdurlüğu vetkilılerınden bozılarının. kısaca «Mr. M.» bicimınde anılan bır kışınin ve Cumhurıyet HaİK Par tısının, Tekel Genel M'JduMüğunun bazı olımları nedenr/le (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) Bakanlar ortak savunma Kurulu bugün ortak savunma tesisleri konusunu Ermeni Kurtuluş Ordusu adlı bir gizli örgüt IstanbuFdaki patlamalarm sorumluluğuııu üstlendi ERMENI KURTULUŞ ORDUSU İMZASIYLA BEYRUT'TA BILD1RI YAYIMLANDI ISTANBUL DA DA GAZETELERE TELEFON EDEN BILINMEYEN KISILER ORGUTUN ADıNI BILDIKDI PATLAMALARDAN SONRA YAPILAN İNCELEMEDE BOMBALARIN AMERıKAN MALZEMESIYLE YAPILDIĞI VE TAHRIP GUCUNUN COK YUKSEK OLDUĞU BILDIRİLDI POLIS DüN, SULTANAHMET SIRKECI CEVRESINDE COĞUNLUĞUNU HIPPILERIN KALDIĞI OTELLERIN OLUŞTURDUĞU BOLGEDE GENIŞ ARAMA YAPTI. istanbul'do Sıkred'dekr arabalı vapur bekleme salonu ıle Sultanahmet meydanında önoeki gün meydana gelen ve bir kışının olümü. 12 kışmın de yaralanmasına neden olan patlama olaylarının sorumitıluklarını, Ermeni Kurtuluş Ordusu odlı yasa dışı bır örgüt üstlenmiştir. Istanbul'da dun bozı gozetel»re telefon eden kımllği bıhnmeyen kışiler patloma oioylarını kendılerının düzenledı'<lerını ve orgutlerının cErmenl Kurtuluş Ordusu* ısmınl taşıdığını bıldırmışlerdır. BEYRUTDAKİ ACIKtAMA Bu arada. Beyrut çıkışlı haberlere gore. orgut. Beyrutta yayınladığı bıldırıde de pazar gunü Kobataş vopur Iske'esi, Sultanahmet meydanı lAyasofyo camiı onu) ve öteki bazı yer İprde meydana qelen Dotlamola rın. kendılerınce yerleştınlen bombaların sonucu olduğunu iddıa etmış. patlamalor sonıında 85 kışınin öldüğünu ya da varalandığını öne sürmüştur. Aynı bıldırıde Ermeni Örqütu. Turkiyede yaşayan Ermen lere karşı mısıllemede bulun'jlması halınde. daha şıddetn eylemlerle buna karşılık vereceklprınl de ıddıalarına eklemekted.r. Bılındığı gıbı bır süre once ds, Karakoy köprüsune patlayı cı modde konulması ola/ını do telefonla haber vererek bır Ermeni örgütü üstlenmiştir. iston bul polıs yetkılılerl, daha once tekrorlanan toplumu hertef alcn eylemleri de Ermeni örgütlerının üstlendığını belırterek. so(Arkası Sa. 9, Su. 1 de IstanbuTda MHP İl Başkanı, oğlu ve 3 kişi, Denizli ile Bursa'da da 2 öğrenci öldürüldüler MHP İL BAŞKANI RECEP HAŞATLI VE OĞLU TASITLARINI PARK EDERKEN YAYLIM ATEŞİNE TUTULOU POLİS ALARMA GECİRİLDİ. HALICIOĞLU PTT BİNASINI BASAN MASKELİ DÖRT KİŞİ, MHP'Lİ MEMUR HUSNU TEPE'Yİ VURDUKTAN SONRA KACTILAR. HASKOY'OE BİR KIŞİNIN MHP BEYOĞLU GENCLİK KOLU BASKANINA AÇTIĞI ATEŞ SIRASINDA EVINDE OTURAN BİR İŞCİ ÖLDU. CEVİZLI SİGARA FABRİKASI'NDA CALISAN UYESİ İSCİ MUAMMER KARAN, PENDİKTE LAN ATEŞ SONUCU OLOÜRÜLDU. DISK AÇI Demırel: ; Sol yokken Türkıye rahatti.. Sarış KUDAR DENİZLİ AP Genel Boşkonı Suleymon Demırel. ıl kongresı icın geldığı Denızll Tavas ve Acıpayam ılcelermde yaptığı konuşmada, «Duzen kurmak, vatandaşın işi haline gelirse yıkacağız diyenle koruyacoğız diyen catışır. Bu kan dokulmesl demektir» demıştır. Oenızlı ıl kongresınde de konusan Demırel, hukumetm 9 a/da yaptıklarının bundan son(Arkası Sa. 9, Su. 6'da) görüsecek ANKARA, (ANKA) Bakanlar Kurulu bugun topianorok, Turkiye ıle ABD arasındakı «Ortak savunma tesislerlmın gecıcı sureyle yenıden açılması konusunda Milll Güvenlık Kurulunda alınan tavsıye Kararını görüşecektır. Bakanlar Kurulunun bugünkü toptantısında, ABD'den dönen Maliye Bakanı Zryo Muezzinoğlu'nun da yer alacağı, bu nedenle. memur maaş gostergelerınde yapılacak değ.şıkl.k konusunun da gündeme gslebıleceği belirtılmektedir. Avrupa insan Hakları Komisyonu, Rum başvurusunu 11 ekimde ele alacak Kosta DAPONTE STRASBURG Hafto başında Strasburgda toplanan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs Rum Yonetımının Ada'dakı durumla ılgıli uçuncü şıkâyet başvurusu konusunda dün gundem calışması yaptıktan sonra, sorunu 11 ekimde ele alarak cgerekceli karar» calışmc(ArKası Sa. 9, Su. 1 de Haberi ö.sayfada BANGLADEŞ HEYETİ İLE RESMI GÖRÜŞMELER BAŞLADI GÖZLEM ANKARA Cumhurbaşkanı Vekılı Sırrı Atalay başkanlığındakl Turk heyetı Ile Bangladeş Devlet Boşkanı Zıya • Ul Rahman başkanlığındakl Bangladeş heyetı arasındakı resmı gorüşmeler dun Ankara'da Baş bakanlık'ta başlamışttr. Göruşmelenn dun sabahkl ilk bolumunde, Türkıye ıle Bang ladeş arasındakı ekonomık, tıcarî ve teknık alandakı ışbırlığının gelıştırılmesı konuları ele alınmış, bu amaçla ıkı ulke arasında somut proıeler hazırlanması ve ılışkılerın gelıştırılmesı amocıvlo alınacak onlemler konusunda ılke karanna vanlmıştır Goruşmede Turkiye ıle Bangladeş arasındakı korşılıklı tıcaretın dengelı bır şekılde gelıştırılmesı ısteğı de dıle getirilmış, bu arada ikı ülke orasında genış kapsamlı bır kul tur anlaşması ımzalanması ka(Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Bağımsızlığına kavuştuktan sonra, gunümüzde de Bangladeş'in Turkiye Cumhurıyetine karşı Içtenlikle uyguladığı dostluk ilişkilerl sürmektedir. Bangladeş Ucüncü Dunyanın bir uyesidir. Uluslararası top'.ontılorda haklı davalarımızı desteklediğini biz her zaman kıvanç duyarak izlemekteyiz. Örneğin, Kıb rıs konusunda olsun, Ege Kıla Sahanlığı konusunda ve Deniz Hukuku Konferansı'nda olsun, Bangladeş haklı Turk tezini savunan ulkeier arasında, onların on sa'ındo yer almıştır. 1947'de Pakistan'ın bir eyaleti oiarak Doğu Bengal adiyle yaşamını surduren şimdikl Bangladeş, 1971 yılında coktan hakettlğı bağımsızlığına kavuşmuştur. Aramızda binlerce kilometre tuton bir uzaklık bulunduğu halde, bu iyi yurekli, yağız halkı biz de kendimize çok yak;n bulmaktoyız. Devlet Başkanı Ziya • Ül Rahman'a ve kendlsine eşlık eden çalışma arkadaşlarına hoş geldinız der, Turk Bang lades dostluaunun fkl ülke Çetin'in Moskova gezisi Sovyetlerce 2. kez ertelendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetm'hı Sovyetler Birlıgı'no bugun yapması prog ramlanmış olan gezisi, Sovyetler Bırligi tarafındon ikınci kez ertelenmiştir. Başbakan Yarduncısı Hık met Çetin, Başbakan Bülent Ecevıt'in haziran ayında Sovyetler Birüğı'ne yapüğı gezi sırasmda Moskova'ya çağırümıştır. «Pro;e karşıh(Arkası Sa. 9, Sü. 4de) Ökçün BM'de: Toplumlararası görüşmeleri geciktirmek için mazeret kalmadı NEW YCRK Dışışlerı Bakanı Günduz Okçun. dun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun co zumlenecek olgunluğa erıştığını belırterek, «Tarafları ayıran nedenler ne olursa olsun toplumlararası goruşmeleri gecık tirmek lcin artık hiçbir mazeret kalmamıştır» dem.ştır. Okcun, konuşmasında Ortadoğu konusuna değınırken de, sorunun cozumünde isroıl'ın 1967'den sonra ışgal ettıği A(Arkası Sa. 9. Sü. 6'da) Davetiye UĞUR MUMCU MHP Genel Idare Kurulu, yaptığı son toplantıda sıkıyönetim ilanını istiyor. Bununla da yetlnmıyor. «Hukumet değlşsinı diyor. Bu kadorla kalsa, soyleyecek bir sozümuz olmaz. MHP blldik bilell. hükümet değişikliğl Ile sıkıyönetim Ister. Son toplantıda bu istek yinelenmiştir. MHP, son Genel Idare Kurulu kararıyla, oçıkca, Silâhlı Kuvvetlerfn «Idareye el koymasınu istemektedir. Kararda aynen şu sözler yeralmaktadır: Onun lcin devlet varlığım, demokratik re|lmi ve vaton bütünlüğünu tehdit eden tehllkelere karşı, Anayasadokl esaslara uygun ofarak sıkıyönetim llan edilmeli ve selahiyetiyle birlikte sorumluluk da ordumuza devredilmelldir» Anayasamız. 124'üncu maddeslyle, sıkıyönetimin bağlı bulunacağı hukuksal sınırlamaları belirlemiştir: Sıkıyönetim, «Hukümet» tarafından «ilan» olunur, bu karar, Turkiye Büyuk Millet Meclisl torafından ononır. Sıkıvönetlmin uzatılmacı. vlne TBMM kararına baâlıdır. 275 SAYILI GREV YASASI DEĞİŞİYOR, REFERANDUM UYGULAMASI ^^ • « : 9 . s. ~ Avusturya elçisinin eşi ve kızının katili, idam isteğiyle yargılanacak FETHtYE, (Cumhurıyet) Avusturya Buyukel;ısı'nın eşı Veremir ıle kizı And reas'ı ölduren katıl berber Şener Yığıt. Izmır den getı rüdıgı Fethıye do tutuklan NİKARAGUA: 45 YILLIK BİR DİKTATÖRLÜĞÖN ÖYKÜSÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog