Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

MZIIUUM Cumhunyet 55. Yıl; Sayı: Karaeusn: YÜNTJS NADİ 300 Kuruş 31 Ekim 1978 Sah MnHpm Fgttim Fm Be>ıkt^, lstanbul ölZ777bl b()7 r Yazı Devriminin 50Yılı CUMHURİYET'İN İLÂNINI İZLEYEN ATIUMLARIN EN ÖNEMLİLERİNDEN BJRİ OLAN YAZI DEVRİMİ İLE İLGİLİ BELGE, BİLGİ VE ARAŞTIRMALAR Y A Z ISI Z 'okat'ta bir kahve arandı, 3 gençöldü "rabzon'da bır )ğrenci bıçaklanarak )ldürüldü Bır otomobılde silah, mermi ve patlayıcı maddelerle yakalanan MHP Iskibp İlçesi 2. Baskam ve dört arkadaşı tutuklandı. | Adana'da sağcı bir gence ateş açanlar, yanındaki şoförün ölümüne yolaçtı. Cumhuriyet Senatosu'nun dün yapılan olağanüstü toplantısında Kontenjan Grubu önerisinin 7 kasımda görüşülüp tartışılması oybirliği ile kabul edildi. Kontenjan Grubu Başkanı Baykara, konuyu Senato'ya getirme gerekçesini açıkladı. Haberi 5. sayfada 'ürkîş'ten bir grup )emırelfi zıyaret rtti; DÎSK, işbırliği :onusunu inceliyor ANKARA (ANKA) TURK İŞ Yonetım Kurulu'nun bazı üyelerının AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ı ziyaret ettıklert öğrenilmiştır. TURK İŞ Vonetim Kurulunun geçtığımız hafta sonundo tamamlanan toplantısından sonra. cumo gü nü gercekleşen bu zıyarete Türk Iş Genel Boşkanı Halıl Tttııc'un korşı cıktığı bıldırılmıştlr. Halıl Tunç'un öncelık>e CumhurtjaaKonı ve Başbakan'a gıdılerek. Yonetım Kurulu'nco benımsenen ceşıtlı eorunlorla ılgılı raporların sunulmasını ıstedıği. bu nedenle zıyarete katılmadığı ıfade edılmıştır. (Arkası Sa. 9. Sü 7de) Şiddet : olayları Senato'da ele alınıyor CUMHURİYET'İN PARASIZ ÖZEL EKlNt YARIN DAĞITICINIZDAN İSTEYİNİZ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhuriyet Senotosu'nun ola ğanustu yapılan dünku toplantısında, «şiddet olayları» ko nusunda genel goruşme ocılması oybırhğı ıle benımsenmış, 7 kasım perşembe günu konunun goruşulup tartışılması kararlaştırıfmıştır Kontenıon Grubunun ıstemı uzerıne «şiddet olaylarının tartışılması» konusunun gundeme alımp alınmaması ıle ılgılı olgrak, Senato Başkanı Sırrı Atalay, once Kontenıan Grubu Baş kanı Zeyyat Baykaro'yo soz vermış, Zeyyat BayKflra yaptığı kısa konuşmoda «Vatanın ve mılletın butunluğune ozgurlukçu demokratık reıımimize yoneltılmış olan anarşık olaylar, hızlı ve endişe verıcı bır tırmaniTKi dönemine glrmlstlrı demış. konuşmasını şoyle surdgrmuştur «Kaynaklartnı asırı sag ve sol ıdeolo|ilerden, mezhep ve etnik ayrılık kışkırtmalanndan alan şiddet eylemlerı, alamnı gıderek genışleterek, gunluk olaylor blcımınde surup gitmektedır. Mal ve can guvensizlığınden ve asayişsizlikten kaynaklanan kaygılar, vatondoşlorımızın otekl butun endişe ve sıkıntılarmın üstune ve oteslne geçmıştır. Her yerde nereye goturulmek istendiğimız konuşulmakta, konunun partller ustu bir anlayış ile ele alınması gerektiğıne ışaret edılmektedir. Bu hollyle ulkemiz Cumhuriyet tarihlmizln en cıddi bunalımına suruklenme görünumundedlr. Buna karsılık, hukumetlerin yaMİarı tam olorak uyguloyarok lc güvenlıgi sağlamak, anarşik olaylara hakım olmak fçin harcadıkları cabaları, beklenen olumlu sonuclan verememlştır. Bu durum, anayasal duzenimizin ve millı butunluğumuzun korunmosı icin şiddet yaratan kaynok(Arkası Sa. 9, Su. 1 d«) fAĞIŞLAR BÜYÜK ZARARA NEDEN OLDU Yaz döneminin 5 ay süren kuraklığından sonra yağışlar faydah olurken, bazı bölge lerde kaldırılamayan üründe tahribat yaptı. Keşan'da donarak boğulup ölen çocuklann sayısı 4'e yükseldi ımhurıyet Haber Merkezi ıak halındekı yağışların bölgesınde etkısının azalve hava sıcaklıklannda ız da olsa lyıleşme bek'enbıldırılmıştır Özellıkle ongunku yağışın bazı bolge» m.lyonlarca iıralık haso yolactığı. kaldırılomayan lerde buyuk tahribat yapbildınlmıştır. ız donemının 5 ayı bulon klığından sonro metreka154 kılogramı bulan yoğcıftcıler ıcın sevındınci ış. ancak taşkın sular basrlerde ekıme hazırlanan larda etkılı oimuştur. Bu arada toprak altında saklanan buğday ve aycıceğı jrunü de yağmurdan etkılenmıştır Ikı gun süren yağışlardan Ege'dekı uretıcının guc durumda ka'dığı bıldır'lmıstır Cukurova'do da koldırılmayan celtık urunu ıle pamuk ve narencıye urununun yağmurdan buyuk oi cude etk''enmesı uretıcıyı zoro ra sokmuştiir Trakya'do Yıldız dağ'anna /oğun. kar duşmuş Dem.rko/' de kar kalınlığı 10 Sontımı bulmustur Tekırdağ'ın Naıp ovasındakı tuğla fabrıkalarında se! sularından zararın buyük oldu(Arkosı Sa. 9, Sü. 6 da) CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET MECLİSİ YENİ YASAMA YILINA YARIN BASLIYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Yenı yasama yılı yann başlayccaktır. Bu nedenle portılenn Meclıs ve Senato grup yonetıcılen ıcın yenıden secım yapılacoktır Danısma Kurulu da, dun tüm sıyası partı temsılcılerının katıldığı toplantıda yenı yasama yılının daha venmlı ve uyumlu calışma ıcmde gecmesı ıcın neler yapılabılece ğın1 goruşmuştur CHP VE AP'DE GRUP YONETİCİLERİ YARIN SEÇİLİYOR CHP ve AP'de grup yonet'cılerı ıçın seçımlerın yann yapılocağı belırtılmıştır. CHP Meclıs Grup Başkan Vekıllıklerl Icın. Altan Öymen ıle Hayrettın Uysal'ın aday gostenlecekleri so/lenmektedır. CHP'nın Senato Grup Başkan Vekıllıklerı Icın Ise, Erdoğan Bakkalbaşı ile Hoson F«hml Guneş'ın karşısına Fıkret Gundoğan ıle Hüseyln Atmaca'nın cıkocakları, ancak şımdi yone(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Türkeş: 4Bize Bır suredır Marmara bolgesını etkısı altında bulunduron yagışiı nova suruyor Fakat Istanbullular daha yozın bittiğine inanmak is>temıyor ve eski alışkanlıklannı surduruyorlar. Dun de oldukça yağmurlu ve fırtınalı geçen hava balıfc meraklılarını önleyemedi. Boğaziçinde, kopru ustunde ve sahil yolunda balık tutanlar vardı. Ancak bu işi şemsiyeler altında yopoblliyorlardı. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) auf Denktaş: Rumlar ikili görüşmede daha da ecikirse, karşılarında bizi bulamazlar KOŞE (Izzet Rızo YALIN ^or) Cumhurıyet'ın 55. umu nedenıyle Turkıye elcılığı Maslahatguzarı Buyukelçı Candemır Önhon'un Gırne'de verdığı kokteyle. ılk kez. yabancı elçllenn yanısıro Bırleşmış Milletler Barış Gücü yetkılılerl de kotılmışlardır. Kok teylde hazır bulunan KTFD Baş kanı Rauf Denktaş, gazetemıze verdığı özel demecte «Rumların BM Genel Kurulundan sonra Kıbrıs sorununu Guvenlik Konseyi ne goturmeyı, yenl bir karar çıkarmayı deneyeceklerı kesindır. Ama bunun sonrosındo uzun bir sure ıcınde ıkıli goruşmeier masasına oturacakları da kesindır. Ancak. geçıreceklerj bu uzun süre nedeniyle bızi belki de o masada bulamoyccaklardır. Başka yerde bulacaklardır» demıştır Dome otelındekı 55 yı1 kokteylıne. 1974 Barış Harekâtından berı ıik kez yabancı ülke eıcılerınden başka BM Genel Sekreten'nln Kıbrıs Özel Temsılclsı Gallndo Pohl BM Sıyosol Basdonışmanı PeTiy Gorge BM Pinş Gucü Başkomutonı Qumn ve Barış Gucüne asker veran ülkelerın kontenıan komutniarının eşlerıyie bırlıkte kat mosı dıp'omatık cevrelerde cok anlomlı karşılanmıştır. (Arkası Sa. 9 Sü. 3 de) açıkça katil derlerse ağızlarını yırtarım,, Yağmur ATSIZ BONN MHP Genel Başkanı Alpaslan Turkeş'ın Dortmund'dakı 29 ekım toplantısına, Federal Almanya, Belcıka. Hollando, Luksemburg ve Fran sa dan gelen 10 bın kadar ulkucu katılmış, bu arada demokratık kuruluşlann aynı zamanda duzenledıklen protesto yuruyuşune karşın bır olay çı< mamıştır. Turkeş'ın toplantısında «Kotil Ecevit», «Turan'ın onculerl hoş geldiniz». «Rehberimlz Kuran, Hedefimiz Turan» sloganlan otılmıştır MHP Genel Baş kanı konuşmasında Ecevit Hu kumetıni eleştırmış, «Eğer bize acıkca katıl demeye curet etseler, ağızlarını yırtacağımı bilirler» ıfadesını kullanmıştır. Turkeş aynca «Hedefe ulaşmanın artık cok kolaylaştığını» ıler surmuştur (Arkosı Sa. 9 Sü. 7 d»> GÖZLEM UOUR MUMCU M K Çekişme ... 0 DÜKKÂN, lECİDİYEKÖY'DE İKİ AZ TANKERİ YANDI Mecıdıyeköy'de dün akşam ıkı gaz ıkerl yanmış. bır evın catı katı do 3ar gornöştür Olay cevrede büyuk mk yaratmış Iki tankerden cıkan îvler cevreye yayılmadan Itfalye toındon bastırıirrıştır. Tohtakale Uzunrşı'da da sabaho karşı 30 kadar dukn vanmıs, 10 mılyon lıra hasar mey KARAASLAN: 50 MİLYON LİRALIK DOĞAL ÂFET ÖDENEGİNİ 2 MJLYAR 350 MİLYONA ÇIKARDIK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Imar ve Iskan Bakanı Ahmet Karaaslan. dun duzenlediğl basır» toplantısında AP Gerel Başkan Suleyman Demırel'.n Van Ağrı ve Muş, Varto depremlerıyle ılgılı basın top'antısındokı konuşmasını yanıtloyorak «2 MC donemınde hozırlonan 1978 moli yılı bütce konunu tasarı (Arkası Sa 9. Su 5 de) ugunlerde Danıştayda ilginc bir dava süruyor. Davanın ılgınçliği şurada Oavacı. Sayıştay Başkanı, davah: Millet Meclısi Başkanlıgı! Oavocı Sayıştoy Başkanı, davalı Millet Meclisi Başkanının, aylıklorını odemedığini ıleri surerek. bu işlemin ıptolini istiyor Ve, Danıştay koridorunda, ikl büyuk kurum, Millet Mectisi Başkanhğı ile Sayıştay Başkanlıgı karşı karşıyo geliyor. Sayıştay Yosasına gore, Sayıştay Boşkanları TBMM Butce Karma Komlsyonu tarafından secilır. Kormo Komisyonco yapılan secim, ayrı ayn, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclısi Genel Kurullarmca onaylanır Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurullarındon birı, bu secım Işlemini, secım torıhinden boşlayarak iki ay icinde onaylamazsa, secım kesinteşir. (Arkası Sa. 9 Su. 7 de) Kırşehir'de sağa • sola küfür eden içkili polis, cadde ortasında dövülerek öldürüldü KIRŞEHİR, (Cumhuriyet) Kırşehır Emnıyet Müdurluğunde gorevll polıs Memuru Huseyın Kapor. oldığı fazlo alkolün etklsı ile cadde ortasında saga sola gauz kufür etmesı sonucu bır grup toratından dovülerek Oıdurulmuştur Dovulerek oldurülen Huseyın Kapar hakkmda şehırde bır cok kadını rahatsız etmekten (Arkası Sa 9, Sü. 6 da) no geimıştır. Haberi 5. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog