Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

N. Sin&noğlu MEMURUN REHBERI (YASALAR YÖNETMELİKLER TÜZÜKLERDîLEKÇE ÖRNEKLERİ) Fiyata : 100.00 TL. ADLİYECİNIN REHBERI Fijratı : 25.00 TL. DORUK YAYIMEVÎ Zafer Çar?ı*ı No: 16 Ankara 55. YıJ; Sayı: 19490 Cumhuriye( Kurucusu; STJNTJS NADİ 300 Kımış 30 Ekim 1978 Pazartesi feD^bul b!27 b07 Cumhuriyetimizin 55. yılmı kutladık Istanbul Vatan Caddesi'ndeki törenler şiddetli yağış nedeniyle iptal edildi. Ankara'da da yine hava koşulfarı nedeniyle paraşütçülerin gösteri atfayışı yapılamadı. Anıt Kabir'deki törene Başbakan, bazı siyasal parti liderleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Baskanları ile Genelkurmay Başkanj Kenan Evren katıldı. MSP Genel Başkanı Erbakan'ı Anıt Kabir'de Genel Sekrerer Oğuzhan Asiltürk, MHP Genei Başkanı Alparslan Türkes'i de yardımcısı Sadi Somuncuoğlu temsil etti. Haberi 5. sayfada r YAZI DEVRİMİNİN 50 YILI helgeler YAZI DEVPİMİNİN ANLKM CUMHURİYET YÖNETİMİNİN ÜLKEMİZE GETİRDİGI ÇAĞDAŞ UYGULAMANIN ÖYKÜSÜ Zonguldak'ta 2 kişi, arkadaşlannı yakalamak isteyen polislerden sını oldurdu, İstanbul, Sivas ve Bursa'da da 3 kisi öldürüldü Cumrturiyet Haber Merkezl Zonguldak'ın mlj bucoğmda ıkı polıs memuru öJdürulmuş bır kışı C& ağır yaralanmıştır, Zongufdak Valısı Nevzot Ayan olayın Modenc/ler lokolınde silah aroma$ı yap'lırken meydano g.eidığlnı ve polıs memuriannın sılohlı ık< k.şı tarafından yo/lım ateşıne tutularoleolduıülduklerını soylemıştır. Istanbuı Sıvos ve Burso'do meydano gelen olovlordo ıse 3 kışi hayatını yıtirmıştır Molotya'do bır sure once yarclanan bır yurttaş oa (Arfcou So. 9, Su. 4 *•) kuruluşları CIA destekliyor,, ANKARA. (ANKA) Tedhjş olaylanna karşı goruşlerıni açıklayan MSP Gene) Başkan Yardımcısı Şevket Kazan *Sagdakı örgutlenn arkasındakı ıllegal kuruluşlann CIA tarafından desteklendıgınısavuntnusfur Ş«vket Kazan haftalık Yankı (Arkası So. 9, Sü S de) yasadışı MSP Genel Başkan Yardımcısı: 5>ag orgutler arkasındaki Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in 55. yıfdönümü »çin yaymladığı mesajda siyasal partilerî asgari müsterekferde buluşmaya çağırdj. Korutürk, «değişen sosyal ve siyasal şartlar karşısında kanunlarımızın yetersiz kaldığı da düsünülebilir» dedi. planlara ' karşı birlik istedi Cumhurbaşkanı Fahrf Ko ruturk CumhunyeUD kuruluşunun 55. yıldönumu dolayısiyle bır mesaj yayınJamıştır Cumhurbaşkanı Korutürk mesaıında. anarşık olaylarrn yalmzca bır grup £özu donmuş. ınsanhk duy Kusundan yoksun kımse'enn şuursuzca gınştıklerı ev Ipmlerden ıbaret olmadıgmı belırterek. »Terörıst tylemler uzun yıllardır sınsı bir $eküde sürdurülen çahfmalann planh bır şekılde uygutanmast ıle sıkı sıkıya baglantılıdır* demiştir. Korutürk dev leti bölme>e ve demokratık reıımi yok Ptmey8 vönelık davranışîar karşısında sıyası parülerın süratle çözum aramalannı, venmsi7 çekişmelen bır yana bırakmalannı ıstamıj ve •asgari müştere)der«de bulıışmaya çagırnuştır. Degjşen sosyal ve siyasal şartlann karşısında kanunîann devletın bütunlugunü kormnada yetersiz kaldığının duşunulebıieceğınj de soyleyen Cumhurbaşkanı Korutürk. bu konuda . da şöy]e demiştır•Bu takdırdt kaynağını Korutürk sinsi Çarşamba günü CUMHURİYET'İN parasız özel ekini dağıtıcımzdan isteyiniz. Turk mılletmın ıradesinden alan TBMM'mıun hür demokratıh renmı ve devletınuzm butünluğunü korumak ıçm gerekli yasal önleml*nn anayasnl sınırlar içmde ahnacafft ortamı tağlamada tereddut etmemesı ge rektr» Haberi 5. sayfada ŞİDDETLİ YAGIŞ BUGÜN DE SÜRECEK Cumhuriyel Hober Merkezi Ikı gundur arolıksız suren yağışlar Istanbul'da yoşamı fel ce uğrotrken, Keşaa'da kotu hovo koş,ul!an yuzunden 3 cocuğun donorok oldüğu bıldırılmıştr MeteorolOı' Mudurlüğj vetkıl'lerı y'oğışlorın bugun de tevam edeceğ nı söylemışlerISTANBULDA Aralıksız yogış nedenı/!e dün Kent :cınde tatıl gunü o'masıno karşm ulaşım buyuk olcude oksamıstır Tıkanon mazgal lor yollarda golcukler oluşmosı no yo/ acmıştır Oze"'kie kentın ono caddelen ve boğiantı yoilonndo mevdana gelen su bınkınt'leri oracların orızalonmosıno vol ocarken. yaya ulaşımını do olonaksız kılmıştır. Kentın bırcok yennde homo^orın ucret korşıiığt ya.aian ik( (Arkost Sa. 9 Su. 7 de) ISTANBUL'DA MAZGALLARIN TIKANMASI YUZUNDEN ANA YOLLARf SU BIRIKINTILERI KAPLADÎ ALÇAK SEJITLERI SU BASTI KOTU HAVA KOŞULLARI YUZUNDEN KEŞANDA 3 ÇOCUK DONARAK OLDU Ecevit: İMF toplumsal ve siyasal sorunları da dikkate almalı «GUCLUKLERI ARTTIRICI BIR TAK/M RECETELEROE ISRAR ETMEMEK GEREKTIGINI» BILDIREN BAŞBAKAN <NE BU KIŞ NE DE HERHANGI BİR BAHAR KOMUNİ2MIN DE FAŞI2MIN DE GELECEĞINI SANMIYORUM » DEDİ.. MecJis ve Senato'nun bugün olağaniistü toplanması bekJenıjor ANKARA, (ANKA) Cumhurıyet Senotosu ıle Mıllet Mec lısı Genel Kurullarının bugun olağanustu toplanmosı beklennıektedır Bılındıgı gıbı, Cumdunyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca secılen uyeier tarofından şıddet eylemlerını goruşmek uzere olağanustu toplantıya coğ nlması ıstenmıştı Cumhurıyet Senatosu Başkanı Sırr; Atalay, bu ıstek doğrultusundo Cumhurıyet Senatosunu 30 ekım gu nu toplontıya coğırmıştı. Mıllet Meclısı Boşkanljğı da. Anayasanın 83 maddesı gereğınce. (Arkası Sa. 9, Su. 6 do) Haberi 4. sayfada Oun sulor altında kalan Islanbul caddelerınden bır gorunum Lockheed olayına adı karışan işadamı DuraFın yurt dışına gittiği bildiriliyor ANKARA (ANKA) Lockheed ruşvet skanaalına odı konşon Nezıh Dural'm yurt dışına gıttıği oğrenılmıştir Dural Lockheed fırmasınco Imol edılen sovas uçaklarının Turkıye'ye sotışındon soğ'odığı komısyonu yasat süre Içınde getırmedıği icm Turk Parosını Koruma Yosası'no oykırı dovranıştan sanık olorok halen yorgılonmoktodır. Ourol önce mahkemece tutuklonmış, b^r aro hasta olduğu gerekcesıyle hostoneye yotınlmış ve ozel muamele gördügu Iddıa edılm/ştı Oarto sonra mahkeme Durol'ı tohlıye etmış, ancok yar gıionmasıno tutuksuz olorok de vacn edı/miştı. Gelecek ayın ıl< günlennd© Dural'ın katılması aereken bır duruşmo yopılocoğı oğrenıfmlştır. ÇIKIŞ İZNİ VAR Ml? Nezıh Dural ıle ilışkısi olon kışıler, kendısınırt yurt dışına gıttığını doğrulomışlar, «Ancak bu normal bır iş seyahotıdir. Yurt dışına çıkması yasağı tahlıyesınden sonro mahkemece kaldırılmıştı. O zamandan bu yano dortbeş defo yurt dışına çıktı» demıslerdır. Dural ın isvıcre ye gıttığı soy lentılennı yalanloyan ve Japonya'yo gıtfğını bıldıren yokınları, kendısımn bazı buyuk Jopon fırmolonnm temsılcısı olduğunu, ıhracot ve ıtholat ışlen nedeniyle yurt dışına gıdıp gelmesınm normal sayılması gerektığını belırtrriişlerdır A\m kışıler Dural ın «Bugurt yarın Ankaro'ya dorsmesmin bekiendığiniı ekiernışlerdır. YENİ BELGELER Son gLnlerde başkontte, Lookheed rüşvet olayı konusunda nuKumete yeni bllgl vs belgeler uiaştığı yolunda soylentıler doloşmoktodır. Gecen hafto ortostndo Milll Sovunmo ve Adaie! Sakanlorıyta Boşbokan Yoraımcısı Foruk Sükan'm yaptıklan bır toplontıdo, Lockheed kor;usunun ele alındığı öğ renıimiştır. Boşbakon Yordımcı(Arkosı So. 9, Sü. 8 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Kutlarken,.. Türkiye'nin ekonomik soruniarı OECD'de yarın ele alınıyor ATHENA DAPONTE PARIS, (Cumhurıyet) OECD nın yarın Pons te yapılacok «durum degerlendırmesı» toplantısına dıger uye ulkelerle bırlıkte Turkıyeden de bır heyet katılocaktır. Toplantı, tum uye ulkelerdeki ekonomik durumlarm genel o>arok değerlendınlmesi amacmo yonelıktır OECD Genel Sekreterlığının her uye ulkeye ılışk/n geleneksel raporları do bu toplontıdon sonra hazırlanacak tır. Toplantıyo katılacak Türk heyet! burodo dığer uye ulke aelegasyon'anno Turkıye nın ekonomık sorunlarındo dış etkenfenn rolunö ve buno korşılık hang) aianiarda yardımcı olunobıleceğıni ysnıden duyur mo olanoğı bulccaktır Su arada. topiantı on or tomı değerlenctırr ı bozı Ingilız kaynaklon Turkıve'nın OECD nın dafio öncekı roporundo bıldınldıg/ yonde, yabon cı sermoye konusundo doho esnek dovronmoyı Kobul ettığml öne surmekted<r v. AP'li muhalif Yıldırım, Kâmran İnan'ı suçladı ANKARA (ANKA) AP Er« zurum mılletvekılı ve eskı Genel Başkan Yordımcısı Ismaıl Hakkı Yıldınm, AP'nın 9'uncu Buyuk Kongresl ve bu aroda ıptal edılen n kongrelen ıle ı gılı soruları cevaplandırırken Genel Merkezın tuzuk uygulamalarındokj tutumunu eleştırmıştır Yıldırım hoftolık YANKI derqısme verdığı demeçte bu konuda özetle şunlorı soylemıştır. (Arkosı Sa. 9, Sü. 1 da) Türk îş'in Yanıtı FAŞIST terors korsı demokratlk duzenin korunmosında DİSK'in içbırlıgl coğnsmo, Turkİş Yonotim Kurulu resml yanttım vermiştir. Yanıt. ilke olarok olvmlu gozukmekte. ozde <ss Işbırliği ıcın DlSK'm ve dığer kuruluşlonn komunızme, tasızme ve her (ür totaliter reiıme korşı olöuklorını ilan «tmelerl koşulunu öngörmektedır Isbırlıgi cağnsı «Paşızme Kar$ı> oiöuğuna gore OISK'in «• diğer demokratik kuruluşlorın. tAntıfasıst* bir duşünceyı benımsedıklerıni acıklamalorı gereksızdır. Aslındo ıstenen $ey. brr tur ortacağ usulü gunoh ctkortmo gıbi. OISK tn bılimsel sosyaiizma korsı ofdugunu. yanı burıuvo Idsolotistnt sovundugunu be'irtmesıdır DİSK'fn dunya gonjsu beliı olduğuno gore, Turkls yonatfcllerinln. fos«me korşı savosımdo doyonışmo ko9Uiu clcrok kendileri gıbl düşunmeyl öngortnelerı, dernokratik duzemn vazgeçjlmez ogesi tÇoğuıculukı llkesinı tonımoyan ortocoğ bağ Orhan APAYDIN nazlığının tlpjk bir örneği o/maktan oleye bır anlam (aşımaz Voltoıre'ın dedığl gibi *Ozgur yorotılmış bır kımse hangı hakla başko b/rıni kend! gıbl duşunmoye zorlayobılır» TURKİŞ Vonetim Kurulu'nun bildırisi, anorşl ve terorun onlenmesinde CHP AP koolısyonunu bir cozüm yolu olarok gormektedır. Boylece buyuk sermoyemn bu göruşu, Turkİş taratmtian da benlmsenmektedır. Dusunce doğrultusu ne olurso olsun herşeyden once işci sınıfımn cıkorlorını sovunmosı gereken bır orgutun bu tnzi ortoya otmosı, sınıfsol nıtelıgi hakkındek) kuşkulon ciddl boyutlaro ulaştıroccktır Son AP Genel Kurulunun, İşci boklonnı kfsttlomoyı ongoren progrom değîşlklıklertnden sonro Ise Turkls vonetfcilerinin, ışol sınıfımn mı. yokso l$verenlerln ml çıkarlorını savundukları yenıden tartışmo konusu olobılecekllr. fArkası So. 9, 5u. 1 ds) gl umhurıyetımızin kuruluşundan bu yano yarım yüzyılı 1 aşkın bir zaman diliml yaşonmıştır Bu sure ıcind« " dunyo sıyasol ve toplumsal colkantılaria yogrulmuş, dunya savaşları yoşanmış; kopitalıst ve sosyalıst bloklar arasında tsoğuk savaş ruzgârloru estırılmış, siyasal kavramlor, okıp geçen bu zaman Içınde oz ve bicimlerinde koklu değısıklıkler gecirmişlerdır. Kurtuluş Savaşımız uzerıne bugune dek ceşıdi yorumlor yapılmıs ve cok farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu gercek Kurtuluş Sovoşının tantı errperyalıst» nıtelığıdır. Kurtuluş Savoşının bu gerçeği, Cumhuriyetimizin ttam bagırnsızlikj ilkesini vurgulamaktadır. Atoturkculuk, gerçek anlatvmı ve siyasal yörungesını <antıemperyalıst bılınc» ve buno boglı olarok «tam boğımsızfık) po'ıtikasındo bulur. Temelfnde boğımsızlık harcı yatan Cumhurıyetimız, İkinci Dunya Savosı'ndon sonro emperyalıstlerin ohtapot kollarıno teslim edllmıstır Oyle bır teslımıyettlr kı, yeraltı zenglnliklerımız cok uluslu şırketlerm emrındedir; öyle bır teslımiyet kı, petrol, maden ve yoboncı sermoye yoso'arı yoboncı uzmanioreo hazırlanmış<ır oyle bır teslımıyettı* Kı, ulke toproklonnm bir bolumu us adı a'tında başko devletm Genelkurmayına armogon edılmıştır, oyl« bir teslımıyertır kı ordumuzun sıfohfarı oroc ve gereçlerl Okyanus otesı ulkelerin buyruklarmo bng'trnmıstır . (Arkası Sa. 9 Su 7 de) Elazığ CHP İl Yönetim KuruJu istifa etti hLAZlC, (Cumhurıyet) Eiazıg CHP Ii Yonetım Kurulu. Cenel Merkezın kentte olup bı'enlere karşı yetennce ılgı srostermedjgı ge rekçesıvie istıfs etmıştır. CHP II Yonetım Kurulu ta rafmdan Part; Gene! Merk©Zitte p'ındpnlpn ıstıfa dılek(Arkosı Sa. 9. SÜ. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog