Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

EDEBİYAT NURi PAKDİL EKIM SAYISI BUYUK KITAPÇILARDA SAYISI 10 YILLIGI 120 LIRA PK 50 Bokonlıklar / ANKARA Y Ö N E T E N 55. Yıl, Sayı: 19463 CumhuriyeC Kurucusu: YUNUS NADI 300 Kuıus cıvanndo artacagı bunun dı sında, «Aıle ve Yakacak Yardı rm» venlecegı bıldıriımektedır ALT DERECELER Asgarı ucretın ayda 3300 lıra va yukseltılmesı uzerıne 12 13 14 ve 15 derecelerde hıcbır ay lık fark kalmamış her dort de rece de 3300 lıra aylık alır haıe gelmış*ır Mclıye Bakanlıgınca şımdı gercekleştırılmek ıstenen yenı duzenlemeye gore anılorı (Arkası Sa 9, Su 2'de) Moderrı Eğitini Fen Dersanesi VODEBNFİZÎK 100 TL MODEBN MATEMATÎK 150 TL 1001 GENEL YETENEK 150 TL Kltapçılardao isteytnlz Modern Eğltim Fen Dershanesl 3 Ekim 1978 Salı Çırağan Cad 4345 Befikttf adresinden ödemeli lsteyinlz Maaşlar gösterge değişikliğiyle aile yardımı dışında 300500 lira artacak ANKARA (Cumhunyet Burosu* Memurların ekonomık durumlar nda «bır lyıleşme» saglamak amacıyla Malıye Ba kanlığı yururluge gırmış bulu non Yetkı Yasasına dayanarak memurların aylıklarına esas o lon cgosterge tablosunu» degış tırme yorunde 4 ayrı secenek hazırlamıştır Memurlara yapılocak zam «oile ve yakacak yar dımr» gösterge toblosonun so nuclanmasından sonra ele olına Yalçın DOĞAN coktır Konuya ılışkın teknık du zeyde hazırlanan bılgıler ve ca ı =malar dun Amerıko dan donen Malıye Bakanı Zıya Muezzınog lu na surulmuştur Muezzınog lu nun 4 seçenekten bırınde ka rcr vermek ve acıklama yopma sı beklenmektedır Gösterge tablosundaki değı şıklık ıle maaşlara 300 500 lıra MGK Bakanlar Kurulu'na, Tekırdağ. Ankara Belbaşı, Smop ve Pırinçlık tekı tesıslerm açılmasım onerdı Usler Turk komutanların denetımınde olacak Toplantıdan sonra Ecevıt Çetm'ın Başbakan yardımcısı olduğunu boşalan Devlet Bakanlığının kaldırılacağını da açıkladı 4 ANA AMERIKAN ÜSSÜ ACILACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Guvenlık Kurulu nun dun Cumhurbaşkonı Vekılı Sir rı Ataldy'ın başkanlıgmda Ya banct Konuklar Koşku nda ya pılan toplantısında «Turk ABO sovunmo llişkıleri konusunda son durum» gozden ge cınlmıştır Toplantıda «Ana Usl«r» dıye adlandtnlan aort ussun acılmosının Bakanlar Kurulu na onerıldığı ogrenılmış tır Acılacak uslerın tek taraflı olarok koşulsuz faalıyete gece ceklerı, aacak Turk komutanlı ğının denettminde bulunacakla n belırtılmektedır Mıllı Savunma ve Dışışlerı Bokanlıkları yetkılılen, açıla cak dort ortak savunma tesısının Tekırdağ dakı Korgabu run denız seyır ızleme tesısı Ankara dakı Belbaşı radar dın leme tesıslerı Sınop radar dın leme tesısı Dıyarbakır Pırınc lık radar dınleme tesıslerı ol dugunu bıldırmışlerdır Incırlık NATO Hava Ussu nun de ocılocak olan dort us le btrlıkte koordmelı olarok faolıyetını surdureceğı belırtıl mektedır Bakanlar Kurulu nda ele a lındıktan sonra taalıyete baş lıyacak olan ortak savunma tesıslerının kesın statulerının otekı tesıslerle bırlıkte Turk ABD Savunma Işbırlığı Anlaş (Arkası Sa 9 Su 5 de) Avusturya AP, Yetkı Büyükelçisinin Yasası'nın eşi ve iptal kızını edilmesi için Fethiye'de Anayasa öldüren Mahkemesi'ne katil başvuracak yakalandı SENATO BUGUN TOPLANARAK ÇOĞUNLUK SAĞLANABILIRSE MADEN YASASINI GÖRÜŞECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Cumhunyet Se natosu AP Grup Başkanvekılı Cahıt Dalokay dun Yetkı Yasasının yururlukten kalkması ıcın Anayasa Mohkeme sıne başvuracaklarını acıklarken Senato Genel Kurulu coğunluk sağlayobılırse bugun saat 15 te toplanarak modenlerın devlet elıyle ışletılmesını ongoren yasa ta sarısını ele alacaktır (Arkası Sa 9 Su 4 de) IZMIR (Cumhuriyet Ege Bu rosu) Fethıye de Avusîur ya Buyukela c ı Dr Heınz Lau be nın eşı ıle kızını olduren katılın yokalandıgı ve sucunu ıtırat ettıg bıldır Imışt r Ş»n°r Yıgıt odlı sanık dun Izmtre getır Imıştır Edınılen bılgılere gore on cekı gece yarısı yorede sıkı guvenlık onlemlerı alan Iz mır 12 Jandarma Bolge Komutanı kıdemlı albay Emın $a hınoglu Ile Muğlo II Jandarma Alay Komutanı kıdemlı bınbo ş'ı Tunakan özclvanoğlu yönetımındekı laida'malof Çobanlor koyunde de aromalarını surdurmuslerdır Buradakl bır evden kacmayo calışan Şener Yığıt adlı gpnc yakalanmış tır Yakalandiğı sırada sonığın sucunu Itıraf ederek «Evet iklsını de ben oldurdum Gozum donmustu bır kez» dedığı bıl dırılmıştır Şener Ytğıt olayı şoyle an latmıştır «Avlanmak icın Ucanyurt koyune dogru gıdıyordum Kıdırak pla|ından geçerken nıayolu kadınlar aordum Bır sure onları seyrettım Cok heyecanlandtm Ozellıkle genç kız beni cezbetmlştl Ve yanlonna vaklastım Genc kıza tufegı dogrultup gelmesını ısaret ettım Dırendi Israr ettim, bu sırada annesi yanıma yaklaştı Turkce «Olmaz» dedl Slnlrlen dım, kızın uzerıne saldırdım (Arkası Sa 9 Su 1 de İNSAN HAKLARI KOMİSYONU, TÜRKİYE'YE İLİŞKİN RUM ŞİKÂYETİ KONUSUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI Kotta DAPONTE STRASBOURG Avrupa In»on Hakları Komısyonu dunku toplantısında Kıbns Rum yone tımının Turkıye yı şıkâyet eden ucuncü başvurusu hakkındo «gerekçeli karar» ho.zirlo.nmo sını ongoren çolışmalarına baş lamıştır Dünku Ilk toplantıda gundem saptonmış olup, bugun ku toplantıda gerekçelı karar uzerıne çalışmalar başloyacaktır Kıbns Rum yonetımının bundan oncekı 1974 ve 1975"tekı ilk ıkı başvurusu bırieştınlmış ve sonunda Turkıye'yı suçla yan bır rapor hazırlanmıştı 20 eylul 1977 de sunulan UCUHCJ başvurunun ıse komıs/onca ckabul edllebllirlığlnin» acklanmasından sonra şımdı ca.«rekçell karar» aşamasına gır lmıştır Ancak Konseydeki y»tkılılerın konısına gore, bu ücun cu başvurunun da ılk ıkısı ıle bırleştırılmesı olasılığı vardır Avrupa Konseyı Parlamentosundakı toplontılar bu hafta da surdurulurken, Turkıye yı doğ rudan ılgılendıren bu sorun Konsey uyesı yırmi ulkenm daımı temsılcısı olan buyukelçilennden oluşan «Bakan dalegele ri» tarafından kasım ayında ele alınmosı beklenmektedır (Arkosı Sa 9, Su. 8 de) Y A Z I S I Z Uşak ve İstanbul'da 2 k\ş\ öldürüldü ANKARA, (Cumhunyet Buro su) TOB DER Genel Baş kanı Gultekin Gozıoglu yenı og r»tim yılı başlarken toplanan Merkez Yurutme Kurulu ndo «9 aydır ogretime açılamıyon Eğltim Enstitulerı konusunun e la alındığınu ıfade ederek «Ogretmen Okulları Genel Mudurlu gu tom bır başarısızlık içınde dır, okullarda yer yer goruleıı nıspi duzelmeler, enstıtulerde canını ortayo koyarak gorev alon ve şımdılerde sorgusuz su alsız surulen yonetici ve ogret m*nler sayecınde olmuştur» (Arkası Sa 9, Su 7 de) , Mısır'ın Camp Davıd anlaşmasından caydırılması için 9 milyar dolarlık bir fon onerdi ANKARA Irak Devrlm Komuta Konseyi tarafından once kı gun Bağdat to yayınlanan bıldınde «Camp Davıd» anloşmasına korşı tum hukumetler ortak polıtıka belırlemeye çağrılarak Mısır'ın anlaşmadan caydırılması amacıyla 9 milyar dolar tutarında bır fon kurulması onerılmıştır Konsey bıldmsınde sıyonıst saldırılannın kesınlıkle onlenebılmesı ıcın Surıye hukumetıne yapılan cağrı tekrarlanarak, I(Arkası So 9, Su 1 de) I Bangladeş Devlet Başkanı dün Ankara'ya geldi ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Bongladeş Devlet Başkanı Tumgeneral Zıyour Rahman eşı ve bır heyetle bırlıkte dun 16 35'de Ankaro ya gelmıştır Konuk Devlet Başkanı E senboga Havaalanındo Cum hurbaşkanı Vekılı Sırr Atalay ve dlğer ılgılıler tarafından kar şılanmıştır Havaalanında her tkı ulkenm ulusal marşları çalınmış, bu arada 21 pare top atışı yapılmıştır Toren kıtası nı denetleyen Bangladeş Devlet Başkanı Rahman, gazetecı lere verdığı kıso demeçte Tur kıyeyı resmen zıyaret etmekten duydugu memnunıyetı dıle getırerek Bu ziyarelımın ıkı ulke arasındakı ilışkılerın gelış meslne olumlu katkıda bulu nocağıno ınanıyorum» dem ştır Cumhurbaşkanı Vekılı Sırrı Atalay da «Ikı ulke heyetlerl orasında yapılacak goruşme(Arkası Sa 9, Su 1 de | BALGAT KATLIAMIYLA ILGLI OLARAK ARANAN ULKUCU HAYDAR ŞAHÎN'IN CESEDİ NIĞDE'DE 14 KURŞUN SIKILMIŞ OLARAK BULUNDU. ERZURUM'DA KARS PLAKALI ARAÇ LARA SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI BURSA DA CHP LOKALLERINE SALDIRAN 3 UGD'LI TUTUKLANDI İSTANBUL'DA 2 BANKA ŞUBESI SOYULDU. TIP, CHP'NIN OLAYLARA TUTUMUNU ELEŞTIRDI. ILÎŞKIN TÖBDER: "EĞİTİM ENSTİTÜLERINDE DEVRİMCI YÖNETİCİLER KIYİMA UĞRUYOR,, Haberler 5. sayfada MHP: "Sıkıyönetim ilan edilmelidir,, GÖZLEM UÛUR MUMCU AP'DE 5 İLİN KONGRE TARİHİ GENEL MERKEZCE DEGİSTİRİLDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP de beş ılın kongre tarıhlerı yenıden degıştırilmıştır. Kongre tarafından Genel Mer kezce değıştırılen ıller Sıvas Nevşehır, Kayseri, Nığde ve Gazıantep'tır Gazıontep il kong resının tarıhı beşıncl kez değıs tırılmış, en son 13 ekıme bıra kılmıştır Sıvas'ın kongre tarıhının kesınlıkle soptanmadıgı bıldırılmektedır KIRIKKALE KONGREYE KATILAMIYOR Ankara da Kırıkkale AP lıoe (Arkası Sa 9, Su. 2 de) AVRUPA KONSEYİ'NDE 9 KOMÜNİST PARLAMENTER TKP'NİN YASA DIŞI OLMASINI ELEŞTİREN BİR BİLDİRİ YAYINLADl STRASBOURG, (Cumhuriyet) Avrupa Konseyı Parlamento sundakı 9 komünist mılletvekılının ımzasını taşıyan ve TKP nın yasa dışı olmasmı protesto eden bır cyazılı bildiri» yayınlanmıştır 3 Fransız, 3 Italyan 2 Portekız ve bır Ispanyol porlamenterın ımzalarınt taşryan «Türkiye'dekı ınsan haklarıno lllşkln» bıldlrıde Turkiye'de Komunıst Partısının 55 yıldan ben ıllegal olması aylık tUrun» dergısı yazı ışlerı müdurunun koğuşturulması ıle «Demokratlk orgut uyelerınin kovuşturulması» protesto edılmektedır «Baskı uygulamalarmın kaldınlarak kamu ozgurluklerinln ku rulmasını» ıstıyen dokuz ımzalı (Arkası Sa 9. Sü. 1 de Yurtlar Sorunu... ANKARA MHP Genel Idare Kurulunun ıkı gun devom eden toplantısından sonra dun yapıian açıklamado sıkıyonetım ılan edilmesi Devlet Guvenlık Mahkemelennın kurulması ve 1979 Senato seçımle nyle bırlıkte erken seçımlere gıdılmesı ıstenmıştır Sıkıyönetim ılanı ıc n her turlu koşulun bulunduğunun ıd dıa edıldıgı bıldınde «Anayasadaki esaslara uygun olarak sıkıyönetim ılân edilmesi ve sorumluiugun orduyo devredıl mesı» gerektığı one surulmuş daha sonra şoyle denılmıştır «Anayasanın 136 maddesm de emredılen Oevlet Guvenlık Mahkemesı bırtakım bahanelerle bugune kadar kuruıamo mıştır Ihtısas Mahkemes) gıbl saptırmalarla Anayasaya aykırı yollardan vazgeçılmell ve Devlet Guvenlik Mahkemelerı en kısa zamanda kurulmalıdır» MHP Genel Idare Kurulu bıldırısınde seçımlere bugunku hukumetle gıdılemıyeceğı de ıddıo edılmış «Bu ıktidarın artık ışbaşında kalması mumkun degıldir» denılmıştır (a a ) Kara Harp Okulu'nda ilk ders: «Ege'de Türk Yunan anlaşmazlığı» ANKARA Kara Harp Okulu nda 1978 • 1979 oğretım ve Eğıtim Yılı dun başlamış, ılk ders olarak «Ege'de Turk Yu nart anlaşmazlıgı» verılmıştır Kara Harp Okulu'nun yenı oğ retım yılına başlaması nedenıy le Koıo Harp Okutu Smemo Sotonunda düzenlenen torene Cumhurbaşkonı vekılı Sırrı Ataloy, Başbakan Bulent Ecevıt (Arkosı Sa 9. Su. r«dl ve Yurtlar Genel Kurulunda yapılan blr yönetl | melık değışıkllgı sonunda, bu kuruma baglı yurtlar 1 1 boşaltılmış ve bu yurtlarda kalabılmek içın yeni koşullar belirlenmıştir Ogrencı yurtlarının onemlıce bır bolumunun sılâhlt eylem karargahları olarak kullanıldıgını herkes bılıyor Herkes bılıyordu, fakat bugune dek, bu yurtlara ceklduzen vermek ıçin cesur bır adım atılmamıştı. Herhangl bır onlem de alınmamıştı 18 ılde, Kredı ve Yurtlar Kurumuna baglı 37 yurt bulunmaktadır Bu yurtlardaki yatak sayısı, 28 bindır Yurtların boşaltıldıgı 26 eylul gunu, bu yurtlarda kalan tum oğrencı sayısı 4635'tır 28 bln rterde, 4635 kişı nerde? Demek kı yurtlardo yotak soyısıno gore, cok az sayıda oğrencı kalmaktadır Örnek verelım Ankara'da, «Slte Yurdu» olarak bılınen Ataturk Erkek Yurdunun yatak sayısı 2016'dır Bu yurtta, 2016 ya(Arkası Sa 9, Sü, 7 da) Orta dereceli okullarda yeni öğretim yılı dün başladı. Cumhuriyet Haber Merkezl Mıllı Egıtım Bakanlıgı na baglı tum orto dereceli okullorda 19 78 79 oğretım yılı dun boşlamıs tır Orta dereceli okullarda ye nı oğretım yılı bırıncı donem derslerı 1 şubatta sona erecek tır 2 donem derslenne ıse 15 çu batta başlanacaktır Bu arado orta dereceli okullarda lıse son sınıflar dışındakılerden tek de'S ten takmtısı olanlann sınovlan 11 ekım carşamba lıse son sı nıfların tek ders sınavları ıse (Arkası Sa 9 Su 6 da) OLAYLARIN ARDINDAK! GERÇEK ıllı Egıtım Bakanı Necdet Ugur orta ve Uselerm yenı oğretım yılına başlomaları nedenıyle yaptıgı bnsın toplantısında okullorın bırllge kavusması cın gereklı herşe yı yapacaklarmı b Idırmıştır Sayın Ugur a gcre bu ders yı iındo yonetıcıler bakımındon her gun bır sınav verlecektır Egıtım Bakam, okullarda <Mılıtoilık yapanlcrın. ogrercılerını sıynsaı dusuncelerıne olet edenler n sayısı sanndıgından çoV azclır Işın başmdoyken on Okullar Açılırken... lann hesaplarını yenlden yapmalar'nı okullorın hoşgoru ve bar $ ıklımıne uymaların' dılıyo ruz Uymazlorsa, ellerını oğren cılerımızın üstlerınden cekmeye kararlıyız > demiştır Yumuşok bir dılle yapılan bu uyarma, gercekte kararlı bir oz taşımaktadır. Önumuzdekı yıl oğretım kesıminde sonuca dogru gıdılmesı gereken donemdır Okullar, yo anarşıye teslım olacaklar, ya da temel Işlevlerlm yuruten birer egitim kurumu kimliğine kavusocaklardır Kuşkusuz bu amaca ulaşılması yalnız Egitim Bakanlığının cabasıyla olası degıldir Içıslerı Bakanlığıyla Gençlık ve Spor Bakanlığının da guven lıgın soglanmosı yoiunda koşut onlemler almoları gerekmektedır Nıtekım Gençlik ve Spor Bakanlıgı tum oğrencı yurtlarının boşcltılarok yeniden duzenlenmesi konusunda koklu bır karara varmıştır. Ne (Arkosı So 9, Su 6 da) M •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog