Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÜSKÜDAR'DA TEK tSİM f IHaıhasi OERSANESİ Te! : 33 56 54 Poşokopısı, Üsküdar Gorontili Üniversite Hazırlık Kurslan Son Sınıflar 4 KASIM Beklemeliler: 6 KASIM'da Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: Kurueosu: YUNTJS NADt 300 Kuruş 29 Ekim 1978 Pazar N. Sinanoğlu (YASALAR YÖNETMELÎKLER TÜZÜKLER. DİLSKÇE ÖRNEKİLERİ) Fiatı : 10000 TL. MEMURUN REHBERÎ ADLİYECİNİN REHBERİ Fiatı : 25.00 TL. DORUK YAYIMEVÎ Zafer Çarşısı No. 16 Ankara. Ecevit: Türk ulusu çağın gerisine götürülemez 55'inci Yıl... umhuriyet, sozluk anlamında demokrasi demektlr. Yani en kısa deyişle halk yönetimi, ne var ki demokrasi gibi Cumhuriyet sözcüğü de çağlara ve ülkelere gore değişime uğramaktadır. Bugün yeryüzünün çoğu devleti, Cumhuriyettir. Amo Güney Amerika'nın dlktatörlükleri, Botı Avrupa'nın siyasal demokrasileri, Doğu Avrupa'nın ve Asya'nın marksist re|imlerini iceren coğu devletin odının başında Cumhuriyet sozcuğunun bulunmasını alay ya da eleştiri konusu yaparak azımsamak da bizleri gerçeğe ulaştıramaz. Gerçek şudur ki, insanlik tarihinde, tüm savaşlar, (ve ince ayrıntılarıyla) devrimler, ihtllaller, Inktlaplor, evrimler, toplum değlslmlerinl Iki doğrultuya zorunlu blçimde oturtmaktadırlar. İnsanlar daha çok özgürluk ve daha az sömürü yolundo geçmişten geleceğe dogru devlnmektedirler. Bu devlnimin önüno hic bir guç geçemez. Krallıklor ve podisahlıklar bunun için yıkılmış, Cumhuriyetler bunun için kurulmuştur. Cumhuriyet sözcuğünün de ardına sığmarak sömürüyü ve özgürlük düşmanlığım yürütmeye çabalayan tutucu egemen gücler de ergeç dunyadon silineceklerdlr. SIRRI ATALAY: ÜLKE BÜTÜNLUĞÜNE YONELEN TEHLİKELERİN DOĞURABİLECEĞİ VAHİM SONUÇLARI. HERKES ZİHNİNDE VE VICDANINDA DİKKATLE DEĞERLENDİRMELİDİR. C ORGENERAL EVREN: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE, YURT SAVUNMASINI YÜKLENMİŞ OLAN SİLÂHLI KUVVETLERİ HEDEF ALAN MAKSATLI YAYINLAR YAPILDIĞI GÖRÜLMEMİŞTİR. Atoturk ve silah arkadostarı Cumhuriyet'in ilk kutlama torenlerird<»n birinde .. Cumhuriyetin 55. yılını kıvançla kutuyoruz CUMHURİYET HABER MERKEZİ Cumhuriyet'in kuruluşunun 55. yıldönümü, bugün tüm yurtta, dış temsilcilikferimizde ve KTFD'de törenlerle kutlonacaktır. Boşbakan Bülent Ecevit, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayinladığı mesaf/nda, cTürklye'yl cağın gerisine cekmek isteyenlerin yenilgiye uğrayocaklarmı» belirtmiş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren de, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin cumhuriyetin yoz laştırılmasıno hicbir zaman müsamaha etmeyeceğini belirterek. cGencterimizin az da olsa bir kısmının, yurdu bölmek isteyenlerle aynı parafelde bulunması, ulusumuz lcin büyük talihsizliktir» demıstir. Ankara'da Cumhuriyet Bayromı tdrenlerl, dün soat 12'de Topraklık sırtlarından 21 pare top atışıyla başlamış, avnı soatte Ulus Alom'ndaki Atatürk Anıtı'na celenk konuiarak say gı duruşunda bulunulmuştur. Başkentte bugünkü torenler ise soat 08.45'de AnıtKabir'de boş layacok, Cumhurboşkanı Fahrl Korutürk saat 10'do, Cankoya Koşkunde kutlamaları kabul edecektir. Şehir Hipodro mu'nda saat 13.40'da başloya cak olan torenleri TV ve Rodyo naklen verecektır. Torenleri yurttaşlorın acık tnbünden dovetiyesiz olarak izlevebilecekle ri bildirilmiştir. Gecit töreninden sonra bandolar kentin ceşitli yerlerinde konserler vere cek, gece de fener olaylon düzenlenecektir. OkuMar ve devlet kuru'ıjs'flH salı günu acı lacaktır MESAJLAR Cumhuriyet Bayramı nedeniy le Boşbokan. Genelkurmoy Boş kanı, porti liderleri ve bazı ku ruluşlar mesajlar yayınlamışlar dır. Başbakan 8ülent Ecevit rnesajında, Türk ulusunun. ken dısini kardeş kavgalorıylo böl(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de, Anarşiye karşı DISK ile işbirliğini kabul eden TürkIş, yine APCHP koalisyonu önerdi Kararın açıklandığı bildiride. Türktş ile işbirliği yapacak olan kuruluşların, totaliter rejim özlemcilerine karşı oldukiarını açıklamaları istendi. Genel Boşkan Halll Ttınc'un başkanlığında 17 ekim günü toplanan TÜRKİŞ Yönetim Kurulu, calışmalannı bitirmiş ve bir bildirl yayınlamıştır. Bildiride TÜRKİŞ'in, onarşi ve teröre karşı DİSK ve dığer işci kuruluşlorı ile işbirliğine hazır olduğu belirtilmış bunun icin de, TÜRKİŞ bünyesinde bir cDaimi Komlsyon» kurulmasının karorlaştırıldığı acıklanmıştır. TÜRKİŞ Yö netlm Kurulu'nun blldirisinde TÜRKİŞ ile işbirliği yopacak olan diğer kuruluşların cTotaliter re|lm özlemcllerlne karşı» oldukiarını belirtmeleri de koydedilmiştir. Bu arada. Yönetim Kurulu bildlrislnde, CHP vs AP'nin anarşiye karşı işbirliği icinde olmaları da istenmiştir. Coğdaş uygarlık, insan hok ve özgürlüklerine dayalı Cumhurlyetlerln topluluğundan oluşmaktadır. Ancak somurüsüz düzenlerde özgürluklerin gercekleşeblleceğini, arttk yeryuzunde büyük halk kitlelerl benimsemişlerdir. özgürlüğü kazanmak yolundo yurümekle sömürüyü yok etmenin eşanlamlı ve eşdeğerli otduğunu cağdaş blllmln verllerl doğrulamaktadır. Bu baktmdan Ulusol Kurtuluş Sovaşıyla kurulmuş Cumhuriyetimizin değerini bllmek ve korumak, cağdaş Wlincimizdir. Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün öndertiğlnde torfhimlze ve Anayasamıza yazılan «Cumhuriyetçillk temet kuralı» cumhuriyetçilik llkesinin demokratik alando yoğunlaştırılmasıylo sağlık kazanocak ve güclenecektir. Hic unutmoyalım ki cağdaş dünya büyük bir değişim Içindedir. Bu değişimi hem Botı'da, hem Ooğu'da görmek olasıdır. Batı Avrupa'nın siyasal demokrasilerine yürürlüktekl özgürlükler de yetmlyor. Daha derin ve yoğun özgürlüklerl gerçekleştirmek yolunda önlemler düşünülüyor, ahnıyor. Doğu Avnıpo'nın halk cumhuriyetleri ıse son günlerde cok portill rellmlere geçiş yönelişl tcindedirler. Kuşkusuz marksist Cumhuriyetlerde kurulacak yeni partiler de sermaye sınıflarını değil, emekci sınıf ve kotmonlarını temsil edecek yapıda olacaklardır. Ama, o rejimlerin ic mantığmda burjuva siyasal partilerine yer yoktur. Çünkü burjuva sınrfı tasfiye edilmiş, sermayenin siyasol gücünü oluşturacak örgütlenmeye olanok ve gerekce kalmamıştır. Buna karşıiık 8atı Avrupa demokrasile ri dedlğimiz rejimlerde hem sermaye, hem de emek par I tileri parlomentoculuk cerçeveslndeki cumhuriyet relimlerini oluşturmakto, özgürlük ve insan haklorı kavramlarını korumaktadırlar. Önemli olan Batı uygarlığının her iki yanındaki cumhuriyetlerin «daha cok özgürlük» aranışında yoklaşımlorıdır. Coğdaş dünyanın karakterini ve tarihin yörungesini Cizen temel doğru budur. Ve işte bu tablo icinde Türkiyemiz, CumhuriyeVin 55"Incl yılını nosıl kutluyor? Doğu Avrupa Cumhuriyetleri de cok partili rejim aranışıno yönelirken, Batı Avrupa kopsamına ceşitli anlaşmolarla bağlı Türkiye Cumhuriyetinin 55'inci yılını fiklr özgürlüğü yasaklarıyla kutluyoruz. Botı'do bu durumdoki tek ülkeiriz, Avrupa Konseyinde yalnızız Şu gerceği Iyice btlmeliylz ki fiklr özgurluğunSen nasipsiz bir Cumhuriyet, 1978 dünyosmda coğdoş soyılamaz. Bu kesin yargıyo karşı gelmek isteyen cevreler, tpeki, Ifa anarsi?» diye soracaklar Haberi 5. sayfada İkinci köy kent uygulaması Van'ın Özalp ilçesinde başladı VAN Bolu'nun Taşkesti köyünden sonra Van'ın Özalp ilcesinde uygulamayo sokulan KöyKent gelişme projesini yerinde inceleyen Başbakan Bülent Ecevit, halka yaptığı konuşmada, döviz açısındon Tür kiye'nın bu yılını köylünün kurtardığını belirtmiş. Millî Güvenlik Kurulunun hangi işleri yaptığını soranların bulunduğuna değinerek. «Millî Güveniik Kurulu sınrrdo yoşoyan köylüleri Süleyman Demirel son istifaları önemsemediğini belirtti ANKARA, (ANKA) AP Genel Başkanı Derr.irel Ankara Mil letvekili Oğuz Aygün'ün de Isîıfası ile, Yükşek Haysiyet Divanı ve Merkez Haysiyet Dıvanın'dcn toplam beş kişinin ıstifası konusunda kendısine yonetilen bir soru üzerıne. «Bunıı bir haber olarak mı görüyorsunuz?» demıştır. Demirel, «İstifa kişinin hokkıdır» şeklinde konuşmuştur. Demirel ANKA muhabirının «Oğuz Aygün istifasında Kongre Divanınca Genel Merkezciler dışında hazırlanan diğer lis teleri sahte olarck nite'endlrdi ğini, bunun ise usulsüz olduğunu, hatta bunun kongrenin iptâl edilmesi icin de bir gerekce olobileceğini söyledi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?» yo lundaki diğer bir soru üzerine de «Kongrenin Divanı vardır, partinin tüzüğü vardır. Ben bu konuda mütalâaya gerek görmuyorum» demiştlr. ECEVİT'E YANIT D8mirel dün AP Genel Mer kezinde düzenlediği basın top lantısında da Başbakan Bülent Ecevit'in Van ve Ağrı illerindeki depremlere ilişkın sgerçek dışı ve yonıltıcı bilgiler verdiğini öne sürmüş, «hu kümetin başı Hakkâri'de yaptığı bölücülüğe bir yenisinl eklemiştir. Van ve Ağn'da dep(Arkası Sa. 9 Sü. 7 de) Yalçtn DOÛAN mizin hayvancılık sorunlarını, kacakçılığı önleyecek ekonomik sorunları öncelikle ele almıştır.» demış ve atılan bir slogana karşıhk olarck «Bu yıl başına kadar faşizm iktidardaydı.» yanıtını vermiştır. Merkez Özalp olmak üzere çeşitli köylerin oluşturduklcrı KöyKent projesi dün Başbakan Bulent Ecevit ve beraberindeki bakanlar tarafından incelenmiştir. Bu köylerden biri olan Dorukay köyünde düzenlenen torende Köyişlen ve Kooperotifler Bakanı Ali Topuz, KöyKent'in kuruluş amacını ve ilkelerini anlatmıştır. Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Bülsnt Ecev.t. h'ikümete gelmeden önce halka söz verdik.'erini, kalkmmanın köy(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) İtal/an Büyükelçisî 30 hali götürmesine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'ye dönmüyor ANKARA (ANKA) italyo'nın Ankara Buyükelcısi Messerı'nin Türk hükümetinl protesto etmek amacıyla. Türkiye'ye dön mediği bildirilmektedir. Messeri, bundan bir süro önce Türkiye'den İtalya'ya otuz kadar hali goturmek istemiş, ancak güm rük yetkilileri, halıların cıkısını engeliemişti. İtalyan yotkilileri(Arkası Sa. 9, Su. 2 de) Yaralamadan sanık ülkücü, 2 yıl 8 aya mahkum oldu Adana'da sağ görüşlü bir genç öldürüldü. Denizli'de 25 ekimde yaralanan bir kişi öldü. Ankara'da bir grup genç Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Adana'da Sanat Okulu cıkışlı bir genç kimlikleri belirlenemeyen kişilerin actiğı ateş sonunda öldürülmüştür. Adana Mühendislik Yüksek Okulunda Yalcın Akyol adlı devrimci bir gencı bıçakla ya ralamaktan sanık olan bir ülku cü 2 yıl 8 oy hapis cezosına carptırılmıştır. Denizli'de 25 ekim günü bir otomobilin cltına konulan potlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yo ralonan Hüsniye Kurtar adlı bir /urttaş dün ölmüştür. Karabük'te bir otomobıle yerleştirMen patlay.'tı maddeden yokm dnki bir apartmanın balkonundo oîuran bir kişinm bir bocoğı kopmustur. ADANA 14 hazıran 1977 günü Mühendislik Yüksek Okulu'nda devrimci öğrencilere komandolorca yapılan bır saidı (Arkası Sa. 9, Sü 6 da) DOKTORLAR TÜRK TOPLUMU HEKİME NASlL BAKIYOR? DEVLET HEKİM'E NASIL BAKIYOR, NASIL YETİŞTİRİYOR? HEKİM, BİR İNSAN OLARAK HANGİ ÇELIŞKİLERLE YAŞIYOR, CALIŞIYOR? NATO Askeri Komitesi Ege'de kontrol bölgeleri sorununun Atina'nın örgütün askeri kanadına dönüşünden sonra çözümünü önerdi BRÜKSEL, NATO Askeri Komitesi, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizinde hangi bölgeleri kimin kontrol edeceği konusundaki aniaşmaz lığın, Yunanistan'm örgütün askeri kanadına dönmssinden sonro cözürrilenmesinin daha (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Doç. Dr. Gencay GÜRSOYvun YAZI DİZISİ BUGUN 7. SAYFADA AGÂH SIRRt LEVEND ÖLDÜ Tanınmış edebiyat tarihçisi. yazar. Türk Dil Kurumu eski Başkan ve Ya/manlanndiin Agâh Sırrı Levend cuma akşamı Ankara'da öl dü. 1894 yılında Rodosta doğan Levend, ilk öğrenimini Edirnede yaptı. Mülkiye ve Askeri Rüştıyesi ni bitirdi İstanbul Kabataş tdadısi'nde (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK MHP'nin Dortmund'da «Folkor Gösterisi» adı altındo Türkeş'in de katılmasıylo bugün yapacağı toplantı, Federaf Almanyo demokratik çevrelerinin sert tepkilerine yolacmıştır. Cumhuriyet'in dunkü sayısındo yayınlanan haberden öğrenildiğine göre. Alman Sendikalar Birliği Kuzey Vestfalya Eyalet Başkanı Bleicher. ülkücülerin Dortmund'da düzenledikleri toplantının «Halkları birbirine karşı kışkırtma sucu kapsamına girdiği, bu bokımdan kamu dü Türkeş'in Almanya Gezisi zenini ve güvenliğıni bozmaya yöneiik olduğu» gerekcesiyle yasaklanmasım Istemıştir. Bleicher, «Almanya'da ülkücülerin bır süredir Alman Neo Nazileriyle birlikte calışmayo başloiıkiorını» da bellrtmektedir. Bu arada Dortmund istasyonunda jlkücülerin yapacağı toplantı saatlerlnde F. Atmarr/o İşci Der .tekleri Federosyonunca (FİD EF), oğretmen, sendikası ve diğer demokrotlO'in kat'locagı bir «Türkeş'i Protssto» mitingi düzenlenmiştir. Alman Demokratik Hukukçular Birliği de, ülkücülerin toplantısının yasaklanması İçin Eyafet Hükümetlne başvurmuştur. Türkiye'de ceşitli terör eylem lerinden, silâhlı soldırı ve odam oldurme suclarından sanık olarak aranan bircok komandonun Kıbrıs Türk Bölgssi aracılığlyle F. Almanya ya gittiklerl blllnmektedir. Hatta birçok ülkücü komando F. Almanya hükümeti••*• (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) CUIVfflURİYET (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da) Kumkaprdaki balıkçı barınağı genişletilerek bahk hali kurulacak Nuri ÖZDENİZ Balıkc barınağı olarak yopılan, ancak kum motorlarının ıstılasıno uğrayan Kumkapı mendireğinde modern bir <8ahk Hali» kuru/ması :cın Istanbul Beleaıyesınce calışmalaro başlanmıştır Gelışen reknolojıyle büyüyen balıkçı mctorlannın ycnaşmoSıno Olanok kalmoyan torihi ba(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Çok sayıda Emniyet Müdür ve Amirinin görev yeri değiştirildi Haberi 5. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog