Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

@ yıldız dersanesi .umurcak Smemasıyanı. Beşiktaş 61329260263Ö1 DAR GELİRLİLERE ozei ındirirn UNİVERSJTEYE HAZIRLAMA LIJEJON S1NIFLRR 28EKİM BİTİRENLER . 30EKİM Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19488 Kuructısu: YÜNVS NADİ 300 Kuruş 28 Ekim 1978 Cumartesi | BINGOL'DE ONCEKI GUN BAŞLAYAN OLAYLAR KOMANDOLARIN TAHRİK VE SALDIRILARIYLA DÜN DE SURDU unıverstteye hazniıkta IZMIR © Bekiemeltler:15 KASIM Lise son. 4 KASIM 3 Beyier Barui Han 1>f 25 5* 20 14 98 7; DERSANELERİ . Malatya ve Istanbul'da iki genç öldürüldü, Sinop'ta TÖBDER binası bombalandı ALMANYADAKİ DEMOKRATİK TÜRK KURULUŞLARI ULKÜCULERİN DUZENLEDIĞİ TOPLANTININ YAPILACAĞI SAATTE TÜRKEŞ'I PROTESTO MITİNGI DUZENLEDILER Haberler 5. sayfada Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre dul ve yetim aylıkları sınırı, 3 ve daha fazla dul ve yetim varsa tamamından, 2 kişi içln yüzde 90'ından, 1 kisi için de yüzde 80'inden az olmayacak. Emekli Gösterge lablosu K Der«ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A 2 759 679 606 548 498 455 418 390 362 335 319 303 288 272 256 D 3 780 699 618 561 507 464 425 397 369 339 323 307 292 276 260 E 4 801 719 630 574 516 473 432 404 376 344 M S 739 642 587 525 482 439 411 383 349 331 315 300 284 268 e 6 759 654 600 534 491 446 418 390 354 335 319 303 288 272 ıcın icin ıcın ıcın C 7 666 613 543 500 453 425 397 358 339 323 307 292 276 885 864 843 822 E 8 R 9 1 738 659 594 535 489 446 411 OLAYINDA PATLAYAN POLIS SÎLAHININ MERMİ YAPISINDA SIYANÜR VAR ! YENİ POLİS DİSİPLİN YONETMELIĞÎ ONAY İÇIN DANIŞTAY'A VERILDİ PENDIKTE BIR GAZETE BAYÎINİ BASAN KOMANDOLAR SOL EĞİLİMU GAZETELERI ATEŞE VERDILER zammı da kesinleşti ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Memur emeklılennın gosterge tabfosunda yapıian değışıklık dunku Resm: Gazete'de yayınlanarak kesınleşmıştır Koromomede yer alan tabloya go re 15'ıncı derecenın bırıncı kademesınden emekiı olan b'r memurun emek'ı gostergesı 252 ola'ak saptanmış, en ust de rece olan bırıncı derecenın dordüncü kademesındekı gösterge sayısı do 801 olmuştur 1200 artı 600 olarak adlandınlan en yuksek ek gostergelı memurların emeklılık gostergs sayısı ıse 1080 olarak saptonmıştır Kararnameye gore emekli adı malulluk ve vaz'fe moJulluğu aylıklarının a!t sınırı goster ge tablosunun 14 uncu dere cesının ık.nci kademesı üzerınden 30 fıılı hızrnet yılı ıcın hesaplanacak emekli a/lığı olacaktır Kararnomeye gore dul ve ye t mfere odenecek aylıklar da saptanmış dul ve yetımlere o denecek oylıkların a!t sınırının dul ve yetim soyısı 3 ve daho fazla ıse tamamından 2 kışı ıse yuzde 90 ından. b'r kışı ıse yuzde 80 tnden az olmaması kararlaştırılmıştır Yetkı yasasına gore emekli gostergelerı ıle dul ve yetmı oylıklarmda gereklı duzenlemeler gercekleşene kadar Emekli Sandığının emeklılere avons bıcmınde odeme yapması do ka rarlaştırılmıştır Kararnamenın Kasım ayı başında yururulge gıreceğı belırtılmıştır. Öte yandan memurlaro vorllen oıle yordımj emekMere verılmemiştır Emekli Derneklerının bu yardımı alabılmek ıc.n gırışımlerde bulundukları ve colışmayan eş ıcın ver'len net 500 lıra aıle /ardımı ıle cocukiora verılen yardımın emeklılere d« ranmması ıcın yetkı'ılerle goruşmeler yaptıkları oğrenılnvştır memur Emekli 15 383 354 331 315 300 284 268 252 327 311 296 280 264 İçin 1080 ıcın 1030 ıçın 930 ıcin 930 678 626 552 509 460 432 404 362 344 327 311 296 280 639 561 518 464 439 411 367 349 331 315 300 234 1200 + 600 1200 + 500 1200+400 1200 + 300 1200 + 200 1200 + 150 1200 + 100 1200+ 50 tanbuPda ;i devrimci ıralayan ülkücü ıkkında l'er yıl ıpis istemiyle ıva açıldı ARAFAKIOGLUNUN ÖLDUÎULMESINDEN SONRA YA»ILAN ARAMADA EVLERIN)E TABANCA VE BELGEER BULUNAN 3 ULKUCUÎUOEN IKISI TUTUKLANDI. lumhurıyet Haber Merkezı) epe de 20 ekım gunu Entrı Meslek Lısesıne ateş ak ıkı devrimci genc n yaro lasına neden olon uc ulı hokkındo 24'er yıl ağır s ıstemı ıle dava acılmıştır d Prof Bedrı Karafakıoğı oldurulmesınden sonra ınde yapıian aramada ta alar bulunan uc ulkucu 2'sı .le 29 mayıs 1978 gunu de bır kışıyı kacırmaktan c bır ulkucu tutukloncrak evıne gonderılmıştır rANBUL, Gultepe'de bır ı once Endustrı Meslek Lıbahcesmdekl oğrenc ler ne ateş acarok, ıkı kışı(Arkası Sa 9 Su 7 de) ECEVİT: "BAZI KİŞİLER POLİTİKAYI SERT TUTARSA, ELBET OKULLARDA ÇOCUKLAR BİRBİRİNİ VURUR,, VAN, (Cumhuriyet) Van ve Ağrı ıflerınde gecmış yıllarda depremden zarar goren yurttaşlara yenı yapıian konutlann tapularının verılmesl torenınde bır konuşma yopan Başbokon Bülent Ecevıt. «Çıkıntılanmız bir sure daha devam edecaktir. Bazı kışıler polıtıkayı sertlikle surdurmek ($teyebllirler. Ama b u elimizı barışcı bir bicimde uzatoco gız Politikacılar politıkayı serl tutarlarsa, sertllkle surdururlerse, elbette okullardo cocuk lar blrbırini vurur» demış ve Doğu bolgesındekı oioylora degınerek Devletm tom kolkınmak ıcin ellni Ooğuya uzattığı bir zamanda sizlerl bolmey* calışıyorfar» bıcımınde Konuşmuştur Van ve Ağrı ıllennde 1976 yı lında karşılaşılan âapremlerde evlennı yıtıren yurttaşlora 1978 yılındon ıtıboren yoâunloşon calışmalor sonucunda yapıfcn konutların halko verılmesı amocıyla dun Caldıran ve Murodıye'de ayrı oyrı toren djzen lenmıştır Torende Imar ve Iskân Bakanı Ahmet Karoaslan kısa bır konuşma yaparak depreme ilışkın rakamlar vermış konutların konutlarla bırlıkte lıerhangı bır kentte bulunması gereken sağlık ocokları okul, (Arkası Sa 9. Su 1 d«) IZLENIMLER 12 YIL BEKLEYEN SESSIZ ÇOĞUNLUK Yalçm DOĞAN Ağustos 1966 Muş, Erzurum Bıngoı ve Bıtlıs'te karşılaşılan depremde 1300 ınsan oluyor 100 bin ınsan acıkto kalıyor Kosım 1976 Van ve Ağrı ıllennde karşılasılan depremde yakloşık 4 bm ınsan oluyor 70 bm ınsan ocıkta kalıyor Ekım 1978 Devlet acıkto kalan ınsanlann yarasını anco'< bugun sarabılıyor Sarmak ıcm en az ıkı yı/ beklenıyor Hatta 12 yıl beklenıyor Yıllar süren bu beklemenın acısını bulmak ıcm o ınsonlorın cektığı acı1* duymak gerek Kendını Muşlu Bıngollu, Vonlı hıssetmek gerek Halk olmak gerek «Yaralar derhol sorılacoktır. Vatandaş(Arkası Sa 9. Su 1 de) Ankara milletvekili Oğuz Aygün AP Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğinden istifa etti B AP Genel Merkezinin. aralannda 2 Belediye Başkanı da bulunan 12 kışiyı kesın ihraç istemiyle Haysiyet Divanı'na verdığı bıldirildi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Ankara Milletvekili Dr Oğuz Aygun dun partısmın Yuksek Haysiyet Dıvanı uyelığ.nden ıstıfa etmıştır Aygun, ıstıfa mektubunu soat 1130 da AP Genel Başkanlığına gondermıştır Aygun, ıstıfa mektubunda aynen şu goruşlere yer vermıştır «AP dokuzuncj Buyuk Kongreslncfe muayyen bir heyetın tesbit eltlği bir lıste tuzuk hukmunun ifası içın delegelerın tas vibine sunulmustur. Kongre de icinde hukukçuların da bulunduğu bazı il baskanlarının takrlrl ve ona dayanarak Kongre Divanınca diğer lıstelerln sahte, bu llstenin osıs ve resmı llste olduğu ilân edılerek delege oylarının sadece muamelenin ikmali icin bir vasıta kılındığı ger ceği tescil edilmiştir. Arzum hilâfına boyle bır listede veriimiş olan Yuksek Hcvsıyet Divanı uyelığını kabullenmeyi prensiplerımle ınanclarımla ve kendıme olan saygımla bağdoştıramadıgım ıcın istifa etmlş bulunuyorum.» (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) İlaç Denetim Tasarısı, Meclis'e gönderildi Fütun ÖZBİLGEN PARLAMENTO KULISİNDEN GÖZLEM UGUR MUMCU EcevitDeııııreJ... MHURİYET'İN YILDÖNÜMÜ TLAMA =*ENLERİ BUGÜN M 12'DE ŞLIYOR luriyet Haber Merkezi lurıyet ın ılanının 55 yılnu bugun saat 12 den ıtı tum yurtta. Kıbns Turk e Devletı'nde ve dış tem<lerım'zde kutlanmayo nacaktır ,kent Ankara'da yann 09 'da AnıtKobır de toapılocak, CumhurbosKonı Koruturk, Cumhunyst osu ve M 'let Medısı Bas (Arkast Sa. 9, Su 6 da) ANKARA. (Cumhuriyet Surosp) Saglık ve Sos/ai Yardım Bakanlığınca hazırlanan ılac sanayıcılerı ve ılaclar uzerınde etkın denetim kurmayı amaclayan yaso tasarısı hukumet uvelerınce ımzalanarak Mıllet Meclısıne gonderılmıştır Yaso tasarısı ınsan ve hayvan sağlığında kullanılan ılacların uretım ve satışında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı ğının kesın denetırrnnf öngörmekte ve şimdıye dek ılac konusundo yapıian suıstımallere son vermek ıcın onlem ve yaptınmlar getırmektedır Tosarıda hılelı ve ruhsotsız ılac ımal edenlere uvgulanacak csza\arm {Arkası Sa. 9, Su. 5 d») Yasa tasarısı ilaçların üretim ve satışın da Bakanhğın kesin denetimini öngöruj'or, hileli ve ruhsatsız üretime uygulanacak cezalan artırıyor. APve Cadı Kazanı Engin KARADENtZ ANKARA Dun de AP Ankara milletvekili Dr Oğuz Aygun Haysiyet Dıvamndan ıstıfa eitı Boylece AP Yüksek Haysiyet Dıvamndan Aygun'le bırlıkte ayrılanların sayısı 3'u buldu. Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Şerefoğlu ıle Sivas milletvekili Adem Sorıoğ lu ıstıfalarını daha once vermlşlerdı. Merkez Haysiyet Divanı uyelıgmden Tekırdağ mılletvekılı Nıhan Hgun ve Bolu milletvekili Ahmet Cakmak'ın da ıstıfa etmelerı ıle AP Kongresının ardından cadı kazanı kaynamağo devam edıyor. AP lı muholıfler Kamran Inan'ı da suçluyorlardı (Arkası Sa. 9. Su. 4 de) ^ * j k ı buyuk partı bır arayo gelsın» diyenler, olın goI r u n Işte! Uzlaşmayon, her turlu uzlaşma önerılerıni • elinin tersiyle Uen ve sagcı teronstler» hoş gorunmek için binbir dereden su getırenin kim olduğu iyıce anlaşılmıştır artık. Ecevıt Demırel goruşmesı, bir gercegi butun acıklığı ile ortaya koymuştur. Geçen yılın son aylarınoo APden ayrılan onbir milletvekili yerden goğe kadar haklıdır. Kamran Inon, bır o kadar haklıdır «AP Kongresını Demırel değıl. Turkeş kazandı» diyenler Ise busbütun haklıdır. Evet, Turkeş kazandı! Turkeş kazandı ve Demırel'ın kişisel tutkufarı ve bencil hesapları, «Dokuz işık> goruşu ile butunleşerek, AP'yl sonu gelmez btr seruvene surukledı. (Arkası Sa. 9 S0 7 cta) Doktor, diş hekimi ve eczacıların özlük işlerini yürütmek için «Yüksek Hekimler Kurulu» ofuşturuluyor VAN (Cumhurlyet) Doktorlar. dıs hekımlen ve eczacıların otanması. gorev yenmn belırlenmesı. yukselmelerı ve dığer öztuk ışlennın yurutulme sı ıçın (Politık boskılardan uzak tutulması amacıyla» Yuksek He kımler Kurulu oluşturulmosıno karar verılmıştr (ArJcast Sa. 9, Su. 3 de) GELECEK KONGREYE KADAR ALLAH KERİM!... OLAYLAR IN ARDINDAKİ düncü Plan motiv ayiinde elsiz ithalat ulamasına verilmesini örüyor CARA (ANKA) Otomoınayımde 1979 yılından rarak, ceşıtlı düzenlerrıedordüncü beş yıllık plan i ı ıcınde bedelsız ıthagulamosıno son ve r ıieıda 19S3 yılına dek ko DOKTORLAR ISTANBUL UNIVERSİTESI TIP FAKULTESI ÖĞRETİM UYESI Doç. Dr. Gencay GÜRSOY «TAM GUNs TARTIŞMALARINI DOKTORtARlN TOPLüMUMUZDAKI KONUMUNü HASTA DCKTOR ILlSK'Sİ KONUSUNDAKI ÖNYARGILARI DEĞIŞIK 8IR ACIDAN INCELIYOR Nobel Barış Ödülü Sedat ile Begin'e veriidi OSLO, Norvec Nobe! Barış Odulö Kom.tesı, 1978 Nobel Barış Odulunun Mısır Dövlet Başkanı Ertver Sedat ı!e Is roıt Başbakanı Menahım Begın'e verıldığını acıklamıştır. Beş kışıden oluşan komıte. Enver Sedat Ile Manahem 8egın'ın, Ortadoğu barışı ıcm sar feftıklerı cabaları ovdükten son ra ıkı lıderın, kolıcı bır barış GERÇEK Şu Garip Türkiye! rinde neyın ne olocoğı bosından belliydı Buvuk monsetler, Iri puntolarlo incir cekırdegi doldurmaz söylentileri haber bıcimınde okura sunmak. veya oncesmden belli kongre secim sonuclarını büyuk zafer çığlıklarıyla kamuoyuno vansıtmak gıbi gozetecillk gostarılerf, Turkıye gibi bir ulkede doğol oimasa gerekir. Eğer bugun Turvurgulamak istiyorsak, büyük zahmete de gerek yoktur Hafta ortasında yalnız gazetemizde cıkan şu başlığa bir goz atmok yeterlidir: «Isdemır'de ılk kez bır günde 18 doküm yapıldı » Billndiği glbi fsdemir (İskenderun Demlr ve Celik Tesislerı) Sovyetler'ın yardımıylo kurult*.!... c . n B Yann Cunıhuriyct'te u haftanın ortasında Turkıye nın buyuklu kucuklu gozeteleri. televizyonları, radyolorı, siyasot portileri. ticarel ve sanayi çevreleri, tumuyle AP kongresinl konu edmdıler Bır bakımo bu doğal sayılabılır. Dunyonın bosko ulkelerınde buyuklu kucuklu partılem kongrelerl toplumsal yaşamda onemli yer tutar. Gercl AP v« MSP konoralo. Türkİş anarşiye karşı ortak savaşımı ilke olarak benimseyerek koşullarını tartışmayı karariaştırdı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turklş Yönetım Kurulu demokratık reıımın korunması ve anarşiye karşı ortaklaşa savasımı ılke olarak benlmsemış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog