Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Bugünün Türk Romaıunı Anlamak Için GÜZİN DINO TÜRK ROMANININ DOĞUŞU CEM YAYINLARI Cumhuriyet 55. Yıl; Sayı: 19487 Kurucusu: YÜNÜS NADt 300 Kvıruş Modern Fğitim Fen 27 Ekim 1978 Cuma Beşktaş,kanbulİ6I27~öl"6 Ecevit: IIHIIIIIIIIinilllHHIIIIIIIIIIIIIIfll MllllllllllllfllilllllMIIİIIIIIIIIHIIIlllllllll Demirel: Keyfıliğe ve ışkenceye sebep vermemek kaydıyla önlemleri desteklerız,, "Muhalefet liderı gerginlik politikasını sürdürmeye kararlı görünüyor,, Buluşmada somut sonuç yok ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Boşbakan ve CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit AP Ge nel Baskanı Suleyman Demı rel'i TBMM dekı calışma oda sında zıyaret ederek uc saote yakın bır süre goruşmuştur «Kutloma ziyareti» olarak nıte lendırılen goruşmeden sonro bır basın toplantısı duzenleyen CHP Genel Başkonı Demirel ın mücadeleyı oldukça sert btr bıcımde surdurme eğılımınde gorundüğu izlenımını edınd ğını belırtmış. anarşryı önleme ko nusunda cıkarılacak yasalara Ana Muhalefet Partısı lıderımn koşullu olarak destek sağloyabıleceğını soyledığını anlotmış cYangıntn söndurulmesının hukumetten istenmesi hoklıdır, ancok yangının koruklenmemesıni Istemek d« hukumatın hak kıdır» demıştır AP Genel Başkanı Suleyman Demirel de lıderler arasındaKi dıyalogun tek başına care ol Tiayacoğı yolundakı gorüşunde dırendıgını kaydetmış vergı ta sarılarına kesınl'kle karşı ol duklarını bıldırmış, hukumetin anarşıye karşı hozırlayocagı yasa tasarıları ıcın de «Keyfl ıdareye, zulme ve Işkenceye sebep vermemek kaydıyla bız bu yasalan desteklerız» de mıştır ECEVIT'IN ACIKLAMALARI Ecevıt'in basın toplantısında ana muhalefet partısı olarak AP ye otekı partılerle yurutulecek ılışkılerden oyrı bır yer ve nlmesı gerektığıne ınandığını ıc konularda olduğu kodor dış konularda do zaman zaman AP ıle dıyalogo g'rmekte yaror gorduklerını demokrası duş manı guçlere karşı ortomın yumuşatılmasında anarşının onlenmesı bakımmdan zorun IUIUK bulunduğunu AP ıle po ECEVİT. DEMİREL GORUŞMESI EL SIKIŞMASIYLA BAŞLADI (Telefoto A A) ÇOK SAYIDA EYLEMCI ÜLKÜCÜNÜN ALMANYA'DAN SIGINMA HAKKI İSTEDÎGI BİLDlRİLİYOR Yağmur ATSIZ BONN, Turk Guvenlık Kuv vetlerı tarafından ceşıtlı eylem lerınden oturu aranan bazı kışılerin. turıst pasaportlarıyla gelerek Federol Almanya dan sı yasal ıltıca hakkı ıcın dılekce verdıklerı oğrenılmıştır Bunlar arasında ölkücü komandoiann onemlı bır sayıda oldukları o ne sürülmuştur Yalnız Kuzey Ren Vestfalya eyoletımn Ah len kentınde 800 Rheırlcnd Pfalz eyoletındekı Koıserslau tern kasabasında da 300'u aşkın ulkucu komandonun slyasl ıltıca hakkı ısteğı oğrenılmıştır Oğrenıldığıne gore Turkıye'den kacan ulkuculerın ıltıca >şlemlerı Kaıserslauter'de asııı sağcılıgıyla tonınmış bır ovukat tarafından yurutulmektedır Bu konuda bılgı edınnıek uze re kendısıne başvurdugumuz Nurnberg tekı Federal Sıyasl II t ca Daıresı sozculerı bu konu do aynntılı bılgı vermeye on cak Dışışlerı Bakanlığının yetkılı olduğunu soylemışlerdır Ancok bır sozcu ozel oiarc< sariece bu yılın ılk altı a/ı ıcın de ceşıtlı nedenlerle sıyosı ıltıca ıstemıyle butun Federal Atmanya'da ceşıtlı makamlora başvuran Turk yurttaşlarının sayısının 7000'ı aşkın olduğunu belırtmıştır TURKEŞ 29 EKİMDE ALMANYADA OLACAK MHP Genel Başkanı Alposlön Turkeş'ın 29 Ekım Cumhunvat (A*O»ı 9a 9, «Ö 1 Ar) lemığe gırmemeye hukumet o larak CHP olorak ozen gostenldığını gosterıleceğını anlatmış uzun ıktıdar yıllarmdan sonra muhalefete atışmanın »or olduğunu belırterek «1950lerde muholefet ıktıdar. bırın den bıri bıroz daha tohammul(Arkası Sa 9, Su 3 de) Bingöl'ün MHP'li Belediye Başkanı saldırı sonucu ağır yaralandı, çıkan olaylar sırasında bir memur ölü bulundu BINGOL, (Cumhuriyet) B ngol un MHP lı Beledıye Baş kanı Hıkmet Tekın ıle makam şoforu dun aKşam sılâhlı ıkı kışının saldırısı sonucu agır bıcımde yaralanmışlardır Ola yın duyulması uzerıne bır kıtapcı dukkânı ıle bır mobılyo mağazası ulkuculerın saldırısı na ugramış bu arada Beden Terbıyesı Bolge Mudurlugunde gorevlı bır memur olı. olarak bulunmuştur Bıngol Valısı Bur hanetîın Ergun ılde cok sıkı guvenlık on emlerının olmması uzenne olayların buyumeden bastır.ldıgını ve MHP lı Beledıyfi Başkanının kurşunlanmasıy la ılgılı olarak ıkı kışının gozaltına alındığını soylemıştır Bıngol Valısı Burhanettın Ergun'dan alınan bilgıye gore MHP'lı Beledıye Başkanı Hık met Tekın saat 17 30 sırala nnda ışınden cıkıp evıne gı derken sılâhlı ıkı kışının sal dırısına uğramıştır Otomatık sılâhlarla acılan ateş sonucu Hıkmet Tekın ıle makam şoforu Hoyrı Karamızrak oğır bıcım de yaralaımış once Bıngol Devlet Hastanesıne. oradan da Elâzığ Devlet Hastanesıne nakledılmışlerdır Valı Ergun, olayın ılde duyulmasından sonra kentın ceşıtiı yerlerınde sılöh atıldığım bu arado Hazor Turızm Yazıhanesı onunde vurulmuş olarak bulunan Beden Terbıyesı Bolge Mudurlugunde gorevlı memur Anmet Duran'ın kaldırıldıgı hastanede kurtarılamadığını bıldırmıştır Gencın. kımler tarafından vurulduğu sop (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) YAKALANAN YEDİ ÜLKÜCÜ DAHA SİLAHLARI MHP'LI İKI YÖNETICIDEN ALDIKLARINI BILDİRDİLER TIP GENEL BAŞKANI BORAN, PARTİSİNE YÖNELİK SALDIRILAR NEDENİYLE BASBAKAN ECEVİT'E TELGRAFLA BAŞVURDU. SENATO 30 EKİMDE OLAĞANÜSTU TOPLANTIYA ÇAĞIRILDI. CHP GRUBUNDA ANARŞI KONUSUNDA GENEL GÖRÜŞME ONERİLDİ. ÇİGLI'DE ECEVİT'E SUİKAST GİRİŞİMİ SANIGI POLİSİN YARGILANMASINA MENEMEN'DE BUGÜN BAŞLANIYOR. Haberler 5. Sayfada ECEVİT'İN BUGÜN BAŞLAYACAK DOĞU GEZİSİNDE 2. KÖYKENT UYGULAMASINA GEÇİLİYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bulent Ecevit. bugun uçakla Van a gıdecektır Ecevıt'ın gezısı ıJci gun surecek bu sure ıçınde Muş ve deprem boleesı Çaldıran ve Muradıye'de de mcelemelerde bulunacaktır Turkıye de ıkıncı Köy Kent u>gulamas! da Ecevit' m katılacagı bır torenle Van'm Ozalp ılçesme baglı koylerde başiajacaktır. Halit Narin; "AP Programında çalışma hayatı ile ilgili olarak yapılan değişiklik bir iyi niyetin iiadesidir,, dedi % M1LLET EYVAH!... DİSK e bağlı Sosyalİş Sendikası Genel Başkanı Özcan Keskeç, «AP faşizme varmak istiyor» dedi. nın uygun olacağını belırtmış, şoyle konuşmuştur «Calışma mevzuatımızda son 14 senedlr Işveren • Işci llışkılerlnı engellemek çabaları yerı(Arfcası Sa. 9. Sü. 5 de) OECD, Türk ekonomisinin yabancı rekabete açılmasını tüketim harcamalarının azaltılmasınr öneriyor • CHASE MANHATTAN BANK TAZE PARA, VVELLS FARGO BANK OA BORC ERTELEME PROGRAMINA KA TILMAYI KABUL ETTİ.. Türkİş DİSK'in önerilerini bazı koşullar öne sürerek benimsedi ANK. ARA (Cumhuriyet Burosu) KOY1<OOP ıçınde bazı Yonetım Kurulu u yelennın yönetımden uzaklaştınldıl ıntn açıklanması ıle başlavan tartı şma buyumüş ve uzaklaştınldıklan açıklanan Yonetım Kurulu uyelerı g örevlennın başıoda oldugu nu bıldırmışlerdır KOY KOOP ıçındekı tartışmanın ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Calışmalarını dun tamamloyan Turklş Yonetım Kurulu DISK tarafından onerılen anarşı ve terore karşı ışbırlıgı konusunu «Bazı koşullar one surerek» benımsemıştır Bu konudakı kararı hazırlamak uzere 12 kışılık bır kurulun oluşturdugu oğrenılmıştır Kurulun bugun akşama kadar calışmalarını bıtırerek, hazırlayacakları karar metnını yarın komuoyuno octklayacakları bıl dırılmıştır a a 'nın haberıne gore, Turkiş Yonetım Kurulu gerek anarşı garekse otekı ulke sorunlarına ılışkın goruşlerını Cumhurboşkanı Koruturk, Boşbokan Ecevit ve Ana Muhalefet Portısı Liderı Suleyman Demırel'e bıldırılmesıne de karar vermıştır. Turkiş ın göruşunu lceren bır metnm onumuzdeKi gunl9rde Cumhurbaşkonına Başbakana ve Ana Muhalefet Partısı lıderıne sunulacağı bı!dırilmiştır Turklş Genel Sekreterı Sadık Şlde daha once kurulan 10 kışılık komısyonun uye sayısının Turklş'ın ıkı genel boş kon yardımcısının da katılmasıyla 12 ye cıkanldtğını acıklanıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) TOBDER ıcındekr «Halkcı Eğitimcıler» grubunun TOBDER Genel Merkezlnm kayyuma teslımı yolundakı ıstemı mahkeme tarafından reddedılmıştır TOBDER Gene! Kuruluno «Halkcı Eğıtimciler» adıyla katılan grup kongre sonucu ortoya cıkan «Iki başlı yonetım» Malatya'da belediye baskanı seçimi bir süre Jaha /apılamayacak; 3f belediye seçimi de ertelendi ıNKARA, (Cumhuriyet Burosu) Yuksek Seçım Kurulu, Malatc Beledıye Başkanlığınm Baanlıkca gorevlendırılmış Belelye Başkanıylo yonetılmesının Sakanlar Kurulu kararı kaldıılmadıkca bu yerde secım yanlamayacağına karar vermışr Koror Yere1 Yonetım Bakanğm'n Malatya Beledıye Başcn'ığ ylu gorevlerdırılen Nacı ıCvjşccn'ın gorev suresınm 7 ubot 1979 tonh ns kadar uza (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) AP 9 Buyuk Kongresınde «uzun surell» ve «amaç dışı» grevlerın smırlandınlması yonunde partı progromındo yapılması ılke olarak benımsenen dedışıklıkler konusunda tartışmalar surmektedir Turkıye Işveren Sertdıkaları Konfederasyonu Yonetım Kurulu Başkanı Holıt Norm bu konuda ANKA muhabırının sorulannı yanıtlarken «AP Buyuk Kongresinde calışma hayatmızla ılglli olarak alınan karar, ışçıışveren ilişkilerınde bır aşamudır» demıştır Halıt Narın, «AP Kongresının kararı bır lyiniyetin ifadesıdır» dıyerek, uygulamayı bekleme ANKARA (ANKA) Bırleşık Amerıka nın en buyük tıcan bankalarından bırı olan Wells Fargo Bank'ın. Türkıya'nln borc erteleme programına katılmayı «Ilke clarakı kabul ettığı bıldırılmıştır Wells Fargo Bank'ın ayrıca. Turkıye'ye 500 mılyon dolara kadar taze para sağlan masındo da yardımcı olacağı kayded.lmektedır Bu arada 50 doloyındakı bankaya gonderılen taze para ısteğıyie ılgılı teleks mesofina ABD nın buyuk ban(Arkası Sa. 9, Su. 2 d«) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kargalar Güler... TÖBDER'İN KAYYUM HEYETİ İLE YÖNETİLMESİ ISTECİ REDDEDİLDİ durumuno son vermek ve yeni bır kongreye kadar «Kayyum heyetlne tesllmı» ıcln mahkemeye başvurmuştur, Başvuru, 1 Aslıye Hukuk Mahkemesi tarafından ıncelenmış ve «Uygulamadaki zorluk» ve «Karann sonucunu bir noktada belırlsmlş otmak bakımından yerinde ve doğru görulmedlğı» gerekcesıyle reddedılmıştır I KÖYKOOP'TAN CIKARILAN BİRLİK BASKANLARI, YÖNETİCİLERİ SUÇLADI hükumetı n traktor ıthal dağıtımını devletleşt ırmesınden ka>naklandıgı saptanmı? ,tır KOY KOOP Genel Başkanı re ^HP Mılletvekıiı Ahmet Aitun. bır s üre önce bır basın toplantısı yapareık bu kararv karşı cıkıni'; \e «WC dönemmde aldıgımız hakkı gen ver<'.cegımızı sanan hükumet yanüdıgırıı gorecektırbıçımınde (Arkası Sa 9, Sü 1 de) AP İZMİR İL YÖNETİM KURULUNUN BİRf HAYSİYET DİVANININ ÜÇ ÜYESİ DEÛİŞTİRİLDİ IZMIR AP Izmır H Yonetım Kurulundan bır Kaysıyet Dıvanmdan da uç uye son Kongrede yeterlı oy alamadıklan gerekçesıvle Merkez Haysıyet Dıvam karanyla düşurulmüştur Merkez Haysıyet Dıvan.nın karan gereğınce II Yonetım Kuruluna Sedat Tez(Arkosı Sa. 9, Su, Z 0») A uvenllk kuvvetlen, terorlst eylemlere karşı işi bfraz M sıkı tutmaya başladılar. Mahkemeier de arko arW kaya verdikleri kararlarla suskunluk perdelennl araladılar. «Mıllıyetçı • toplumcu» cevrelerın sozculeri de gelişen bu olaylar karşısında gulunc savunmalara başvuruyorlar Bunlar, ulkücü kılığına gırmış komumstlerdır. . Bu glbi sovunmolaro kargalarla bırlıkte, butun kanollı yaratıklar da guler! Demek, silahlı eylemlere korışan butun ulkucüler komunlsttır. Oyleyse komünistler, başta MHP olmak uzere. Ulku Ocaklarına ve Ulkucu Gencler Oemeğıne de sızmışlardır. na' Acabo hangl tur komunlst sızmıştır bunların arası Marksıstler mi? Leninlstler mı? Maolstlsr ml? Hangılerı?. (Arkası Sa 9, Su. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog