Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

• Sohıbi: Cumhuriyet MatbeocılıR ve Goretecii v T * S odınoNADIR NAOİ OKTAY KURTBOKE ORHAN ERINC CUMHURİYET U U BAStN AHLÂK • Genel Yoyın Mudürü • Sorumlu Yczı Işlen Mödürü • • Bascn ve Yayon Cumhurıyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A Ş., Coğoloğ'j. Turkocağı Cod. No: 3341 Posto Kutusu 215 tSTANBUL Telefon 23 97 03 UYMAYI TAAHHUT EDPR • BUROLAR: A " k c n A'.oıurk Bulvorı, Yenet Apt. Yen,$ehır Tel : 17 58 66 25 57 01 • İ2MİR: Holıt Z*va Bulvan No 65 Kat 3 Tel • ^5 47 09 13 12 30 • ADANA Ataturk Caddesı. Ugurlu Paso|i, Tel.: 14550 19731 ABONE UCRETLEft! Aylar • 1 3 6 12 Yurt lci : 90 270 540 1 080 Yurtdısı. 165 495 990 1980 Avrupo. Yaan Dogu 400 Arçrıka, Orta Amerıka Gune/ As ya ıcın 800 Uzok aoğu içın 1200kuruş ucok ek'jcreti o'mır T AKVIM 26 EKIM 1978 Imsak 5 44 Ikindl 15 50 Guneş 7 22 Akşam Ogle 12 53 Yatsı 19 45 ie 15 LL.C Languagc Lcamıng Centres CağaloğluYokuşuNo :39/4 Cağaloğlu ktanbuî PK.43 tSTAXBl~L 26 65 24 AP ve MSP (Boştarafı 1 Sayfada) «Bir slyası partileri Turk demokratik porlamenter retimtn vazgeçiimez unsurları olarak kabul edıyoruz. Bu itibarla kendilerinden vazifelerinde her hizmetın ustunde yurtta barışın •ağlanmasına katkılı olmalarını bekliyoruz. Adalet Partisi geniş bir vatandaş kitlesıni temsit etmektedır. Bu itibarla memleketin huzuruna bartş ve sukununa katkısı da o nıspette geniştir Sizlerin bugune kadar olan faaltyetlerınız gıbi bundan sonrakı faaiıyetlerınızı de memlekete yararlı ve memleketın huzuruna ve refahına ka'.kılı olmanızı temenni edıyorum.» AP Lıder. Demıre' ıse Cumhurboşkanı Korulurk e kerdılerını kabul etnıes rden dclayı teşekkur ettığım sciemış «Sayın Cumhurboşkaıv'nin dusuncelerine aynen ıştırok edıyorum AP barış beraberlık, kardesliğtn sovunucusudur ve ılhamını milletimizden almaktadır. Davastnı dogru yolda yurutmektedir. Mıllelımıze guzel hizmetler vermistir» demıştır MSP GENEL İDARE KURULU Cumhurbaşkanı Fchrı Koruturk dun sabah MSP Gene! Başkanı NecrneUn Erbakan Boşkanlığında partının yenı secılen Genel Idare Kurulu uyelerını de kobul etmıştır. Koruturk MSP lı yenı partı yönetıcılerını tonımaktan kıvanc duyouğunu kaydetmıs «Memleketin huzuruna katkıda bulunmak gayreti ile colısocaklarına, bunu baş hedef sececeklerine inanıyorum» dem st r MSP Genel BaFki'iı Erbakan ise kabul sırasındc vaptığı konuşmada, «MSP her şeyden once ulkemızde huzur istemektedir. Turkıye bugun kalkınma planlarını uygulayamamakladır Uçuncu Bes Yıllık Planda hedef olınan noktalara ulaşılamamıştır MSP u'kenın huzuru ıçin, refahı içın hızmetını surdurecektir» demıştır Petrol bayileri anarşiye karşı benzinliklerden karakol olarak yararlamlmasmı önerdi Malatya'da vurulan teş acıldıgını ıddıa etmıştır Polıs olay yerınde 11 bos ko van bulmustur • Uskudar Doğancılar do bulunon Arzu Kıraothanes'ne ateş acılmış olayda can yıtınv ve yaralanan olrnomıştır. • Sahne ve ses sanatcsı Sezer Guvenırgıl, oicekı gecs 05 sıralarında Mecıdıyekoy de kı evne gırerken, sılahlı dort kışı tarofındon soyulmuştur Kımlıklerı saptanamayan soy guncular sonatcıdan sılah ?oruyla 1500 lıra alarok kaçm'Ş lardır • Alıbeyköy'de sıiahlı uc kı şı dukkanının duvarlarında yazılı «DEV GENC» sloganlo rını sılmeyen nalbur Saıni Pek demır'ı îabancaylo yaralamıslardır Saldırgartlar olaydan sonra kacmışlardır • Sır bankanın Zıverbe/ Şubesını soymokton sanık olcrak arananlardan Erdem Karakoc dün Ataturk Eğıtım Ens'ıtusu yantndakı bır kohvede otururken yakalanmıştır • Vefa Lısesı ogrencılerınden bır grup dun Istonbul Mıl lî Eğıtım Mudurunu makomında zıyaret ederek gunduz ve çece bolumu oğrenımının bıran once başlatılmosını ıstertrş er dır. Mılli Eğıtım Muduru Ruh, Ka nak da okulu 31 ekım saiı gunu oğrenıme ocmayı amacladıklannı soylemıstır • Çelıktepe'de bazı dukkön sahıplerme «Istanbul YDGD ve Halkın Kurtuluşu» ımzalı tendıt mektuplorının gonderılmesı uzerıne bır acıklomo yapan Is tanbul Yurtsever Devnmcı Genclık Derneğı Genel Boşkanı A Necdet Oğutucu fasıstlerın emekct halk uzerınde yenı tertıplere g nsmekte o'duklarmı one surmuş ve Ü J oyunlorın ocığo çıkarılocagını soylemıstır BANDIRMA Sehıt Mehmet Gonenc Lısesı Muduru Mazhor Çevık'm 1 Okul caddesınde^ı evı onunde bulunan Ford Taunus marKa olomobılı onceVı ae ce mechul kışılerce uzerıne benzin dokulereK yokılmıştır İZMİR Yosadışı TIKKO orçıutu uyesı Orhan Bakır'ın kacınlışı olayına adı kanşan ve hakkında gıyabı tutukloma kararı bulunan Faruk Acar dun Bbca Ufuk mohallesınde duzenlenea operasyonla yakalanmıştır SİVAS 3 4 eylul gunlen Sıvas'ta 10 kışının olumune. 100'e yakın kışının yOralanmasmo ve beş mıiyon lırolık maddı hasara yol acan oloylann duruşmasma. Sıvas adlıye bınasının yetersızlığı nedeniyle boşlanamamaktadır. KAYSERI Komandolarm «kurtarılmı» bolgeı ılan ettıklerı Istasyon coddesı Buyuksımıtcı apartmanının 4. kotında buluaon TIP ıl bınası ile Yanıkoğlu mohallestndekı Devrımcı Genclık Dernegi lokalıne oncekı gece patlayıcı madde atılmıştır Her ikı potloma sırasında olen ya da yaralanan olmomış. ancak bınalarda hosar desınde tKomunteml eıtceğiz» bıcımmde sloganlor yozan bır meydana gelmıstır İSKENOERUN, Dumluptnar mahallesmde Osman Sarıkaya (15) adlı ortookul oğrencısı, halkın gozlerı onunde bır kışı tarafındon tabancayla ağır yarolanmıştır. Yarolı genç hastaneye kaldırılmıştır. ANKARA Zıraat Muhen dıslerı Bırlığı'ne dun gece 21 sıralarında ateş acılması sonucu bın ağır 3 kışı yaralanmıştır Sakarya caddesı ıle Adakale sokağın kesıştığı yerde bulunan Zıraat Muhendıslerı Odasına dun gece acılan ateş sırasmda ULKU TEK uyesı olduğu bıldınlen Bakı Ayhon, Hcson Kocoğtu adındo bır ışcı ve astteğmen Yener Temur Karabak yarolanmıştır. Mühendis olduğu soylenen Bakı Ayhan'm aurumunun ağır olduğu bıldınlmıştır. ZONGULDAK Safranbo lu da dun Alı Turk adında bır Eğıt.m EnsMusu oğrencısı ta banca kurşunu ıle vurularok oldurulmuştur Alınon bılgıye gore Safranbolu Kultur Derneğı onunde dun saat 18'de ikı ç,rup arasın da tartışmo çıkm s bundan 20 dakıka sonra ıse bır ara sokak ta Kastamonu Eğıtım Enstıtj su oğrencısı Alı Turk kurşun 'anarak öldurulmus bır durum da bulunmuştur Alı Turk'un aynı zamanda Safranboiu Kül tur Derneğı üyesi olduğu bıldı rılmıştır, VAN Ercış ılcesınde kar şıt goruşlu oğrencıler arasında çıkan çatışmada ıse bırı a gır olmak uzere 3 kışı yaralan mıstır Oloylo ılgılı olorok 3 kı sının gozaltına alındıgı bıldınl ınştır • Karabük llces.'nde Çaldıkları (Boştaratı 1. sayfada) masosı tarafınaan uzun ızlemler sonucu ortayo cıkanlan şebekenın elebaşılıaını Kömıl Şeker adında bırının yaptığını belırten ılgılıler, cramalarda cok sayıdo sahte belgeler. boş ve doldurulmuş rulsoılann do bulunduğunu belırlmışlerdır. Şebe kenın oncelıkle satış belgelennın bır motboooo sahtelerını bastırıp, daha sor.ro Trafık Mudurlüğune bu belgelerle boşvurup koyıt ve tescıllerı yaptırdığt saptanrruştır. Faturo ve otekı belgelerı mot baasında bosıp şebekeye kolaylık sağlayan matbaacı Yıimaz Özkayomn yakalonmasındon sonra. operosyonu derınleş tıren polıs. Kâmı' Şeker, Aykjt Erdebıl, Soner Boztepe, Og^z Cengeloğlu. llhan Baydar, Fıkret Erdur, Saba!>attm Ce*er. Kemalettın Erden. Osmon Nun Kandemır, Mustofa Muldur Erdlnc Atamet. Bı.lent Senlık ve Ahmet Bulut ac gozaltıno clınmışlardır. (Boştarafı 1 Sayfaou, anlaşıldığmı savunmuştur. (Boştarafı 1. sayioda) Boran. Demırel'ın Genel Başyış ve ekonomık sorunları uze kanlığa getırılmesı sırasmda oy rınde goruş olış venşınde kultslerı ve hesaplc rın etkılı bulunocogı kaydedılmıştır Bıolmadığını belırtmıs ve şoyle Istanbul Emnıvet Mudurluğü lındığı gıbı Ecevıt daha önce demıştır' de muhalefet lıderlerınc'en vetkılıierınden alınan bılgıye «1964'de Demiren porasutle MSP Genel Başkanı Erbokon gore olaylo ıtgılı olarok 12 kışı lndlrır gibi AP'nin bo$ma getiil« de btr goruşme yapmışt,. gozaltına alınmışttr (a o ) renler, hesaplarıno gelseydı OOĞU GEZİSİ İnan icin de aynı şeyı yapabılırOte yandan. Boşbakan Bülerdi.» lent Ecevıt'ın ikı günluk bır Do TIP Genel Başkanı Borcn, oğu gezısı yopacağı acıklanmışnumüzdekı donem ıcn olası sıtır. Ecevıt'ın cuma gunu bcşlayası gelışmelerı de değerlendıyocak olan gezısı sırosmda Van vo Muş ıllerı ıie bu ıllenn bozı rırken şu goruşlere yer vermışllcelerlne de uğrayacağı kayde tır. ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) dılmı$tır. Ecevıt gezısı sırasın(Askeri darbe otasılığı bir Cumhurıyet Senatosu Kontendo Caldıran ve Murodıye'de yana. seçenek ıkilidır. Ya buion Grubu Başkom ve uyelerın depremden evlerı yıkılan vurtgunku meclis arıtmetiğinm satcşlar'lcTn'fâpılan"" Iftonutlorın""" " gâ kâymoTr île" bVr""Â> "'MHP'" "*den bazıldrı dun 'ATs"GeneTBoş doğıtımı törenınde hazır bulukanı Suleyman Demırerı zıkoalısyanu veya erken seçimle nocoktır. yaret ederek kutlamışlar ve sere gidilerek AP nin tek başına natonun olağanustu toplontıya veya MHP ile birlıkte ıktidara cağrılmusı konusunu goruşgelmesini soğlamaklır.» muşlerdır. AVUKATLARI BILİRKIŞİYİ Demirel .goruşmeden sonra REODETTİ . gazetecılerın bır sorusu uzerıBehlce Boran aleyhlne, 15 Model Wolswagen 1974 ne bugun saat 10'da Mıllet 16 Hazıran ışcı oaylarına 'lış 1303 S Bıg Meclısınde Başbakan Bulent kın bır ^azıoa «Suç olan bir f i Ecevıt ile goruşeceğını bıldırFuü Aksesuar ılı ovduâu» gerekcesıyle Istanmıştır. Demirel, fbaşbaşamı go bui Basın Mahkerresınde açıTel 25 58 77 ruşeceksıniz» yalundakı sorular dovoda avukatlar bılırya ıse «bllemlyorum» karşılığı kısıler; sağ goruşlj oldukları nı vermiştlr. nederıyle reddetmışlerdır. (Cumhuriyet 13646» Başbakan Boran (Baştarafı 1 sayfada) nan bır trafık polısmın toboncasını cekerek oiaya muaahale etmesı uzerıne gosterıcler potlayıcı gucu az olan oır bomba patlotmışlar, araca ve çevreye ateş acmışlard'r Çev SAMSUN, (Cumhurıyet) redekı bazı bına'onn camlanTurktye Petrol Urunlen Işvenın da Kirılaıgı oioydo, 17 yaş ren Sendıkası (PlllS) Genel larmda Hal I Yıldız adında D.r Sekreterı Hılmi Dırekc dun konfeksıyon ışcısı kolundon yaserdıkosının Bolge Ge.e! Ku ralanmıştır. rulunda vaptığı acıklamada anarşık olavların onıenmesınde ABD Konsolosluğunda gorev guvenlık kuruluşlormın bır unılı bır sekreterte Kultur Ataşesı tesı nıtelığınae tum benzın ısıtk anda bulunamamış ve katasyonlarındon yararlanılmasıCinldığı sonılmıştır. İkı kışl da nı onermıs «tum benzin istasha sonra Taksımdekı bır otelyonlanmızı asayıs karakolu ni de bulunmuştur Kultur Ataşesı teliğinde guvenlik kuruluşlarıgosterıcılerm yanındakı çanta mızın bırer unitesi olarak tahsıs yı aldıklarını ıcmde bozı evetmeye hazırız.» demıştır rokları ile 8500 lıra parası buDırekc «BızlPf okaryakıt ba ' lunduğunu ılerı surmuştur SeK reterın çantosmın da alındıgı yileri olarak guvenlık kuvvetlebıldınlmıştır. rine yardımcı olmayı amaçlıyo ruz » demıstır Polıs gosterı yapan grubun doğıttıkları bıldırılerde «Yolumuz Çayanların Yoludur» şeklınde sozlerın bulundugunu. oloya mudahale eden trafık polısmın tabancasıntn doha sonra denendığı ve ateş almodıgını one surmuştur. ABD Istonbul Konsolosluğu Basın ve Fılm Işlerl Muduru DISK'e bağlı Mceienls SenCrocker olayla ılgılı olarak yap diKası uyelerı ile bu sendıkadan tığı açıklamoda gosterıcılerm aynlan ışclenn kurdukları devotomobılın ıcmde bulunan uc rımcı MadenI$ SendiKası uyele Amenkan Konsolosluğu memu n arasında bugun cıkan tartışrunu soydukiarı bıldınlm ş ve moda beş kısı cesıtlı venerınolay kınanmıştır den yaralanmıştır • Esenlerde Kardeşler KıAlıbeyköy'de Devrımcı Maraothonesıne acılon ateş sodenlş Sendıkası Lokalı onunnucu Azız Can adlı bır genç ı den gecen DISK'e bağlı Male kahve sahıbı Arıf Akay ia deniş Sendıkası uyelerır.e yafıf yaralanmıştır Sağ goruş'u pılan taşlı, sopalı saldın soAzız can polıse verdıgı ıfadenunda Hılmı Arcan (34) Mede kahve onunde dururken, ta tın Gulsoy (28). Ibrahım Acer mmodığı kışıler torafından ko (28). Mehmet Yıldız (32) ve cırılmak ıstendığını. ancuk ken Selım Şenturk '23' adındakı dısını kurtarorak kahveye gırışcıier cESitlı yerlerınden yora mesinden sonra arkasından alanmıslard'r ABD askeri malzemesınin bir bölümü daha dün Ankara'ya geldi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ambargonun kolkTiasından son ro askeri ma'zemenın bır bolümu daha dun Amerıka'dan AnKora yo getmışlır Genelkurmay Genel Sekreterlığı bif açıklama yaparak, 85 mıiyon dolar tuton bırıkmış hıbe yardımın.n 28 mılyon dolarlık kısmının Kara Kuvvetlen ıcın 2. Denız Kuvvetlen ıcın 3 ve Hava Kuvvetlen ıcın de 4 o1 mak uzere toplam 9 uçak yuka malzemenm Esenboğa, Eskışehır ve Yeş'lkoy'e teslım edıldı gı bıldırılmıştır. Turkıye'de bulunup da ambar go sebebıyle teslım edılmeyen Dır kısım molzemenın de teslım edıldığı belırtılen açıklama da. muteakıp nakiıyatın 4 ay sonra Doşlamak üzere gemıler le ve d.ger ulaştırma vasıtolarıylo yapılmosının beklendıg1 Kaydedılmektedır GÖZLEM (Baştarofı 1 Sayfado) demokrasıyı »koruyup. gelıstırmesı olanaksızdır. Bu nltelikte bır partının ortosol bir partıyle ışbırlıgı yapmosı busbutun olanaksızdtr AP, kaskatı ve kapkara bir ozgurluk duşmanltgı ıle kendı gelişım yollarını tıkamış ve açıkça MHP ideolo|tsıne teslım olmuştur... Bır erken seçım olursa, bu seçımde MHP ve AP oylcırı artarsa, CHP de gerılerse, Demirel yertlden Başbakan olacaktır! Hesap bu . Demirel, bunun ıcın Turkes'in gozunun ıçine bakıyor. Bunun ı c n sag teror hakkında ağzını açıp bır lek kelıme etmıyor İkı buyuk partı bıraraya gelsın, ıktıdor ile muhalefet arasında medenl dıyologiar başlastn. Vs . Bunlar, lyı niyetlı, ancak kısır duşuncelerdır. Demirel, siyasal gelecegını gergınlık ortamının devomında ve siyasal bunalımların artınlmasındo buluyor. Boyle bır lıderden ve boyle bir partıden, demofcrasl adına ne beklenır? Her partide. degışık yapıda ve duşuncede insanlor bulunur. Gelışen olaylar hakkında kaygı duyan AP'lllere şimdi, bu kongreden sonra bır buyuk gorev duşuyor: Demirel ve çevresını kendı yazgılarıyla başboşa bırokmak!.. I Sendika rekabeti nedeniyle çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı AP programında (Boştarofı 1 Soytada) lemıştir» Şıde bu amaca Ycnetım Kurjlu gundemn.e yem bır madde konulacagm1 ve bu değişıklıklerm goruşulecegı nı bıldırmıştır TURK IŞ Yonetım Kunılunun soat 10'da baştayacak calışmolarının ikı gun surmesmm beklendıgı, bundan o^cekı toplontı uyorınca hazır'anan raporların Yoneîım Korulunda tartışılacogı belırtılmıştır. Hazırlanon raporda oncelıkle DISK TURK lş eyleı bırlığı konusunun ayrıntüar.y'a ıncelendığı oğrenılmıştır Bu konudo «işbırliği» eğılım.nm agırhk kazandıgı. ancak şıddct olaylan karşısında DISK'le yapılocak ışbırlıgı ıcın bczı koşullar belırlendığı ıtade eaılmıştır. Yonetım Kuruiuna sunuıocak raporlarda. uzerınde ayrıntıiarıyla durulan bır başka •>.c'lıJ ıse etoplumsal onlaşma» ctmuştur Yonetım Kurulunun ılk toplontısında bu konudo yoğun tartışmaların ışığı oltınJa. bu anlaşmanm daho da 'lerıye göturulebılmesı ıcın can? '• ması benımsenmıştır. tŞIKLAR DİSK Genel Sekreterı Fehmı Işıklar, AP'nin 9'uncu Buvuk Kongresınde «Uzun sureli grev ve lokavtların sınırlandırılmasıt ılkesının kabul edıterek AP progranmna oybırlığı ıle alınması konusundakı goruşlennı acık larken «AP'nın uğraşısı sonuç vermeyecoktır » demıştır. Işıkloı. demoıuatıK hoklar konusunda baskı ve tehdıtlerın gelışme>e engel olamayacağını ^oyleyerek. ılerıde daha oa cok haklar elde edıleceğını belırtmıştır DISK Yonetım Kurulu ve Başkanlar Konseyı. «Demokratlk hak ve ozgurluklere yopıtan sal dırıları ve bugunku teror uygulamalarına karsı ortak mucadele ıle ılgili gelışmelerı» goruşmek uzere ıkıncı kez olaganustu toplnntıya cağnlmıştır Toplantı 31 ekım 1978 gunu soat 10'da Ankara Genel lş Sendıkası Genel Merkezınde yapılacaktır Öztürk, Gazioğiu yönetiminin TOBDER binasını boşaltarak kendilerine destek olmasını istedi ANKARA (ANKA) TOB DER'ın bıriık dayanışma grubunun yoptığı genel kuruldo secılen Genel Başkanı Talıp Ozturk Gazıoqlu yoretımı'nın yasal olmadığını soylemış ve bu yonetımın TOB DER binasını terk ederek kendı yonetımlerıne destek olmasını istemış tır. Ozturk bu arada haikçt eğıtımcılerın kayyum ısteğmın mahkeme tarafmdan reddedıldı gını kaydetmıs. demokrası ıç.n bırlık grubunun actığı davonm ıse 24 kasımo ertelendıgını bel'rtnvştır Karafakioğla (Baştarofı 1 sayfada) Tanıkların ıfadelerıne gore resımierı cızılen katıllerı yurt capında arayon polıs, bu resmıleraen bırıne benzeyen Dr Mustcfa Kurtuncuyj yakala mıştır «Reıs» lakab' ile tonınan Kurturcunun gecen yıl Tıp Fa kultesını bıtırdıgı. bır hafta on cesıne kadar Bursa Ulkj Ocakları Derneğı Başkanlıgı yap tıgı ve Bursa Tıp Fakultesı Has ta'nesı'nde görcviı c duğu ogfe n.lmıştır Prof Bedrı Karafakıoglu nu oldurmekten sanık olarok yakalonan Kurtuncu nun arananlar lıstesınde bulunduğu ve çızılen resımlere benzedığı de oğrenılmıştır Bursa'do yakalanarak Yalova da Istanbul polısıne teslım edılen Dr Mustafa Kurtuncu olayın gorgu tanıkları ile yuzleştırılecektır. KOZAKCIOĞLUNUN ACIKLAMASI ıstanbul Emnıyet Muduru Hay rı Kozakcıoğlu'nun acıklamasına gore, Prof. Karafakıoğlu'nun oıdurulmesı ile ılgılı soruşturma da her ıhborı değerlendıren po lıs ekıplen, operosyonları aralıksız surdurmektedır, Dun scboho karşı da kımlıklerı acıklan moyan 8 kışt gozaltına alınmış tır. Pangaltı ve Aksaroy'dakı operasyonlarda yakalananlarlo ılgılı soruşturmo devam etmektedır. Pangaltı'da komandolarm kaldıkları bır eve boskın yopan ekıpler, bır de subay elbısesı e!e gecırmışlerdır. Olaya karıştıkları öne surülen Hamdı Karakaya, Nıhat Can ve Tuncay Olgun'un oncekı gun MHP Istanbul II Genclık Kolu Başkanı Kâzım Ayaydın'ın du zenledıgı basın toplantısından sonra Bakırkoy Cumhurıyet Sav cılıgına teslım olmaları ile soruşturma yenı boyutlar kazontnıştır Bu arado MHP istanbul II Genclık Kolu Başkanı Közım Ayaydın, «atış talimı yapıldığı iddıa edilon» fotoğraflann, Ko carrnjstafapaşo MHP temsılcıiı gındekı pıyes calışmalarında oyuncak tobancalarla çektırılmıs bır hatıra fotogrofı otduğu gorusunu yınelerr. s, ancak «kahramanlık pıyesi» dlye nıtelendırdıgi oyunun adını hatırlamadığını soylemıstır. Ayaydın, oncekı gun gazetelerde yayınlonan başka bır fotoğraf ıcın açıklama yapmamış, fotoğrafta tabanca ile Hamdı Karkaya'nın yanındo gorunen Tuncoy 01gun ve Nıhat Can ın basın top lantısında «Fotoğraftaki tabancalar antikadır, ise yaramaz..» rl r ç dedfönı hot' ^* r ' t r DEKAN SECILMİYOR Elektrık Fakuitesı Kurula dun toplanarak Dekan Ord. Prof Karafakıoğlu'nun katledıimesı olayının ağırlığı karşısında ve Turkıye'nm bugunku sartlan altında dekan secmemeye, daho once vekıl toyın edılen en kıdemlı Dekan Yardım cısı Prof Zıyaettm Suder'ın go reve devam etmesine karar ver nvş, yayınladığı bıldınde fDurumun sadece fakültemiz ve universitemiz acısmdan doğil, Çoıum'da i ş t ı 1 Sayfado) llçe merkezınde meydana geıen olaydo, Dodurga maden ocogında calışon ışçıler. sendıkal uyuşmazlık nedeniyle IKI ye ayrıimış, olay bu nedenie meydana gelmıştır Ağır Ceza Mohkemes, ikı sanık hakkında TCK nun 450 5 maddesme gore omur boyu hapıs cezası ver mıştır. TRABZON Bohcecık ma hallesınde 23 mart gunu bır ulkucu lıse ogrencısmı olduren okul arkadaşı Cahıt Kaymok 18 yıl ağır hapıs cezasına carptırılmıstır. ISTANBUL Yopı ve Kredı Bankası Okmeydanı Şubesını 24 ağustos 1977 de soyduktan sonra catışmaya gırıştıkle rı polıs mertıuru Celclettm Pa la yı oldurduğu bıldınlen ve TIKKO eğılımlı olduğu ılerı su rulen Cenv! Oka'yı Goztepede sakladıkları gerekcesıyle Iston bul 6 Ağır Ceza Mahkemesm ae yargılanan dort sanıktan Ayşe Zernn Kırdok, Cengız Öz akıncı ve Muslım Şıp dun solıvenlmıştır «Suç ışleyenı sok lamak» ve «TCK'nun 141. mod desını ıhlal etmek» gerekcele rıyle acılan davanın tek tutuK lu samğı M Alı Kırdok kalm.st.r ADANA 21 nısan 1977 gu nu Turk Tıccret BanKası Zi',0 paşa bulvorı şubesıne sılâh lı baskın yaparak 287 bın 670 lırayı alarak kacan ve Istan bul'da eğlenırken yakalanan sabıkolı kasa hırsızı Şaban Destancı dun 2 Ağır Ceza Mahkemesı tarafmdan 22 yıl 6 ay ağır hapıs cezasına çarp tırılmıştır Kontenjan Grubu Demirel ile görüştü Merkez Bankası başkanlığına atanan Aydınoğlu göreve başladı SU SATILIK ANKARA (Cumhurıyet Buro ) Merkez Bonkosı Başkanlığına atanmış olan Ismaıl Hokkı Aydınoğlu ıle ılgılı Bakanlar Kurulu kararnamesı dun Resmı Gazetede yayınlaT mış. Aydınoğlu yenı gorevıno başlamıştır Siyasal Bılgıler Fakuitesı mezunu olan Aydınoğlu Hozıne Ge nel Muduru Yardımcılığı, Iş ve Isçı Bulmo Kurumu Genel Mudurluğu ve Irmak Hukumetı'nde Koylsleri Bakanlığı yapmıs da ha sonro Merkez Bankası Meclısı uyesı olmuştur AP Tüksek (Baştarafı 1. Sovfada) secılen Kahromanmoraş mılletvekılı Mehmet Şerefoğlu ıle Ko caelı Mılletvekıh Adem Sarıoglu gorevlerınden ıstıfa ederek dılekçelerını Genel Merkeze gondermışlerdır Merkez Haysıyet Dıvanı uyelığıne secılen Tekırdağ Mılletvekılı Nıhan iigun ıle Bolu Mılletvekılı Ahmet Cok mak do Geneı Merkez'e yolladıkları dılekçelermde «gorev kabul etmedıklerını» belırtmışlerdır. Yuksek Haysıyet Dıvanı uyelığıne secılen Ankara Mılletvekılı Oğuz Aygun'un de onumuzdeki gunlerde bır acıkla ma yoporok secüdiğı Kurul' dan ıstıfa edeceğı soylenmektedır. Istıfa eden üyelerın yerlenne yedeklerden uyeler gele cektır Istıfo edenlerden Tekırdcğ Mılletvekılı Nıhan llgun, cKong renin seçim gununde gozu onunde bazı yolsuzluklar ve delegelere baskılar olduğunu gorunce Demirel'i ve Genel Merkezi yoneticilerini suçlomış, «Bu mudur demokrası 7 > Boyle mi partiyi kurtoracoksınız.. Onceden delegelere dagıtılan kapalı zarflarla oy attırıyorsunuz..» dıye bağırmıştır İSTİFALARIN ANLAMI AP kurullarından ıstıfa eden dort mılletvekılının ıstıfolo rı dun Ankara'da sıyası cevrelerde çalkalanmış, isttfalar kongre'nın oluş bıcımine bır tepkı olarak yorumlanmıştır.. Öte yondan onumuzdeki günlerde secıidığı kuruldan Istıfa edeceğı soylenen Ankara Mılletvekılı Oguz Aygun'un yapacağı acıklomalara da önem verılmektedır Istıfa eden mı'ietvekılierının, kurullann ış bolumunu yapmas'nı do beklemeden ıstıfaları Genel Merkeze Vorşı bır tepkı olarok da yo rumlanrnaktadır. TS1BANK dıs islemleriniz icin M M Akın Giyim'de işçiler lokavta karşı direnişe geçtiler İstanbul Haber Servisl tAkın Giyim SanayiUnde ışverenın gecen pazartesı gunu beş lattığı lokavta karşı, TÖBGtS uyesı olan ışçıler de dırsnışe gecmışlerdır «Trıkotaı. Örme Boyama, Gı yecek ve Iplık Sanayıı Işcılen Sendıkosı (TÖBGlS)'nın yaptığı acıklamaya gore. ışveren, sendıkanın bır sure once ışyennde yetkı olması uzerıne lokavta gıtmıstır Akın Gıyım'de calışan ve TOBGIS uyesı olduk ları bıldınlen 30 ışcı de, lokav tm yasal olmadığı gerekçesı ile direnişe geçmıstır. Ötekı Sonuçlar (Baştarafı Spor'da) Veta t\ocaelıspoı. 02 Goller Sadun OK 5, Kâmıl d. 38 ipenaltıdan) Beykoz Sebot Genclik. 10 Gol Ta/fun dk 15 Orduspor Zonguldakspor. 11 Goller. Hasan dk 29, Mahmut dK 63 Bomspor Bandırmaapor. 01 Gol. Ibrahım dk. 31 D.yaroakır Uşakspor. 50 Goller Engın dk 19 ve 75, Vehbı dk 47 A/han dk 64 Re ş.t dk. 88 Rızespor Ad D. Spor: 11 Goller Me.ımet dk. 17, Muj dat dk. 80 Eskışehır Sakaryaspor: 20 Goiler Huseyın dk. 31 ve 87 Adanaspor Bursaspor: 01 Goller Ihsan dk 64 KAYIP Banka kımlık kartımı kaybettım Hukumsuzdur Merıh COLAKOĞULLARI (Cumhurıvet 13641) Hasret Dergisinin Yazı İşleri Müdürü 10 ay hapse mahkum oldu temsılcılığımız hizmetinize girmiştir ADRES «"»AM . ANKARA, Hasret Dergısi Yazıışlerı Muduru Bohattın Er gezer, hukumetın manevı şa<n sıyetını tah|<ır ettığı ıcın, 10 ay hapıs, 4 ay Kırşehır'de ıka met cezasına corptınlmıştır Hosret Dergısı'nın 18 ocak 1978 gunlu ve 30 soyılı nusho smda yayınlanan «Artık Y«ter» boslıklı yazıdo hukumetın ma nevı şahsıyetının tahkır edıldı ğı, gerekcesıyle Ankara 2 Ağır Ceza Mahkemesmde dovo acılmıştı (a a~) Şişii'de (Baştarofı 1. sayfado) da gıren ıkt k şı tabanc' "finı cekerek kasadakı poralorın ve mucevheratlann verılmesını ıs temıslerdır Ancok kuyumcu En ver Islam cekmecede bulunan ve ruhsatlı olduğu bıldırıien tabancosını anıden ca kerek ateşlemış ve soygunculan ağır yoralamıştır. İkı yaralıdan kımlığı tesbıt edılemeyenı hastahaneye kaldırılırken yolda olmuştur Dığer *.nrn\ı nrvtohv/nfn rtlınmadan on DÜZELTME Turk parasının deger kaybı ıle ılgılı olarak dun verdığımız tobloda teknık bır yanlışlıktan oturu «Doviz» ve «Eteklif> sutunları yanlışlıkla tAlış» ve «Sotış» olarak yayınlanmıştır. Bu durumda eskı ve yenı oyınrımın yapıldıgı sutunlar alış v.o sntıs olarak on'lacakttr Du :TALACKERSTRAS$E 41, ZUR1CH Al /i I» O l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog