Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

A L T1 COrHUKİYET 26 EKİM 197S ^Cumhuriyet İCTİMAİ TEAVÜN «CUMHURIYET» Bır Mud dettenberı mektebe gıden fokır cocuklara ogle yeme ğı olarak yapılon yardım ıle 160 veremlı hasîaya verılen bır şışe balık yogının ve gunde ıkı yumurtan'n bu sene kesılmesı hadısesı ıle meşguldur Hılalıahmer, but cesınde para kalmad'ğı ıcm kongre zamonına kador ne yazık kı yapılacaK bır şey olmadıgını sovluyormuş, ıhtımal kı Şe'vemonetı nde ve Maarı* Mudurlucı nde de bu ıslere hcırcanck para yokî^r O nıj'i ıçın şurada buroda ya pılar toplantılarda muspet bır ret ce cıkmamaktadır. Sozun rioğrusu budur kı bız teskılâtı esasiy'emıze koydugum'jz «Muavenetı ıc tımaıye» tabırını henuz ımal ve totbık edememışı/ Teskılâtı esasıye encijmenı nın reısı olarak bu tabırı ılk tespıt ettığımız zamanlarda dusunduğumuz ÇOK ouzel duşuncelerı sırrdı hu zun ve husrcnlo anıyorjz Hakıkctı halde ıse bu tab. rın ışaret ettığı ıctımaı teso nudun temtnını yalnız guzel duşunceler ve guzel arzularla tahakkuk edebılecek $eylerden değıldır Medenı bır cemıyetın en zcr ve cn yuksek ı$lerı bılhcssa bu sohcrja tecellı eder cjenılse hata o'rraz Istanbul'da veren hosiasının yahız 160 don ıbaret olmadığı muhakkak, e&er sade bu kadar oisaydı ken dı kendırpızı tebrık edere* fedakârlıkaa bu mıktar VPrem hastasını kuş sutu' ıle beslemeye kadar ılerı gıde 26.10.1928 bıiırsmız Ne yazık ki hakikat boyle olmaktan cok uzaktır ve veremlılerın mıktan yolnız sehrımızde bınlerın ustundedır. «Cumhunyet» sınemacılan muruvvet ve semahate davet edıyor Bızce bu rrssele ferdı teşebbuslerie hai O'unomaz evveiâ vılâyet ıle sehremonetının mese eyı benımsemelen laz.mciır Yunus NADİ ILAN • Soguga karşı vegane core kus tuyunden ımal olunan vctckta yatmaktır Cakrnakcılordc Ceşme so kcktakı fobnkasındo behar k Obj 125 kuruştan ba'jlar Bır kuş tuyu yuzu ıle beraber ıkı iıradır Bır takım \a tak otuz lıroc1 r Kuş tuylerıne mahsus muteaddıt renk'srde kumaşlarımız gel mıstır Ehven fıyatlo satılmaktadır Telefon ist 3027 • Apartımanınızı degıstırdını; m ı ' Herren LUVR magczalannı zıyaret edın z Bu'un levazımotı PII eh ven îıyotla burado t 'acaksıniz Muşambolardo yuzde beş, holı ve mefruşatta yuzde on kuna c larda yuzde yırmı tenzılat var İctlmoı teovun: Sosyal \ardın HılâMahmer Kızılay Teşkılotı esosıye Anayasa Medenl Uygor Bılhassa Özellıkie Tecelli eden: Meydano çıkon Ferdl Bireysel Levazımot: Gereclsr Tenzilat: Indlrım Devletin yaym ve kâğıt sorunu Doğan HIZLAN S o i gunlerds Turkıyede hangı ya/ıncı/.a konuşursanız konuşun bır sorunun mengesınde s.Kiş'K'arını ogrennsı.nz Kâğıt vok Gercekter. bugjn bır çok yayıne* nae dızılmış sıram sıraTi kı.^uplar basılacakları belırsız çunu beklenıek tsdırler Ankara ya fjıttıg ınde Bılgı Yoyınevı sahıbı Ahnet Tevfık Kufıj oolap.or dolusu da<tı!o Boyîalcnrı gostenp ışte bunlar basılmavı bekleyen <ıtaplor dedı Bekır Yıldız ıso derdını şo,!e ozetııyor «Okijrum vor kıtabım var amo kagıt \ezur.aen kıtop larım yavınlannı \or » Kıtabn hamrnaadesı olan kâ ğ.t konusunaa t rtakm gırış m lerı oldukların 0u soruno cozum bulacartlarm ceşıth konuş malorda Kultur 6akanı A'imet Taner Kıslolı b^'ır.mıştı Gelın gorun kı sorun /olnızca ondo duğumlenmıvor Er. azından Sonayı Boka.ılıgı SeKa ve M llı fcgıum 3akanlıgın n da bu konuda yetkılerı var Kagıt sorunu eskıden ben yayıncılcr 'cın oır derttır «Tolv sıs» sorunu on'^r ıcm bır turlu duzenlı bır bıcımde ışlememektedır Sure>ı yayınlara ttah sıs edılen» ayrıian kagıt aksa maz do bır tur s ırelı \ayın sayılabılecek kıtapçılık, vov ı r | cılık bu ayrıcoKktan yoksun bırakılır. Kagıtın K,I oldugu bır ortamda kağı» o.anlar ayncalık sahıbı sayıiobılırler Durumu bılmeyen OKuyucularımıza acıkloyalım Eger bır der g çiıvarı>orsanız tavukculuktOıi kopek bes'smeye kadar her konuda yovirlamokto ozgursunuz • kcıaı; fabrıkalanndan <agıt alabılısmız eger ger cekten ulkenın kulturune katKido bulunacak b r kıtap cıkarıyorsanız yerlı bır yazarın kıta bını basacaksaıı.z bır basko el lerden kaoıdınızı sa&'amak zorundasınız O/=>c oevlet her yayınevının yıllık ortalamo kagıt tuketımını saptosa ve bu olcuye gore yayınevlerıne kagıt ver• e sorunun <acı' bolumu = bır çozume kavuşmuş olur. Onumuzdekl çunlerde kâ^ıt sorunu bır cozume ulaştınlmaz sa yayıncılık cJunyasındo bır dar boğaza gıreceğımız bır kehonet sayılmamclı DEVLETİN YAYIN POLITIKASINDAKI ILKELER Devletin yayın polıtıkasını ıkı bakanlık duzenıemektedır Mıltı Egıtım Bakanlıgı ıle Kultur Bakanlığı, Cumhurıvetten ızlemışsınızdır, Mıllî Eğ.tım Bakanlıgının klasıklerı yenıden yayınlan maya baslanacak Kultur Bakanlıgı temel kıtcplar cıkoracak. Bugunlerde TurK Ansıkloped'Si de bır protokollc Mıllı Eğıtım Bckanlığından Kfltur Bakanlığına devredıldı Işte gazete sutbn'arında v« yazılarda uç cumleyle ozetlenen bu haberlerın satır arasındakı zorluklara Kjmse değınmıyor. Işe başlamanm sevlncı, duyarlığın egemonlıği kımı zaman aklı lutsak edıyor 1945 Turkıyesı ıle 1973 Turkıyesı ara sındakı farka. oradan başlayıp bugune varan gelışme cızgısını ızleyenler bu \cyın polıtıkalarında değışıklık vapmal< gerektı ğını bılmelıdırler. Neden bu sovı ıkıde bır ortaya atıyoruz. Çun ku ıki bakanlık da hâlâ temel kıtaplarm secıp oluşturulmasında u/gulamaya oonuk odım otamamışlardır. Atamayışlarının ıkı nedenı vardır. Bırıncısı oncekı donemden kalan kıtaplann ttasfıyesı». E J anndırma ışlemı gerçefcten cok uzun surmuştur. Önemlı olan tasfıyedekı hızın yaratıcılıkta ao oynı oronda gerçekleştırılebılmesıdır. Kasım ayından başlayarak bu uygulamanın gercekleşeceğı umu dundayız. Klasıklenn yenıden yayınına gelınce. Mılll Eğıtım Bakanlığı klasıklerı, coğu kışının oybırıığıyle belırttıklerl gıbı. bır kuşağın dunya goruşunu oluşturan, onlara humanıst kültür ve ren kıtaplarm toplamıdır Ne var kı gecen gun bır şaır orkadoş. yayınlanacak bu kıtapları okutacak genclık bulacak mısınız. dıyordu. Soruna bu acıdan bakmamak gerekıyor Klasık k.taplar en azından okullara gonderılmce kıtaplıklarda yer alınca nasıl olsa oku nur. Oğretmenlerın de ılk kültur cekırdeğını vermede yardımcı olacakları duşünülebılır de nedense klasıkler deyınce hep Yunan Latın klasıklerı gündeme gelıyor. ya da başka bır yorumla edebıyat yapıtları Oyso bilım dunyosının. felsefe dünyasının klasıkierı ne oluyor Bence 1945'ten bu yano değışen cızgı üzerınde gezınırken ılk once bunları du şünmek gerekıyor. 1960'tan bu yana polıtık, felsefı. sosyoloı><< yerlı ve yabancı kıml kıtaplarm ozgurluk ortamındo yayınlondı ğını ansıyalım Boylece klasık lerl yenıden yayıno hozırlarken bılım k^fesml de edebıyot kefesıyle denaeleveiım. Bır Balzac'ın bır Tolstoy'un kıtaplartnın tamamı yoktur Kont m Hegel m cevınlerı var mıdır? B rdenbıre bunları atlayorok sonro<ı adiara gecerek kapkac gocebe bır kulturün cadır kazı gını attık Oyleyse klasıklerı venıden yayına hazırlorken kul tur Bckanlığı yenıden bır yoyın duzenınııı ılk uyouiomo'orı na gecerken bunları her qun duşunmek gerekıyor Devıetın yayın polıtıkası bızce bırbırınl tamcmlayon bu ıkı ı|i<eden oluşmolı Değışen koşullorlo yuz \ 'ilar oo/ risc smeyen ılke *>nn b '•=' e«;ını bulmok Kulturlu • , klnr yetıştırenlerm evrensel ılkesıdır bu % ÇOCUK RUH SAĞLIĞI PROF DR ATALAY YORITKOGIU TURKIYE IŞ BANKASI YAYINLARI 70 LIRA Atalay Yorukoglu nun ınceleme sinı Turkı\e Iş Bankası Dunya Çiruk Yılı dolavısıyîa vayınladı Kıta bın amacı genel olarak şo'leczcllpn^bılır Çocuk ruh saghgı nonusunda ^na baba ve oğretmenlerın cocuKİat' daha ı\! tanıma^ına vardımrı olm^ık Araşt'.rmada çocugun ruhsal gelısı mı donem donem anlatılma^ta sas tık.lı kı^ılıgı oluşturan etkenler \e koşullar tartışılmaktadır Ruhsal ^o runîarının saptanm»sından \e ortd^a konulmas.nöan bon^a onlevicı '.e duzelt o çozu!T)ler setınlmı^tır .\talay Yorukoslu Onso/ ı nu ovle noktdluo: •Çocuk!aı tanımada en buvuk \qdm] kıtaplardan degı! cocukl^ırdan Kordum Bu nedenlp burava aktaıpbıldıpım bılzııer ana baba \p ogretmpnlere \ararli oluısa bunda en bu\UK pav cocıık'ann olacaktır'» Kıt=îp 8 ana bolumden olu'mak tadır i) Ruh Saghffi 2) Ruhsal Gelışım Donemleıı 3) Zeka GohSım1 4) A.ıle 5) Çocuk Yetıştırme 6) Ozel Soıunlar 7) Çocukta Ruhsal Sorunlar p) Genchk Çaaı \e Sorun ları Çahsmanın sonunda son snz ve ka\nakça yer almaktadır. c ^ TURK1YEMIZ turunun sorunlarını bılımsel açıdan ıslevtn ılgı cckıcı bır dergı. AKBANK YAYINLARI 30 LIRA Tuıknerrız, Twk kulturunun ceş'tlı soıunlatına eg'Ien bunu bılıınsel nıtchkh jazılarla o ' t a j a KO\an dort a\da bır j,a>ın!anan gu zel baskılı bır dergı Ekım 1978 le A sa\ıya u'aşan Turkn emı/ın bu savısında ^u \azılar ve \a?ar!er var Tpııhı Çevre Sorunu Yıldız Tokeı, Pulgan^tan da Akyazıh Sultan Tek ^ ISTASYON RAPORU kesı Kamıl Durust Mugla'nın Bevaz Evleu Asım Mutlu Halı! Paşa Sema Koşan Kuıutulmus Çıcekler Cehdı Şahırrı.av Den;z Mu/esınde Savaş R^'imlen Maiuk Ozdenı/ Tan/iTi^t Madal\ası Ib rahım Artuk Cevri'e Artuk C<apanogla Camıı Hakni Arun Yazıların ıcerıgı Turkıvpmı^'.n hanzı konulara hangı açıdan vaklaştıgmı bphrtmektedır Gerçekten Turk kul MARY HlGGıNS CLARK ÇEV1REN FUSUN UMAR ALTIN KIIAPLAR 50 LIRA Hıggıns sazdıgı Istasvon (A Stranger ıs \\"atchıng)le çok satan \itaplann basına geçtı Hıggıns bır cınayet olavınm çevresınde geıılımle orulu bır ola>lar vumagı oluştuıuvor Bııçok kışı bır tedırsınlıgı vaşıyorlar Yaşamları bırbınnc baglı Romanın dugum noktası bır \ abancıda odaklanıyoı Bu jabancı onları uçurumun e?ıgıne getınyor ve bırakıyor HıKgıns çagdaş roman anlavışını sımgelejon Keııhm ve şok etkenmı ıvı Kulldnan bır romancı. # AT DAĞLARI SIRTINDAN MAHMLır TLRGUT MEMLEKET YAYIVLARI 15 LIRA Mahmut Turgut un ılk şıır kıt"bı Mahmut Turgut. toplumcu bılınçle şıırsel duyarhgı bırlestırmıs bır ozan Şıırleıın'le halk şıırıriın vuzvıllarca sovlcnmı^ rahatîıgı eMntılcn var dujaılıgı da Aııadolu halkının duyarhgınca valın Mahmut Turgu' un rrunlermdp coşkulu bır doga sevgısıne yaslanmış, ınsancıl bır sıcaklık buluyoruz. OTUZUNCU FRANKFURT KİTAP FUARI SONA ERDÎ En ıyı çocuk romanı yazan ödulünu Isvech kadın yazar Astrıd Lındgrcn kazandı. Feridun YÜCEDİNÇ ia 21 ekım t a n h l e n arasında 77 ulken.n katılması ıle dazenlenen 30 Frankfurt ".ıtap Fuarı pazartesı gunu sona rrmıst:r 1 213 u Federal Almanya dan olma'pı U7ere toplaın 3 0Ö3 v »' ıne.ının kıtaplarır.ı «orgıbdıgı fuan 200 000dsn fa^la zıvaretçı ızlemıştır Znaretçı savısında olan ^15 lık artış fuar yetkılılerı tarafından olumlu karsılanmış ve gelecek vılkı luar ıçın calışmalara şımdıden başlanılacagı açıklanmıştır 70 000 m2 uzer.nde tam 282 000 kıtap sergılenmıştır Bunlardan 83 000 ı venı çıkan kitaplardır. Ana konusu cocuklara avrılan fuarı çok savıda kuçuk okurun zıyaret ettıgı gorulmuştur Dıger taraftan En Ivı Çocuk Roman Yazan Odulu nu ka/anan Abtr.d Lındgrea 22 e'< m t a n n m d e odulun kendısınp takdım edılmesı sııasında japtıgı konuşmada çocukların vetıştırılmesınde kaba kuvvet kullanılmama c ı ıçm çagrıda bulunmuştur Bıhndıgı uzere Astr d Lındgren •Uzun Çoraph Pıpı» adlı roman sensıyle une kavuşmuştur Dızı Televızyon ıcın de fılme ahnmış ve bırçok ulkede gostenlmıştir. BULMACA 1 "î 1 2 3 4 56 7 8 9 3 4 5 6 7 8 2 4J, Li • l! n • ' BH ! ±1 1] 1 I 9 SOLDAN SAĞA 1 X\/1M. yuzyıl sonunda boşlayan, duygu, coşku ve ımge,e aşırı yer veren sanat cıgır. 2 Kımı şeylerın yerden yuksekce durrrasını scğlayan destek ya da desteklorden her bırl bırbırını tutması. Ikı şeyın Karşılıklı u>,gunluk 3 Uyelerı BUYJK Mıilet Meclısı nc3 seoılen bagımsız bır Ana^csa kuruluşu 4 Tal yumun sırrgesı Adaletle ış goren 5 Bolmelı buyuk gocebe çodırı Bır baglac 6 Zcmbakgıllerden uzun vcpraklı. turlu renkte bır SLS bıtkısı Var lıkları b Idırsn sozcuk 7 Gıysılerın belırlı yerlerıne acılan kucu< yarık Eskı dılde pamu< ıplık 8 Tersl goKyuzunc bakıldığı zaman ınsanın başının ustune gelen en yuksek nokta. 9 Tene yumuşaklık vermek • LJL ' •• 1 JJ I ıçın sjrulsn guzel kokulu merhem Bır nota YUKARIOAN AŞAĞIYA: 1 Istosyonlar orosında ya da studyc ıle verıcı •stasyon araf.no kablo baglantısı OırnoKsızın yukse* frekansh rao/o dalgoıorı1,.a bc^lanl' kurmaya yarayan sıstem 2 Tığ yo da mekıkle yapılan ınce dantel Cok olmuş me/vemn aışına sızan tatlımsı madde 3 Anlayış, duşunuş. 4 Duşunme, anlama, teabır alma \etkısı Bır a/ 6 Demomatık ılkelere a/Kırı olon hı,kumet yonetımı. 7 Bır şfti. yapmayı ya da yapmamayı beiırten ıc gucu zayıf olan kımse 8 Eskı dılde kaybo muş Irıdyumun sımgesl 9 Manganezın sımgesı lcki ıcılırken yenılen cerez. DUNKU BULMACANIN COZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Karamela 2 Ecel Sera 3 Lehım. 4 Alıcengız. 5 yeneD. 6 namroH 7 Arsa La 3 Karpıt Tl 9 Fı lavO YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Kelovnak 2 Acele Raf. 3 Rehın srl 4 Alıcenap. 5 medA !l 6 Es M»!a 7 Lenger. 8 Ar Alto. 9 Arzuhol. FUARDAN BIR KOŞE BU YIL FRANKFURT KİTAP FUARPNA TÜRKÎYE'DEN 16 YAYINEVİ KATILDI Aziz Nesin, Fakır Baykurt, Adalet Ağaoğlu ve Kerım Korcan da Fuar'da kitap imzaladılar RADYO TRI I 05 00 Acılış v* program 05 05 Turkuler, şarkılar ve oyun havoları 06 00 Kıso haberler 06 02 Gunaydın 07 00 Kıso haberler 07 02 Köye haberler 07 07 Bolgese yayın 07 40 Sabahtan sabahe 09 00 Kısa haberler 09 02 Dost ehncien 09 20 Şarkılar 09 40 Gel oyna, gul oyna 10 00 Kısa hoberler 10 01 Arkası yorın 10 21 Bolgesel yayın 11 05 Oku! radyosu 12 00 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 32 15 00 15 01 16 00 16 05 17 00 17 02 18 00 18 01 1816 19 00 19 30 Bolge hoberlerl Öğle üzen Raayo TV haberleri Haberler O/un havaîarı Bolgesel yayın Turkuler, oyun hovaları Kısa haberler Sızierle b.rlıkte Bolge haberleri Okul raavosu Kısa haberler Akşama doğru Kısa haterler Cocuk bchcesı Bolgesel yoyın Haberler Bolgesel yavın 20 15 20 40 20 50 21 00 21 02 22 00 22 02 22 22 22 40 23 00 23 10 23 10 23 40 24 00 00 02 00 40 00 55 01 00 Koy dagarcığı Saz escrierı Dın ve ahlâk Kısa haberler Radyo Tıyatros» Kısa haberler Hafıf bctı muzığl Turkuler Şarkılar Haberler 01 00 Bo'gesel yayın Turkuler gecıdı Şarkıiar Kısa haherler Gece yansınaan sonra Kucuk konser Kısa haberler Program ve kapanış FRANKFURT 30 Uluslararası Frankfurt Kıtap Fuarı na bu yıl kotılan Turk yayınevlerı yıne ne yazık kı cok kabarık sayıda Jeğılaı Amo eskı yıllara oranla rekor duzeyde: Kıtaplarını sergıleyen 16 yayınevı arasında ozellıkle Duısburn'da'vi Kaynar Kıtabevı'nın onemlı bır hızmetı dıkkatı cektı Koynar kıtabevı sahıbı Yaşar Koynar. kulturle ılgıli resmi Türk kuruluşlorının şımdıye kador gercekleştırme gereğı duymadıkları bır gırışımle dort ün!u Turk yazarını. kendı olanaklarıyla Frankfurt'a getırdı. Bunlar Aziz Nesin, Fakir Baykurt, Adalet Ağaoğlu ve Kerım Korcan .. Sergı'de okuyucuları ıçın kıtaplarını da ımzalayon dort Turk sanatcısı.nın Frankfurt'a gelmekten bır amaclon da, cog daş Turk edebıyatı konusunda Alman kıtapsevertere fıkır vermektı Gerek Turk gerekse Alman kıtapseverjere cağdaş Turk ede Yağmtrr ATSIZ bı,atını ve sorunla'im doha ya kından tanıtmak omacıyla duzenlenen acık oturum faydalı ol au Sergı bu yıl «Çocuk ve Kıtap» sloganı altında duzenlendığınden bu acık oturumda cocuk edebıyotı ürunlerıne de genış yer ayrılmıstı Cesıtlı acılardon konuya yaklaşan yozarlar, uzun sure Turkıye'de cocuklar ıcm ozel bır eaebıyat yaratılma sının gereklı olup olmadığı yo lundakı tortışmalora değındıler. Bu arada kultur emperyolızmı scrunu uzerınde de duruldu ve Adalet Ağaoğlu. tarafından kultur kovramıyla emperyalızm kavramının bırleştırılemı/ecağl savının ileri surülmesi uzerıne tartışmclar cıktı. Uzerınde onemle durulan sorunlardan bın de kultur emoeryclızml genel kavramı ve cercevesı ıcınde, cağdaş Türk Ecebıyatı'nın uzun sure batı etkısı altında kalması ve bunun olumsuz sonuclorı oldu Taşkent'tekl «Asya Afnka Yazarları Kongresı»nden doğru ca Frankfurt a ge'mış olan TYS Baskanı Aziz Nesin, bu konudakı goruşlsrını şoyle ozetledı. «Yozarın gorevı yazmaktır. Tanıtma ışını başkaları yapar, Doğcllıkla Turk yazarları acısından aun/aya acılmak ıcm bu olanaklar cok kısıtlı. Ama gerek gecmıştekı, gerekse şım dıkı Turk Edebıyatını tanımamak aslında batılılar ıcın bır kayıptır. Orneğın bır Yunus Emre vı tommazlorsa hız bırşey yıtırmeyız onlar yıtırırler» COCUK KITAPLARI Sergı de cocuk kıtapları özel bır bolumde gosterılıyor Alman ca ılk b.lıren cocuk kıtabının tGm 450 yıllık oldugu"nu bu ozel bolumde gormek ve bu kıtabın ncsıl ınce b.r beğenıyle hazırlanıp basıtdığını gormek cok duşundurucu Kultur emperyalızmı acısından da ılgınc bır ornek vermek yennde oiur Madagaskarlı'lanr sergıledıklerı cocuk kıtaplarından bın, bankı kerdı masalları yokmuş gıbı, Pmokyo nun Madagaskar'a uyarlanması. Batılnarın ucuncu dunya sorunlar.na eğılmelerınde ılgınc bir laeoloıı kendını gosterıyor lyı kahramanlar bılgısızlıkle, kotu'ukle savaşanlar bu ucuncu dunyada gecen oykulerde neoense hep Avrupa'dan veya Arrerıka dan gelme cocuklar. «Hangı Batı> yazorı Atılla IIhan'ın bol bol kulakları cın ABD'li film yönetmeni Kazan Dışişlerinin davetlisi olarak gelecek ANKARA, (ANKA) Ünlu Amerıkolı f ılm yonetmenı Elıo Kazon ın Dışışlerı Bakanlığının davetlisi olarak pazartesı gunu Türkıye'ye geleceğı bıldırılmıştır. Kazan'ın Türkıye'ye davet edılmesını ozellıkle Başbakan Bulent Ecevıfın ıstedığı belırtılmekte Turkıye'de 15 gun kala cağı ıfade edılen ünlu yonetme nın Ecevıt tarafından da kabul edılmesı olasılığının bulundugu belırtılmektedır. Dışısleri Bakanlığı yetkıhlerl Kazan'ın zıyareti ıle ılgıli olarak, «Bu daha cok tunst.k ve kultürel bır gezl n.telıği taşınaktadır: şeklınde konuşmaktodırlar Elıa Kazan, Ihtlras Tranvayı, Vıva Zapata. Conıler Şokağı, Taş Bebek, Çayırdaki İhtışam, Cennet Yolu, Amerıka Amerıka gıbı fılmlerın yonetmenlığını yapmıştır. 18.30 18.33 IIABERLER SDIBAD1N SERÜVENLERİ fıim dızısının yayınlanacak yedıncı bölumünde kozaya uğrayıp bır adaya cıkan Sımbad ve arkadaşları yerlıler tcrafmdan bır kafese konur Gecen program'arda oğretılenler Nur Eğüz tarafından ozetlenecek Ogretmen ve bes oğrencısi »Koyıkçı» odlı parçayı calıyorlar Konuklar bölumünde de pıyano e$lığınde cocuklar ve oğretmenlerınden flut parcaları dın!eyebıleceğız 19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUM 19.30 KÖY r Buğday ve şeker panco ının konu edıldığı programdo uretınienn sorun'arıno değınılsrek Ankara Çoyı'nın kırlılığı ve Sar.cba koylulerının bu kırhlıkten uğradıkları zorarlar uzerınde duruluyor. Programda haİK ozanları Ismaıl Naz ve Şahsı Alperden deyışler de sunulacok. 20.30 21.05 HABEKLER VE 5 DAKİKA HAVA DURUMU TRT1 il 1 1 1 03 00 Gun başiıyor 09 00 Olayların ıcınden 09 30 10 00 10 30 10 50 1120 11 40 12 00 12 20 12 40 Barok muzık Unlu Turk bestecılerı Adsız kahramanlar Klasık koro Turkuler gecıdi Sılaya donuş Hafıf muzık Mes'ekler ve okullan Tuk haık muzığı Zuhal Cetınkanct ın sunacağı program cevre temızlığını konu alıyor Okuyuculardan gelen mektuplardan ornekler de okunarak konunun onemı ve almobılecek onlemler anlatılmaktad r 21.10 22.00 SAVAŞ VE BARIŞ MUSTAFA SAĞYAŞAR SÖYLÜYOR cYaşam ve Ölum» adlı bolumde Pıyer Parlste mutluluğu bulur A"dreı ıse olmuştur Muzık Eğlence Yaytnları Şubesınin gercekleştırdıği Turk Sanat Muzıgı programının solıstı Mustafo Sağyaşar'dan fRuhumda Olçn Nagmede Sevda Sesı Var Mı», tLeylakların Haya'ı>. «Dertlıyım Ruhuma Hıcronımı Sardım da Yınes. <Gectı Ömrüm Yıne Hâlâ Ben O Bın Dert lleyım», «Bır Ihtımal Daha Var> ve «Sen Benım Gonlumde Açan Son Gulsun» aalı şarkılar dınlenpbı'ıyor. 13 00 1315 13 30 1400 1415 14 35 16 05 16 20 16 40 1700 17 30 13 00 18 30 1850 Haberler Hafıf müzık Ola/ıcrın ıcınden TurKüler Ksnt ve Insan Yabanc oıi oğrenelım Şarkılar Arkası \arın TurK hclk muzığı Şarkılor Şanat mozığınde dans Yurttan Sesier Aıle Hafıf rtıuzık 19 00 19 30 19 45 20 15 20 30 21 00 21 15 21 35 22 00 22 30 23 00 Haberler Ceşıtlı sololar Solıstlerden secmeler Turk hnfı f muzıgı Ola/larır. ıcınden O/u i havcları Ulusıararası Kuruluşlar Turk hG.k muzıgı Fasıl Turkjler gecıdi Solıstler gecıdi 23 35 Oyun hovalan 23 55 Progrom vo kcponış Diclehan Baban için bir gece düzenlendi Sınema sanatına yıllarca emek vermış olan sanatcı Diclehan Baban'ın *9dovl edılebılmesı anacıyla bır gece duzenlenmıstır Bu gecede toplanacak para ıle sanatcı yur' dışına gonoe' lecektır 5 kasım 1978 pazar günü ge cesı yapılacak toplantıdo sanatcının arkadaşları gecenın Iyı gecmesi l c n şımdıden ha TRT III 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 10 00 10 45 1100 Acılış ve program Gune başiarken Sabah içın Barok muzık Ha. f batı muzığı Turk vorumcular' Vıyola soioları Oglsye doğru 22.30 DÜNYA CEV1NASTİK BİRİNClLİĞİ varışmaları Bırıncılığm .kıncı gunündp bayonlar takım canlı olorak yayınlonıvor 23.20 HABER T 12 00 12.30 13 00 14 30 15 00 16 00 1700 18 00 Caz mü/'iğl Pıyano so'olar Konser soatı Hafıf batı nıüzığı Gunün konserı MUZIK dunyasındai Spler Icm hafıf müzık Dünden bugune odo mteiğ! 18 30 19 00 20 00 21 30 22 00 22 30 23 00 24 00 01.00 Cağdaş T. Sanat Muzığı Anıların muzıöı IDSO Konserı Ceş'tlı rrozık Kjcuk kcnser Caz dunyası Gecenın getırdıklgrl Geca ve muzık Program ve kapanış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog