Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 EKIM 1973 G EŞ Gösterge değişikliği ile memur ve subay maaşlarına 800 lira zam yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Memur mcaşlorının hesop larvvasında esas alınan gosterge tablosunun yenıden duzeilenmesıne ıltskın konun gucun dekı kararnamelerle Bankalar Kurulu'nun aıle yordımı odeneğının uygulanmasına ılışk.n ka rarı dun Resmı Gazete'de ya yınianmıştır Davlet memurlorıyio Turk Sı lahlı Kuvvetlerı personelının ay lık gelırlerınde gosterge tab'o su duzenlenmesıyle sağlcnon arttşlar 1 kasımdan ıtıboren gecerlı olacaktır Aıle yordımı ode negı de, calışma/an eş ve cocuklara sağlanon ortışıar ıse 1 ekımden gecerlı olmak uzere avans bıçımınde venlecektır 657 soyılı Devlet Memurlan Kanunu'nun gostergelerıne ılışkın 43 moddesma gore en duşuk gosterge 300 en yuksek gosterge de 1200 olorak belırlenmıştır Bolgessl ekonomık koşu/lar ile hızmetın nıtelık ve ısterlerının gerektırdıği durumlorda Ba kanlar Kurulu karan ile 100 ile 300 arasmöa gosterge saptanabılecek Bu bıcımde ıhdas edılen dereceier U2ennden ka nunun 33 36 maddelerınd°n hukumler cercevesmde kadro alınpbılecektır SİLAHLI KUVVETLER 926 sayıh Türk Sılahlı Kuvvetlen Persone! Kanunu'nun 137'ncı maddesınm bazı fıkraları ve eklı gosterge tablolarının değıştınlmesıne ılışkın yasa hukmundekı kararnamade dunku Resmı Gazetede yaymlanmıştır Değışıklık yapı'an 137 ncı rnadede en duşuk gosterge rokamın n 300 en yukseğının 1200 oldugu belırtılmektedır Albay. general ve omırallere 1200 gosterge rakamı uygulanacaktır Subaylar ıcın gosterge tablosunda en duşuk gosterge 425 ostsubayiıkton subaylığo gecenler ıcın 600 olarak belırlenmıstır Her ıkı gosterge tablosundakı en yuksek goster&eler ıse sırasıyla 1200 ve 1100'dur Astsubaylar ıcın hazırianan gosterge tabiosunda ıse en duşuk ve en yuksek gostergeler 400 ve 1100 olarok saptonmıştır Ek cetvellerdekı uzmon covuşlar ıcın gosterge tablosundo en dusuk gösterge 360, uzman cavuşlar ıcın 340 en yuksek gosterge ise uzmon |andarma covuşlar ıcın 695, uzman cavuşlar ıcın 320'dır. Harp Okulu oğrenım suresınden 1 yıl fazla oğrenım goren fakulte ve yuksek okul mezunu teğmenler 8 derece 2 kademe 2 yıl fazla oğrenım görenler 8 derece 3 kademeden 3 yıl fazla oğrerım gcrenler 8 derecs 4 kademeden goreve başlayacaklardır AİLE YARDIMI Bugune kadar uygulcnmayan aıle yardımı odeneğıne ışlerlık kazandırılmasıyla da ca lışma/on esler ıcın ayda 500 lıra odenecektır Karara gore ayrıca, önceden 50 lıra olorak uygulanan cocuk zommı 1 ekımden ge cerlı olmok uzere ılkoğretım cağındakı cocuklar ıcm 100 lı ra orta ogretımdekı cocuklar ıcın 200 lıra yuksek oğre nımdekıler ıcın de 400 lıra olacaktır llkokuldan sonra oğ renıme devam etmeyen cocuklar ıcın venleoek cocuk zammı ıse 100 lıra olarck belırlenmıştır MEYAK KESİNTILERİ Devlet Memurlan Kanuınunda değıştırılen ek gecıcl 20 maddede ıse memur oylıklarından kesılmesı ongorulen yuzde 5 oranındakı MEYAK Ke sıntılerının ozel vaso cıkınca ya dek Merke? Bankas nrla a cılacak b>r hesapto topianaco gı belırtı'mı$tır Kurumun kese neklerınden en cok yuzde 25 ılgılı bakanlıkiorco beiınene cek esasiara gore konut edın dırme ve kullandırmo progra mının fınansmonında kullanılo b'lerektır MEYAK yosası yu rı.rluğe gınnceye dek haK'arın da emekl'lık hukumlen uygu Innaniarlo olen ve MEYAK ıcm 3 yıldon fazlo surette ke senek odeyenlere ışten ayrılmalorı halınde bırikmış keseneklen gen venlecektır Ancak muvazzof askerlık ıcın ışten 3yr,lonlaro bu hukum uygulan•nayacaktır EMEKLILERIN KARARNAMESI Emeklt maaşlarına esas olan gosterge tablosunun değıştırılmesme ılıskın Bakanlar Kuruiu kararnamesı muhtemeien bu qunKU Resmı Gazete de yayınlanacaktır Basbakanlık Musteşon Ahiiet Durakogiu. cahşnaların ta momlanmak uzere olduguru kcrarnamenın bugun bjyuk bır o'asıdkla yaymianacağmı soy lemıştır ANKARA Dışişlen Bakanı Gunduz Okçun Türkı^e AET Karma Komısvonu nun Londra'da yapılacak toplantısına katıimak uzere dun \nkara'dan avrılmadan once Londra Nen Yot k Kanada nın başkentı Ottaua ve bu ulkenın Vancou\er kentınde japacagı temaslar hakkında açıklamalarda bulunmuştur Okçun Londra da AET Karma Parlamento Komısyonu toplantısına hukumet temsılcıs! olarak katılacagını sovlemış Neiv York ta Bırleşmış Mılle'ler çahşma larını bır kez daha go^den geçırecegmı ozellıkle Kıb ıısla ılgılı Türk tutumuna ılıskın gelısmelen ızleyecegını bıldırmıştır Dışışlen Bakanı Jarr.ıoson un çagrılısı olarak Kanada ırn başken'ı Otta\\a\c< g.dpce^.nı de be hrten Okçun Vancou\er kentınde vapılacak Sosjalıst Enternasvonal toplantısına da CHP temsılcsı olarak katılacagını açıklamıştır Dışişlen Bakanı Okçun Vancouer toplantısı ile ılgılı olarak. 'Iktıdarüa olsun, olmasın Sos\al Demokrat Par fi mensuplan* la ve ılerı gelenlenyle temasların uluslararası ıhşkıler açısından onemlı oldugu goruşünüpyız* şeklınde konuşmuştur KARMA PARLAMENTO KOMISYONU Di!;işlerı Bakanı Gunduz Okçun Turkıye AET Karma Parlamento Komısvonu toplantibina ılıskın olaıan şoyle demiştır • Ingıiterede Turkve • AET Karma Parlamento Ko nusyonu toplantılarına katı lacagıın Bılındigı uzere, bu toplantılara Turk Parlamen terlerı katümakta ve buyuk katkuarda buiunmaktadır Bu arada ayrıca Ingıltere ve Federal Almanya Dışışle rı Bakanlan Yardımcılirı da bu toplantılara hukumet temsılcısı olarat katılmakta dır Ben de hukumet temsılcısı olarak. Turkıye AET Karma Parlamento Komısyo nu çalifmalanna katılacağım • N V YORKDA EV TEMASLAR Londra'dan 9onra Birleş mış Mılletler çalışmalannı bır defa daha gozden geçırmek ve ozellıkle Kıbns'la ıl gılı Turk tutumuna ılışkın gelışmelen izlemek uzere York a gıdecegını de TürkiyeABD savunma ışbırlığı aniaşması için temaslara kasım ayında başlanıyor Dışişleri Bakanı Okçün, Londra, New York, Ottawa ve Vancouver de yapacağı teınaMar içın yurt dışma gıtti. bel/rten Dışjşlen Bskanı Ok çun bu konuda da şunlaıı so> lemıştır • ' v York ta bulunan Dış Ae v ışlerı Bakanlan ile ayrıca basın tcmsılcılenvle temas larda bulunacapım l e Bır leşmış Milleller çerçevesı 1 çındekı çahfmalarımızı ko ordıne edecegım » KANADA ZIYARETt Okçun Kanada ya vapacagı re;>mı zıyaret konusun da da şu bılgılen veımış tır *New York'takı temasla rımdan sonra Kanada uış ışlerı Bakanı Saym Jamıe soriun resmı davetLsı ola rak ve Turkıyeye yapmtş oldugu zıvaretı tade etmek uzere Kanada ya gıdecegım Turkıye ile Kanada arasın dakı ıkılı ıhşkıler ozellıkle ıktısadı. teknık ve külturel ışbırlığı konularmı avrıntıla rıvla ıncelemevı duşunuyo ruz Ozellıkle Saj m Jamıeson un Turkıye'ye yapmış ol dugu zıvaret sırasında almış oldugumuz kararların uvgu lanmasına ılışkın olarak gö ruş teatısmde bulunacapız Belkı belırlı bı eylem prog ramının uygulanması olanak ıçıne gırmış olacak » SOS'i AL1ST ENTERNASYO\AL Okçun Kanada dakı resmı temaslarını tamamladık'an sonrd ayn ulkenın Van couver kentınde vacalacak Sosyalıst Enteı nas>onal top lantısına CHP temsılcısı~ olarak katılacagını» bıldırmış ve şoyle demıştır 'Bılındigı uzere Sos\chst Enternasvonalın Pans'tekı bunj toplan tısmda. CHP nın yaptnış oldugu hasvuru ov bulıgı\le kabul eüdmıştır Şımdı Vancouver'de yapılacak olan Soi\alıst Enternasynnal top lantıiında bu buro karan oilamadan geçtıkten sonra. CHP Sosyalıst Enternasyonal toplantılarına katüacaktır Bız bu yıl Sosval st Enternasyonal toplantısında ele alınan konuların ozellıkle \cnı uluslararası etonomık duzen. ınsan hak'sırı. sı lahsızlanma gıbı ulvslarar s. konııları ıcermesı bakımın din son derece onemlı oldugu gorüşündevız Avrıca ıh tıdarda olsun olmasm Sosval Demokrat Partı mentuplanvla ve ılen aelen'erıvle temaslann ıduslararan ıhşkıler açısından önemh ojdugıı go'vyındevız • LONDRA DA KONUŞMA YAPACAK Dışişlen Bakanı Gunduz Okçun Kanada'dan Turkıye yo dönerken Londra'ya tekrar ugrayacağını bıldırmış ve Londra'da duzenlene cek bır toplantıda •Türkıve' nın dif polıtıkasımn ana çız gılerı* konusunda bır konuşma yapacagrnı soUemıştır. Okçan un verdığı bılgıye gore bu toplantıya, unlu sıyaset ve bılım adamları ile Ingıltere Dışişlen Bakanlıgı mensuplan katılacaklardır. ABD'DEN GELECEK HEYET Dışişlen Bakanı Gündüz Okçun daha soaıa, «New York ta bulundugu süre ıçm ae, ABD hukumet yetkıklerıyle ambargonun kalkmasından sonrakı gehşmeler ve yenı savunma ışbırlığı aniaşması konularında göruşmeler yapıp yapmayacagı* jolundakı bır soruya Karşılık olarak şunlan soylenuştır • Afevf York'takı temaslarım Bırleşmış Mılletler çalış maları çerçevesı ıçınde olacaktır Bılıyorsunuz, önümüzda kı gunlerde ABD'den bır uzmanlar he\etı Turkıye'ye gelecek Bu heyet, Türkıye'nın savunma sanayu olanak larını ınceleyecek Daha sonra da bır Türk hevetı, Washıngton'a gıderek Exımbank kredılen konusunda ıncelemeler yapacak ve bu kredılere ılışkın bazı proıeler verecek Sanıvorum kı onümuzdekı ay ıçınde Turkıye ile ABD arasındakı yenı bır savunma ışbırlığı anlafmasına ılışkın temaslar başla\cıcak Tabıi. bu goruşrielerde savunma ışbırhgı vanında ekonomık \ e teknık ılışkılerın gel ştınlmesı ükesı de daınıa gozonunde tuiulacak • EKSIKLIKLER GÎDERIL1YOR Dışışlen Bakanı Okçün, daha sonra ambargo karan ile Turk Sılahlı Kuvvetlennın sa\ unma gucunun za\ıf ladıgını hatırlatmış amoargonun kalkması bazı araç ve çereç'ürm Turkıve ve gon deıılmeve başlanmasıyla Sılahlı Kuvvetlern sa\unma gucundekı bazı eksıkhklenn gıdrrılmekte oldugunu da so7İenne eklemıştır ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER İCİN GÖSTERGE TABLOSU Derece 2 3 4 5 6 Rutbeler On Yzb K l Yzb Yzb Vstğm. Tğm 980 850 760 665 600 1020 1060 870 890 780 800 680 695 615 630 1100 910 820 710 645 930 840 725 680 UZMAN JANDARMA CAVUŞLAR İÇIN GÖSTERGI: TABLOSU Derece 56 7 8 9 10 11 12 Rutbeler Uz Jan III Kad Cvş Uz J Kd II Kad Cvş Uz Jan II Kod Cvş Uz J Kd I Kad Cvş Uz Jon I Kad Cvş Uz Jan Kd Cvş Uz Jan Cvş G 555 505 465 425 400 380 360 1 1 1 0 570 515 475 435 405 385 365 S T 585 525 485 445 410 390 370 E 620 535 495 455 415 400 375 R 635 540 505 465 420 400 380 G E 650 555 515 475 425 405 385 L 665 565 525 435 430 410 390 E 680 575 535 495 435 415 395 R 695' 585 ı 545J 505" 440! 420J 400 ı 1 İ 1 ASTSUBAYLAR İÇİN GOSTERGE TABLOSU Derece 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rutbeler Astsb II Kod Kd Bşcvş Astsb Kad Kd Bşcvş Astsb Kd Bşcvş Astsft Kad Bşcvş Astsb Bşcvş Astsb Kd Ustcvş Astsb Ustcvş Astsb Kd Cvş. Astsb Cvş G 900 790 700 620 555 505 465 425 400 1 0 940 810 720 635 570 515 475 435 405 S T 980 830 740 650 585 525 485 445 410 E 1020 850 760 665 600 535 495 455 415 R G E 1060 1100 890 870 800 780 680 695 615 630 545 555 505 515 465 475 420 425 L 910 820 710 645 565 525 485 430 E 930 840 725 660 575 535 495 435 R İ 1 1 1 740 J 675 ı 585! 545' 505! 440 1 YAYIN HAYATI.. YAYIN HAYATI.. YAYIN HAYATI.. YAYIN HAYATI.. YAYIN HAYATI.. YAYIN HAYATI. V YENİDÜNYA YAYINLARI • YENİ CIKTIMarksıst Lenmıst POLITIKA VE EKONOMI/POLITIK SOZLUĞU (2 cılt 120 Lıra) HACCA BUYUDU HATIŞ OLDU (Yusuf Zıya Bahadınl1) DÖNE K (Lutfı Kalelı) INSAN NASIL INSAN OLDU (Kultur Tarıhı. 2 cılt) TURKCE DEYIMLER SOZLUĞU (Yusuf Zıyo Bahadınlı) ATASÖZLERI SOZLUĞU (Aydın Su) SECME ROMANLAR (Asım Bezırcı) 63 Turk romanı ozetlemekte, eleştırıler, kaynaklar verılmektedır. P K. 1222 İSTANBUL DEVRIMCI lorsa Dernegi 5aşkanı:FJyatları ıir kaç büyük üccar enetliyor istanbul Haber Servlsl Stanbul Tıcaret Borsası Derieğ' Başkanı Hulusı Konuk, jorsalann ışlevlerını tamamen ntırdıklerınl ve fıyat hareketerınl denetlemeyı bır kaç bu'uk tuccarın ele aldığını one iürmuştur. Konuk, Tıcaret Bor »aları'nın ışlevlerıni 5590 sa'ilı özel bır yasa ile yerıne jetırdıklerını bıldırmış ve şöye demıştır: tNe yazık kl, yasadakl mad leler hayata gecirılmemektedlr lu maddeler, ArzTalep, Fıyat Calıte. Tıp vesaırelerde, borsa arın fonksıyonları bulunmakta lır Fıyat hareketlerı bır kac tuc arın tekelındedır Gunluk fıatlar dahi, bır kac tüccarın ılıyle tespıt edılmektedır. Enfasyonun onlenmesınde onemetken olacak borsaların ele lınması. yasalarla belırlenen şlevlerınin yerıne getinlmesııın sağlanması gerekmektedır > • • • • • • EĞİTİM YAYINLARI Orta, Llse ve Dengl Okullar lcin Yaşar Yoruk'un hazıriadığı• GUZEL KONUSMA YAZMA KILAVUZU (3 BASIM) 40 TL. • KOMPOZISYON ILKELERİ, EDEBIYAT TURLERI (b BASIM) 30 TL. • CUMLE BILGISI (Ucuncu Basım) 20 TL. • TURKCE, KOMPOZISYON VE DILBILGISİ TERIMLERI 35 .w. (Tanıtma dergımızder ısteyınız) NOT: • Kitaplar. M. E Bakanlığı'nco salık verilmlçtir (1851. 2003 sayılı Teb Der) İSTEME P. K. 243 Cebeci / ANKARA • • VENI ClKTI AT DAGLARI SIRTıNDAN 9 MAHMU"! TURGUT'un şıırlen • Isîerpe adresıToplurı Kıtobev' Zafer Carşısı. Ankaro • 15 TL îelediye [aloriferlerin rakılmasını stedi İstanbul Haber Servlsl 'avalann soğuması üzerıne •tanbul Beledıyesı. ılgılılerı uararak, kalonferlerın yakılmaını ıstemıştır Beledıye tarafınan yapılan acıklamada «Be'e lye Zabtta Talımatnamesunde ı hükümler acıklonmış ve mer BZI rsıtma tesısatı bulunan jm yopılordo sıcaklıkların han ı derecelerde olacoğı belırtıl ılştir Buna göre oturma odoırı ile salonlarda 22, mutfok 9 korıdorlarda 15 yatok odoırında 20, bonyolardo ıse 26 ereceden düsuk ısı olmayaaktır. Beledıye kalonferlerle ılaılı kâyetlerın en yakın Zobıtu lerkezlerıne bıldırilmeoinı ıste ılstlr YAŞAM YAYINLARI DIYALEKTIK MATERYA ŞIMDIYE KADAR ClLIZMIN ESASLARiNA GlKAN YAYINLARIMIZ RIŞ Sosyalıst Gerçekcı I Oportunlst «Uc Dunya» Sanatın Urunlerı Teorısının Eleştırısı MÜNİR R. Ibrahım Erdem LENINIZM VE SAĞ OOyunun içi Oykule PORTUNIZM (ToplatılAKTOLGA Ozgur Seckın tıldı) Dort Mevsim Turkulerl I Zerıı Popullıt Şıırler DIYALEKTIK MATERYADEVRIMIN TEORI VE P K 18 LIZMIN TEMEL GERCEKPRATIĞI Anafartalar / ANKARA LIĞI SlSTEM GERCEK • Necmıye Hoca LIĞIDIR DEVRİMCİ SIYASETIN 1 Sıstem gerceklığı BAZI TEMEL SORUNkuantıze öir olandır LARI (Toplatıldı) 2 Sıstem gerceklığı • YAŞASIN MARKSIZM ekin ve yazjh ııtların bırlıgı mucadelesıMIN BUNALIMI dergisi nın gercekleşme alanıdır YASASIN PROLETER 3 Sıstem gerceklığı ENTERNASYONALIZMI dınamık bu gerceklıktır (Toplatıldı) • Deneme şıır oyku • 4 Kontrol mekamzI Enver Hoca eleştın gunce sa masınm esası nedır? (SıKRUŞCEVIN TITO ösanat olayları sanatcı bernetığe gıriş) NUNDE DIZ CÖKUŞU larla soyleşılerı dergıDIYALEKTIK DETERMI• Foto Camı mızde ızleyebılırsınız NIZMIN ESASLARI SOSYALIZMIN TEOP.I • Guclu ımzalar yıne Ss1 Bılmek olcmekle VE PRATIĞİ (Toplatılsımız'de. gerçekleşır dı) # Istanbul, Ankara, Eskı? Olcmek etkıleşmek • Enver Hoca şehır ve yoresı dağıtımı ve doğ ştırmek MODERN REVİZYONIZ yapılmaktodır 3 Ölcmek, değışt r MIN BUNALIMI • Otekı ıl'lerde oneml, mek oldugu kodar degış• Fıkret $ehu kıtaplardan edınebımektır de MODERN REVIZYON'Z lırsınız ME KARŞI MUCADE4 Kendınl bılmenın • Ederı 10 Lıradır LENIN BAZI GUNCEL avaiektiğı • Edınemeyen okurlar, SORUNLAR! omek sayı ısteyebılır5 Doğa ve toplum bi• 1 MAYIS EYLEMİ VE ler l'mıerlnln dıyalektığı YENİDEN HORTLATI0 Ornek sayılarımtz be6 Dunden bugune ge LAN SAĞCI PROVOdelsız gonder'iır KASYON cTeorı»sı • Yazışma P K 64 MalSlSTEM TEORISINE Gl (Toplotıldı) tepe / ANKARA • ARNAVUTLUK EMEK 1 Hoberleşme teorısıPART1SI MK VE ARmn esasfcrına gınş NAVUTLUK HUKÖME2 Sınır sıstemmın 'Ş TININ CIN KOMU 'evı organızmonın dıyo N'ST PARTISI MK ISKtığı VE CIN HUKUMETI3 Iş yapmak, üret: NE MEKTUBU cı gucler, üretım ılıskısı t Ramız Alıa 4 Nıtelıksel oluşu.n AYLIK DERGİ GÜNDEMDE OLAN BİR anının povansıyel gerce* YILLIĞI 12 LIRA SORUN DEVRİM lığı ve neoensellık ılıskısı DIŞ ULKELER DEVRİMCİ PROLETAR Ortadogu Asya, Afnka Genel dağıtım GeDa YA 20C TL Odemelı ısteme adresı CIKTI Avrupa (Rusya dahil) Muazzpz Aktolgo Gur4C0. T L sel Cad 105/4 Cebeci Amerıka 600 T L ANKARA Adres: PK 50 Fıyotı. 50 T L Bakanııklor Ankara vnıvrı IQ r~K yavınlarıVt/ BİR ADIM İLERİ • • UNLU YAZARLAR DIZİSI BltiM ARAŞTIRMA MERKEZI UZAYLI INSANLAR »Cıkıvor) (Bılımt6i ıncelenım) 25 KOZMOSDAN DUNVALILARA (Çtkıycr) (umrno Planetı M.syonu) 25 OLUM VE AHRET 25 UZAYLILAR 25 UFO • APOLLO 30 SPEKTRA URI GELLER (Hoovo Planetı Mısyonu) 25 NEO SPIRITIZM 30 MU 30 EKMINEZI 30 PARAPSIKOLOJI 20 Dağıtım Isteme Adresı PK 1072 .STANBUL Posta gıderı karşılığı 900 krs Pul gonderınız Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden Unıversıtem zde Konterıan Açıgı bulunan ogretım programlarına onkayıtla ogrencı olınacoktır Onkayıt ıcın başvuran adayların a) Lıse mezunu olmaları, b> 1978 Unıversıtelerarosı Secme Sınavı sonunda hıcbır oğretım programına kesın kayıt hakkı kazanmamış olmaları. c> Aşağıda gosterılen ogretım programları ıcm belırlenen taban puanıno veya onun ustunde puana sahıp olmaları gerekmektedr Oğretım programıarındakı kontenıan acıklorı parantez ıçınde belırtılmıstır Tıp Fakultesı H6> 527 487 Fen Antalya Tıp Fakultesı (1) 524 087 Fen. Dış HeKinlığı Fakultes, ı9) 495 953 Fen, Eğıtım Fakultesı (14ı 444 980 Toplam, llâhıyat Fakultesı <50) 432 089 Sosyal. SBF Basın ve Yayın Yuksek Okulu (26> 463 736 Toplam, Veterıner Fakultesı (5) 443 806 Fen Zıraat Fakultecınde Bıtkı Korumo <1> 438 446 Fen, Hayvan Yetıştırme ve Islahı (5> 444 013 Fen, Zıraat Ekonomısı (2) 442 729 Fen Dıl ve Tarıh Coğrafya Fakultesınde Almon Dılı ve Edebıyatı (9) 472 924 Y Dıl <Almanca> Fransız Dılı ve Edebıyatı (7) 463 602 Y Dıl (Fransızca), Ingılız Dılı ve Edebyatı (1> 536 229 Y Dıl (Ingılızce), Rus Dılı ve Edebıyatı (4) 483 269 Y Dıl, Ispanyol Dılı ve Edebıyatı (1) 495 690 Y Dıl, Fars Dılı ve Edebıyatı (1) 408109 Y Dıl Arap Dılı ve Edebıyatı f2) 434 552 Y Dıl, Hıtıtoloıı <1) 487 264 Y Dıl, Hındoıop <3> 432 542 Y Dıl. HungarolOji (2) 463.208 Y Dıl, Urdu Dılı ve Pakıstan Tetkıklerı (2> 416 418 Y Dıl, Klas** Arkeoloıı ve Cağdaş Anadolu Arkeoloıısı (3) 494 386 Y Dıl; Sıstematık Felsefe <2) 422.118 Fen, Turk Dılı (1) 441093 Sosyal, Eskı Cağ Tanhı (1) 430 319 Sosyal. Yakın Cağ Tarıhı (3) 436 909 Sosyal. Fızıkı Coğrafya ve Jeoloıı (1> 44? 195 Sosyal Ulkeler Coğrafyası (2> 450 438 Sosyal Pa'eoantopcloıı (3> 422 068 Fen, Fızıkı Antropoloıı <2) 417 126 Toplam; f Prelnstorya d » 415 915 Topian. Etnoloıı 3> 424 165 Toplam, KutuphanecıMk (7) 425 791 Toplam, Sanat Tarıhı (3) 424 989 Toplam Onkoyıtlar 25 Ekım 1978 Carşamba günu ile 3 Kasım 1978 Cuma gunu ıs saatlerı ıçınde Fakulte Dekanlıklannda yapılacaktır Adayların puan S'ralamosı sonucunda kesın koyıt vaptırmaya hok kazanan adayların kayıtları 6 Kasım 1978 Pazartesı gunu başlayocak ve 8 Kasım 1978 Carşamba gunu sona erecektır (Basın 26476) 13636 SESİMIZ (10 kıtap) 100 TL OKUMAYI SOKTURFN KİTAPLAR (10 kıtapl 30 TL • DILBILGISİ (10 Basım) 15 TL • ATATURK 5 TL. • ARİTMETIK 5 TL. • NEBI DADALOĞLUnun (Uc şıır kıtobı bır arada) GARDAŞLARIM. ELLERİMIZ, GILLICARIK Ve • MEDENI FERHO'nun (Cocuk şıırlerı kıtabı) KONUR ERTOP'un onsozu TAN ORAL'ın desenlerıyie GULFİDANI COCUK Bosılıyor İstanbul. Ankara t/mır dağıtımcılorı aracılıgıy'a kıtapcılarınıza ıstetınız. • • • • • • • • • • (Tartısma) Son oloylorın yorumlarıylo bugun cıkon 3 sayısındo FAŞIZM TEHLIKtSI ANARŞININ CIRPINIŞLARI İC ve Dış Ekonomık Durum Arslan Başer KafaoğI J nun basyazısı KOMUNIZM. FAŞIZM ve ANARŞI KULTUR ve SANAT Ataturk Kültur Merkezının acılışıyla ıigılı gorüşler Ist Beledlye Başkan Yardımcısı Necdet Ozkan ile söyleşı Re'et Özkan, Günay Akarsu, Mesut Bal kan, Mehmet Tanrıkulu, Yekta Kemal Sulen Dündar Incesu Mustafa Sercan'ın yazıları TARTISMA. 15 llrolık posto pulu korşı lığında. Ankaa Caddesı 40 Ikdam Han kat 3 Cağaloğlu. Istonbul adresmden ıstenebıllr Sosyallzm ve Sınrfsız toplum yolundo Bağımsızlık ve Demokrosı ıçln Eğitim Kurumlarında Sağhk Hazırlayan Turan Yuksel Dr Gurnan Fışek Dr Mstın Tamer, Dr Erdal Atabek, Prof. Metın Oze^ Prcf Ozdemır llter TUS DER, Prof Coskun Ozdemır, Dr Engın Tonguç Doc. Yakut I Sencer Prof Övot Guray Fuat Guner Kâmll Oraler. Tu ran Yuksel, Alı Yuce, Men met Başaran. Dursun Akcam Mahmut Makal'ın yazıları Alı Bol, Atılay Arsan Aygen. Barış Baklan, Ce malettın Guzeloğlu, Ferruh Doğan. Irfan Sayor Nıhat Şatıroğlu, Savaş Dıncel. Tan Oral. Tonguc Yaşar, Turhan Selcuk'un cızgılerl Isa Celık'ın Fotoğraflarıyla Kıtapcılardon arayınız. Fıyatı 40 T L edebiyat ÇAĞDAŞ YAYINLARI GENCLER İÇİN CİNSEL EĞİTİM Cevlrl: Dr. Ihsan Fahrl 9 Anne babalar ve oğret men • Ortackul ve lıse yaslarındakl gencla' >Cin hczırladığırrnz bu yapıtımız b'r ders kitobı nl• ..ütfen önce su okuyu nuz. 96 sovfo resimli 30 II ro Dayıtım BATEŞ öciernell PK. 60 Beyoölu/IST. Doc. Dr. Suleyman ÖĞRENCİ YAZILARI Aylık Sanat Dergısı Eğıtım OKU, OKU BUDUR SONU 3. BASISI YAKINDA ÇIKIYOR! Ederi: 30 Lira isteme Adresı Turkocoğı Cad 3941 Cağaloğlu istanbul AKIL HASTAS1 ve SANATÇI • • • Insan varlığı Yaratmo sured Akıi nastosı ve sanatcı. Resımlı acıklomolı Bırıncl hamur 144 goyfo 75 TL. Istems: P K 60 Beyoğlu L İstanbul Türkıye'de llk kez oğrencl urunlerını de iceren dergi Sorumlu blr eğıtımci sanatcı kadro yonetımınde CIKIYOR YAZIŞMA. PK. 50 Cebeci / ANKARA 2. BASKISI ÇIKTI Bir ? c zonaat Şalrlık Shrler HAYDAR EROĞLU Edtnme adresl Bahadır Kosobosı Cnrnıın / V<"l7rc&T ŞAFAK SÖKERKEN S'trler IDRIS ATMACA P K7 Sırınnvler / İSTANBUL Devrimci Proletarya HEDEF DEV BlR DENİZ GÜCÜ! TURK DONANMA VAKFINA API A PH LJtrrMTTC YAPACAGINIZ f T ACAmrroi7 T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog