Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

D ö r. T COHÎURÎYET 2G EKİM 197 Politika ve ötesi.. ABDULCANBAZ IfRİNİ VE MZEfîı Gene Komünizm Tehlikesi Mehmed KEMAL Imporotorluğu batırdıktan sonra yurt dışına kocan İttihatcılatdan Eııver Paso, Berlin'de bulunan eskl Sadrazom Talat Paşoya, Moskovo dan bır mektup ulaştırır: «Bıırada Bolşevikliği incelıyorum Bolşevik liderleriyle konuşuyorum. F.ğer Anadolu harekatı icme gırer de, bolşevıkliği kabtıl ettirebilirsek yeniden siyosel schnesıns çıkarız.it gıbilerden bir mektup... Oyso ne Enver. ne Tclot Anodofu harekotının sonuno erışemezler.. Cunku biri Tergana onlerinde bir silahlı çatışmada, oteki Berlin'de bir Ermeni kurşunu ile yiterler. Gorülüyor ki, İttihatçıların onde gelenlerl Iktıdar icln turaneıiıgı bir silah olarak kullandıklan gibi, gene ıktidar icin bolşevikliği de kolayca kullanmak eğıliminde id'ier. Onlar icin baş Nkenin bir sistem değil, iktidor olduğu anlasılıyor. Iktıdar olmak icin neyl vermemışlerdi, daha neyi vermezlerdı. İştirakcl Hilmi, cok biliner. Tramvay Grevini yaptığı zaman ışcilerl kırmızı bir otomobile b'nerek Istanbul Universitesı onunden de geçirir. Bu sırada Universıteye sığınmış Rıısya'dan kacmo Turkculer de vardır. Kalcbolıgın gurultusunden dersler kesilir, profesorter ve ogrenciler pencârelere uşusürler. Bu Turkcu, sığın.k (mulleci) Prof'lardan bıri de pencereye koşor. Bır de ne gorsun, kırmızı elbıseler giymiş ışciler, baslarında kırmızı bir arabada lıderlerı. caddelerder. gecmiyorlar mı? Hemen oracrkta duşer, bayılır. Kolonyalor sular, hocoyı guc ayıltırlar. Hoca, «Amanı, aer. «Ben Rusya'da bunlardan kacmıştım. Buraya da mı geldiler?» diye sorar. Önce koyu bir İttihatcı olan Hoca sonraları Anadolu Meclisinde milletvekili olmuştur. Amo tahmin ettiği hic bir zaman cıkmadı. Buraya henüz gelmediler. Celâl Bayar, sanıyoıum son Ittihatcı'dır Ondan eski bırkac kışi daha vorsa da onun kadar unlu değiller, seslerını de çıkormazlar Son İttihatcı, gscenlerde bir demec verdı. Tankıloen so? ettikten sonra, «Komunıst hareketlen Turk tar'hınde gorulmemış bır safhaya ulaşmıştır » dedi. Tenkil dedığine gore, Bayar, «Bır Endonezya denemesının» Turkıye'd« de gercekleştırilmesinden yanaydı Bunu da AP kongresi arafesınde Demırel'ln korsısına bır baskan adayı cıkarıldığt zamanda soylüyordu. Bıliyordu kı, Demırel de kongrede cKo.nunızm tehlıkesınriem sozedecektl, ona gönulden yardımcı olmak gerekırdı. İttihatcı artıkları olsun, jtilafc artıkları olsun iktidart kendilennden j?ak gorduklennde yo bolsevık, ya da komunıst tehlıkesmden durmaksızın soz etmişlerdir. Anadolu hareketini yapan Mustafc Kemal'ın odı Padişah'a gcre de, Ittihotcılara gore de «bolşevık»di. Mustafa Kemal, kendine bolşevik dene dene, hem düşmam, hem Padışahı, hem de Ittihatçıları yenmiştır. Cok zordur ama, yenmiştir. Sıyasette, dıkkaiinizl cekerim, Demirel'in de, Bayor'ın da başlıca besıni komünizm tehlikesldir. Ağızlarını actıklarında soyleyecek başka sozleri yoktur, komünizm teklikesi gevişinı getirirler. Şu mubarek komünizm tehlikesi de hongı doğın ardında ise bir turlu gelmez. Onlar bu tehlikeden oturu beslenlrler, şişinirler ama işaret parmaklorını tzatorak gosterdikleri tehlikenın secimlere gırecek, parlamentoya bir tek msbus sokacak gucu bile yoktur. Cok oykunduğumuz Botı ise, komunıst partlmlz yoktur dıye bizi kınar, durur. Bayar ıcın bir parantez acmak Isterim. Atatürk, bizde de komunıst partisı olması gereğıni duyduğu zaman, hem de savaş ıcınde, bunlardan blrine katılanlar arasında Bayor da vardır. Boyie bır gereçjı Ataturk duyduğu zaman, araya katılmada Bayar hic bir sakınca gormemişti. Oysa kendı Cumhurbcskanı olduğu zaman Kore'ye asker gorderır Turk cocuklnnnı kırdırırken. NATO'ya girerken hsp komunizrr. teblikesini one surmustur. Kore'de askerlerimız kırılmış, NATO'nun başımıza nasıl bir bela kesildığı aniaşılmış, tehlike hic bır zaman bitmemiştir. Turkıve'ye kaldırıncıya değin gobeğımiz catlayarı silah ve ekononıi ombargosunu komunistler koymadılar. Bayar •cin, duşunsel olarak komünizm tehlikesini gostermekten ba<°ka onerı kalmamıstır Demokrasıyi ve ekonomiyl batırnn b;r zıhniyet yıllordır cok masrof edilerek ortaya kortmuş olan komünizm tehlıkesinden başka ne soyliyebılir kı? Komünizm tehlikesi tico'etınde Demırel de bundan sonra Rayar'ın conezı olacaktır. Onun da kongrede bu tıcaretten yararlanmnsın, klmse kınamasınt Ustası ne oğretmış kı, cırogı ne satsın? Bır daha onalım: Unlü bır Ankara valisi vardı. Nevzat Tandoğan!. Kırşehır mebusu Keskinli Rıza Beyin oğlu Yusuf Rıza Silsupur gunun bırınde solcu olarak Tondoğan'm onune cıkor Keskinli Rıza Bey Tandoğon'ın orkadaşıdır. Yusuf'un eski arkadaşının oğlu olduğunu oğrenır. «Bak, Yusuf ..» der. «Ben babanın arkodaşıyım. Duydum kı sen solcu olmuşsun. Bu seferlık senı kurtoracoğım Bır daha boyls ıslere kanşrrc' '<anştıgını duyursam 1 benden yardım bekleme Sanc şunu soylıyeyım. Bu ulkeye solculuk gereklı ise oncak bızler yapori2. kımseyl de kanstırmayız. Bu kulağma kupe olsun!... Haydı şımdı gıt, bır daha solcu olarak karşıma saxın ho, gelme!..» Rahmetli Yusuf, bunu gule ağlaya anlatırdı. Turkiye'de korrunizm tehlikesini one surenlere dikkat edın, bunlar ulkeyi babalarınm malı sanıriar. Bir yandan ulkenın balını kaymağını yerken, bir yandan da «komünizm gelecek» dıye halkı kanaırmaya calışırlar. Yalan değil, uzun yıllar da kandırmışiardır. Kendileri ise komunizmın gelmiyeceaıni cok iyi bılirter. Kıc geleceğini umsalar boylesi karun gibı mal, mulk sahibi oiurlar mı? Arsaya, tarlaya para bosarlor mı? Torunlannı daha dogumlarında nıala, mulke boğarlar mı'' Gelmiyeceğinı cok iyl uygulamıs'ardır. Amaclorı halkı korkutmaktır. Ah, kocaman bır kongre toptuyorlar, artlarına bu kadar adam toployıp Korku da salıyorlar. Komünizm kapıyo dayansa dururla' mı? r B: sey cok açıktır. Bır gun solculuğun iktidar olacağmı akı'lan kesse onu da kendılerinin getırereklerine ınanmışlardır Holkımız o yana zoruniukla yonelse. kendileri onu da kımseye bırakmazlor hemen sahıp cıkorlar, solcudon cok so'cu kes'lirler Aiısmıslprclif buna, halkı da alıştırmışlardır Oyle ,o, ulkeyı cıftlıklerı sonıyorlar. Ulkenın ekmegıni, aşını kendileri verdikleri gibi, fabrikalar, tarlalar onların olduğu gibı. siyaseti kendileri yaptıkları gibi solculugu da kendileri yapacaklardır Iş. o cizgiye henüz ulaşmcdı da, ortalardo dolaşan solculara ses cıkarmıyorlar. Hele ışın o k?rteye geldığıni bir anlasalar vallahi de, ' illahı de taMahi de bırakmazlar, Gecmışten gelen yuce bir alıskanlıkları da vardır Padişohım cok yaşadan, Ebedi Sef Ataturke, Milh Set Ismet Pasa'ya yoşasın demokrasıye değın her gelenin ardına takılmayı. günlerıni gun etmeyı cok iyi bılı.ler Mazc'lah Stalin 1945 Ierde Kars, Ardahon uzennden gırseydi, ona da cok yaşa diye bağıranlar buı.lar olurdu. Komünlzrr tehükesi Imls... Hodl ordan b«, tehlikenın en buyuğu nrtık sızlersinlz. h«ıkes onlamayo başladı Boyor buy jğu ıle "5 pc lamenterir Mecl's bırakması da nedır? M AMA, VOK. BıRSAViN MuHBfc VAfANpAj ÇlttPVA" Bı. W?MüNılM PRoPAfrANİty» VAPJYÖP,, P/Vt Juli/SALLt* •RKALjftlA/J.rtll'jîli BılİM 6:İBİ U^ILAJilN FEVkAtÂpf i'^'Nt l... I I I 3tVıN 16? M, FEvKALADF SMLEVMAN CCYİN Î f T DtdîL ARj'rMtTi k Cı'İMYASl... HA.üE KÛMÜNİ1M TiCAfetfiNE Vt i BAKiN, Bı/ 'TİrîAFLAftıM ArlA.MılDA İt frOMONiiM KELı'Mt^iNOtN N AfıKiANMÛMNI BuYLE mi&> . HÜ VOMA>VADAN DÖv^ÜM Oı)t fö Sit... TÜRK HAVA YOLLARINA ESKI TAR1HLİ GIRİŞ FIŞLERİ İLE YENİ IŞÇI ALINDIĞI SAPTANDI Turk Hava Yolları mufettişl«rı. Anonım Ortoklığa sahte evrakla 145 personelın alındığını saptamışlardır. Bılındığı gibı Ecevlt hukumetl ışbaşına geldıkten hemen sonra 6 1 1978 tarıhınde bır genelge yayınlayorak kamu Iktısadi kuruluşlorına personel olınmasını durdurmuştur Ancak THY' da Cengız Karahasanoğiu'nun Personel Mudurluğu yaptığı sırada ve genelgenın yayınlanmasından sonra 145 yenı personelın eskı torıhlı ışe gırış belgelerıyle THY'no olındıgı anlaşılmıştır Bu konuda araştırmayı yüruten mufettıslerın hazırladıkları ropor gereğının yapılması ıcın THY Yonetım Kuruluna gonderılmış, ancak yakloşık bır ay once acıklığa kavuşan konunun Yonetım Kurulunun gundemıne alınmosı mumkun olmomıştır BAŞKA BİR YOLSUZLUK THY'da catışan bazı kışılerın, Anonım Ortaklık sozleşmesıne aykırı olarak bazı turızm şırketlerinde colıştıklan ve ortak olduklorı ortaya cıkmıştır. Yıne THY müfettışlerınce saptanan yolsuzluğa gore THY Anonım Ortaklığında calışanların havacılık ve turızmte ılqılı ışler yapmaları yasaklanmışken, ust duzeydekı bazı gorevlılerın THY ıle ış yapan bır turızm şırketı ıle yakın ılışkılerı saptanmıştır Alınan bılgıye &ore, THY'da Yer lşletrr>e Başkanlığı yapan $adı Coklar Tıcaret Sıcıl Merr.urluğunun 1978/5702 sayılı yazısına gore Babıl Turızm Şırketınde bulundugu ve sıfatının devam ettığı ortaya cıkmıştır Şadı Coklar, bır sure önce THY Tarıfe Muduru ıken emeklı olmuş ve Babıl seyahat şırketının ortoklığına gecmıştır. Emgklı personelın de THY'da calışması talımatnameye aykın ıken. Şadı Çoklor THY'da yonetım değışınce tekrar THY'na donmuş, ancak Babıl Turızm'dekı görevını ve durumunu korumuştur Bu arada Coklar'ın ECEVtT HUKUMETININ İŞBAŞINA GELMESINDEN SONRA KAMU İKTISADİ KURULUŞLARINA PERSONEL ALINMAMASI YOLUNDAKİ GENELGEYE AYKIRI OLAN DURUM MUFETTİŞ RAPORLARIYLA AÇIKLIĞA KAVUŞTU. Yalçın PEKŞEN kızı THY Pazarlamo Mudurluğunde yuksek bır moaş ve uzman kadrosı ıle ışe olınmış. aynı sektlde oğlu do THY Mılano burosundo ışe başlatılmışttr THY nın eskı Genel Mudur yar dımcılarından Rıfat Zeynıoğlu da THY'don emeklı oiduktan sonro Bobıl seyohot şırketıne ortok olmuştur Verılen bılgıve gore THY'mn tıcan teşkılatındaki üst kademe \onetıcılerının turızm şırketlerı ıle ılışkılerı olması, bu şırketlere bazı ayrıcalıklor tanınmasına yol acmaktadır Ornegm Babıi sevaîıat şırketı ıle THY orasındakı ıli'kıler bu şekılde surerken TurPlan odlı bır basKa sesohat sırketı hic bır gerekce gostenlmeden kara lısteve olınmıştır Sodı Coklar ve Rıfat Zeynloğlu'nun ortak olduğu Babıl Turızm seyahot sırketı 20 2 1975 tarıhlnde 78495/31186 tıcaret sıcıl nosu ıle kurulduktan ıkı ay sonra 13 4 1975 tarıhınde Turk Hava Yolları Genel Satış Mudurluğunden butun Avrupa teşkılatına gondernen 13 4 1975 tarıh ve 41/00430458 sayılı yazı M TurPlan ıle ılışkılerın e kesılmesı ıstenmıştır. Gonderılen yazı aynen şoyledır«Turkiye'deki temsilci acentası TurPlan olan acentalar şayet Turkiyedeki servislerinin bahsi gecen acenta larafından yopılmasında ısrar ediyorlar İse, kendileri ite mevcut işbirliğ.nin devom edemeyeceğinin acenta yetkililerine sarih otarak blldirilmesini ve acilen gereğlni rica ederim. Şukru Ergur TMY A. O. Genel Satış Muduru.ı MOSKOVA'DA AÇILACAK TÜRKİYE 78,, FUARINA 120 KURULUŞ KATILACAK Kenan MORTAN Moskova'da ocılacck olan Turkıye 78 Fuarı'na 120 kamu vs ozel sektor fırrr.asının katılması kesınleşmıştır Fuarı duzenleyen Interteks Genel Mud'jru Huseyın Avunduk sergıleme sonucu Sovyetler Bırlığı'ne 100 mılyon dolarlık maı satılobıleceğım soylemıştır 7500 metre karelık bır alan üzerınde kurulan fuor ıcın bugune dek yokloşık 8 5 mllyon lıra harcama yapılmıstır Fuarda başta gıda maddeleri olmok uzere dayanıklı tuketım mallon, tekstıl, kımya. otomotıv. mobılya urunlerı sergılenecektır Bu amacla kurulan stand lar şırketıerın ıstemlerıne gore paylaştırılmıştır YENİ YÖNTEM Turkıye 78 Fuan'nın holka sunu'uşunda klasık sergıcılık yontemlerının dışına cıkıimoktadır. Ulkede doğrudan satış yapılmodığını dıkkate alan yetkılıler sergıyı gunde ıkı kez oca caklardır. Saat 1013 arasındo alım yapmaya yetkılı Sovyet Alım Burosu yetkılilerı fuarı ge zeceklerdır. Bu amacla 5000 da veîıye cıkanlmıştır. Saat 1318 arasında ise sergıyı halk gezecektır. Bu amaclo da ıkıbın afış basılmıştır. Ayrıca tuorı düzen leyen Interteks şırketi gazetelere 132 kez ılan verecektır. 10 MİLYONLUK MAL Tıcaret Bakanı Teoman Koprulu'er tarafından 24 kasıtı gü nu tore^e acılocak olan fuor 15 qun acık kalacaktır Bu arıaclo 35 ton ağırlığında yaklaşık 10 mılyon lıra degerınds mal Sovvetler Bırlığme yollana caktır SICRAMA TASI Fuar ıle ılgılı olorak gorüşlerlnı acıklayon duzenleyici flrmanın Gsnel Muduru Tekstil Muhendısı Hüseyın Avunduk. şoyle konusmuştur «ithalât fuarcılığındon Ihroc fuarcılığına yöneldlk. Dovlz yok luğu bu olurnlu sonucu yaratmıştır. Gectiğimlz yıl Basel fu»rında 500 bin franklık harcama Ile 100 mllyon dolarlık Ihracat yafık. Giderek eylem alanımi zı genlşletlyoruz. Bu amacla şirketleri surekll Izleyen bir komputer sistemlmiz var. Sovyetler Birliği buyuk bir sıcrama taşı olacaktır. Bu fuarda 15 bin kişi ve 100 milyon dolarlık Ihracat beküyoruz. Bundan boy le daha cok ihtlsas fuarları İcln de yer alacağız. Özellikle Rusyo'da cok kısıtlı olduğundon fazla soyıda zlyaretci beklemek teyiz.» BU HAFTA SINEMALARDA EMEK SİNEMASI Yalçın Başaran Film İşletmeciiiği B ALA Yl Yer alamayan ambarcılar mahkemeye başvurdu Istanbul Haber Servlsl Naklıyecıler Kooperatıtı NAKO' nun yonetım kurulu uyelerını do landırıcılıkla suclayarak mahkemeye veren ve Topkapıdakı yenı sıtede yer alamayan bozı ambar sahıplerı kooperotıt yonetıcılerının kenaılerıne baskı yaptığını one surmuşierdır. Top kapı dakı yenı Naklıyat Ambarlan Sıtesınde yer verılmedığı ıom Ebussuut caddesınde kalan ambarcılar odına konuşon Yenı Sıvas Surat Ambarı sahıbı Kemalettın Çolak «Kooperatıt yoneticilerl mahkemeden »oxgecmemiz icin bizlere baskı ya pıyorlar. Davadan vazgecersek, kiralık yer vereceklerını soyluyoriar. Bizlm hakkımız olan yerler için bizden hem dovadon vazgecmemizi hem de aylık 25 bin liradan bir yıllık pe şin kira bedeli odememlzl istiyorlar.» demıştır. Istanbul Valısı Ihsan Tekın" tn kendılennl kabul etmemesı nedenıyle Valı muovını ile goruştüklerını acıklayan Çolak. Beledıye Başkanı Aytekın Kotıfle de goruşeceklennı bıldırmıştır.. DU2ELTME: Gazetemız • dünkü sayısında yer alan haberde ambarcılorın Başbakon Bulent Ecevıt'e cek tıklerı telgrafın metnınde bır dızgı hatası olmuştur. «Istanbul Naklıye Ambarları Sıtesı'nde meslekle ılışkıs1 olmayanlar dort dukkân alırken, asıl mesleğı ıcra eden bizlere bır dükkân verılmıştır » cumlesi «asıl mesleğı ıcro eden bizlere bır dukkân bıle verilmemış..> şeklınde olacaktır Ouzeltiılz.. KAYIP 3A AV 294 plakalı otomun ruhsatırı kaybettım. Hukumsüzdur. Ahmet SENKAL (Cumhurıyet: 13544) «I^e Voyage de Noces» Jean Louis Trintignant Stefania Sandrelli Seanslar: 12 2.15 4.30 6.45 9.15 Tel: 44 84 39 Alain Delon Mirelile Oarc Ornella Muti Tam Süre Yasası'ndan idari hizmetlerde çalışanlar da yararlanıyor ARANAN HEDEF (2. HAFTA) RENKLİ FRANSIZCA Yönetmen: GEORGE LAUTNER | Harbiye KONAK | Beyoğlu DUNYA Tel: 48 26 06 Tel: 4993 61 KAFES «THE CAGE» Lino Ventura İngrid Thulin 30.10.1978 Pazartesıden itıbaren Beyoğlu DUNYA Harbıye KONAK Sınemalarmda UZLAR FİLM J MENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL 8. İCRA MEMURLUĞUNDAN Oosya No. 1978/11975 Mahcuz olup satılmasına korar verılen 22.000. Lıra değerındekı cevız kaplama luks ıip 7 parcadan ıbaret yazıhane takımının (1 cevız kaplama ve uzerı camlı yazıhone patron masası, 2 odet kavun ıcı vınylex Kaplı koltuk. 1 kanepe, 1 doner yazıhane maması, 1 puf ve 1 sehbanın bırıncı satışı 1.11.1978 gunü saat 1015 10.30 arası Cağaloğlu Çatalceşme f ak Defne Han Kat 2 No 3'da yapılacoktır O gun verılen bedel muhammen değerın % 75'nı bulma^sa ikinci satışı 2.11.1978 günü aynı yer ve saatte yapılacak ve en cok artırano ihale edılecektır İhale domga pulu ve Mledıye rüsumu alıcıyo aıt olup. taşroda bulunanlar 10 Hra posto pulu ve adreslerinı gonderdıklerinde şortnamenın bır örneği adreslerıne postalanacaktır. İsteklılerin mezkur gün ve saatte mahallınde memurumuza murocoatları ilan olunur. 10.101978 (Basın: 7507) 13527 Muhasebe Uzmanlığı Meslek Toplantısı (TİCARET ŞıPKETLERİNDE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ V VERGıLENDİRME) Konusu 2 Kasım 1978 Perşembe gunü saat 17 30'da Beyoğlu Istıklâl Caddesı CDAKULE Iş Merkezı Konferans salonunda sunuiup tart.şılacaktır. Konuşmacı : Bulent Corapcı (Muhasebe Uzmanı) Muracoot : rÜRKİYF MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ Beyoğlu Tünel ilk Beledıye Cad. No: 5/2 Telefon: 45 06 45 (Cumhurivet: 13624) İstanbul Haber Servlsl Sağlık Bakanlığı Tam Süre Yasasının Genel İdare hizmetlerln de calışan sağlık personelıne uygulanması icm harekete gecmış ve İl Sağlık Müdürlüklerine gereklı lıstenin hazırlanması Icın talımat vermıştır. Bakanlık duyurusu ile hazırlcnmaya başlanan personei lıs tesı Başhekımlıklerce Sağlık Bakanlığma yoHanmaktadır. Bu işlemın en gec Kasım ayı ıcınde bıtırıleceğı ve 40 bını bulan per sonele tazmınat verıleceğı oğrenılmıştır. TAN'IN ACIKLAMASI Sağlık ve Sosyal Yardım Ba kanı Mete Tan, 1981 yıh sonuna dek. butun ıllerın sosyalızas yon kapsamına gırmesı gerektığını hatırlatmış, «Turkiyede 224 sayılı kanunlo sosyalizasyon uygulaması yapılmaktadır. Üniversileler ise bu kapsama girlp glrmemekte ozerktırler. İs tanbul, Ankara ve İzmir'de haziran oyından once bakan onayı ile sosyalizasyon uygulaması başlarsa, hekimlerin mua yenehaneierı kapatıhr.» demıştır. Ton «Şu an icin muayenehane kapama Isleminln Tam Surs Yasasına gore uygulanacağını» bıldırmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog