Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHl'RtVET 26 EKİM 1978 Ü Ç İRAN'DA 100 BİNÎ AŞKIN GÖSTERÎCt 5 TAŞRA KENTİNİ YAKIP YIKTILAR TAHRAN îton'da 100 binl eşkın göstsricl onceki gun beş taşra kentinın ollını üstüne ge tirmişlec. bankalorı ateşe vermişlsr, lokanta, sinema ve kamu kuruluşlarına aıt binaları tahrip etmişlerdir. Büyük maddi zarara yol oçan olaylar sıra smda cok sayıda Insanın öldu ğu haber verilmekîedir. iran bosını Hamadan kentindeki oloylara 120 bin göstericinin katıldığını haber verirken, muhalıf cUlusal Cephe» partisı koynokları. kentdeki bazı ma ğaza ve işyerlerinin sivil giyinmiş kimselerin plânlı saldırısjno uğradığını ve saldınya uğra yon işyeri sohiplerinln kenU terketmek zorunda kaidıklorını haber vermişlerdir. Başkent Tahrart'ın 300 km. Güneybatısında bulunan 900 bin nüfuslu Hamadan kenti, gectiğimiz pazar günü de şıddet olayları ve karışıklıklara sahne olmuştu. Hozer denizi kıyısındoki Gorgan kentindo Ise, hükümeti pro tcsto eden göstericiler büyük yangınlor çıkarmışlar, yerel sıkıyonetim binas:na dc girmek Istemişlerdir. Gazetecilerls askerfer arasında cıkan catışmaöa cok kışinin yaralandığı bildl rilmektedir. Kum. Kerman ve Hürremabad kentlerınde de olaylorın devam ettıği haber verilmektedir. 1126 TUTUKLU SERBEST BIKAKILDI İran Şah'ının bugun Tahron" efa kutlanacak 59. doğum yıldonumu dolayısiyle İran'da top lam 1.126 sıyasal tutuklu dün salıverilmıştir. HUMEYİ'NİN SÖZLERİ Parıs'te surgünde yaşayan I | Büyük maddi zarara yolaçan olaylar sırasında cok sayıda insanın öldüğü haber veriliyor. Der verıuyuı. I randaki Şii toplumunun yönetlcisi Ayatullah Humeyni' İran Şahının ülkeyl terketmediği su rece gecicl bır hukümet kunı! mosı yolunda muhalefetle ortak bır stratejinın belirlenmesi konusunda tüm olasılıkları red dettiğinl bildirmiştir.. Parls'te Fronsız Basın A|ansının (AFP) sorularını yanıtloyan Humeyni, Zafere Kadar ıran hükümetine karşı mücadele yi sürdüreceklerini soylemiş ve cirant cıkmozdan kurtarocağmo ve baskı vs kalliamlara «on vereceğine inanmadığım bir uzlafmaya h«r zaman karşı cıktım v* cıkacağtm» demiştir. Israil Kabinesi barış anlaşmasmı prensıp olarak onayladı KUDÜS Israil Bakanlar Kurulu, israıl Devletınin ktıruluşundan bu yana görülmedik bir titizlıkle inceiediği Mısır İsrail barış antloşmasına ilişkin taslağı 17 saat süren toplantılardan sonra 2 cekimser o va karşılık 15 oyla va bazı düzeltmelerle kabul etniişur Barış antlaşması tasloğının reddine ıhşkın oy kullanılmomıştır. Soz konusu taslağın Bakanlar Kur'Jİunca kabul edılmesi sırasında Başbakan Menahem Begın'ın buyuk bır caba horcadığı ve bu arada sıyasol acıdcn durumunu lyıden lyıye pekiştirdiğı de verılen haberler arasındadır. israıl Saglık Bakanı ıle Enerp Bakanı. oylama sırasındo cekimser kaldıklarını bellrtırken soz konusu banş antlaş ması taslağında Mısır ile kar şılıklı ışbırngı bağlan bulundu ğunu ve taslakta Şerıa ırma ğının Batı yokasındoki toprak larla Gazze şeridıne atıfta bu lunulduğunu belırtmişler ontlaşma iıukümlerinin Batı Şerı ada ve Gazze icin de bağiayı cı hükümler getirdığini savunmuşlardır. İsrail Başbakanı Me nalıem Begin ıse söz konusu barış ontloşmasınır), salt iceri ği ocısından bir değer taşıdığını ve böyle bir ontlaşma iîe Mısır dışında başka bir ulke i Is bağlantının söz konusu edilemiyeceğinı soylemiştir. Menahem Begın taratından antlaşma taslagmın boşiangıc bolumune aktarılan goruşlenn ılk nazarda, Orta Doğu buna lımında taraf oluşturon otekı orap ulkelerıni de bağlayıcı karşılıklı bır uzioşma onerisı izlenimı bıraktığı. ancak daha sonra yapılan duzeltme/erle «israil'ın 6'ekı orap ulkelerıyle de topyekun bir uzlaşmaya varmo emeli guttugu» bıcımınde bir ifadeye yer verilmesi ile yanlış anlaşılma teh ükesinin ortadan kaldınldığı belirtilmektedir. SEDATIN SÖZLERİ Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, başkanı bulunduğu «Ulusal Demokrat Parti» mllletvekılleri İle bugün basına kapalı olarak yaptığı bir toplan tıda. İsrail ile Mısır arasında kı korku duvonnın artık yıkıl mış olduğunu bu bakımdon nr ya da gec. barış cntlaşma sının imzalanacağını söylemıştır. DÜNYADA BUGÜN | Karamanlis'in Gezisi ALİ SİRMEN ere! ssclmlerde büyük fcir yenil^iye uğrcyon Vunonıston Başbakonı Konstantin Kcıomonlis uc duroklı bir Avrupa gezisine cıktı Gezinin iik duragı Roma daki gorüsmelerini tamamlayan Yunan Başbakonı daha sonra Paris'e gecti. Fronsız başkenti cevresindeki Morly de, eski donemlcrin bric arkodoşî, Volery Giscard d'Estalng fle «cok dostca» gectiği belirtilen bir gorüşms yaptı. Karamanlis'ir son durağı >se Dublin olacok. Y POLONYA, BATI AVRUPA'YA OTOMOBİL İHRAC EDEN İLK COMECON ÜLKESİ OLACAK VARŞOVA (ANKA) Polonya'nm Batı Avrupa pazarlarına otomobll satan lik COMECON ülkesi olacağı bıldınlmıştir. 1965 yılından bu yana Polonya'da yapılmakta olan Polozez adlı otomobıllerın fiyatlarının 3 bin Sterlinın (150 bin lira) altında olacağı ve yılbaşından sonra İngiltere'de piyasaya sürüleceğı bildirilmektedlr. Polonya'nın Batı pazarlorıno 10 bin dolayındo otomobll süreceğl ve fiyatlarının Batıya orcnla daha düşük olması nedenıyle rekabet koşullorınc dayanabileceğ' sanılmaktodır. Polonya'lılar. yılda 10 bin otomobıl satışının gercekleşmesl lcın Birleşlk Ameriko ve italya'dan gerekli maklnaları satın al mış ve üretimıni ortırmayı planlamışlardır. İngiltere, otomobillerin satılacağı ılk Batı pazorı oıacaktır. İngiltere'de 1979 yılı lcinde 34 bin dolayındo Poionya malı otomobıl satılacağı sanılmaktadır. İngiltere'nln dışındo Fransa ve Federol Almanya'ya da ihracaia başlanocağı açıklanmıştır. Ingiltere'ds her otomobilin 2 bin Sterlin doloyındo pazar bulacağı sanılmaktodır. Polonya Otomobil İşletmeleri Başkonı Ebenezer. uretimi 1978 yılındo yüzde 150 artıracaklonnı ve 10 bin otomobilln sctışı için her türlu girlşimde bulunacaklarını bildirmiştir. Yunon Basbckanı nın gezisinin ana amacı, Atlno'nın AET'ye tom uyelik yolu önundekl engslleri kaldırmak ve girişimln bir an önce sonuca varmasını sağlamak. Bilindiği gibi, Yunanistan gecen yıl AET'ye tam üye olma suresinln kısoltılmosı İcin başvurmuştu. Bugun, ulkesinde bir bölümu sol olnn bir bölümu ise şbven poHtikasına sol giysi gecirmeye colıson muholefet karşısın da oldukça guc durumda bulunan Karamanlis, polltik prsstijlni buyük olçude, AET konusundaki girlşlminln hızla sonuclandırılmasına bağlatnış bulunmakto. Yunan Başbakonı sorun uzerindeki norusmelerin onümuzdekl bahar noktalonacağını ve anlaşmcnın imzalanocoğını umuyor. Poiitik oozlemciler bu sonucun sağ'onması halinde KaramonMs'ln olumlu havoc'an yororlanarak bir erken secim girlşiminds bulunabileceğlni ilerl »lirüyorlar. Koramanlis'in gezisinin ilk Iki durağı olarak, Roma ve Paris'I secmesinin nedenl iso, ülkesinin AET'ye tom üye olması halinde, tarım urünlsri acısır.dan Yunanistan ve Fransa ile rekab»te girişmasinin söz konusu oimasındandır. İlk bakısto AET'nin iki buyuk torım üreticisinin yine torımsal urunler sotıcısı olan Yunanistan'm Ortak Pazor'a uyeliğine karşı cikacoğı duşünüloblllr. Bu görusu doörulayocak olaulor do varcf'r Niiekim Fransa Lüksembotırg topiantısında, Yunanistan t"rım urıinierine derhol AET içınde gumruksjz doloşmo kolaylığının sağlanmosına korsı cıkmıs. bu akışın halirli bir takvime bağlonması ve kotalar halinde gerçekieştlrilmesini istemistir. Ancak, Yunnniston'ın AET ye tam ortaklıâmın önün de bulunan buyuk engel iki tarım ulkesi olon İtalyo ile Fransonın rekabetten cekinmeleri değildir. Oloya biraz daha yakından eğilince, Yunanistanın İtalya ve Fransa ile aynı tarım urunlerini ihroc etmediği ve bu bakımdan cok buyuk bir sorun yaratmayacağı görulur. Ancak, Yunanistan'm torım ürunlerl sotıcılığı uçuncu ülkelerl iloilendirmektedir. Fronso A^deni' poli''kası ve bu politikanm Ortok Pazar iclr.deki yansımosı do'ayısıyla bu konuda dikkatli davranmak zorımluğunu duymaktadır. Atlno'nın onundeki buyük engellerden blrl d« hlc kuskusuz Porteklz ve İsponyo'nn ortnklıpn tom uye o'a rok kotılma sorunlondır. Yunanistan kendl başvurusunun ayrı olarak eie clınmasını isterken, AET'nin bazı üyeleri bu başvurıınun obür iki Akdeniz ulkesininkinden ayrı ele alınamayacoğını duşunmektedirler. Bu dış engellerin yonısıro, Yi'ion ekonomislnln lelnd<! bulunduğu dıırıım özeliikle yuksek enflasyon oronı da son derec» duşundurücudür. Atino'yı AET'yle birleştlren yol onündeki bir onnmll pngpl Hç hic kuskusuz, Ankorn üo olon anlasmazlıklarıdır. AET'nin bir COK üyesi ve özeliikle F. Almanya YIKIOnistan'ın Türkıye ile olan onlaşmazlıklannı cozmeden ortaklıga tam uye olması halinde kuruluşu bu konulardp taraf yapma egilinıinl çjostereceğinden çeklnmekiedirler. ~~ ..AjllM kaygınto, Ankara tarofından poylnsılmokta olduğunu bilmeyen yoktur. Bugun AET Ile iliskllerlnl bu llîşkllerin Türklyp'nln ekonomik yopısı vo omaçlarıyla celişkilerlnl gozden qocirmek durumunda olon Ankaro İçin Yunanistan'm ortaklıga tam uye olarak katılmak isteği büyük bir sorundur. Ankara, Atina'nın AET'ye tom uye olması halinde, Ege'nin İkl yakası arasındaki anloşmazlıkta Avrupa'yı bütün olarak karşısında görmekten ceklnmektedlr. Bu kaygının Turkiye nin AET'ye Ilk başvurduğu yıl olan 1959dan beri var oidugunu belirimek gcrek. Turkiye her zaman Atina'yı yakından tutulmcsı gereken tehlikell bir karşıt olarok gonnustür. Nüekım. Mehmet Ali Birond ıBir Pozor Hiköyesi Turkiye AET İlişkileri» odlı son aerece dikkate değcr olan ve Turkiye AET ilişkilerinin yenl boyutlar kazondıgı bir donemde rnutlcka okunmnsı gereken yapıtında. Türkiye'nin 1359'da Orîak Pazor'a basvurusunu şu şekilds aniatmaktadu. «... Yunanistan'm AET Ile ilişki kurmak üzere glrlşlmde bulunduğu haberi 15 temmuz 1959 gunü Ankara'ya ulaştı. Fatin Rüştü Zortu haberi alır almaz etrafı kırıp gecirmeye basladı: Siz ne biçim adamlarsınız? Yunanistan'm böyle bir harekeite bulunacagını bilmiyor musunuz? İnsan hic değilse bir hazırlık yapmaz mı? Hepiniz uyuyorsunuz. ... Kimse Ortak Pazar'ın ne olduğunu, ne olmadığını böyle bir girlşimin ne sonuçlar getirecegini bilmiyordu. Genel kovramlordon söz ediliyordu Oışişleri koridorlannda: Yunanistan girdlğine göre bir iş vardır, bizim onladan gerlde kalmamız imkânsız... Hemen hemen oynı ihraç urunlerini satıyoruz, şimdl adamlar bizim ellmizdeki pazarlara daha koloy glrecekler... Canım her şeyi bir kenora bırakın, Turkiye Batı lclndekl yerini olmalıdır.» Bu tutumun scnuçiarım hep birlikte yaşıyoruz. Turkiye ven<den aynı sorunla karşı karşıyadır. Acaba, Yunanistan'm başvurusu Ankara'nın bir kez daha ekonomik bir kuruluşa, işin bu yanını bırakarak poiitik nedenlerie dolmasına mı nedsn olacaktrr? Yoksa Turkiye bu kez daha akıllı davranarak AET ile ilişkilerinin ekonomik yonlerini incelerken, Yunanistan ile sorunlannı kuruluşa daha fazio baglanmak yerine poiitik yollarla cözmek vo AET uyelerins de bu gerceği göstermek seçsneğini mi kullanacaktır? Türk kamuoyunun geldlği nokta ve Ecevlt hükumetlnln son zamanlardaki tutumu ikinci yolun seçüeceği kanısını uyandırmaktadır ki, sağlıklı olon da budur. VVASHİNGTON, RODEZYA'NIN ZAMBİA VE MOZAMBİK SALDIRILARINI KINADI VVASHİNGTON ABD DışIşleri Bokonlığı sözcüsu Tcm Reston Rodezya'nın Zambıa ve Mozambık'e karşı duzenledığı havo okınlarını eleştırerek. son soldırılarır» catışmaların başından bu yana en fozla con kaybına yolacan saldırılar olduğunu belirtmiştir. Bu saldınların Rodezyo sorununun cözümu için oosterılen cabalara buyük ölcüdo zarar petirdığinl belırtsn sozcü, oysa Rodezya Iıuküm9tının gecen hafta ABD'nı zıvaret eden dort temsilcısının (lcn Smıth, Rohıp Muzorevva. Thole ve Cbirau) tum tarafların katılacağı bır konferanso katılmayı kabul etmış oldukiannı hatırlatmıştır. Bu gibi operasyonlann Salısbury reıımms korşı olanların uzlaşmaz tutumlarını surdürme lerine yol octığını soyleyen Tom Reston, Yurtsever Cephs liderlerlnden Nkomo'nun genel bir konferansa katılmayı reddet tığl yolunda hicbir resmı bılgl olmadıklonnı kaydetmıştır. Ö kanı İan Smith, Salisbury'de yaptığı açıklamada, Zambiya ve Mozambik'dekl gerillo üslerina karşı yapılan saldırıtann sürduruleceğini ve gerekirse yoğunlaştırılacağını bıidırmıştir. Gectığımız hafta gercekleştırl len akmlardan doiayı Rodezyo kuvvetlennl kutlayan Smith. bu operasyonlann Rodezya halkının moralıni yüksslttlğını söylemiştır. (a.a.) Portekiz'de anayasa uzmanı bir bağımsız hükümeti kurmakla görevlendirildi L1ZBON. (ANKA) Portekiz Devlrt Başkanı Antonıo Romalho Eanes, bir anayasa uzmamnı dün hükümeti kurmakla görevlendirmiştir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hiç bir parti ile bağlantısı bulunmayaxj Carlos Alberto Mota Pinto'nun hükümeti kurmakJa görevlendirildıgı belirtilmiştir. Portekiz'de 14 eylüldo Başbakan Alfredo Nobre da Costa'nın teknokratlar hüku meHnin projrramının parlrvmento tarafından kabul edıl memesiyle hükümet bunalımı başlamıştı. Fransız Parlamentosu, ölüm cezasının kaldırılmasını reddetti PARİS Fransız Pariamsntosu ıdanı cezasının kaldırılmasını 210'a karşı 27"ı oyla rsddetmiştır. iktıdar partısi mılletvekillerlnden Pıerre Bas. Fransa'da gryotin satın alınmosı ve cellâtlara ödeme yapılmasını engellcyen bır yaso tasorısı hazırlayarak parlamentoya sunmuştur. Bu tasarı kobul edıldiği takdırde. Idam cezalarınm ınfazı ıcm kullonılan gıyotınlerin sotın alınmosma olanak kalrnoyacok ve Fronsa'da Idam cezasr kâğıt üzerlnde vorolmasına karşın, pratikte ortadan kaldırılmış olacaktı. Fransa'da 1968 yılından bu yana iiama mahkum edılen 38 kişidsn 8'i idam edilmiştlr. (a.a.) Beyrut'taki çarpışmalarda 7 Suriye askerinin öldürüldüğü bildiriliyor BEYRUT, (ANKA • DPAk Bsyrut'un doğusunda guvenlik durumunun g> derek bozulduğu ve Surıyeli oskerlerle sağcı Falanjist milıs kuvvetleri arasındo karşılıklı ateş ocıldığı bıldırilmektedir. Sağcı Falanjıstlenn radyosu. Beyrut' un doğusundakı bir semtte sağa mil.3 kuvvetlsriyle Surıye askerlorı arasında cıkan bir cotışmoda yedı Suriye askerının ölduğünu bildirmiştir Radyo, corpışmayı Surıyeli a^kerierm boşlattığını ve Hırıstıyan milıslerm oe, kendilerini savunma'< zorunda kolriı^larını llerl surmüştur. Arap Barış Gücu b^sın sözcüluğü Ise. sağcı milislerin ateşkes ilân edilen bölgelerde süreklı olarak Suriye birlıklerini tahrlk ettiklerınl bıidirmlştir. (o.o. ANKA) KAYIP AITIA Barikacılık şebeksmı yıtırdlm. Gecersizdır. Ender ŞAR Cumhurlyet: 13642 Hisse Senedi ve Tahvil İlânları RE AİT TOM SİRKET VE DEVLET TAHVİLLERINİ FAİZ ORANI TEFRIK ETMEDEN AZAMİ PİYASA RAYİCI UYGUIAYAPAK ALIYORUM. MÜESSESEM1 TERCIHİNİ2 MENFAATINIZE OLACAKTIR • DANIŞMANIZ ZEVKİMİZDİR. SATISA ARZ OLUNAN HİSSE SENETLERI • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • CUKUROVA ELEKTRİK 50 000. FÜRSAN 50.000 ANADOLU CAM 120.000. PLASTİFAY 50.0fX). OTOSAN 50.000. ASİL ÇELİK 100.000.ŞİŞE CAM 100.000. DÖKTAŞ 100.000. TASA$ 100.000 İŞKUR 100.000. SUNTA 50.000. POLYLEN 4C.C00 OLMUK 40.0C0. KARTONSAN 50 000 CELİK HALAT 150.000. ARÇELİK 50.000. SİFAŞ 50.000 SANTRAL HOLDİNG 85 000. GAYRİMENKUL SATIŞI istanbul 10'ncu İcra Memurluğundan Dosyo No: 1974/258 Şişll. Poşo Mohollesl, Avukat Coddeslnd© kâin 9193 kopı, 235 pafta, 1659 ada. 2 parsel soyılı 80.00 M2. sahalı arsanın tamomı (58/200 hlssesi Sabahat Gul lehine intrfa hakkt İle yükumlü olarak) şuvuun izalesi için satılarak paraya cevrilecoktir. imor Durumu: 3.10.1977 torih ve 7589 soyılı Imar durumundan: Bu parselin 17/2/1954 tasdık tarihll. 1/5000 ölçekll nazım plâna tabi olarak program dışında ve iskân sahasmda bulunduğu, (5133 Istikamete göre Harita Müdurlüğünden alınacak 1 parsele oit istikamette 1 parselin inşaat yapılacak sahasıntn genişliği 3.00 metre gelmediği takdırde 1 ve 2 parsellerin tevhidi şortı ile) 15.50 metre bina yüksekliğinde ve parselin tamamında, bitışik nizamda inşoata müsalt olduğu ve bu yerde ayrıco catı katı yapılamıyacağı anlaşılmıştır. Tetklkat: Feriköy, Paşa Mahallesinde, Avukat Caddesınde ve tapu kaydına göre arsa olarak ifade edilen yerin üzerinde halen tek katlı ve bttişik 1 parsel no. lu yere tecavüzlu bulunan, kısmen kârgir ve kısmen ahşap, eski. bakımsız bir bino bulunmaktadır. Bu binanın bir kısmı kahvehone ve bir kısmı da dükkândır. Kahvehaneye tek kanot, camlı. ahşap kopı ile girilmektedlr. Burası zemini mozaik karo kaplı, geniş bir mahaldir. Geri kısmında mermer tezgâhlı bir ocok mahalli ve bir tuvolet vardır. Kahvehanenin lc kısmından dar, ahşap, eski bir merdivenle catı kısmına cıkılmaktadır. Kahvehanenin yanındaki dükkân ise bir goz odadan ibarettlr. Gayrimenkulün bulunduğu mevkiide şehir suyu, elektrlk ve kanolizasyon şebekes' mevcuttur. Kıymetl: Üc kişilık bilirkişl heyetl tarafından gayrimenkul tamamına 360.000, T). kıymet takdir edilmiştir. İlk acık arttırması 1/12/1978 Cuma günü saat 16.00'dan 16.30'o kadar İstanbul Sulhanahmet'te Adliye Sarayı'nda 10'uncu icra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesl herkesin gorebilmesi icin 17/11/1978 tarıhmdon itibaren memuriyetimizde acık bulundurulacaktır. İlk acık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetın % 75'ini ve varsa rüchanlı alacaklılorın bu gayrımenkul ile temin edilmlş olacakları mecmuunu aşmodığı takdirde en cok orttıranın taahhudü baki kalmak üzere arttırmo on gün daho uzatılarak onuncu 11/12/1978 Pazortesi günü aynl saatlerde ve ayni yerde yapılacak ikinci arttırmada en cok orttırana Ihale edlecektır. Gayrimenkul kendislne ihale olunan kimse. verilen mehil icinde ihale bedelini vermezso namıno yapılan ıhale fesh'olunarok İ.İ.K. nun 133,'üncü maddesl hükmü tatbık oiunur. İkl ihale arosındakl fark ve gscen günlerin % 10'cian hesaplanaoak faiz ve dığer zararlar oyrıca hükme hacel kalmaksızın alıcıdan tohsıl olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtıfak hakkı sahıplerinın haklarını, falz ve masrafo daır olan iddialarınt dayanağı belgelerle 15 gün lcinde icra dairesine bilc'ırmeleri icap eder. Aksi halde hakları tnpu sicüli ile sabit olmadıkca satış bedelının paylaşma^ından harlc kalırlar. Talep edildiği ve ikl liralık posta pulu gonderıldiğinde şartnomenin bir örneği gönderilır. Arttırmoya Iştirak etmek isteyenlerln ortlırmo şartnamesini okumuş ve münderecatını oynen kabul etmiş ad ve itıbar olunocaklardır. ihaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetln % 10'u nisbetlnde pey akcesi veya millî bir binkanın teminat mektubunun tevdii mecburl olup. ahcı binde uc domgo resmini ihaleyl müteakip ödemeya mecburdur. Fazla bilgi edinmek Isteyen'erin 197<t/256 Dosya No. su ile M'urlyetımize müracaat'arı İlân oiunur. 24/1^/1978 İLANEN TEBLİGAT Kadıköy İcra Memurluğundan 987/8659 Borclu: Mehmat Fohrettln Cetın Büyükturyolu No. 29/5 ve Rıfkı Tangör Caddesi No. 3/4 Kortal adresınde iken halen odresi mecrıul Nedim Konfeksiyon Kollektif Şırketi vekili tarafmdan aleyhinize yapılan 2 odet 68.335 liralık cek ile aleyhinlze yapılan icra takibınde: Odeme emri odresinize gonderilmış bila tebllğ lade edilerek muhtarlık ve zabıtaca yaptırılon tahkikatta adresinizın tesbiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilonen tebliğıne karar verılmıştir. işbu Hanın gazete ile neşır tarlhinden itibaren borc ve mosroflannı 30 gun icınde ödemeniz, takibın dayanağı senet kambiyo senedi nıteliğim haiz değilse 25 gün icinde mercle şıkayet etmenız. takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 25 gun icinde ayrıca ve acıkca bir diiekce ile icra Dairesıns bildirmeniz, oksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki ımzanın slzden sadır sayılacağı, Imzanızı haksız yere inkar ederseniz, 100 lıradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veyo borcun itfa veya imhal edildiği veya alocağın zaman aşımına uğradiğı hakkında itirazın varso bunu sebepleriyle birlikte 25 gün icinde tetkik merciine bir diiekce iie bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bır karor getirmediğinlz takdirde cebri lcraya devam olunacağı. itlraz edilmediği ve borc ödenmedığl takdirde 30 gun icinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunocağınız, hic mal beyanında bulunmaz veya hakikata aykın beyanda bulunursanız hapisle cezolondırılacağınız ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ oiunur. 23/10/978 (Bosm: 7536) 13631 BANKER SEMİH (SEMİH YILDIZ) ADRES: 4. VAKIF HAN ASMA KAT NO: 8/1 SİRKECİ/ İSTANBUL HİSSE SENETLERİNİZİ fcN YÜKSEK BORSA RAYICİ UYGULAYARAK ALIYORUM. SA TIN ALMAK İSTEDİĞİNİZ HİSSE SENEDÎ VE TAHVİLLERİ MÜCSSESEMİZDEN UYGLJN FIYATLARLA TEMİN EDEEILECEĞİNİZDEN EMİN OLABIÜRSİNIZ. • GERCEK V£ TUZEL KİŞİLE• AMERİKA'YA GİDECEKLERLE İLGİLENİYORUZ PanAm Ailesi nin candan yakınlığını, PanAm Jumbo 747'nın konforunu sunuyoruz. İstanbul'dan Nevv York'a. 8.760. TL buldan Yorka DSH V i i dhil (%50 D.S.H. Vergisi dahil. " Bütçe " tarifesi.)' Aynntılı bilgi için Seyahat Acentenize danışın. (MANAJANS: 2284) İstanbul Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığından 1750 ve 1765 sayılı yasalar ıle İ.T.U.'nin ilgıll yönetmelıklerı uyarınca. aşağıda yazıiı Fakultemiz Kursulerıne, yanlarında belirtilen nitelikte öğretim elemanı aiınacaktır. Aranan nitelikierı taşıyan adayların, 10 kasım 1978 gunü calışmo sactı ronuna kadar durumlarını gosterır bır diiekce ile DeKanlıgımıza başvurmaları duyurulur. Sınov Yer: : Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı İ.T.Ü. KAMPÜS0 AYAZAĞA / İST. Smav Günü: Yabancı Dil Sınavı : 16 kasım 1978 Soat : 10.00 Kursü Adı Kadro Ünvcnı îoyısı Uygulama ve Tasarı Geomefri A sisfan 1 Nümerik ve Fonksiyel Ancliz Asiman 2 Denel Fizik Asistan 1 Genei Fizik Asistan 2 Sistem Analizl vs Asistan 1 Elektronik Hesap Asistan 1 Sürekli Ortamlar Mekeniğl KatılariP M6kaniği Asistan 1 Analitik Mekanik Asiston 1 Sinoptik Meteorolojl Asistan 2 Fiziksel Meteoroloji Araştırma Görevllsl 1 Öğretlm Gorevlisi 1 TEŞEKKÜR Yıllarco cektığım hastalığım. safra kesesı taşlanmı yaptığı en mükemrnel amelıyatla alarak beni yenıden sağlığıma kavuşturan Cerrahpoşa Cerrah: Kürsusü Dırektorü Prof. Adnan SALEPÇIOĞLU'na cok kıymstlı arkadaşım ve onastezınıi en modern usullerle yapan buyük ınsan reanımasyon kursusu dırektorü Prof. Hadi SUN'a herkesin derdıne koşcn fedakar ınson iyılik meleğl Cerrahpaşa Kan Merkezi Muduru Dr. Hadıye BUKE'ye, hastanede yattığım surece yardırnlarını esirgemıyen Doc. Dr. Hayrettın CEBECI. csıstan Dr Holuk TANER. dığsr asistan ve klinik personelıne. klınık başhemşiresine gonu'den (eşekkurj öorc bılirlm. İstanbul Üniversitesi •iektörlüğünden bildirilmistir Ünfversltenızden emekli olarok ayrılan Öâre'.ım Oyel'rimiz onuruna evvelce 26 Ekim 1970 tarlhlnJe ya pılacağı duyurulan torenın 9 Kosım 1978 perşembe gününe e v'sndiği saygı ile duyurulur. İBRAHİM OKTAYER (Curr.hurlyet: 13539)" (Basın: 26465) 13633 (Basın: 7512) 13630 (Basın: 26440) 136İ3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog