Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

.ğitim Fen ^Dp Besıktaş lstanbul b!27~/hl fafT 55. Yıl; Sayı. 131S6 uumnurıyeı Kurucusu: YUNUS NADt 300 Kuruş Bakanlıgı yetkılılen üe or tak bır toplantı yaptıklan bıldınlmıştır Ortak toplan tıda OECD tarafından Tur kıje ıle ılgılı son hazırla nan \e 31 ekım tanhınde Pa ns te goruşulmesı beklenen «Hapor» tartışılmıştır Ilen suruldugune gore IMF ı'e OECD Turkıve dekı »konomık gehşmelen surekh vakından ızlemış ve \Vas hıngton ıle Pans arasında sureklı bılgı alışvenşı ger çekleştınltmştır Dunkü ortak toplantıda taraflar (OECD ve MP bir yanda Turkıye ott \anda) Turkıve nın «En acıl sorununun taze para bulmah» oldugu vönundekı goruşlennı yıne lemışlerdır Turkıye OECD \e IMFje 1978 butçe uygu lamasma, Merkez Bankası kredılenne memurlann ve emeklılerın aylıklanndakı son gerçekleşen artışlara ılışkın bılgı vermışler \e ha Jen Meclıslerde bulunan Vergı Tasansmın Mechslerın açılmasmdan sonra \asallaşarak yururluge gırme sının beklendıgıni' so\ lemış lerdır Her ıkı kuruluşun bugun \a da yarın Ankara dan a> nlraa^ı a\rılmadan once kı mı yuKsek vetkıhlerte de go ruşmeler yapması beklenmektedır VAVINLARIMIZ !Stü\ In^okuma azma2Sti. Inçılızcr dılbılgı^ı 25 !n'ilı^cc de fı ller 10 2/ OSMANBEY ISTANBULN Neyır Magazasj Yanı 1 NevırMagazası Yj TEL 4640 40 26 Ekim 1973 Perşembe IMF heyeti ile görüşmelere başlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ekonomık Işbırlıgı ve Kalkınma Orgutu (OECD) ıle goruşmeler sur «lurulurken dun de Ulus lararası Para Fonu (IMH ıle gonasmelerı geçılmıştır Malıje Bakanı Musteşan Vural Guçsavaş Başkanlı pındakı Türk heietı dun sa bah OECD yerkılılenvle og 'eden sonra da IMF hevef :'e 'Turkıve nın kısa do nem borçlanna* ılişkın konulan ele almıştır 220 uius lararası bankaya Malıje Ba kam Zısa Muezzmoglu ım 7asıy!a gonderılen teleksler DÇM lenn veru odenme pla ni ve kısa donetnh boıç'arın da 'OECD çerçevesı ıçınde oelh bır çozum aranmasi' u Kelen uzerınde tartışılmış tır IMF ile yapılan toplan tıda tse ajnı konulann ele ahnd'gı daha sonra FMF ve OECD yetkıhlennın Mahye MEKÜRLAR IÇIN GÖSTERGE TABLOSU ! | ' ı J ı ! • • ! | • î | • ! DERECE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 050 900 790 700 620 555 505 465 425 400 380 360 340 320 300 1100 940 810 720 635 570 515 475 435 4Co 335 365 345 325 305 1 150 980 880 740 650 585 525 485 445 410 380 370 350 390 310 1 200 1020 850 760 665 600 535 495 4S6 415 3W 375 355 335 315 G O S T E R G EL E R 1 060 870 780 680 615 545 505 465 420 «00 360 360 340 320 1100 890 800 695 630 555 515 475 425 405 385 365 345 325 n^ 1 910 820 710 645 565 525 485 430 410 390 370 350 330 930 840 725 660 575 535 495 435 415 395 375 355 335 1 860 740 675 585 545 505 440 420 400 390 360 340 i ' ı J ' ı J ı 1 J " ! Gösterge degişti, AP Yüksek Haysiyet Divanı'na seçilen 2 üye istifa etti, Merkez Haysiyet Divanı'na seçilen 2 kişi de görevi kabul etmedi ANKARA. (CumhurtYtt Bürosu) AP 9 Buyuk Kongresı bıter bltmez secı lenler daha ış bolumü yopmodan partınm Yuksek Hoysıyet ve Merkez Haysı•yet Dıvanlarından ıstıfalar olmuştur Yuksek Haysiyet Dıvartı öyelıklenne (Arkası Sa 9 S0 7 d«) BAŞBAKAN ECEVİT BUGÜN DEMİREL'İ ZİYARET EDEREK ASAYİŞ VE EKONOMİ SORUNLARINI GÖRÜŞECEK ANKARA. (ANKA) Başbakon Bulent Ecevıt In bugün saat 10 00'da AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'ı Turkıye Büyük Mıllet Meclısı ndeki çalışma odasındo ziyaret edeceğt bıldınlmıştır Ecevıt ın Demırel le ulkenın penel asa(Arkası Sa. 9, Su 1 de) SUBAYLAR IÇTN GÖSTERGE TABLOSU | ı | ] ı | ı ! | 1 DERECE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RÛTBELER G ÖS TERGE LER Alb Kd Alb GeneralAmıral YarbOY Kd Bnb Bnb On Yzb Kd Yzb Yzb Üstğm. Tğm Atğm. memur ve subaylar zam aldı DUN YAYTNLANAtt YASA GUCUNDEKt K.\RARNAMELERDEN AILE YARDIMINA ILÎŞKÎNI 1 EKIM, GOSTERGELERE ILIŞKINI ISE 1 KASIMDAN ITIBAREN GEÇERLI OLACAK MEYAK KESINTILERI ISE YENI ESASLARA BAĞLANDI., Devlet memurları konununun gostergelerle llgılı moddesinde değışıklık yapan yasa gucunaeki Bokonlar Kurulu korarı dunku Resmı Gazetede yayınlanmıştır Aıle yardımı ode negıyle ılgılı kararname de yayınlonmıştır Devlet memurlorıyla Türk Sılâhlı Kuvvetleri personelmın oylık flelırlerınde gosterfl* tab losu duzenlenmeslyle sağlanan artışlar 1 kasımdan gecerlı olacaktır Aıle yardımı odeneğı de, calışmoyan eş ve cocuklara sağlonan ortışlar Ise 1 ekım den gecerll olmok üzere ovons blclmlnde olocaktır Yopılan duzenlemelere göre memurkırla Silâhlı Kuvvetler personelme üygulanan gos 120O 1050 900 790 700 620 555 505 465 425 1100 940 810 720 635 570 515 475 435 1 150 980 830 740 650 585 525 485 445 1020 1060 850 870 760 780 665 680 600 615 535 545 495 505 455 465 1100 890 800 695 630 555 515 475 910 820 710 645 565 525 485 930 840 725 660 575 535 495 " ı 1 1 860 740 765 585 545 505 ; ' ! J ı ! terge tablosunda «n duşük gosterge 300, en yuksek gosterge de 1200 olarak belırlenmıştır Boylece aylık gellrlerde ortalamo 800 Hra artış sağ lanmoktadır Bu arada Bokon lar Kuruluna gostergelerl ozel konularo gore 100300 puon arttırma yetkısl verılmekted'r Haberi 5. sayfad» MALATYA'DA VURULAN TOBDER'Lİ ÖĞRETMEN ELEKTRİKLER KESÎLÎNCE KURTAR1LÂMADI Cumhuriyet Haber Merkezl • 3 KIŞ1NIN KURŞUNLADIĞI Molatya da TÖBDER uyesı MURTA2A KARA'NIN KALDIRILDIĞI HASTANEYE OE ılkokul oğretmenı Murtoza Kara oldurulmjştLr Bahcebaşı ka ATE5 ACILDI. sabosı Şehıt Alcay Ibrahım Ka• SAFRANBOLUDA SOL E raoglanoğlu llkokulu oğretmenı ĞILIML! BIR ENSTUTU ÖĞ olon Murtoza Kora oncekı geRENCISI OLDURULDU ce 20 30 sıralarında Başhank mahallesmdekl evıne gıderken • BEYOĞLUNDA GÖSTERI Cengız Topel Caddesınde heYAPAN BIR GRUP ABD nuz kımlıklen belırlenemeyen ve KONSOLOSLUĞU NUN BIR uc kışı oldukları oğrenılen kışıtaMINIBUSUNU DURDURA lerce otomobılden acılan banca ateşı sontıcu ağır yaraRAK YAKMAK ISTEDI lanmış ve Öiel Halk Habtane sıne kaldırılmıştır Ögretmen hastanede amelıyota olınırken elektrıkler kesılrr ış ve beş da kıka sonra da rcstanenın ano coddeye bakon pencerelen kur şun yağmuruna tutulmuştur 20 dakıko sonra elektnk gel mesıne rağmen oğretmenı kur tarmak mumkun olamamıştır ISTANBUL, ABD Konsolos luğuna oıt bır mınıbüs Galata saray Pamuk Bank Genel Mudurluğu onunde bır grup tora fından yakılmak ıstenmıştır B r trafık polısınln olaya mudoha!e etmesl üzerıne gosterıcıler bomba patlatmışlar ve ateş ac mışlordır Ateş sırasında yol dan geçmekte olan bır kişı ko lundan yoratanmıştır Soot 17 dolaylanndo Golata saray Pamukbank Genel Mudurluğu onunde blr grup trofığı durdurarok gösterı yapmaya başlomıştır Bu arada gosterıcı lerden bazıları Galatasaroy yö nunden gelmekte olan Amer kan Konsolosluğuna aıt 06 CA 162 numarah dıplomatık ptöko lı araci durdurarak ıcınae buıu nan uc kışıyı dışarı cıkartmış tır Gösterıcıier aractan ındır dıklerı Amerıkan Kultur Ata şesı John Rıtcnotte Sekretert Bılge Dennkok ıle arac şoföru Bekır Samı nın uzerınl aramışlardır Bu arada yorede bulu(Arkosı Sa. 9. Su. 4 a») AP ve MSP yöneticileri ile görüşen Korutürk: Siyası partilerin yurtta barış için katkılarını beklıyoruz, •tr ANKARA (Cumhurtyet Buro ) Cumhurbaşkanı Koruturk dun, AP ve MSP yenı Ge rel Idare Kurullarının uyelerını Cankaya koşkunde oyrı ay rı kabul etmıştır Korutürk AP Genel Başkanı Demırel başkanlıgındakı kurul uyelennı ta nımaktan memnunluk duydugunu belırtmış gorevlerınde basanlar dılemıştır Korutürk kobul sırasında yaptığı konuş mada şunlan soylemıştır (Arkası Sa 9, Su 1 de) t U AP programında grev hakkının sınırlandırılmasına ilişkin değişiklik Türkİş ile DİSK tarafından tepkiyle karşılandı ANKARA (ANKA) AP Kongresınde portı programında yopılan grev ve toplu sozleşmelerın sınırlandırılmasına ılişkın değişiklik DİSK şe TURK • IŞ tarafından tepkıy'e karşılanmıştır TURK IŞ Yonetim Kurulunun bugün yaDOcagt toplantıdo, gundeme ^e n bır madde. konularak. bu konunun do goruşuleceg! ogrenılmıştır. TURK IŞ Genel Sskreterl Sadık Şıde, dün ANKA Aıansı muhobırine yaptığı açiKlcmada cgrev ve lokavt'ın amaçları dışında yapılmasının onlenmesi ve toplu söıleşmeierın uretimı duşurmeyeceK olculer lcinde yapılması» hOkum lerını toşıyan AP prograa ındakı yenı duzenleme konusunda «sessiz kalamayacaklarını soy(Arkası Sa. 9 Su. 7de) ÇORUM'DA SİYASİ NEDENLE CINAYET İŞLEYEN 2 KİŞİ ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM OLDU Cumhuriyet Haber M«rk«zi Çorum'un Osmancık ılçesın de gecen yıl ideoloiık nedenlerle ıkı maden ışcısını otduren Ikı kışı omur boyu mahkum olmuştur Trabzon'do da bır lıse oğrencısını vuran bır ogrencı 18 yıl ağır hapse carp tırılmıştır CORUM, Osmancık ılçesm de geçen yıl ıdeolopk nedenler le ıkı ışçıyı ölduren Ibrah m Gokatp ve Yusuf Karakuş adlı sağ goruşlu kısıter omur bo yu hapıs cezasma carptırılmış tır 17 nısan 1977 günü meydona gelen olayda Mustafa Kuru ve Hüseyın Yılmaz adlı sol görüşlü maden işcılerlnı tabancayla ölduren jkl kişl hakkındakı ka(Arkosı Sa. 9, Sü. 8 de) Karafakioğlu cinayetiyle ilgili olarak Bursa'da "Reis,, lakablı bir ülkücü yakalandı • ITU ELEKTRIK FAKULTESI DUNKU TOPLANT1SINDA YENI DEKAN SECMEME^I KARARLAŞTIRDI Istanbui Haber Servlsl Prof Be3r Kara'ak oglu nun oldurulmes le ılgıl soruşturmayı surduren polıs Burso da bır ulkucuyu yokolamıs v» saiık olayın gorgu tanıkları ı le vuzlestırılmek uzere Istcr, bul a getınlm ştır (Arkası Sa 9. Su 4 de) Boran, AP Kongresi'nin sonucu, MHP ile işbirliğinin süreceğini gösteriyor Istanbui Haber Servlsl TIP Genel Başkanı Behıce Boran, AP'nın Buyuk Kongresı so nuclanm değerlendırerek «AP kongresının sonuçları, APMHP Isbırlığının ve butünleşmesınin sureceğınl gösteriyor» demıştır Boran, dun bır acıklama vaparak AP Buvük Kongresi ve Oemlrel'ın yenlden Genel Başkanlığa getırılmesine ılişkın goruşlennl acıklamış ve Demırel'ın ABD tarafından hold bırıncı secenek olarak goruldüğünun (Arkost Sa. 9, Sü. Z de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Geniş Tabanlı... Şişli'de bîr kuyumcu, dükkânını soymak isteyen 2 kisiden birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı Istonbui Haber Servıs, Şışlı'de dun blr kuyumcu dükkântnı soymayo kolkışan sılahlı ıkı kışıden bırım oldurmuş, dığenni de ağır yarolOTiıştır Şışlı Abıdeı Hurnyei cadds^ ndeki Enver Isla'n'o a t kuyum ıu dukkânma aaat 18 sıralann (Arkası Sa. 9 Sü 7 del Çaldıkları araçları sahte belgeyle satan bir şebeke yakalandı Istanbui Haber Servısi Cal dıkları araclan, sahte belgelerle Istanbui Trofık Mudurlugunde kayıt ve tescıllerını yoptırıp. Istanbui \le Anadolunun bazı lllerınde satan 14 kışıhk bır şebeke polıs tarafından yakalanmıştır Ikı av ıcınde 13 Renault marko olomobıl! sahte beigclerle tesc ı yaptırıp satan şebekenın caldıQ ve sattıgı a•aclardan ıkısı Arıodoludo, ıki adedı ıs9 Istanbulda bulunmuş tur. Iki ay ıçınde 13 Renault otomobılı sahte belgelerle tescıl yaptırıp satan 14 kısı gozaltma alındı Asayış Şübesı Muduru Necatı Karoglunun verdığ bılgıye gore şebekenın modern bır bıcımde coiıştığı. duzenledığı sah te be'gelenn kolcylıklo farkedıtemevecek nıtelıkte olduğu onlaşılrrıştır Koroglu, bundan boyle otomobıl alacak vatandaşların, belge en cok lyı ınce lemeien gerektıg'm soylemıştır SİGORTA ACtNTESI Otomobıl colıp satan şebeke lerın ışlerını bır sıgorio acentesının duzen edıgı de soruştur fflo songCu antns Imıstır Oto (Arkası Sa 9, Sü 1 de) OKÇUN, SOSYAUST ENTERNASYONAL TOPLANTISINA CHP TEMSİLCİSİ OLARAK KATILACAK Haberi 5. sayiada gl on AP Kongresi, «genlş tabanlı hukumet» duslerlnl V yıkıp, atmıştır Iş ve sermaye cevrelerl ıle bırtakım w «etkili gucler», CHP AP koatısyonunun tek cıkar yol olduğunu oteden beri sovunup. durmuşlordır Işte gozlerlyle gofduler Boyle bır olasılık ortık hıç gundeme oelemez, söz konusu olmaz Hukumet, «genis tabanlı», «yuksek okcelı», «uzun bagcıklı» olacaki Boylece «Istıkrar» saglanacak, CHP kendı soluno. AP'de sagına sınır cızecek, sonunda genış taban», «yaldızlı tavan» ile butunleşerek, demokrosl sağlom temellere oturacaktı!. Coğulcu demokrası, her duşunce ve renkte partilerin vorfıgıno dayanır AP, siyasal yelpazede «liberal sağ» goruşü temsıl etmeli ve kltle tabanını bu goruş ıle yoğurmolıdır 1 Bunlar, cteorık» sozlerdir AP hıcbır zamon, «liberal sağ» bır part) olmadı Kopkoc ekonomının bekçlllği corpık kapltallzm, partı yoneticllerınln ceplerine gınp, çıkan vergj lodelert ve kaskatı blr ozgurtuk duşmanlığı AP'nln temel f«lsefes<dır Son Kongre. bu nıtetiğl, bu siyasal goruntuyu butun otumsuz ogelerıyle ortayo sermiş bulunuyor . «CHP AP hukumeti» duşlerlne kapılanlor artık gozlerlnl lylcs acmalıdırlar. Bu nltelıkte bir portınin, (Arkası Sa 9 Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog