Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

MnHprn Fflitim Fpn ı*Ppr<anp<;i CumhuriyeC 55. Yıl; Sayı: 10485 Kurucusu: YTJNTS NADİ 300 Kuruş 25 Ekim 197S Çarşamba ALIŞ YENİ 192.59 1414.30 89.40 608,58 599.99 1699.39 315.29 5110.20 2993.70 ESKİ 138,82 1386,57 83,?5 596.65 538,23 1666.65 293 65 5010. ?788.25 SATIŞ YENİ ! | 194,48 ı 1428.16 ! 90.27 ; 14.54 ı 605.87 ! 1716.65 \ 318,38 ı 5160,30 ,' 3023.05 | ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Türk Lirası onüc yabancı para karşısında yeniden değer kaybıno uğramıştır. Türk Lirosının onüc pora birimi karşısında değer koybı ortaloma yüzde 3.6 dolaymda gercekleşirken. Aîmon Markı'nın alış fiyatı 13 liro 86 kuruşa, satış fiyatı da 4 lira 14 kuruşa yükselmıştır. Ura Amerikon Doları karşısında sabit kalmıştif. Doların Avrupo piyasalarıncic «ürekli değer yitirmesi sonucunda Türk Lirası da sürskli değer yitirmekte ve «hoftado Air devolüe» ".'Mmektodir An(Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) üniversiteye hazırtıkta Beklemeiiler:15 KASIM Lise son: 4 KASIM DERSANELERİ Besikta?. istanbul 6127 / / 61 6( > • Lira'nın değeri yeniden düşürüldü DÖVİZ KURLARI ; ı ! DÖVİZİN CİNSİ ESKI 183.82 13R6 67 P7.65 596.65 38P.23 1666 66 309.11 5010. 2935 1 Avublurya Şilinl 1 Batı Alman Markı 1 1 Belcka Frangı ı 1 Fransız Frongı J 1 isvec Kuronu 1 1 İsvıcre Frangı ! 100 itolvan Lireti ( 1 Sterün ı 1 Avustralya Doları OECD heyeti ile görüşmeler başladı ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Türkiye ile Avrupa Ekonomik îşbirliği ve Kalkınma Orjrütü (OECD) arasındaki görüşmeler dun Maliye Bakanhğında başlamışür. Uluslararası Para Fo nu (IMF)nin de katılacağı toplantılara • ise bugün başlanacaktır. Maliye Bakanı Müsteşarı Vural Guçsavaş Başkanlığın daki Türk heyeti ile OECD Ecevit'in Demirel'i kutlama ziyaretinde bulıınması bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Bülent Ecevit'in AP Genel Başkanlığmo yeniden secilen Süleyman Demirel'i kutlamak üzere bugün ya da ycrın bir göruşme girişiminde bulunacağı belirtilmektedir. Başbakan Ecevit'in hafta sonunda Van'a ve Muş'a yapacağı geziden önce Demırel'le görüşmek istediği kaydedilmektedir. Demirel'i AP Genel Merkezinde ziyaret edecek olan Ecevit. ilk kez AP Genel Merkez binasına gitmiş olacaktır. ilgili cevrelerden edinilen bılgiye göre Boşbokcn Bülent Ecevit ile AP Genel Başkonı Süleymon Demırel'in yapacağı go ruşme bcşbaşa olacaktır. (Arkosı Sa. 9. Sü. 5 da) Yalçın DOĞAN nin yüksek düzeydeki yöneticileri arasında dün yapılan toplantıda OECD'nin *Paris. itf ekim 797S tarihinde ha/.ırlanan 'Hizmete özel* kon sorsiyom raporu ele ahn rnıştır. OECD'den Türkıyeye Yardım Kon&orsiyomu Başkanı Giel. Yardımcısı Kühn ve OECD Genel Sek reter Yardımcısmın katıldık lan toplantıda görüşülen ra por, OECD ye üye ülkeler katında 31 ekim 1978 tarihinde Paris'te ele ahnacaJttır. OECD RAPORUNDA NELER VAR Maliye Bakanlığ! ile OECD "iıasındaki görüşmelerin temelini oluşturan 'Hizmete özel raporunda 'Bu çalışmanın hazırlanışı sırasında (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) Hizmete özel raporda, «Türkiye'nin yeni kredi elde etme olanakları çok güçtür» deniliyor. inan: 'kongrelere kongre dışı güçler hakim oluyor,, ANKARA AP Genel Başkanlık seçimini yitiren Bitlis Senatörü Kâmran İnan. 'Türkiye'nin zor bir dönem içinde olduğuna* dikkati çekmiş ve 'Demokrasivi yaşalmak için büyük çaba göstermek zorundayız* demiştir. İnan, Kongre sonrasında görüşlerini a.a. muhabirine açıklarken. 'Bu gibi Kongrelerde delege hep ikinci plana itilmekte ve kongre dı şı güçler kongreye hakim olmaktadır* şeklinde konuşmuştur. İnan'ın açıklaması şöyledir 'Partimizin Dokuzuncu Büyük Kongresi dün so(Arkosı Sa. 9, Sü. 1 de) Demirel: «Bundan sonra dışa dönük nıücadeîe verecegız» Inan, aday olmamasına karşın Genel îdare Kurulu yedek üyeleri arasında 5. sırayı aldı. Genel İdare Kurulunda 13 yeni üye var. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkonlığına 8. kez yeniden seçilen Süleyman Demirel. dün düzenlediğı basın toplantısmda, tKortgreyle ice dönük mucodelenin bittiğini ve bundan sonra dışa dö nük mücadele yürüteceklerini» söylemiştir. Bu arada AP Genel idore Kuruluna secılenier belli olmuştur. Genel idare Kuruluno ıl başkanları torofından hazırlanan «Demirel» listosinds yer alan isimler secümiş. aday ola(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) KIBRIS RUM YÖNETIMJNJN ÖNEMLI BAŞKENTLERDE BEŞ YENİ BÜYÜKELÇİLİK KURACAĞI AÇIKLANDI Izzet Rıza YAUN LEFKOŞE Kıbrıs Rum Yö natimı Dışişleri Bakanı Rolandıs «BM boşvurutTinın Kıb rıs serununa görüşmelerle cö züm bulunmosı kopılarını kapotmodığını, Rum ySn«flmlnin blri Birleşmiş Milletleı Kororları, öteki diyolog yönünde olmak üzare Ikl yönlu politiko Izlediğini» söylemiştir. 6 kasımdaki Birleşmiş MİIIetler Genel Kurulu'na katılacak olan Rum Heyetine başkanlık etmekte olan ve dün New York'o hareket eden Rum Ba(Arkasr Sa. 9. Sü. 6 da) YAKALANAN ÜLKÜCULER SOLDAN 5AĞA: SEDAT HACI OGLU, C6LAL ABAY. MUSA SERDAR ULKEN, NECMİ ACAR VE MISAK EGE. MHP otosuyla soygundan sanık 5 ülkücü 1,2 milyonluk altınla yakalanarak tutukland\ «MHP'yl guclendirmek ve tutuklu ulkuculer» yardım etmek» arpacıyla MHP istanbul Genclik Kolları'no an otomobıl ile soygun yapan 5 ülkücü 1 milyon 200 bın lira değarmde altın ve ıki tabanca ile vakalanarak tutuklanmışlardır. Sanıklardon bırısi, «Ülkücü olmodığını v* tehditle gasp olayına karıştığını, Sultanahmet İTİA yangınmın da büyük bir olasılıklo ulkuculer tarofındon cıkorıldığını sandığmı* söylemiştir. Soygunda kullanılan 34 ZC 433 plokalı c'omobilin MHP İslanbul Genclik Kollan'na ait olduğu ve MHP İsîcnbul Genc'ik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özkılıc'a tahsis ediîmiş bulunduğu acıklanmıstır. Haberi 5. sayfada AP'nin 1977'de 17.9 milyon lira bağış topladığı saptandı Buyuk Kongre'ye sunulan kesîn hesap cetveline gore secimlerın yapıldığı 1977'de AP'ye devlet yardımı olarak venlen 13.179.000 liraya karşılık, bağış ve yardım olarak 17.911.893 lira sağlandığı anlaşılmıştır. 1977 yıhndn AP adaylardan bağış ve yardım olarck 8 milyon 927 bın lira toplarmş, parlamenterlerden ise oidot olarak 301 bin 200 liro almıştır. Böylece 1977 yılında devlet yardırnı, odoy yardımı, parlamenter oidatı ve diğer şahıs ve ku(Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) 2 ayrı çatışmada küçük bir kızla bir sıvacı öldü İETT otobüsünde yolcular bir öğrenciyi kaçırmak isteyen ülkücülerden birini yakaladı. Diğer silahlı saldırganlar kaçtı. Üsküdar MHP eski ilçe başkanımn oğlu da kahvede otururken kaçırılmak istendi. Ankara'da, bindikleri araçların şoförlerini silah tehdidiyle soyan bir ortaokul ve bir lise öğrencisiyle bir işçiden oluşan çete üyeleri toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı. | İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı Prof. Karafakioğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, bir kişiyi öldüren ve 5 cinayetin de sanığı olan ülkücü Enver Tortaş aranıyor. Haberler 5. sayfada ABD, askeri yardım malzemesinin bir kısmı daha bugün geliyor ANKARA (ANKA) Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasından sonra sevkine başlanan askeri yardım molze melerinin bir kısmının dqho bugün saat 10'da ucaklarla An kara'ya geleceği bildirilmiştir. Bilindiği gibi, Amerikan ambargosunun kaldırılmosından sonra 85 milyon dolar tutarın da askeri malzemenın sevkine başlcnmıştı Bu malzemelerin özellikle Hava ve Deniz Kuvvetlerinde kullanıldıkları bildiril mektedir. Şimdiye kadar, 85 milyon dolarlık malzemenin üc te fcire yakın kısmının gönderil diği belirtilmektedir. GÖZLEM UÛUR MUMCU Kim Kazandı?.. Bursa cezaevinde ayaklanan ülkücü mahkumlar 2 gardiyanı 5,5 saat rehin tuttu BURSA (Cumhuriyet) Bursa Kapalı Cezasvi'nde 66 hukümlü ve tutuklunun Niğde ve Eskişehir Cezoevlerine nakledilmelerini önlemek amacıylo cezaevinin üc ve 14 numarolı koğuşlarında bulunan, coğunluğunu ülkücülerin oluşturduğu bir grup hükümlü ve tutuklu, dün sabah 07.30'do ayaklanarok Başgardiyan Remzi Tuna ile gardiyan Yakup Avcı'yı rehin almışlardır. Isyoncılar daha sonro koğuş penceresinden gazeteciiere uloştırdıkları bir bildiriyle. Hükumetln istifasını, Af Yasası cıkartılmoşını ve Infaz Yasası kapsamının genişletilmesini istemişlerdir. İsyancılar, cezaevindeki ölküculere lşkence yapıldığınt ve savunmaları olın madan sürgün edildiklerini de öne sürmüşlerdir. Şikâyst ve isteklerini duyurmak icin Ankora'dan MHP'li milletvekilerinin cağrılmasını, ayrıco Bursa Belediye Başkonı fle siyasi partilerın II Boşkanlarının cezaevine gelmesinl isteyen isyancılar. daha sonra bulunduklan 14. koğuştan çıkcrak 3 numaraiı koğu(Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Şevket Müftügil seçildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Anayasa Mahkemesi Başkanlığına. Anoyasa Mohkemesi Baş kan Vekih Sevket Müftügil secil miştir. Eski Başkan Kâni Vrana' mn emekliye oyrılmasındon son ra başkonhk boşalmıştı. Or. Sevket Müftügil. 1917 yıImdo Malatya'da doğmuştur. Bursa Erkek Lisesi'ni 1936 yılında. Istanbul Ürvversıtesi Hu kuk Fakultesi'nı 1940 yılında bitırmis. Isvicre'de Zurih Üniversitesi Hukuk ve Siyasi ilimler Fokültesi'ncie rioktora vaDmış(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) Ankara Valillği benzin istasyonlarının hava pompalarını engeç kasıma dek açmalarını istedi ANKARA Ankara Valüıği. Ankara ve cevresindeki pelrol perokende sotış bayilerinin en gec 1 kasım'a kadar hava saatlerini açmalarını isterniştir. Ankara Valiliğinin konuya ilışkın acıklamosında, 1 kasım günune kador havo soctlerini acmayan bayilerin ruhsatlarının iptal eaileceği de yer almıştır. {a.a) • • e p böyle olur. Genel Başkan, şöyle ancak kenaU rından köşesinden eleştirilir. Nedense bir turlu i$in I I özüne irtilmez. Kâmran İnon da öyle yaptı. AP'nin düştüğü açmazlan açık yürekie ortaya koyamadı. Gerci, özenle hazırladığı belli olan konuşmasımn birkaç yerine anlaml: cumleler yerleştirmişti ama. yine de kenusması bir «muhalefels konuşmosı sayılmazdı. Bir yerde haklıydı, hem da yerden göğe kadar haklıydı AP'nin üst üste secim şitirdiğini soyluyor ve <Sucu biraz da kendimızde arav^S; m> diyordu. Demirel bu sözlere cok kızdı. Bir öfkelerdi, bir öfkelendi ki, görmeyin.. Sanki secim ustüne secim yitiren, ondon sonra da parti grubundan milletvek li kacıran o değil de. «San papuclu Mehmet Ağa!> Hic aldırmıyor, üzerine toz kondurmuyor: Ankara, İstanbul. İımir dışındoki illerde biz kazandıkSanki bu iller, genel secime glrmemiş ve sonki bu lllerden cıkan milletvekillerl trf oranını hic etkilememlş.. Oy yitiriyor musun, kazonıyor musun?. Sen sonucten hober ver! Yitirilen oylor, kazamlan rnilyonlar, vergl iadesi, teşvik belgesi. bankc kredisi. Aileh ns verdiyse. cPara veren olt>n bulsunlı Sonuc şu: 12 Mort öncesi )ek boşir.s hükümet kuran AP, bugün yanına MSP, VHP ve CGP'vi e'.zn bii«, hükümet kuramıyor... (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Kongre'lerden Sonra ANAYASAMIZIN «demokratik yaşamın vazgeçil mez ögelen» saydığı siyasal partilerimizden MSP ve AP birbirj ardıno Genel Kongrelerini tamamiadılar. <Sol»o yanl geniş halk kitlele rinin cıkarlarmı korumoyo yonelik akımlarc karşı <Sağ»da yeralan tOzel girişımci» par tilerin en yüksek orgonları, toplum yazgısm bellrleyici ne gibi karorlar aldılar? Toplumun ekonomik ve sosyol alanlarda ilerlemesini sağlayıcı ne gibi programları ve stratejderı saptadılar? Bu soruların yanıtlarını MSP ve AP'nin genel kongrelerinde yapılan colışmalorın sonuclartndon cıkarmak otonoksızdtr. Yuri alanına yayılmış yerel örgutlerden partili u/aterce secüdiği ileri sürülen «Delege» sıfotlı kişiler. <Sport f» bir ortomdo, mehtet marşlarının eşliğinde belirli klşileri «Genel Bcşkanlık> veyo fParti Yöneticiliği>ne secmekten öteye gecmeyen bir işl cgözlerinı ka.payarak> yaptılar. Orhan APAYDIN YURTKUR'a bağlı yurtlar 1 kasımda açılıyor ANKARA Yeni düzenleme nedeniyle boşaltılan Yüksek Öğ renim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı öğrenci yurt ları 1 kasım carşamba gününden itibaren acılacaktır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yetkilileri 28 bın yatok kapasiteli yurtlarda kalmak icln bugüne kadar 12 bin dolaymda öğrencinin başvurdu ğurıu ve bunlardan cok az bır böl'ümünün soruştunna beigelerinin kuruma geldiğinı bıldırmtşlerdir. (Arkası Sa. 9, Sü. 5 de) PARTİİÇİ demokrasl mekanizması, AP ve MSP"nin yöneticl kadrolarının secılmesinda Işlemış midir? Görünuşte bu iki partinin geneı kongrelerini oluşturan delegeler parti üyelerince secilmişlerdir. Bicimsel olarak Iki partinin de yonetici kadrolarının işbaşıno getirilmesine yonelik colışmalar «Demokrası tlkelerine» uygun olarak yapılmıstır. Bicimsel örtünün altındakl özde ise bu ikl siyasal örgutte (Partüci demokrosı mekanizmasnnın Işledigl söyienemez. Deiege secimlerinde Işboşındaki lider kodrolorının değişmezliğini sağiayıcı antıdemokrotik yontemler zaman zaman açıkca kullanılmıştır. MHP ise otoriter düşünce yapısına uygun olarak bicimsellik örtüsüne bile gerek görmemektedir. MHP'nin gecen gunlerde yapılan İzmir II Kongresinde, hiripciliği önleme bohanesi altındo, tek bir aday listesl delegelere zorf icinde doğıtılmış va (Arkası Sa. 9, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog