Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi: Cumhuriyet Matbaocılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına: NADİR NADİ Genel Yayın Müdürö OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yazı İşleri fvîüdürü ... BÜLENT DİKMENER Bason v» Yayan: Cumhuriyet Matbaacılık va Gaz«tecilik T.A.Ş., Cağaloğlu. Türkocağı Cad. No: 3941 Posta Kutusu 246 ISTANBUL Telefon: 28 97 03 C U M H U R İ Y E T B A S I N AH| AK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER • BÜKOLAR: Ankara, Atatürk Bulvarı, Yener Apt. Yen.şehir, Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR: Halit Zıya Bulvarı No.: 65. Kaî: 3. Tel.: 25 47 09 13 12 30 • ADANA: Ataturk Coddesi, Uğurlu Pasajı. Tel.: 14550 19731 ABONE ÜCRETLERİ Aylar < 1 3 6 12 Yurt icl : 90 270 540 1.080 Yurtdışı: 165 495 990 1980 Avrupa. Yakın Doğu 400, Amerika. Orta Ameriko, Güney Asya icın 800, Uzak doğu için 1200 kuruş uçak ek ücretı alınır I TAKVİM 24 EKIM 1978 İmsak 5.42 İkindi 15.56 Guneş 7.19 Akşam 18.17 Oğle 12 58 Yotsı 19.48 2. ve 3 sayfalar (santımi) Devam sayfası (santimı) Hân soyfolan (santimi) istonbul 'santımı) Ankara (santimi> Ölüm. Mevlia. Teşekkür <5 sontimi) Nışan. Nikâh. Evlenme Doğum Yayın Hoyotı. Kavıp 'keiımesı* 280 320 200 120 100 600 400 4 üra > Prof. Karatakioğlu'nun (Baştarofı 1. Soytada) nı Prof. Karafakioğlu'nun silahlı üc kişi tarufındon oldurülmesinden sonra Emniyet Sıyasi Şube ve Asayiş Şubesı tarafından yapılan operasyonlarda Aksaray'da biri kız, üc ülkücü tabancalanyla birlikte yakolcnmışlardır. Soruşturmanın yürütülmesi ocısından yakolanon ül kücülerin kimlikleri acıklonmamış. ancok bu hücrenin Prof. Karafakioğlu'nun öldürülmesiyle ilintıli olabileceği befirrilmiştir. Karafakioğlu nun öldürülmesi oloyının gorgu tanıklorı tarafından yapılan eşgoi beiirlemeleri ve fotorobot yöntemıyle yapılan çolışmalar sonunda Prof. Karafokioğlu'nu tabancayla vuran katilin kımliğj konusunda kesine yakın saptamalor vopılmıştır. Sonıklorın aranması icin bir c'ızı operasyon düzenlendiği öğrenılmis, katillenn bulunmasımn an meselesi olduğu ıfade edilmiştır. Öncek' aün Haznenar'dn bır eve yapılon baskınla ele ge cırilen fotoğraflar ve silohlarla ilgili ara$tırmaların da genişletıldiçji. bıı calısmolnnn r(o kotillerin kimlikierinin belirlenmesine büyük katkıdo buiunduğu beHrtilmiştir. Polis baskınmdan kıso bir siıre önce kaldıkları evden cıkttkları an/aşılan İstanbul Üniversitesi öğrencısı Hamdi Karakaya, İTÜ öğrencıleri Tuncer Olgun ve Nihat Can ın da aranrnolorına devam edıl^iö' acıklanmıstır. rrtBydana geien sol eğilimli öğrenci Ali Erkıhc'ın ölumüne. 2 kişinın yaralanmasına yolocan olayla ilgisi görülen 6 kişi tutuklanmıştır. Olay günü gözaltına alınan 4 ülkücü dün Kartal Sulh Cezg Mahkemesince tutuklanırken halen hastanede yaraiı olarok yoîmakta olan Maltepe Ülkücü Genclik Derneği Başkanı Hüseym Baştan ile komando Hacı ismo.il Güler adlı komando hokkında gıyabi tutuklama karan verilmişcr. Polis ekip!erı olaydan sonra yaptıkları aramada bir. Maltepe Üikücü Genclik Derneğinde olmok üzere uc tabanco bir av tüfeği, üc dınamıt lokumu, uç fıtil 38 mermi, üc fişek ele geCİrmişlerdır. • Mıllı Eğitim Müdürü Ruhi Kanak. bır sure önce bombala non Vefc Lisesının orta kıSr mındc oğretıme bugun yeniden boşlanacağiiTi i'se kısmının da cnumüzdekı hafta ocılması ıcm cahşmalcnn sürdürülduğunu söylemiştir. ADANA Endustri Meslek Lısesı oğretmenlerinden UlküBır eski başkanı Ahmet Tevfı'< Pampal. silâhlı iki kişi tarafından tononrav'a vurularo»' oldürülmüştür. Olay dun saat 08. 15'de Sağır ve Dilsızler Okulu n j n yanıııaa ır.e\dana gelmıştır. Emniyet Müdürluğu yetkılıleri. oğretmenm sağ eğil:mlı olduğunu. görgü tanıklarının verdiMerı eşgale gore sanıklcnn arannıasına başlandığmı söylemişlerdir. • Kadirli ılcesinde dün gece 20.30'da sol eğilimli yurttaş ların devam ettlğı bir kahvehcne otomatlk sılahlarla yaylım a teşine tutulmuştur. Kahveye ateş ocan tomobilın 34 EU 009 plckah olduğu bildırilmiştir. Adcr.a'do öldüruien öğretmenın Kadirli'li olduğu ve geceki sal dırınin buna bir misilleme olabileceği öne sürülmuştür. ANKARA Atatürk Lisesi önünde İGD ve Halkın Kurtuluşuna mensup iki grup arasındo taşiı, sopalı catışma cıkmış. bozı mağaza ve otolorın camları kırılmıştır. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetlerı. iki grup tan da bozı kişilerı gozaltına olmış, Sümer Sokakta bulunan İstatistikçiler Derneği ile Genel Hizmetliler Derneği bınasında yapılan aramada cok sayıda demir cubuklar ele gecıriloiiş , tİT •' Dikmen v« Bottalgoai seırXr. lerindeki taş ocaklarından bazı örgütlere patlayıcı madde sağlayan bir kişi yakalanmıştır. • Bir grup genc dün soat 17 sıralarında Kızılay meydanında bir korsan miting yaparak. Ord. Prof. Bedri Karofakioğlunun öldürüimesi oloyını kınayan sloganlor söylemişler ve bir gomalı hac yakmışlardır. Daha sonra devrim andı ıcen gençler dağılmışlardır. ARTVİN Murgul ilcesinde dün cıkan catışmada bir öğren cı ölmüştür. Murgul Lisesinde dün öğren ciler arasındo bilinmeyen btr ne denden catışma cıkmıştır. Olay sırasında son sınıf öğrencisi Ni hat Yıldırım sırtından tabonca kurşunu ile vurularok ölmüştur. Ölen öğrencinin sağ eğilim li olduğu ve 10 kişinin gözaltır\a clındığı bildirilrniştir. GAZİANTEP Gaziler caddesinde Halil Koraduman'ın fo toğrafhanesi silahlı kişilerin saldınsına uğramış, olayda yol dan gecmekte olan Zeki Bıçak lar ağır yaralanmıştır. KAYIP Şebekemi ve devam karnemi kcyb«ttim. Hukümsüzdür. Halll ETGÜER Cumhuriyet: 13$54 (Cumhurtytt: 13559) (Başlo.afı 1. soyfoda) kullanıldığının beiırienme caıışmalarının yoğuniaşması ve bu arada 500 mıiyon dolar tutaıında «taze para» ıstemine i/işkin Maliye Bokonlığı girişimleri sonucunda Ankara'da «Uluslarara «ı» nitelıkte bır toplantı düzenlenmiştir. Toplontıya bir yandan İMF'nin Türkıye Masası Şefı Woodward vs dığer önero lı İMF yetkıliler katılırken, ote yandcn da OECD Genel Sekreter yordımcısı, Türkiye'ye vordım konsorsıyomu boşkanı ve başkcn yardımcısı kntılma^tndır. Son iki gun icınde gerek İMF den gerekse OECDden hevet: ler Ankora'ya ge erek başkentte buluşmaya başlomıştıt. fopiantının oncelikle Türkıye nir iktısat ve oıolı polıt'kasıno ilişkin gelışmeıerın değerıendirilmeei noktasında duğtımieneceğı edmıien bılgılerdendır. İMF'nın vü'<seft düzeyde yetKıli uir grupla ansızın Ankara yo gelmesı başkent ekonomîk cevrelerınöe «surpriza olarak karşı lanmıştır. iMF'nin osıı heyeti. Turk ekonorms'ne ılışkın denenetleme yapması ongörülen he yetinin kasnn ay: başında geleceği önceden programo bağlanmıştı. Kosım ayı başındo bir İMF heyeti yeoiden gelecek ve «olağan denetimini» yapocnktır. Bugün toplantıva katılacak İMF heyeti ise. Türkiys'nin ekonomik ve mali poütikasını OECD ile gö2den gecirmek amacıyla Ankara'va gelmiştir. NEDEN OECD OECD heyeti de yiiksek düzeyde yöneticilerden oluşmaktadır OECD ile İMF'nin ortakloşa bir nrogrom cercevesinde Ankaro'da buluşmaları Moliye Bakanlığı'nın bir onerisinden kaynaklanmaktadır. uiuslararası bankalarla yapııan göruşmeIe: sırasında bankalor tTgrkiye'nin nosıl bir borc erteleme plonı uygulayacağınn sormıışlor. b'jna karşılık Maliye Bokonlığı «Borçların tümunün devl«t borcuna cevrilerek OECO cercevesi icind* cözüm bulunmasını» önermiştir. Uluslararası bankalar oneriyi beninnsemişler. Cumartesi günü bankolarc cekilen telexlerle tüm bankalara yeni borc ödeme pia nı,ve taz.^ para istemi iletilmış OC EO Gazioğlu (Baştarofı 1. sayfada) tshlikeli ycliara girenler, kuşku verici ilişkiler içinde olanlor, toplontıdan tedirgin olmuşlardır. Şube başkanlarımız, egemen sınıfların orgütumuz ve tüm devrimci demokratik halk güçlerimiz üzerinde sürdurdüğü ba&kılara, yeni provakasyon hazırlıklarına dikkat çekmişlerdir. Eğitim kurumlarında devam eden o.'umsuz'uklara, durmadan artan hoyat pahalılığına karşı yürütülen mucadelenin, daha da geliştirilip hızlandırılmasının önemini ve ivediliğini dile getirmislerdır Şube Başkanlarımız. başta DİSK, TMMOB ve diğar meslsk örgütleri olmak üzere çalışmaları sürdürülen <Sendikal Hak ve Özgurlukler Kampanyası» nın vardığı aşamayı sevincle karşılamak ve bu yoldaki et kinlikleri yuksek bir duzeye çıkarmaktaki karariılıktarını dile getirmişlerdir. içinde yaşadığımız koşulıar ve onumuzdeki görevler dikkate alındığında örgütsel birliğin bugün, dünden daha zorunlu olduğunu dile getiren şube baş kanları, demokrasi mücadelesinde yeri olan ve sorumluluk duyan tüm eğilimlerin ve kişilerin, örgüt ilkeleri, amacları etrafındo birleşmelerinin, devrimci demokratik bir görev olduğunu ısrarla vurgulamışlardır Şube Başkanlarımız, orgutumüzun bugun içine itilmek >stendiği kargaşaya son vermenin ertelenmez orgutsel bir görev olduğunu belirterek, örgut sorunlarımızın çözümünun mut laka örgüt içinde aranması gerektiğini, mahkemelerin, kayyumların bir cözüm olmayacagını, TÖBDER 4. Kongresi üze rinde yaratılmak istenen kuşku ve belirsizliklerin ancak ve ancak egemen sınıflara yarayacağını kesin bir şekilde vurgulamışlardır Şube Başkanlarımız, içinde yaşadığımız koşullan dikkate alarak, mevcut kargaşayı, beiirsizliği gidermek, ayrı örgütfeme niyetlerini boşa çıkarmak, örgütsel birlik ve bütüniüğü pekiştirmek icin gerekli koşullar oluştuğun dan, olağanustü kongreye gitmenin yararlı olacağını tavsiye etmişlerdir..» HAPİSLERİ ISTENİYOR Ote yondan. a.a nın bıldırdiğme gore, TÖ8DER Genei Başkanlarından Gülîekin Gazıoğiu ile, Merkez Yurutme Kuru lu uyelerı hakkında, Turk Ceza Yasasının 142. maddesıne gore acıian davada, Savcı. sanık ların bır buçuk yıiaan yedı buCuk yıla Kudar hapıs cezasına carptınlmalarını istemiştir. Sovc/lık, TOBDER Genel Başkanlarından Gültekin Gazıoğlunun ocak ayında Federal Almanyo işcı Dernekleri Fe derasyonu ile, 4 kasım 1977 tarıhınde düzenlenen Demokratik Eğıtını Kurultayında yaptığı konuşmolarlo, TÖBDER der gisinde cıkan yazılan nedeniyle soruşturmo Ocmıştır. Gazioğiu ve arkadaşları, TÖB • DER dergisinde yazdıkları yo . zılarda, Turkıye'de eğitim sısteminin emekci sınıfların cıkar larına aykırı olduğunu, Türk olmayanların ona dilleri ile eğı tım yaptıklarını ancak. bazı etnık gruplann. ana dille eğıtlm olanağını bulamadıklarını one surmüştur Saı/cı. Gozıoğlu ve arkodaşlarının bu eylemlerınm Türk Ceza Yasasının 142 moddesınin 3. fıkrasına. 1630 sayılı Demekler Yasasının 60. maddesıne gore suc olduğunu bildirmiştir. Savcı ayrıca Anayasanın 3. maddesıne gore. ulkemızde «Resmi dilin Türkce» olduğunu bıldırmış ve sanıkların bır bucuk yıldan yedı bucuk yıla kadar hapıs cezasıno carp tınlma/annı istemiştır. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemes.ınde dün yapılon duruş moya Gazioğlu gelmemiştir. Sa nıklann avukatı, sucun basın yoluyla işlendiğinı, bu yuzden davonın Toplu Basın Mahkemesinde görülmesi gerektiğinı ifade etmiştir. Duruşma TÖBDER tüziiğünün incelenmesi icin bir başka güne bırakılmıştır. Bursa'da Devlet Tiyatrosu sanatçıiarı ülkücülerin saldınsına uğradı BURSA (Cumhuriye!) Ahmet Vefikpoşa Devlet Tıyatrosu'nda oynanmokto olan Haşmet Zeybek :n «Düğun Yada Davul» adlı yapıtında rol oıon beş sanatcı, dun saat 15 30 sıralonndo Kozohon'da b>r grubun saldınsına uğromıştır Devlei Tıyatrosj sanatcılcı Ahmet Uğurlu Metın Bslgın. Hamfe Şahin. Oya incı ve Mutlu Guney. kendilerine zıncir ve sopalarla hücum eden kışilern ülkücü olduklarını, ıclsrmden binsinın de tabanca cektığinı söylemişlerdir GÖZ LEM (Baştarafı 1. sayfada) «gerekirse, sinei millete dönülmesi» yolundaki karan coğuicu demokratimiz ıçin sevindirici bir haberdir. Bu haberi alınca, AP Genel Başkanı Demirel'e bir telgraf cekmek istsdim. Bu telgrafı, bircok okuyucunun da hislerine tcrcuman olarak» bu köşeden cekiyorum. "... Sn. Suieyman Demirel AP Genel Başkanı, Ankara. Sinei millete dcnulmesi amacıyla alınan karar cok .sevindıricidır. Kararın biran once ışlerlige konulmasıyla, sinei millete dönulmesini ve hu donuş icin biraz acele edilmesini rica eder, teşekkürlerimizi sunarız...» AP yonfticileri «yetkili kurullarında» bu konuyu nasıl karara baölayacaklar acaba dersiniz? AP Genel Başkanı Demirel, «sinei millete» dönerse, ne iş tutar?.. Canım, yuksek mühendistir, yabancı firmaların Türkiye temsilciiigini yapmıştır, ustelik kardeşleri ve yeğeni ticaretle uğraşır, gider onlorın yanında iş bulur. Ama ne dedi kongrede: Kardeşin kardeşe faydası yoktur. Kardeşim sen yanmışsın, bir de beni yakma der... Dedikieri dogru. Baksanıza, kardeşi Hacı Ali'nin 87 milyon lirasına el konmus. Vahya yeğenimiz derseniz, o, atalarımızın at koşturup, kılıc sallodıgı yerlerd» yeşil çuha masalar üzerinde iskambil açıp, fala bakıyor: Yaka'onır mıyım? Yakalanmaz mıyım?... Yahya yeğenimiz de. kendi acısından, «sinei millete» coktan donmuştur. Gunumüzde «sinei millet», Mıgırdıç Şellefyan'ın cok uluslu hoyolı şirketlerine kadar uzanır. Hem, baksanıza, AP Buyuk Kongresini yöneten izmir milletvekili Talât Asal ne demiş: AP bir ınenfaat güruhudur... Bir buyük partimize nasıl da iftira ediyor. Ayıp, çok ayıp! Ne demiş atalarımız: Kem söz sahibinindir... AP, «sinei miliete» donmek için hazırlık yapıyor. Evet, AP «sinei mitiete» dönmeli. Kıratlı parti, şaha kalkıp «sinei millet» cevresinda iki tur attıktan sonra, yine yerine donmelidir Cunku kırat, «Başbakanlık Kupası>nı çoktan kaybetmiştir... 1. Ulusal Romatoloji Kongresi 26 ekimde başlıyor İstanbul Haber Servısı İstanbul Tıp Fakultesı ve Romo1 tızma Derneği'nın ortaklaşa duzenlediğı «1. Ulusal Romatoloıi Kongresif 26 Ekimde İnter Continentol otelinde başlıyacak tır. Üc gün sürecek olan kcngrede 200'e yakın Türk hek ^ i ve 5 yabanct uzman, Romatızma hastclıklarının teşhis ve te dcvılerı hakkındakı bilgı ve ele neyımlenni acıklayacoklardır. Öt8 yandan. Prof. Karafakıoğlu'nu öldüren kışilerin cinavetten bir gün önce Karafakioğlu'run oturduğu blokun onün de bir saoı kador bekledıklerı görülmüş. durum yan blokun kopıcısı torofmdan İTÜ dekam nın oturduğu blokun kapıcısına bildirilmıştir. Öldürülrneanden bır gün önce Prof. Karafakioâlu nun evinden gec saotte cıktığı bildirilmış, saldırganlann bu gecıkme yo do keşıf •apmak icm gelmelerinden dolayı cinayeti ertesı gun. 20 skim 1978 günu işlediklerının sanıldığı acıklanmıstır. Cinoyet:en sonro Haznedar Ulkü Ocok an Derneği eski Başkanı Hamiı Korokaya'nın evine yapclan laskım takiben Adana Öğrenci ("L'rdunur, do basıldığı ve arolaındo Mustafa Verkayo'nın da »ulunduğu üc komandonun göz lltınc alındıkları bıldırilmişt.'r. Dloy yerinde bulunon tooş ko . 'an ve Prof. Karafakioğlu'nun •ücudundan cıkartılan cekırIsklerle operasyonlar sırasınla ele gecirilen tabancoların lOlistik incslemelerinin yapıldıjı do açıklanmış ve tabancaorın başka saldırı ve cinayet»rde kullanılıp kullanılmadığıiın saptanacağı öğrenilmiştir. HAMDİ KARAKAYA'NIN EVİNDE ELE GECİRİLENLER Hazneoar Ülku Ocakları Derıeğı eskı Boşkanı Hamdı Kaakaya nın kaldığı evde tabanalardon başka yüzlerce fotoğaf. kortvizitler, adresler. bcna cüzdanlcrı, mektuplar da lulunmuştur. Hamd. Karakaya ın evinde bulunan fotoğraflorlo, bugüne kadar ceşitli cinoet ve silohlı saldırılor ile soylunlara karıştıkları belirlenen omandolann da resimleri bujnmaktadır. • İTÜ Elektrik Fakültesi Deanı Ord. Prof. Bedri Karafakiğlu'nun öldürüimesi üzerine üresiz kapatılan istanbul Ünısrsitesinde öğretimin yeniden aşlaması konusunun Üniverite Senatosu'nun perşembe ünü yapacağı toplantıda görüjleceği bildirilrniştir. İTÜ'nde ise yetkili kurulior ıe henüz toplanmamıştır. İDM (A'nde de ara verilen sınavla3 bugün yeniden başlonacakr. • Yenibosna'daki Kamel bis ul fabrikasına dışardan 9e" m 25 30 kişılik bir grup ateş cmı$. Mehmet Kocakaplan aındaki işci yaralanmıştır. Cevsde on adet boş kovan bulan olis, yaptığı operasyon sonunn 11 kişiyi yakalamıştır. GözItıno alınanlardan Hakon Bayım adındaki öğrencinin üzende 6.35 capında Belcika yaısı Brovvling bir tabanca çıkıştır. • Maltepe semtinde stadjm arkasında 15 ekim günü Gazimagosa (Baştarafı 1. sayfada) ması ongörülen serbest mubadele bolgesinın gercekleşmesıyle ılgıli olorak yapılan calışmalar lıızlandırılacaktır. 9 Mart 1978 tarihinde imzalanar. 1. protokolde ongörülen tedbirlerin olumlu bir sonucu olarak gecen yılın ilk altı aylık dönemine göre bu yılın aynı doneminde KTFD'nin Turkiye'den ithalotınm yüzde 38, Turkiye'nin KTFD'nden ithalatmın yuzde 48 oranında artmış olduğu dikkate ahnarak, alınan yeni tedbiderie onumuzdeki dönemde dış ticaret hacminin daha da gelişmesi sağlanacaktır. • Saptanılan ilkeler ışığı oltında KTFD'nin Türkıye'den yap /haiktö p1düğ,u ;tholatın toîılotfı 4tf,(îtdSı'icîrftlek1 ^ayı artıVtfbcıik tır. Buna mukabıl KTFD'de uretilen ve Türkiye'ye satılmayo ha zır üretim fazlası her türlü malın torafımızdcn satın alınması scğlanacaktır. 9 Aralarındaki ekonomik ilişkilerin arzutanan aşamaya vardırılması ve aynı zamanda KT FD'nin dış dünya ile irtlbotının gerekli düzeye çıkarılmasım sağlamak amacıyla protokolde karayolu deniz ve hava ulaşımı ile ilgili önemli tedbirler alınmıştır. (a.a.) ÎSTANBUL'DA (Baştarafı 1. sayfada) başvı."du'<lannı acıklannş ve Savcının yoneticiler için dolandıncılık sucundon komu davası actığını, 10'ar yıl hapıs cezası istediğini söylemiştir. Colak, 1977 ağustosundan DU yana yaklaşık 1C milyon lira odeyen 20 kooperatıf uyesine yer verilmediğini, itiroz edenlerin rte kooperatiften cıkartıldığını soylerken, «3. Ticaret Mahkemesi ile 12. ve 14. Hukuk Mohkemelerine de başvurduk. Ko~ operatif bizleri dolondırdı» şek linde konuşmuştur. ; Doğu Nokliyot Anban sohıbı jbrahım Akınoğlu da, kooperp,. tıf yönetim kurulu üyelerinin kendilerıne üçer dörder yer ayırdığını, bircok üyeyi ocıkto bıraktığını belirtmış ve şövle konuşmuştur: «Kooperotifte yeri olmayan ve yer bulamayan 63 klşl var. Şimdi Yönetim Kurulu uyelerı, kendilerinin fazla yerlerini yersiz olanlora kiraya veriyorlar. 10 bin liralık sözleşme yapıp oylığı 20 25 bin liradon 2 yıl lık peşin para alıyorlor. Benim de yerim var, fakat bina yapmodılar, kendl binalannı kiralamamı istiyorlar, itiraz edenlerl de üyelikten atmakla tehdlt •diyorlor.» Ticaret (Baştarafı 1. Sayfada) düzenleyip Ticaret Bakcniığı na iletmıstir. Kınık, Ankara'da kendisina bu konuda yordımcı olocoğı be lirtilen Ahmet Demirtepe ile görüşmüştür. iddiaya göre bu göruşme sırasında Ahmet Demirtepe. Ömer Kınık'a Ticaret Bakanhğı'nda bazı yetkılilera 520 bin lira rüşvet vermek zorunda o/düg'ünti'^ve'bu parbnın kendisıne verilmesi .gerektiğisM söylemiştir. Ömer Kınık'tan parayı alan Ahmet Demirtepe, Mah Polis ekipleri tarofındon sucüstü yakalanmiş. gönderildiği mahkemece tutuklanmıştır. KONGRE İLANI 22 10.1978 gunü yapılması gereken kongremız coğunluk sağlanamadığı icin 2S.10.1978 pazar aynı gündemle îoplanocoktır. Üyelere duyuıulur. Beylerbeyi Kultur Cemiyetl Yönetim Kurulu Müezzinoğlu (Baştarafı 1. Sayfada) ra ve kredi polltikalarına» kar ' şı cıkarak. bunların Maliye Bakanlığınca saptanmasını iste. mıştir. , .,t en öneTnlf"bölümlerinni oluşîtırffh ekonomik ve mali politikalara ilişkin tartr.smalar önceki gün ve dün surdürülmüştür. Genellikle hükümet üyeleri tarafından olumltı bulunduöu bildirilen DBKP'nın tPolitikalar» bolumunun görüşülmesi s ı r a s ı n d a f/üez7inoğ!u. «Plandaki parakredi politikalarının Maliye Bakonlığı tarafından saptanmasını» ıstemış. «Planda yer alan politikaların yeteri kadar acık olmadığu görüsünü savunmuşrur. DPT Müsteşarı Bilsay Kuruc, bu öneriye karşı cıkarak, «Planı yapmakla DPT sorumludur. Buradaki goruşmelerin nedeni planın eleştirilmesi ve gerekli değişikliklerin DPT'ce gercekleştirilmesidir. Onun icin onerilerinizin bildirilmesi daha doğrudur» demiştir. Öte yandan, Başbakan Bulent Ecevit'in «Planda kooperatiflcre özel bir agırlık verilmesini» istediği bildirilmektedir. Edinilen bilgiye göre Ecevit, «Devletin kooperatiflere karşılıksız yardım yapmasını ve kooperatlfçiliğin yurt çapında yay gınlaştırılması amacıyla planda her türlü önlemin alınmasını» istemiştir. DBKPna ilişkin YPKdoki görüşmelerin birikl gün icinds bitirilmesi beklenmektedir. Borçların «OECD çerçevesind« çözümlenmMi» önerisı OE CD yanında İMF'ye de bildınlmıs ve konunun (önce politlkasının b»lirienm«*i. arkasındon do fülen erteleme ve taze para olanaklorının ele olınmasının gözden geçirilmesi» amacıyla Ankara'do ortak bir toplantı tzorunlu» görulmüştur. OECD' nin başkente gelmesinin bır baska r.edeni de, OECD tarafından Türkiye ile ilgil; hazırfanan son raporun 31 ekim tarihinde Pons'te ele alınmasına ıhşkındır. Hökümet cevreleri uzun süredir ilk kez iki önemli uluslararası kuruluşun Türkiye'de ortak toplantı yapmasındon do layı, konuyo cBüyük ön«m» ver mektedirler. 4^ ^ Maliye (Baştarafı 1. sayfada) soruşturma raporuna göre. Atila Onuk, Yönetim Kurulu tarafındon Orta Avrupa Müdürlüğüne otanmış, yine Yönetim Kurulu ile yapılan sözleşme ile de Ankara'do Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Maliyo Bakonlığı müfettişleri Onuk'un bu sure zarfında kendisini yurt dışmda çorev yapıyor gibi göstererek 21 bin Almon Morkı ücret aldığmı. oysa Atilla Onuk'un görevini Türkiye'de yaptığını saptamışlardır. (oa) İnan (Baştarofı. 1. Sayfada) ıpekülasyon yapmaya calıştılar. Görsünler. tanısınlar diya g«tirdim. Müslüman değil, Türk c« bilmiyor, gibi dedikodular yopmıslar. İşte eşim, Yas*n*ıin İnan, kendisi Türk ve Müslümon. Eşiml* iftihar •diyorum.ı TUHKITC18 BAHKASI A.S. •*, İZMİR İŞSANAT GALERİSİ SANAT YAŞAMINA YENİ BİR ARMAĞANI (oa) ÎNŞAAT İLANI ÇUKOBİRLİK NUSAYBİN ROLLERGİN VE YAĞ KOMBİNAS! İNŞAATI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ VE TEKLİF ALMA SURETİYLE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR. 1 jhale 1 kasım 1978 tarihinde çarşamba günü saat 14.00'de Atatürk Cad. EKMEKCİ Apt. Kat: 9. BİRLİK YÖNETİM KURULU huzurunda yapılacoktır. 2 ihale dosyası mesai saatlerinde Birlik Teknik Mudürlüğü'nden temin edilebilir. 2500, TL. karşılığında Geçtiğimiz yıl (Baştorafı 1. Sayfado) jk'u öidürdüğü iddiasıyla yor ılonon komando Ziya Eken 6 ıl 8 ay olaya karışan Gültekin eybek, Hüseyin Erdinler Nusît Eken ve Nevzat Durmuş od kişilor de birer yıl birer ay ha is cezosına çorptırıimışlardır. Yakloşık 2 yi| önce ideotojik örüş ayrılığı nedeniyle Abidinaşa Lisesi arkasında meydona elen oloyda odam öldürmeye îşebbüs sucundon yorgılonan lebi işlek adlı sanık ise 14 yıl ay. Mustafa Eken de topıorn yıl 5 ay 10 gün ağır hapis ce E3ina çorptırılmışlardır. İki olavlo ilgi'i karor Ankara . Ağır Ceza Mahkemesince ve ilmiçtir. BALIKESİR Balıkesir Ağır 9za Mohkemesinde Necotibey ğitim Enstitüsü'nde öğrenim zgürlüğünü engeüediklen ge»kcesiyle yaklaşık 2 yidır yarılanan 6 ülkücü ikişer yıl opis cezasına carptın!mıştır. 25 EKİM 1978 tarihinden itibaren İZMİR 1. KORDONDAKÎ TÜRKİYE İŞ BANKASI KORDON ŞUBESI bınasında tüm sanatçılarımızm ve sanatsever yurttaşlanmızm hizmetine açılacaktır. .• . . İzmir'de sergi açmak isteyen sanatçılarımızın galeri programmda yer alabilmeleri için aşağıdaki adrese buşvurmaları gerekmektedir. TÜRKlYE İŞ BANKASI A. Ş. Kültür ve Sanat Müşavirli£i Atatürk Bulvarı No: 191 Kat. 21 Kavaklıdere ANKARA 3 ihaleye girebilmek icin isteklilerin: a) Bayındirlık Bakanlığından almış ve süresi dolmamış (a) grubu 150 milyon TL.'lık müteahhittik karnesi aslını, b) En az 100 milyon TL'lık bir bina inşaatı yaptığını belirtir, ilgili daireden alınmış iş bitirme belgesinin aslını, c) Bu iş icin gerekli teknik personel listesl ile beyan ettiği teknik personeli bu işin ihalesini oldığı taktirde bu işte çalıştıracağma dair Noter'den tostikli toahhütnomeyi, d) Bu işin dosyasını aldığına dair Cukobirlik'ten (Teknik Md. veya İstanbul Şubesi) alınmış belgeyi, e) İsteklilerin tek kişi olması halinde, Noter tastikli imza sirkulerini, Şirket olması halinde. Şirketin Noter tastikli yetkililerin imza suretini, f) 1978 yıfına ait ve bu ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Tfcaret veya Sanayi Odası belgesınl, g) Teklif bedelinin % 3'ü kadar gecici teminat mektubu veya vezne makbuzunu, teklif mektuplarıno eklemeleri şarttır. ~ Yukarıdcki uc madde ve fıkralarda istenen evrakı eksik olan isteklilerin Iç (teklif) zarfı açılmovaeektır. Biriiğimız, 2490 sayılı Kpnuno tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serb«sttlr 5 Sanatçılarımıza duyurulur. ; ÇUKOBİRLİK (Cumhuriyet 13544) (Yeni A/ans: 1353) 13548
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog