Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SE K İ Z CUMHURİYET 24 Hafta bitti, ama tartışmalar sürüyor Birlncl Llg'de olaylı Fenerbohoe Galatasafay ve Dıyarbakır Esklşehırspor maclannırt yankılan surerken, dün bır acıklama yapan Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı. «Seyırcılerımızın eğıtım noksanlığı bır kez daha kanıtlandı» demıştir. Fenerbahçe Kulubü Genel Sekreteri Yuksel Günay, bir puanın kendılerı ıcır sevindlrıcı olduğunu soylerken, özarı. sonucu hakemın değıştırdığınl one sürmöştür. Trobzonspor Beşıktaş maçında ise taraflar sonucu olağan karşılamışlardır. SAYARI SEYİRCİDEN YAKINDI ANKARA Futbol Federasyonu Başkanı Gungor Sayarı, pazar günu Istanbul da oynanan Galatasaray Fenerbahçe ve Dıyarbakır'da \apılan Dıyarbakırspor Eskısehır macındon sonra cıkan olaylarla llgıll olarak verdığı demecte, tSeyırcilenmızın eğıtım noksanlığı bır kez doha kanıtlandı» demıştir Sayarı, olaylarla llgili hakem ve gozlemci raporları geldıkten sonro bır karar verebılecegmi soylemlştir GÜNAY. «OLAYLARI KINIYORUM» Fenerbahçe Genel Sekreterl Yuksel Gunay Golatasaray karşısmda aldıkları bır puanın kendılerl Içın sevındlrıci bır sonuc olduğunu soylemıştır. tlk yarıda Galatasaray'ın, Ikıncl yonda da Fenerbahce'nın boşarılı oyun serglledıklennl belirten Günay, tSpor sahalanna ınen anarşınm buytmeden halledılmesl gerektiğıni» soyleyerek, mactan sonra soyunma odalarına gıderken Fenerbahçell futbolcuların Galatasaraylı oyuncular tarafından hırDalanmasını kınıyorum» demiştır. Günay konuşmasını daha sonra şoyle sürdurmüşturtMac öncesl tünelde oyunculanmız sahaya cıkmak ıcın hazırlanırken, hakemln Önder'e tedbır kararının geldığıni ve bu macta oynayamayacağını soylerresı, tüm futbolcularır.iızı etkiledı. Futbol Federasyonu bu tutumunu yenl cıkarmış olsa gerek » Sakat ve cezalı futbofcularına da değınen Gunay, tDlyarbakır macı oncesi takıma kurşun dokturup mevlut okutturacağız> demıştir. ÖZARI. cSONUCU HAKEM DEĞIŞTİRDI» Galatasaray Teknık Dırektoru Coşkun Özarı !se. macı kazandıklarını. ancak hakemin sonuru değıştırdığınl söylemıştır. Özarı, şoyle konuşmuştur «Bırinci devre çok lyl oynadık. Ikınci yarı bu oyunumuzu surdüremedık. Nedenl de Fenerbahce'nin blllncsız baskısıydı Ancak bu baskı karşısmda da ikl gol fırsatı elde ettık Bunlan kullanamadık Macın sonunda İse bır gol attiK, macı kazandık. Amo hakem aynı duşüncede değıldı » özarı. olaylcra da defynerek, cBız olayları önlemek ıcın caba gosterdık> demiştır. OLAĞAN KARŞILADILAR TRABZON, (Muzeyyen GUNER Bıldlriyor) Beşıktaş onunde son haftalarn cn başarılı futbolunu ortaya koyarak. haklı bır yengı alan Trabzonspor un Teknık Dırektoru özkan Sumer, «Doksan dakıka boyunca ustun kondısyonumuz ıle Beşıktaş ı sahadan sıldık Şayet llk yarı yaratılan pozisyoniorı goie cevırebılseydık, skor daha farklı olurdu > Beşıktoş TekniK Dırektoru Doğan Andac ise yenılgıyı hak eden bır futbol oynadıklorını ılerı surerek. tTrabzonspor'un başarılı futbolu karşısmda galıp gelemezdık» demiştır Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı: «Seyircilerimizin eğitim noksanlığı bir kez daha kanıtlandı» Bir puana sevindiklerinı belirten F. Bahçe Gene! Sekreteri, «Bize nazar değdi. Kur sun döktürüp, Mevlit okutturacağız» dedi. özarı: «Sonucu hakem değiştirdi.» TV'de ağaçlı özet yayın Abdülkadir YÜCELMAN enerbahca • Galatasaray maçı ge rıde kaidı, ama dedıkodular, tortışmaiar daha bır sure agızlara sakız olacaga benzer Ve bizım tecevizyonumuz da ne yazık kı oncesıyle, sonrasıyla boylesıne ilgı toplayan bir macın uzerınden koskoca bır ES geçiverdl Dogrusunu ıstersenız daha cumartesı gunu tum bıletler satıiınca «e'i artık hıc olmazsa pazar sabahı TRT ılgıI lerı Kuluplere b r te^lıt /aparak ışte tum bıletlerınız satıldı, lıazır naklen yoyın araboiarımız da staa/umda şu macı verelım oe 40 mıl/on boyram etsın» dlyecek ve boyle bir teklife de kuluplerimızın karşı cıkmayacagını duşunmuştuk Ya biz cok safiyane duşunmuşuz, ya da bu isle doğrudan doğruya llgılenenlerin ne kadar ınotçı olduğunu bılememişiz ki TRT'mız macı bır ozet yayınla geclştird). AGACLI OZET YAYIN Ozet yayına da razı olduk ama mactan bir saat sonra yayına sokulan ozete de ne buyrulurl Hadl naklen yayın sırasında olsa da ekrana mac yerine koskoca bır agac fotografı gelse, bir dlyeceğımlz olmaz da, mac ozetlnde bu yapılırsa, buna dupeduz AYIP derlz TV de koskoca bır spor servısı var, o kadar montojcı var, ama macı makasla keserek bir ordan bir burdon yayınlomak ozet yayın yapmak değlldır Boşlukta dolaşan topları, taçlardaki olu daklkaları ya da futbol adına hıcbir şey vermeyen hareketieri Avrupalıların ozet yayınlarmda gorebıliyor muyuz? Bunu bl>meytn TV'deki arkadaşlarımız, hic olmazsa Avrupa kupalarındo Eurovlzionun hazırladığı özet yayınlardan ornek alsınlar. YENI BIR UYGULAMA HAKEME TEBLIGAT öteden berl futbolculara verilen c«rolar persembe gunleri Merkez Ceza Kurulunun toplantısından sonra cuma gunu basın yolu ıle açıklonır ve tebligat da kuluplere yapılırdı Ama kulupler kocamok yollara saparlar ve bu teblıgatları oncok pazartesl gunu alırlar ve o hafta ceza yıyen futbolcularını oynatırlardı Oysa bu hafta Fenerbahçelı önder'e verilen cezadan klmsenin haberı yoktu Merkez Ceza Heyetı ceza kararını ne zaman aimış ve neden basına acıklomamıs^. Fenerbahçellier cumortesl gunu postacının underMe llgili bir tebligat getirdiğinl gorunce «Burada kımse yok» demişler ve almamışlardı. Ama bu kez Ceza Heyeti kararını doğrudan doğruya macın hakemı Erkan Goksel e yapmıştı Nedendl bu davranış? Önder'm Galotasaroy macında takımında oynattlmamasıydı amaç. Nıtekim sakatlıklar dlzisine bu kez cezalı bir önder de eklenivermiştı. Bu Fenerbahçe'ye son anda vurulan bir darbe idı. Uzatmadan dlyeceglmlzl diyelim. Bu güne dek ilk kez Onder'le uygulanmasına baslanan ceza sıstemi bundan boyle de hakeme yapılan tebligatla yurutulmelidlr. Yoksa bir kulube bir turlu, bir başka kulube bir baska turlu ceza uygulaması yapılırsa, o zaman Ceza Heyetı de Federasyon ıle birllkte bir başka tlp olaytora neden olacaklardır. Futbol Federasyonu bu uygulama ile llgili olarak bir acıklama yapmak zorundadır. Çunku bugün herkes Fenerbahçe Galatasaray moçının tartışmalı golu kadar, Önder'e uygulanan cezayı da konuşuyor. f TARTIŞMALI GOL Macın sort dakıkası ıçınde kornerden ge len topa Ismcıl ıle Fatıh bır! kte cıkınca Ismall'ln kafasındon seken top F Bahçe aglarına takılıyor. Ancak hakem Erkan GOK sel duduğunu calmış ve faulu işoret etmiştir (Fotoğrof All ALAKUŞ) FENERBAHÇE'NtN YEDEĞİ DE KALMADI Hilmi TÜRKAY Gecen yılın Şampıyonu ve bu donem de mllyonluk kadrosu ıle donem oncesi şampıyonluğun en buyuk favorısl O'arok gosterılen Fenerbahçe de sakatlar ve cezalıların sayısı gun gectıkçe coğalıyor Lıg başladığındon bu yana sekız karşılaşmada 3 yengı dort beraberlık ve bır de venıl&ı alan Fenerbahçe top'adığı 10 puana karşı kadrosundan 7 as elemanmı sakatlık ve cezo nedenı Ile yıtırdı Alpaslon ın hafıf sokatlıö' l'e l'ae aıren Sarı laci"ertlılerde daha sonro Emın ın dızınden sakatlanması ıle kırmızı ışık yandı Ardından Alpaslan, dızının donmesıyle kadrodan uzaklostı Bu oyuncusundan hemen hemen lı gın sonuna dek yararlanamayacak Fenerbahce'de hıc kımsenın beklemedığı bır sırada. Cemıl ve Engın ıknı sne menıskus teşhısı kondu Teknık yonptıcıler kadrodakı eksıklıklen du şunurken Onur da sokatlar kodrosuno gırdı Snkat fıı^olcuların yanısıra Fener bahce de Goztepe mocından sonra tedbırlı olarck Ceza Kuruluna verılen Oider ıle Galatasaray macında oyun aon otılcn Alı Kemal de var Teknik Dırektor Necdet Nış, Fenerbahce'nln şu qunlerde en zor gunlerınden bırını yaşadığını soyluyor Öte yandan, spor cevrplerınde Fenerbahce nın mılyonluk kadrosuna €nazar değdıgı» soylentıleri de dolaşj \or Lıge se^sız sedasız aıren ve tum tahmınleri altust ederek lıder durumoa bulunan Dıyarbakırspor un bu haf ta Istanbul'do Fenerbahçe ıle yapacağı maçı Sorı lacıvertlı yonetıcıler kcra Kara duşunu/orlar HAFTANIN ĞÖRt)NÜMÜ SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA OLAYLAR VARDI Turhye Lıgınoe olaylarla dolu bır haftayı gerıde bırakırken, lıder Dıyarbakırspor zırvedeki yerınl korumasını bıldı ama, moç sonu alanında çıkan olaylar zlncırı kendilenni huzursuz ettı bır bakımo Eskışehırspor'a bır puan kaptıran Dıvarbakırspor' un yonı sıra Fenerbahçe Galatasaray rnaçında çıkan olavlar futbolun dışındakı çır r kın gorüntule dı HAFTANIN TAKIMLARIZonguldaKSpor ve Eskışehır HAFTANIN FUTBOLCUSU: Orhan (Trabzonspor) HAFTANIN HAKEMI: Güngör Tunce: (Orduspor Kınkkalespor) HAFTANIN KARMASI: Adem (Eskışehırspor) Mehmet (Eskışehırspor), Cem (F Bahçe), Volkan (Zonguldakspor). FaruK (Kırıkkalespor) Mehmet (Trabzonspor), Cuneyt (G. Saray), Ercan (Ad Demırspor) Dogan (Goztepe) Omer (Zonguldokspor), Orhan (Trabzonspor). GOL KRALLIGI 5 Gol atanlor. Adem (Somsunspor). Orlıan (Trobzonspor) 4 Gol atanlar Özer (Adanasoor) B ML.stafa (Altay) Paunovıc (Beşıktaş), Cem I, Erol (Fenerbahçe) KIRMIZI KARTLARFanık (Dıyarbakırspor), Gungor (Galoîasaıay), Alı Kemal (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Ercan, Sava; (Ad Demırspor), Sabahattın, Bılâl, Nevruz (Altay), Kemal, Batmoz, Şabon (Beşıktaş). Nurı. Cetın (Boluspor) Ergun. Vehbi (Dıyarbakırspcr) Şevkı (Fenerbohce). Mufıt, Fatıh Galatasara/), Hayrf (Samsunspor), Isa Huseyin (Zonguldakspor) Kenan (Goztepe), Ferıdun, Ihsan (Bursaspor) r MİLLİ TAKIM TEKNIK DANIŞMANI ÖZCAN ARKOC ILE FEDERASYON BAŞKANI GUNGOR SAYARI GÖRULUYOR Bursaspor Galatasaray maçı ertelendi H> " "~ ANKARA Futbol Federasyonu 29 ekım pazar gunu Bursa'da oynanması gereken Bursa spor Galatasaray Turkıye Bırıncı Lıgi macını ertelemıştır. Federasyon yetkılılerınden alınan bılgıye gore, erteleme kararı, Bursa Ataturk Stadının onarımda olması ve Istanbul'da cumartesı gunu Beşıktaş Kırıkkalespor, pazar gunu de Fenerbahçe Diyarbakırspor karşılaşmolarının bulunması olarak gösterılmıştır ZONGULDAKSPOR ADANA DEMIRSPOR LIG MAÇI CUMARTESİ GUNUNE ALINDI Öte yandan. 29 ekımde Zonguldak'ta oynanması gereKen Zonguldakspor Adana Demırspor llg macı. Zonguldak sahasının onarımda olması nedenıyle 28 ekım cumartesı gunu Adana'da oynanacaktır "Milli Takımda büyük isimlerden vazgeçmenîn zamanı gelmiştir,, | HAMBURG, (Tekın Baran blldlriyor) Gorevının başında olduğunu soyleven Mıllı Takım Teknık Dırektoru Metın Turel, Galler macı ıcın aday kadroyu saptarken. burada bulunan Futbol Federasyonu Teknık Danışmanı Ozcan Arkoc da (A) Mıllî Takımının gençleştırılecegını söylemıştır Carşamba akşamı Galler Malta moçını ızledıkten sonra Ankara'ya donecek olan Özca.ı Arkoc, büyuk ısımlerin formsuzluğu ve sakatlıkları yanı sıra Mıllî Takımda değışıklık yapılacağını ve genc leştırıleceğını belırtmıştır özcan Arkoc, bu konuda Mıllî Takımda buvuk isimlerden vazgecmenin zamanı gelmiştir 19. Dünya Cimnastik Birinciliğinin ilk gününde en yüksek puanı Japonya topladı STRASBOURG 19 Dünya Cimnastik Blrıncılıgı Erkekler Takım Yarışmaıan Zorunlu Hareketlerı ıle başlodı. Yarışmalara erkeklerae 24 ul ke taKim hciınae katılırken, 6 ulke de bireysel ola rak yarışıyorlar Bınncılıgın il* gununde Japonya zorunlu ha reKetlerde en yuksek puanı toplayan takım olurken bu ulkeyi Sovyetler Bırlığı ve D. Almanya İZi lıyor. Olımpıyat birıncısı Andrıano beşıncl sırado yer alırken, erkeklerde takım bırıncısı yarın yapı lacak serbest hareketlerden sonra belü olacak, Bu arada Fransız televızyonundan teknık gö revlılerin başlattıkıarı grev sürerKen, orgamzasyon Komıtesi Başkanı Baıllard, tSorun Fransız Hükümeünın sorunudur Ancak bu bırıncılıgıi dünyaya yayınm engellenmesl bir skandaldiı'. Grev en gec yarın (bugun) kalkmalıdır» dedı 19. Dunya Cimnastik Bırıncılığı bugun boyan lar takım yarışmalan zorunlu hareketlerı ıle devam edocektır. I Metın Turel, Galler maçı için Millî Takım adaylarını saptarken, Federal Almanya'da bulunan Ozcan Arkoç da takımın gençleştırıleceğini söyledi. Sakatlıklar ve form duşukluklen nedenı ıle degışıklıge ve genc leştırmeve gıdeceğız» demiştır. cBENIMLE ÇALIŞMAK ISTEMEYEN GIDER» Dunyanın uc spor okulundan bırı olan Munıh'dekı Spor Okulunj bıtırdığını ve kım olduğunu öğrenmek ısteyenın de Homburg Kulübune sormasmı ısteyen özcan Arkoç, tlsterdım kı Metın Turel benımle calışsın ve bırşeyler öğrensın Benımle calışmak ıstemoyen. vazıfesınl terkeder gıder. Turkiye'de sporu bır tokım şahısların elınden kurtormanın zarranı gelmiştir» bıçımınde konusmuştur. Olaylı Basketbol maçında Efes Pilsen Beşiktaş'ı 8377 yendi SALON Anadolu Spor Sıtesl HAKEMLER Hıkmet Erdem (5), Kenan Bulut (5). EFES PİLSEN Mehmet (8) 23, Doğan (8) 23, Aytek (6) 7. Jeefy (7) 15, Ömürden (5) 2, Cengız (6) 13, Erdım (5) BEŞIKTAŞ tuliah Faruk Hurşıt Howard (6) 13. Ap(6) 18 Erman (6) 20, («) 2, Ahmet (4) 2, (6) 18 Mustafa (5) 4. Kireçburnu'nu 50 yenen Rami haftanm en farklı yengisini aldı Fehmi ÖZGÜLER Istanbul 1 Amator Futbol Ligı nde Kıreçburnu nu 50 yenert Ramı, haftanın en farklı yengısını almıştır K. Çekmece, Yenışehır'ı 21, Suleymanıye, Kartal ı 10 ye nerek ılk kez galıbıyet sevıncını yaşamışlardır. 8 Haftanın başarılılan şoyle olmuştur (A) GRUBU' Haftanın takımı Alemdar Haftanın hakemı: Kemal Bay ram Haftanın oyuncusu: Sabrı (Alerraar) Haftanın karması: Ahmet ıAlemdar) Cetın (Camıaltı). Sa bahattın (Alemdar) Kerın ,Su leymanıye) Derya (Kartal) Yavuz (Yaylaspor) Yalçın (Suleymanıye) Huseyin (Kalespor) Seyıt (Camıaıtı) Sabrı (Alem dar) Ismaıl (Alemdar). (B) GRUBU. Haftanın takımı: Ramı Haftanın hakemi Coşkun Gozalan Haftanın oyuncusu: Fevzl (Ra mı) Haftanın karması: Fevzi (Ra mi) Celal (Ramı) Yılmaz (T Tayfun). Kemal (Alıbeykoy) Veysel (A Mızrok) Canan (Ramı), Ercan (Teisızspor), II ycs (T Tayfun) Selamı ( 1 . Haftanın karması: Orhan (Or tako/) Hayati (Mecıdıyeköy), Mumın (Ortaköy), Muhittın (Davutpaşa), Oral {Bağlarbaşı) Cem (Çapa) Nusret (Yeldeğırmen,), Alı (Davutpaşa) Suha (Bağlorboşı), Süha (Davutpaşa), Yusuf (Mecıdıyeköy). (E) GRUBU Haftanın takımc G9dıkpaşa Haftanın hakemi: Emın Tuncalı Haftanın oyuncusu. Vedat (K Gjmruk) Haftanın karmasr Abduilah (Gedıkpaşa) Fıkrı (Isk Paşa), İrfan (Muradıye). Okan (K Ayasofya), Tarık (Gedıkpaşa) Recep (Karagümrük), Levent (Istıklâl), Haluk I (K Gumruk) Erdem (Gedıkpaşa), Vedat (K. Gümrük), Alı (Isk. Paşa) (F) GRUBU: Haftanın takımı: Nışantaşı Haftanın hakemi; Erdoğan Albay. Haftanın oyuncusu: Ahmet (Nişantaşı) Haftanın karması: Saim (Em!r gan) All (A. Beyköy), Tarıl(Eyup), Burhan (Yedikule), Necmı (Demırspor) Ümlt (Nişantaşı). Sadık (Emırgân), Murat (Beykoz) Ahmet (Nışantaşı), Nedım (Tepebaşı). Sabit (Nışantaşı). DEVRE 50 40 Eltopunda Demırspor ve Taçspor rakiplerini yendiler Turgay VARDAR İstanbu! Kulüplerarası Genç Takımlar Eltopu Ugıne dun Bağlarbaşı Spor Salonunda yapılan ıkı karşılaşma ıle devam edıldı Tacspor, zayıf karşıtı Pertevnıyal önunde 319 galıp gelırken ılk yarı lıderlığını garantllemış oldu Gunun otekı macında Ise Dem rspor cekışmelı gecen bır oyundan sonra Beşıkıaş'ı 2521 yenmeyı başardı Eltopu Lıgı'nın ılk yanst cumo günü oynanacak Pertevnıyal Beşıktaş, Demırspor Umranıye macları ıle sona erecek Ulusal Atletizm Takımımız bugün Bağdat'a gidiyor ANKARA Bağdat'ta 2728 eklm tarihlerl arasında yapılacak Türkiye • Irak • Iran üclu atletizm yarışmatarına katılacak Ulusal Atletizm Takımımız bugün otobusle Irak'a gidecektir. Başkanlığını Federasyon Genel Sekreterl Mehmet Bilir'ın yapacağı kafılede yönetici Gunaş Atabey çalıştırıcı Gülcıroy ^kbaş. Bsslm Aybars ve Esat Tarım Ile dokuz bayan ve 30 erkek spor Kadırga yı 4 0 yenen Dıkılıtaş lıderlığını surdurdu . layfun), Rauf (Ramı) (Ramı), Yucel Hoftanın karması: Erol (Pasabahce) Ahmet I (ITU), Mustafa (K Çekmece). Musto fo (Yenışehır), Alı (PaşabahC8) Ferıdun (Dıkllitaş) Mue tafa II (G O Paşa), NecdB' (Conkurtaran) Erdoğan (Dı kılıtaş), Metın (Dikilitaş), Se.a (Fotograf Tarık TURKAY) hcttın (K Çekmece). (D) GRUBU Haftanın takımı Davutpaşa Haftanın hakemı Sına ÖzHaftanın oyuncusu: Süha (Da vutpaşa). Ola/lı basketbol macında Efes Pilsen Beş'ktas ı 8377 yendı Şampı>o,ılı..ğa oynayan ikı ta<ın'ın sa/aşımında trıbunlerde zaman zaman ola/lar old j Sahaya şışe ve para atılınca hakem macı sık sık durdurmak zorunda kaldı Efes, atakta ve savunmada iyı top kullanırken, Erman, Aptullah ve Hovvard faul atışlarında cok top yıtırdıler Oyunun llk yarısını Efes, Mehmet ve Doğan ın sayıları ile 5040 onde kapadı Oyunun ıkınci yarısı slnırl! b r ortamda gectı. Maçın bıtımıne 6 dakıka kala sahaya şişe ve paro atılmaya başlaymca hakem oyunu durdurdu Tekrar başlayan macı Efes, 83 77 kazanmasını bıldı. MACLAR SPOR VE SERGİ SARAYINA ALINDI.. (C) GRUBU' Haftanın takımı: Dlkilıtaş Haftanın hakemi: Erol Cakar Haftanın oyuncusu: Ferıdjn (Dıkılıtaş) Basketbol federesyonu baş kanı Uğur Erel Istanbul'da yap lacak bosketbol lıg maclarır bu hafdadan ıtıbaren spor v sergı sarayında cynanccağın bıldırmıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog