Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 EKİM 1978 Y E Dİ KAYBOLAN TÜRK MUTFAĞI Röportaj: Atillâ DORSAY Fotoğraflar: Ara GÜLER NCELEME ARASTIRMA ^mıiMiıııııııııımummıımıUHmmnıııııııııımııımıııııııııııiMii' | l I | | 1978 1979 YUNUS NADS ARMAĞANI YARIŞMASI: "EN GÜZEL 1979 Dunya Cocuk Yılı olarak kutlanacaktır Başto UNESCO olmak uzere ceşıtlı kuruluşlar bu yolda çalışmalara başlanıışlardır Ne var kı yeryuzunu kapsayan ınsan top umları arasınd^k? dengesızlık, cocukların dunyasına da yansımıştır Bır yanda yuzmılyonlorco cocuk besınsız bakımsız eğ tımsız yaşarken ote yanda zengın toplumlonn cocuklon tum olanaklar ıcınde yannlara hazırlanmaktadırlar Ne var kı sorun burada da bıtmemektedır Yeryuzun dekı buyuklerın kavgaları cocuklara da yansımakta boskılardan uzak yetışmesı gereken cocuklar, kucuk yaştan koşullandırılmakta barış dunyasının butunıugune katkıda bulunocak ınsanlar olarak buyuyeceklerlne sa vaş dunyasının bagımlı bıreylerı olarak eğıtılmektedır ler Denebılır kı coğu ulkede cocuklar kan dovalannın komandoları gıbı buyjtulmekte cağdaş bılımsel ozgur ve aydınlık oğretımden yoksun bırakılmaktodıriar Turkıyede durum tum mıllı eğıtım cabolorına karşın olumlu sayılamaz Cocuk sorunumuz yarınlara doğru ışleyen bır yara gıbıdır Toplumdakı servet sefalet ucurumu cocuk dunyamıza da yansımıştır Bu dengesızlık yuzunden nıce cocuğumuzda tohum nıtelığınde bulunan yeteneklerl degerlend rmekten yoksun bu'unuyoruz Işlenmemış yetenekler ıse cocuk buyudukce kuruyor kullenı yor yok oluyor Dıyebılırız kl toproğımızın altındakı madenlerı nasıl îşleyemıyorsok cocuklarımız orasındakı buyuk değerlen buiup ışleyemıyoruz llâcsızlık doktorsuzluk kreşsızlik okulsı zluk, ılgısızlık ve her turlu olanaksızlık kentsel ve kırsal yoksul kesımlerde temel duzendır Bu da geleceğımiz hesabına lyı bır not sayılamaz Maddı olanaklarm yanısıra cocuklarımızın manevı gelışmesını sağlayocak olanaklarımız da kıttrr Cocuk okul cağına geldığınde neler okuycgaktır'' Ders kıtaplan dışında kucuklere gonüi rohatlığıyla verebıleceğımız yapıtların sayısı pek azdır Cocugun dunyasını zengınleştı recek, sevgı barış ve kardeşlık yolunda taze bılıncını oluşturacak. evrenın yalın güzelliKİerını ve gerceklerını aldofmocosız bır d/de kucuklere yansıtocak kıtaplarımız nerede7 Dılımızde cocuk edebıyatının kısırlığı carpıcıdır CUMHURİYET, ışte bu olandaki boşluğu doldurmok yolunda bır hızmet olur duşuncesıyle bu yıl Yunus Nadı Armağanı Yarışmasını cocuk romonı konusu üzennde duzenlemıştır 1979 Cocuk Yılında en güzel cocuk romanını değerlendırmek amacıylo ocılan yarışmamn tum dunya cocuklannın kitaplığına guzel yapıtlor kazondırmasını dılıyoruz. | | | | | Mısır Carşısının glrışındekl Cnlu Pandelı lokantasının dort bır yanı sarmış mavi çınıleri orasında «Doktor» la konuşuyorurn Doktor, Pandelı'nın kurumu şımdı yoneten oğlu. Asıl adı Hrısto Cobonoğlu. oma 1960 lara doğru babasının ısteğı uzerıne asıl mesleğ' oion doktorluğu bırakıp lokantonın basına gectığınden beri boyla onılıyor. Doktor. bona babasının gerçekten de cok ilginc olan yoşam seruvenınl anlatıyor. Boba Pandeü. 9 cocuklu Nığdell yoksul bır Rum aılesınm cocuğu Annesı Nığde'de cobanhk yoparmış gercekten, babası ise f/ercan da sırt hamallığı... 14 yasında istanbu! a gelıyor bak kai cıraklığı, berberlık g bı ış leri denıyor Bır Bulgar sutcüden aldıgı 5Ü0C lıra borcla, 1900 ienn lstanbul'unda bır ku cuk ocak kuruyor, pıyoz fılon yapnıaya başlıyor Sonra Ga'ata da Yuksekkaldırım da bır yer tu;up fırında baş, pılav hazırlıyor bunları da oğlen vakti tep S'ye koyup Mercan a gettriyor satıyo' Daha sonra Ipçıler de bır dukkâna geciyor. 13 14 yıl burada kalıyor Atatürk'ü o zorran tanıyor rlvayete göro, ilk subaylık yıllarında... Yıllar son ra Ata, bır gun artık ünlü olan Pandelı'nın yenl lokantasma g« lip yemek yedığinde ve yomek ten sonra hesabı Istedlğınde. yaşiı adamın ona «Ay başında verirsiniz» yanıtı vermesl (Ata' nın cok hoşuna gıtmış bu yonıt) bu yıllardaK. tanışlığa ve genc Mustafa Kemal'ın o yıllordakı zorunlu ödeme bıçımlerine bağlanıyor... KESİNTİLER Baba Pandell. sonra dükkân Ayozma'yo taşıyor. 1920 ler< de savaş sırasında aılesmi görmeye g ttıgı Nığde'de zorunlu olarak 3,5 yıl kalıyor. Istanbul a donduğunde, yerıni Emlnonu balık pazarına nakledıyor, 1926' da Ve osıl ısmınl orada yapıyor Pandelı nın Turk mutfağınııı en lyı orneklerinl vermekle kaımayıp bu mutfoğı gelıştırdığı yenı buluşlarla zenginleştırdığı yıllar bunlar.. Sonra 6 7 Eylul olaylarında dükkânı yağma edılıyor 70 ıne yakın yaşlı odom yorgun, bezgın kırılmış, ışını bırakıyor Ama bu mutfağın tıryakılerı Pandelı'yi bırakmıyorlar bu kez Zamanın Vollsı Fahrettin Kerım Gokay arayo çtnyor Bayor hober yollatıvor Ve Pandell Mısır Carşı8. ıcındekl bugunku yerınde ışe gır.sıyor yenlden Karışık ızgara ve buğulama Pandeli'nin buluşları Pandelinln oğlu aslında doktor, ama babosının Pekl, bütun bu buluslar sızce Turk mutfağıno malolmuş mudur, her yerde yapılır mı'> Malolmuştur, kltaplara Oirmlştır, Pandell usulu levrek, Pandell usulu pilıç, dolma vs diyo... Ama zor yemeklerdi bunlar, onun lcin her yerde ya pıldığı soylenemez. Turk mutfoğnın kaybolup gltmesinın sebeplennden biri de budur zoten Yemesınl bılenler, ağzının tadını duşkün olanlar ozaldı. Yapryorsunuz, klmse yemlyor, yese blle anlamryor. Levrek buğulamoyı blzlm yaptıgımız gibl, gercek şekllyle klmse yapmıyor. Ama azalso da blItnler, aroyonlor, takdlr edenter var .. Bugun evet, bazı mol zeme yok, veya azaldı Urfo yağları kalmadı gıbı birşey me sela .. Ama aransa bulunur, buiunmoz dıye bırşey yok Bız Urfa yoğıyla şu yemeklerı yaptık desek, belkl de muşterının yansı bu yemeklerl Istemeyecek Bugun yağlara karşı blr korku var herkeste . Mesela, talaş kebabı veya heplmızln bil dlği bohca boreklerl . Bunlorın Turk mutfcğına gir'şi bcbrek yagıyladır Bobrek yağıyia yapılınca agızda erir bunlar ısımiayo vakıt bulamazsınız Amo mıllet ıstsmıyor burıı ogır olur dıye korkuyor Yuzyıllarca bunu yemısız. sımdi blr korku var, ycrmıyor Bakın, yaz zcmanı bende mılfo/ bulomazsmız, bohça boreğl, sahur boreğl bulamazsınız, yapmıyorum Nlye? Cunku bugun bun ları mecburen tereyağla yapıyoruz, tereyag İse yazın cobucak erıyor hamur açmayo fırsot bulamıyorsunuz Kışın yapı yorum, ama yazın ortadon kalkıyor bunlar Bazı muşteri Ise tereyağını btle ıstemıyor «Aman ağırdır kullanma» dlyor Tereyağı da kalksa busbutun olscek Turk mutfağı Onun lcin ben kullanıyorum. I ÇOCUK ROMANI,, I isteğınl kıramayıp lokantamn başına geçmış... ZEYTİNYAÖLILAR Zeytınyağlıior ıcm "9 dlyorsunuz? Şlmdl, mlllet lokantayo gıdınce, tBen evımde yed g TI yemeğı yemıyeceğım deg<ş k birşey ylyeceğım» duşuncesı içinde Onun ıçin kımse zeytınyağlı ayşe fasulya, bakla ıstemiyor Imambayıldıyı «ağır» buluyor Yanlış ve ekslk oılgi sahıbl bırcok klşi Mesela «uzdan kaçıyor, ama onun yan.nda cok daha ağır olan şeyler yiyor Bu, hem bu Kişılenn yanlış ve kendilerl lcin g«rcekten zararlı şeyler yemele/lni sağlıyor hem de bırcok Turk yemegl ıstenmedığl lcin yopılmamaya başlıyor Sonra bir cok lokanta, hele ıckilUrr alemınut şeylere kaymaya başladı Salam verlyor pastırma verıyor. Neredeyse bakkaldan olıp masaya getırecek Lokantacılık blzlm anladığımız lokantacılık bu değll. MUTFAĞIMIZIN ÛZELÜKLERİ E E E E ş ^j 5 E E E E E E ~ = = Ş E E = S = = = E E § E E E E E E E E Hisse Senetleri ve Tahvil İlânları • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RA8AK KARTONSAN KORUMA TARIM DEMİR DÖKUW BAĞFAŞ VATAN Korser^e FURSAN SARKUYSAN CIMSA ANADOLU Com ŞIŞE Cam KOÇ Pazarloma KOC Holdlng ERCİYAS Biracılık EGE Blrocılık GUNEY BİRACILIK SINAI KALKINMA BANKASI YAPI VE KREDİ BANKASI İMAR 8ANKASI İTTİHAT DEĞİRMENCILİK ŞARK DEĞİRMENCILİK EGE GÜBRE TÜRKİYE GÜBRE SATIŞA ARZ OLUNAN HİSSE SENETLERİ METAŞ 25 Hısse ANADOLU CAM 120 000 PLASTİFAY 50 000 OTOSAN 50 000 ASİL CELIK 100 000 ŞIŞE CAM 100 000 DÖKTAŞ 100 000 TASA5 100 hısse IŞKUR 100 Hısse SUNTA 50 HISSE [% 100 sermaye artırımı yopıyor) POLYLEN 40 HISSE OLMUK 40 HISSE KARTONSAN 50 HİSSE (% 100 sermaye arttırım tatblkotı başl(ycr) CELK HALA1 150 HISSE ARCELIK 50 HİSSE SIFAS 50 HISSE (% 200 sermaye arttırımı yopıyor) SANTRAL HOLDING 65 HISSE KORDSA 40 HISSE BU HAFTA SİNEMALARDA Yalçın Başaran Film İşletmeciliği Turk mutfoğında soslu yemekler var mı sosun verı nedır? Azdır Fransız mutfagı ka dor değll, ama bazı yemekler vardır. Yo balığın. denız ürünlermın? BANKER SEMİH (SEMİH YILDI2) ADRES 4. VAKIF HAN ASMA KAT NO 8/1 SlRKECI/ ISTANBUL • HISSE SENETLERıNıZI EN YUK8EK BORSA RAYıCı UYGULAYARAK ALıYORUM. SA TıN ALMAK ıSTEDıĞıNı2 HISSE SENED! VE TAHVıLLERı MUCSSESEMıZOEN EN UYGUN FıYATLARLA TEM'N EDEBILECEĞıNıZDEN EMIN OLABıL ıRSINıZ • GERCEK va TJZEL KIŞILERE AIT TUM ŞIRKET VE DEVLET TAHVILLERINI FAIZ ORANI TEFRIK ETMEDEN EN YUKSEK PIYASA RAYICI UYGULAYARAK ALIYORUM MUESSESEM' TERCIHINIZ MENFAATINİZE OLACAKTIR • DANIŞMANIZ ZEVKIMIZDIR. TALEP EDILEN HİSSE «OOKTORDAN VALİ SENETLERİ: OLUR DA LOKANTACIDAN • CUKUROVA elektrl'K OLMAZ MI7» • İŞ BANKASI • SUNTA Bu yerln övküsu aslında • MAKİNA TAKIM uzun Daha 1940'larda, Lutfı • METAŞ Kırdar ddnemınde burası Panoelı'ye /erılecskmlş, amo tom • KAV • NASAŞ bu ışın gercekleşeceğı sırada Tan gazete9inde «25 mllyonluk Turkıye'de Mısır Carşısı lokantasını ışletecek bır Rum'dan başkası bulunmodı mı?ı dıye b'r vazı cıkmış Pandell ıstememış Leblabı Mehmet tutmuç burosını. bir zomanların unlu futboıcusu. Yıllar sonra. 6 7 Eylul olaylarından 3onra *Or*Qr J 'ukS ITIOalı burası bu kez Pandelı'ye verılDasa a ' g b o*f tatıı mış Babo Pandelı. tOlur •ncak SEVSUNIa kabül ama. oglum Hrısto da benlo olurso olur» demış Oysa Hrısto KIBRiS tia yenı doktor cıkmış Yıne GIBNE GCkay gırmış aroya «Bok, dt>mış, ben doktorum. oma valıhk yopıyorum Sen de doktorULUDAG sun ama, lokantocılık yapacakHASIM V» sın» Boy'oce Hrısto CobanogYon ALKOÇ4'' lu. Amerıka'ya gıtmek uzere OlMI UJ Iken Mısır Gorşısma gırmış 6 IZMIR f ay içm «dukkânı kuruncaya ECES Oı»« kador» ama gırış o gırış'. 10 'J KAStM • • • • • • • • • • • • • • • • • • Esas Türk mutfağında ba E lık yanı cok zayıftır Balıgı Turk mutfağına luks lokantalar sokmuştur Turk mutfagı demek, borek işı, pilav Işi, tence re yemeklerl, zeytinyağlı yemek ler ve hamudsi tatlılar dıMtoektir Doner de Turk mutfagımn en guzel buluşlarmdan biridlr. ama bugun blrçok yerde yapılan, doner degil. bir tur sucuktur 20 kiloluk blr iyl doner, bugun yoz aylarında 3 saatin sonunda blraz bozulmağa başlar Ama dışarda satılan donerde bu yoktur, cunku dediğim gibl o artık bfr tur sucuktur Sabahtan akşama aynl döner donup durur, amo ıcınde ne vardır' Ne sız sorun, ne ben soyleyeyım.. GELECEK Sız, bırcok yemeğınızde, özellıkle ızgarclarınızda garnitur olarok bulgur pılavı kullanıyorsunuz Bulgur pırınc pılavındon daha mı onemlı Turk mutfağmdo'' Elbette Bulguru dunyada ylyen pek azdır, blzde ise cok esklden berı mutfaga gırmlstir. Pırinci Çm mutfağı dunyaya yaymıstır, bulgursa tiplk Turk yemeğldır. Turk mutfağının geleceğlnı nasıl goruyorsunuz? Her seyden çok meraklı, araştırıcı klsılerin varcHması lâzım Ylne babamdan blr ornek vereyım 1940'larda savaş sırasında, unlu maddeler piyasadan çekılmıstı Babam tuttu, pırınc dovdurdu, bundon kucuk ekmekler yaptı Un bulamayınca, kurcbıye yapmak ıçın, un, şeker, yağ gerekır, malum, un yerlne badem dövdürdu, onu kullandı Nefıs bır şey cıktı ortaya. . Kazandıbl gibi kaza eserl olmuş buîuslar da var. Bugün, Turk mutfagını mahveden, ağır yemek fobısıdfr Ben doktorum, ama tereyağını veya lyi bir Urfa yagını pıyasadaki yağlara, bır Vıta yağına tercih ederım Babam, son gunlerine kadar balık yumurtası, tereyağ, Urfa yağı, kuyruk yağıyla plşmış sut kuzusu, kızartma yemekten vazgeçmedi Turk mutfağı, aslında zengın bır mutfaktır Kebaplardan pilavlara, menemenden çılbıra, böraklerden tatlılara zengın bir mutfaktır. Bugun Fransa'da yalnız kuskus denen uydurma Arap yemegml yapıp mılyoner olan yuzlerce lokanta var. Bız, bırakınız Avrupa'da yapmak, kendi ulkem îde blle kendi mut fağımızı gıtgide yitiriyoruz. Bu blraz da bir belediye, belkl de blr devlet sorunudur, Bir zamanlar Ataturk'un Ankara'da Karplç'e gosterdığl llgi ve yaptığı yardım, onu zor gunlerde vergiden boğifik tutarak devamını sağlaması, ilginc blr örnektir Ataturk, Ankora'yı Ankara yapanın blraz karpic olduğunu anlomış ona gore dovranmıştı Bugunku ıdareciler d», Turk tunzminln, Turk folk lorunun bıraz da Turk mutfağı olduğunu anlamalıdırlar YARIN HACI BABA 1 Yarışma Koşullan • Yunus Nadi Armağanı Yanşmasınm kosullorının' gazetemizde yayınlanmosını ızleyen gunlerde ikı konuya deginen mektuplar aldık Bırı gondenlpcek romanın adedı, dıgerı de yarışmayo acık adla katıima sorunuydu Mektupların degerlendirllmesl sonucu, ilgilı moddeye şoyle bır dağışıklik ve ek getirılmıştır 1978 . 1979 Yunus Nodl Armağanı Yarışması «Cocuk Romanı»na ayrılmıştır. Yarışma kpşullan asağıdakı maddelerle duzenlenmiştır • Yarışmaya katılacak roman, cocuk romanı olacaktır Çocuk romonı deyımlnden genel cizgıleriyle onlaşılan, romanın çocuk edebiyatı sınırları ıcınde kalmasıdır Roman yaş duzeyi olarok 7 • 12 yoş orasındaki cocuklara seslenecektır • Yarışmaya katılacak romanlar en az 64 en cok 160 daktılo sayfosı olocoktır. Romanın dosya kağıdının bir yuzune daktilo ıle ıkı aralıklı yazılması gerek lıdır • Yarışmaya katılacak romanların daha once yoyınlanmamış ve başko b>r yarışmaya kotılmamış olma Bı koşuldur • Daha once gunluk, haftalık gazetelerle haftal>k dergilerde tefrıka ed'lmiş romanlar da yarışmaya katılamazlar Yayınlanan yapıtın yenıden duzenlenmesi de oynı koşui kapsamı ıcınde duşunuldugun den yarışmaya katılamaya caktır • Yarışmaya katılan ro manın konusu cevrt yeriı ya da başka bir yabanc dılde yayınlanmıs hsrncngı blr edebiyat yapıtından açıkca anlaşılır blclmde = alınmış olmaydcaMfT* S • Romanın tek ve butun S olması zorvınludur ş • Roman bır kışi tarcfın E dan yazılmış olmalıdır = • 31 mart 1979 cumarZ tesı aksamına kadar gon = denlecek romanlar cYU ^ NUS NADI ARMAĞANI YA E RIŞMASI ON SECICiLER = KURULUnnca ıncelenecek £ = ve secilecek yapıtlar son ~ degerlendirme ıcın «BU ~, YUK SEC.CI KURULıa su = nulacaktır 2 • Yarışmacıların roman larıaı uc adet olarak er geç 31 mort 1979 cumartesı gunu aksamına kodar bır başvuru mektubu, fo tograf ve yoşam oykusuyle bırlıkte su odrese gonder melerı ya da teslım etmele rl gerekmektedlr Cumhuriyet Gazetesl «Yunus Nadı Armağanı» «1973 1979» Ccğaloglu İSTANBUL Dıleyenler bır «rumuz» la katılabıllrler O zamon gonderilen yapıtın uzerınde kimliğı be/ırten bır yazı olrrayacak yalnızco rumuz kullanılacaktır Baş ka bir zarfın uzerine de romanın adı ve rumuz konulacak zarfın ıcıne fotoğ'af. yaşam oykusu, adres ve var sa telefon numarası konulacaktır • Yarışmaya katılacak yazcrlorın kimlfkleri gerek acık adres ve adla katılanlarda gerek rümuz la katılanlarda gızlı tutulacak ve gönderılen yapıtlor gerı verilmeyecektır • Yarışma sonucu 29 hazıran 1979 gunu açıklanacck ve Bırınclyp 20 bln llro ödul verılecektlr Yorı»mayo katılan dığer yazarların kımlıklpri dah'J oncekiierde oldu$u glbi bu kez de gızli tutulccaktır E ~ E E E E E E E E E S Ej =: E ~ E E E = r n = = = S = E = E E E E E E ~ E r s bayram gezileri BAŞSAĞLIĞI Kurumumuzun değerli avukatı Yargıtoy Hukuk Daıre Boşkaniıflındon emeklı, Delon ARANAN HEDEF (2. HAFTA) EENKLİ FRANSIZCA Yönetmen: GEORGE LAUTNER Harbıye KONAK Beyoğlu DUNYA Tel 48 26 06 Tel: 49 93 61 M. Tahir Sebük'ü blr tratik kozosı sonucu yitlrmiş bulunuyoruz. Eşlne, cocuklanno yakmlanno v8 dostlanna bossağlığı diieriz. TÜRK TARİH KURUMU ÇALINMIŞ OTO Murat 124 acık yeşıl 06 PK 131 Anten yerl var, anteni yok Bulan memnun edılecektır Ankaro Tel: 17 52 75 İstanbul Tel • «5 59 61 EMEK SİNEMASI UÇAK oToeus BULUŞLAR, KATKILAR Nedır bcbonızın Turk mut fagına katkıiarı. bu.uC'an7 dıyorum doktora . Blr haylı coktur Bunlardon blrl, bılinen ce»itll ızgaroları karışık hale koyup «karışık ızgara> blçlmınde sunmaktır O zomano kadar kofte, pır zola, sl» blllnlyordu omo bunları karısık biçimde servı» yapmak klmsenm okhno gelmemıs II. KoriiıK tatlı da oyle, blzlm ünlu PandBlı tatlısı.. Amo o*ıl buyuk bulusları, kâğıtta levrek. kağıtta pıllc ve pilıç dolmasıdır. Blr d* kurdbıyedır Kâğıtto bolığın özol blr kaDı vardır lc«rds mutfakto gorebıllrsinlı, bu do babamın buluşudur Balık, o zomono kador ya ızgaro, ya da zeytinyogda tava Klmsenın oklına tereyağdo plşırmek gelmemls Buğulamo »ekllnd» plilrmeyl babam dutundu, luz, lımon »e Mreyoğia. Pllicl öm lcin» sebze doldurup tereyoğla pisirefek ollic buaulomoyı yopan babarrdır Pllic dolmo»ında Ist ollic) qoğusten acacağı yerde «ırttan oçıp komıglnı olarak torramen kemlkslz hale soktu İçlns s«bz* doldurdu, iplıkla diktı, lereyagla pişlrdL r w» Efes TEL 3714O8 371225 THY ıc «ocj naı oım'en aa esınfja gonâerıiır (Ser Reklâm 716) 13540 KAYIP istanbul Traflk Mudurluâünden aldığım ehlıye* tımı kaybdttim HukOmsuzdDr. Sıcıl NO 56462 ALİ OZDOĞANC! KAYIP ist. Gaz. Y Okulundan almış olduğum kımlık ve IETT kartımı kaybettım Hukümsuzdur, Omran ÇİFTCİ (Herls: ...| 13558 ıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın, Çağdaş Yayınlan i. Ü. ORMAN FAKÜLTESI DEKANLIĞINDAN 25 27/EKİM/1978'de yapılacağı blldlrllen; NADİR NAD! B ALAYI «Le Voyage de Noces» Jean Louis Trintignant Stefania Sanrtrelli Seanslar: 12 2.15 4.30 6.45 9.15 Tel: 44 84 39 (Hang, Aıans 23) 13546 «BÜYUK ISTANBUL'UN YEŞİLALAN SORUNLARI» Sımpuzyumu. Ordınaryu» Profesör BEDRİ KARAFAKlOĞLU nun kayDi ve büyuk acısı nedenıyle ılerıye ertelenmıştır Uzuntülerlmızle duyururuz.. SİMPOZYUM TERTİP HEYETİ İki Sovyet Rusya İki Polonya Yonl eklerle 4 basısı yapılon bu gezı notian.iı ılgi ve beğenıyıe okuyacaksınız EDERt: 25 LİRA. IST"ME ADRESI: Turkocağı Cod 39 . 41 Coğaloğlu » ISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog