Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

A L T I COIHURİYET 24 EKİM 1978 Athena DAPONTE 5O 24.10.1928 Kimsesiz çocukları himaye Birkac gunden ben asvam eden neşrıyotımızı nazarı dikkate alan «llk Mekteplerde Okuyan Fokır Çocukları Himaye Komısyonu» bugun maarıf ıdoresınde Hılâlıahmer Reısı Alı Paşa ve Maarıf Muduru Haydar Bey, Maarıf Sıhhıye Mufettışı Burhanettın Beylerın ıştırakı ıle bır toplantı yapmıştır Komısyon bu toplantısında bazı tedbıner alarak ılk mekteplerde fakır talebelerın boyle gıdasız kalmamaları ıcın calışmalar yapacaktır Geçen sene komısyon beş bıne yakın tolebeye sıcak yemek tevzı edıyordu Bu sene ılk mekteplerde yenıden koydedılen talebeler nazarı ıtlbara alınacak olursa fakır talebelerın odedı bın kodar daha artmış bulunmaktodır. Maarıf idaresi aynı zamanda orta mekteplere devam eden neharı talebelerın de gıdasız kalmomalannı temın lcln mektep ıdorelerıne bırer tamım göndermıştır Bu tomımde nehari talebeleden alınacak mua/yen bır ucret mukabılınde talebelere sıcak oyle yemeğı verılmesı bıldırılmektedır Bu su/etle neharı talebeler yalnız başlorına sarf ettıklerı paradan daha az bır mtktar veren daho mugaddı ve sıcak yemek yemış olacaktır. • slz 160 veremlının tedavıkaldığını yazmıştık. Dün bu hazın mevzu hakkında tekror Istanbul Hılâlıahmer Cemıyetı Reısı Ali Paşa ıle goruştuk. All Paşa şunian soyledı: «Bugun yalnız İstanbul'da 160 değıl, uç bınden fazla veremll olduğu tespit olunmuştur. Bunların harlcınde mahalle oralarında vereme muptela olup da resml Istatistiklere gırmeyen daha birçok hastolor mevcut olduğu da muhokkaktır. Bunları olumden kurtarmak, kendılerine yardım etmek hic şuphe yok Hilâlıahmer'ln, hayır cemiyetlerinın, nıhayet butun Turk heyelı ıçtimaıyesının vozrfesidır Yine hıç şuphe yok ki, mekteplerdekl fakır talebeye yardım etmez, onları gıdasız bırakırsak yarınki nesıl arasında veremın cabuk llerlemesını kolaylaştırmıs oturuz Bu hususta muhterem gazetenizin pek haklı olarak ılerı surdugu gıbi bar ve saır eğlence yerlerıne devam edenlerden pul karşılıgında Hilâlıahmer ıcin bır miktar para alınması ıcin bir konun teklıfi temennı edecegız » Neşriyat: Yayınlar Maarıf: Mıllı egıtım Hılâliahmer: Kızılay Tevzi: Dağıtmo Nehari talebe: Yatısız oqrenci Mugaddi Besleyıcı Hazın mevzu: Acıklı konu Muptela Tutulmuş Heyetı ıctimalye Kar.ıu Nesil t\jş~< lane: Yardım PARİS Almanyo'nın ünlü grafık dergısı Novum Gebrauchs Graphık'ın ağustos 1978 sayısında Istanbul Devlet Totbıkı Guzel Sonatlar Yuksek Okulu'na ozel bır bolum ayrıldı. Bu bolumde okulun etkınlıklennden sozedıltrken, Turk tekstıl sanatı uzerıne bılgı verılmekte ve onlardan ornekier su nulmaktadır. Gerek okulun kuruluşu. gerek calışmaları, gerekse yaratıcı urunlerı üzerıns yazıyı unlu eleştırmen, yurdumuz sanat cevrelerının de tanıdığı Alexandre Alexondre yoz mıştır. Eleştırmen 1957'de okulun ku ruiuş calışmalarını anlattıktan sonra şunları soylemektedır<Ana hedefi geleneksel sanat ve elıslerinın kavnaklarını kuru maktan kurtarmak olan tekstıl bolumunden ozellikle sozetmek isterim. Amac, hatıra esya endustrısını kolkındırmak degıl, yorotıcı guclerı moda ve tekstıle yoneltmektir » Tekstıl bolumunü yoneten Onur Ozanay ı ve yardımcısı Kayhan Kaya vı ozeılıkle cnan dergı. DU boıumun her yıl a m j torıerın de katıldığı ceşıtlı /arışmaıar duzenledığım. bu yansnaiann Turk tekstıl desencılığının gelışmes nde buyuK katkıları olduğunu belırtmektedır. Alexandre Alexandre yaznını aşağıdokı bolumle sonuclan dırmaktadır Birçok stılist ve desigr.er Osmanlı İmparatoriuğu saray gıysilerınden veya Topkapı sarayının kolleksıyonundan esinlenir. Bıtmez tukenmez bır kaynak da, guzel motlflerı, ttrça ve tchtc kaiıplarla yapılan yazmalardır Bu tur yazmalar tabii kl islemesınden doho ucuzo yapılır Ama ornekier oynıdır Eski yazmalarda bunlar cicekli motiflerdır Yazma tezgâhcılıgı. eskı Osmanlı saroyına yakındon bağlıydı Ve Vallde Sultan'ın ozel gellrıne buyuk katkıdo bulunurdu Grlırı artırmak icın Istanbul ve Anodolu nun cesıtlı yerlerınde yozmo tezgahlan kurulurdu. bunlor arosında Kandlllı koyu tanınmıştır. Hıc kuşku&uz bu dergıde r>elırtıldığı a ! bı Franso da bırcok modocı bu desenlerden koyna' lanan tekstıl urunhrı ortaya koymoktadırlar Türk desenleri tüm dünyada büyük ilgi görüyor NOVUM GEBRAUCHS GRAPHIC DERGİSINDE HEM TATBIKI GUZEL SANATLAR YUKSEK OKULUNA HEM DE TURK TEKSTIL ENDUSTRÎSÎNİN GELİŞMESİNE YER VERILDI KADIKÖY ŞEHÎR TİYATROSU'NDA " AMERÎKAN FUTBOLU,, S. Günay AKARSU oplum bır kez duşünme. yargılama yeteneğını yıtırıp koşulianmoya gorsun. o zan^an en usa sıgınoz Oavra nışları bekleyebılırsınız ondan Koşullandırıldığını da farketmeksız n kendı değer yargılarını urettığını sanarak, ozgun duşunup. ozgun sonuclara vardıgıno ınanarak kendını yonlendıren gızlı guclerın elınde oyuncak olur Sahte değer yargılarına uiusal kılıflar gi"dırır şovenıst coskunun tut sağıdır ortık G.zll gucler bu no^tadon sonra gızlenmeK geregmı bıle duymazlar Toplum kendıne karsı dondurulmuş'ur bır kez Kendıne karşı olonlorla bırleşmış kendı yararına ca lışanları dusman bellenvst'r Ne gereğı vardır, gızlenmenm1 Somuruye dayalı toplumların hepsınde ayrıcalıksız vardır T bıreyın urettığıne, emeğıno, do layısıyla kendıne yabancılaşması Bu kor toplumda bııgının yerıne bılgısızlık gecer Bılıncın yerını, yargılamanın \erı nı koşullanmo alır Erdem erdemsızlığe donuşur Cıkannı kolloyan kışı beğeni kazanır. başarılı sayılır bır de usteliK Butun bu gerceklerı bıldığı hal de, daha doğrusu butun bu gerceklerı bılıp nedenını kavra dığı icm değıştırmeye yonelen, en hafıfınden «akılsızlıkla» nıtelenır Yoboncılaşmış bıreylerın oluşturduğu toplumlarda, değerler oylesıne altust olmustur kı gerceklerı gorenlere. ama boyun egmek yenne degıştırmek ısteyeniaıe, gene en azından «gercekçı olmamo» damgası vurulur. iş bununla da kalmoz elbat. Gızlı gucler toplumun nabzını sureklı olarak ellennde tutmak ıc n ellerındekı butun olanakları hıc esırgemeksız.n ortaya dokmuşken, onların duzenını değıştırmeye kalkışanların hele bır de etkın olmaya başlarlarsa. hemen susturulmala rı «gıderılmeleri» kacmılma. clur Ic ve dış somuruye dayalı topiumların bu genel yapısı, toplumun somut koşullanna, >aşadıgı cagm verılenne gora ozellıkler gosterır, değışmelerle kendını ayaf"^ tLtma,o calışır Kadıkoy Şehır Tiyatrosu'nda Can Kapyalı'nın cevır sıyle ızled ğımız «Amerıkan Futbolu» adıyla oynanan o/unun yozorları Pol Ouenfın ıle Georqes BeMok bu genel ıcınde gunumuz Amerıkan toplumu ozelını secınısler Ne var kı czdıklen korkunc tablo, dedığım'z aıbı butun ozgun ayrıntılarına karşın genel eleşt r yı başarıyla somutluyor Bır Amerıkan unıversıtesının ıc<ı\e futbola, dansa koşullan mış, ac.kcası roootlaştırılmış çıenclerdsn OIUŞPUŞ ortamı ıcınde duşunen olanlara eleş ;ırel gozle batsan, du1a/ısıyla cıkar cevrelerının gızlerını acıklama/a yonelen bırıne \sr yoktur Daha etkınleşrnemıştır bıle bu genc Okul gazetesmde bır ıkı yazı denemesınden başKa bır eyıeıvı \oktur Ama bu guclu cevreler gerceğı gorenın bır daha uyutulamıyacagını cok 1yı bılır Dolıası g3r. cegm ne yoparlorsa yapsın'ar salgın bır "lastalık gıbı yayıldıgını cok lyı bılır Onun ıcın ışı başından kesnıek gerekır Olayın ıigıno yoııu bunu doğ rudan dogru/a yapmalarıno ge re* bıle kalmamasıdır Ellerındekı korkunc olanaklarla ko sullandırdıklan genclık yığını bunu kendılıgınJsn .opacaktır Faşıst olduğunu bılmeyen U şıst bır yıgındır bu Kendı robotluğunu goremedığı ıcin alışılmışm dışına cıkandan tedırqm olan, gıderek korkan bılınç s z bır kuklalar yığını Onların kendılerine dolaylı o'arak emredılenı yapmaiarı da aynı bılıncsızlık ıcınde gercek leşır Neden olduğunu bılmeden duşunen kafaya ofkelenırler. neden olduğunu b.lmeden saldınrlar Bu kend.lıgınden gelışen olay daha sonra. toplumdokı yerını bu yerın gereklerını cok 1yı bılen, kücuk cıkannı kollamayı cok lyl beceren kucuk bunuvalann elınde ıstenen doğrultuya sokulacnktır nasıl olsa Işe bır de buyuk burıuva katılınca. sonuca ko'ayca u^şılacaktır... Gercekten boyle dıkensjz gul bahcesı mıdır toplum' Hıc de değıl Belkı bır sure daha kendı ıc ccışmasını besieye buyute kazanmış gıbı gorunen lerın dıledıgı doğrultudo salınacaktır Ama sonunda? Oyundakı gıb, başlarda duşünen bır kışıyken, duşüneceğı hıc urnulmayan kış lerın, ornegın futbol yıidızıarınin bıle dusunme/e başiamosıyla coğalacak. ouşunen bıreylerln bırlesıp bırbınnı butunlemesının. kı saca o'gutlenmesının onuns gecılem /ecektır Boyle ılgınç konusu olan oyun, ozellikle gunumuz Turkıye'sı ıcın ayrı bır onem taş yor Amerıkan ozelınden Tuı kıye ozelıne kopru kurmak hıc de guc degıl Bunun icın satineye koyucu Zlhnl Kuçumen'ın ozel bır caoa gostermesı gerekmıyor Kuçumen'ın yahn, ama kesın ve vurucu reıımı oyunun butunuyle bızım seyırclmıze aktarılmasına yetıyor. Bu yotkınhğın boşta Kucumen oimak uzere butun oyuncula•a ozellıkle ds genc oyuncu• lara bu/uk kolaylık sağladığını goruvoruz Mutlaka ızlenmesı, uzennde durulup değerlendınlmesı gereken bır oyun «Amerıkan Futbolu». Kışlalı: "Devlet film stüdyosu kurulmasında Sovyetler Birliği yardımlarda bulunacak,, Yayın, eski anıtların restorasyonu, müzık, tiyatro, bale konusunda ki ilişkılerın de gelıştırıleceği bildirildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ku'tur Bakanı Doc Dr Ahmet Taner Kışlalı Sovvetlcr Bırlıgı ne yopt gı 3 gunluk g e ' de Moskova. Bük ı Taşkent Se mp'ÎN'int \e L f r ı n g . r ^ a ugıo mış ve S Bır ığı Basbakonı Kosıgın, Dış s'sı Bakam Gromı ko, KuUtr Bakanı Demıcev A7erbeycoi KulUr Baı\anı Nerımanof, O^hs^ıstcın Kı tur Ba kanı Necımof, Bakan dt?eyı r ı dekı Devlet Sme'na Orgutu /o netıcıSı Yermas ve ge.ie BOKOIduzeyınoe kabul edılen De/let Yayınlan yonetıcısı Stukalın ıle goruşmeler yaprpıştır Bu gorusmecerde vaıılan sonuçlar şunlardır Sınema Ortak film yapımlon surdurulecektır Turkân Şorcy \e Yılmaz Duru'nun rol cldıkları ^Ferhat ıle Şırın» tamam lanacaktır Turkıye de bır devlet film studyosunun kurulma s.nda So.'yetler Bırlıgı'nın pe s, oı yarGin,aa buıuıiabnecegı ko nusu araştırılmış ıkı tarafın tenı< uzma ı orı c osında calısma ların baîlatılmosı kararlaştınır^ıştır Eskı Anıtların RestorasyonuSovyetler Bırlıgı n n Restorasyon KonuSLndakı başarılı cal'Şmoiarını Kultur Bakanı Kışlalı ozellikle depre'Tden sonra SenıerKcntta dogu mımarısı ıl» ' gıl. olarak vopılanlarda gor mus, talinbfltı e'dfifcı restorcs y o n ' c konusunüokı calışmaıardcn TuiKiye'nın ya'arlanması Kcrarlaştırılmıştır Batı mımarıs \ le ılgılı olarak do bızım V11dız Sarayı m cndıran tıpte v6 cvnı dorıemde yapıim.ş ve savaş sırasınoa yarıdan cogu yıkılmı^ olan Lenıngrad dakı bazı saroylan Sovyetlerın son derete bcşa'ılı bıcımde restoıe ettık'eıi gorulmuştur Boylece her ık yerdekı deneylennden de bızım ulkedekı resto'asyonlcrda yararlannamız olanağı bulundugu ar.loşılmıstır Bu nedenla Turkıye'den Sovyetler Bırlıgı ne uzmonlorın ve ustalann gıdıp oradakı restora&yon calışmc1:!rına bızzct kat Imalan ve gorgu ıle bılgılerın ortırmoları sağlanacaktır Kıtap: Ikı ulke arasında kıtap mubadeiesı yapılacaktır Sovyetle' Bırhğı yabancı d'llerden yaptıklar, yayınlan Turkıye ye yollayacaklar, mıllı kutuphane ve dığer bılımsel kuruluşlor, Turk Tarıh Kurumu, Turk Dıl Kurumu gıbı kuruluşlarlo kıtap mubadelesı yapacaklardır. Bunun karşılıgında da Turkıye'den Turkce /ayınlar yollanacaktır Ikı ulkenın bırbirlerını ılgılendıren konulardo yayınladıkları kıtapların o ulkelerde satılması ıcın olanaklar araştırılacak Turkıye 1979 Moskova Kıtap Fuar.'na katılacoktır Muzik. Turk bestecılerm eserlerınden Azerbeycanlı unlu orkestra yonetmenı Nıyazı Tagızade nın vonet mınde Sovyet.er Bırlığınde plaklar yapılacak Bır folklor bolesının kurulabılmes' ıcin uun ı ,a capında tanınmış olcn Morisyef'e Turkıye'den bır asıston gondeıılecek, onun yanında yetıştırılmesı sağlanacaktır Tıyatro ve konservatuvarlarımız ıcın cok tanınmış bazı yonetn;nlennın Turkıye ye gelrrelerı olanaklorı aranmaktadır. Balemızın ozellikle Ivedi geroksırmesı olan bale ayakkabılorı gıbı bazı gerecler hıbe ola rak Sovyetler Bırlıgı tarafından \ erılmış ve heyetımız bunları berabennde getırmıştır Sovyetler Bırlığıne Türkıye'den muzecı ve kutuphanecı de gonderılmesıne, oradokı yontem ve serg'lemelerın ızlenrnesıne de karar verılmıştır. DUN YUNANİSTANA GİTTİ Kultur Bakanı Ahmet Taner Kış alı Avrupa Konseyı Bakan larının Atına'da yapacoğı toplontıya katılmak uzere dun Yunanıstan'a gıtmıştır Kışlolı, gezısl sırasındo Sela rMk e ae uğrayocağmı ve Ataturk un doğduğu evde son dep rem nedenıyle meydana gelen hasan yerınde ınceleyecepını yurdo donuşunden sonro ıse bu evın onarımı ıcın bır proıe ha7irlanacağını soylemış tır Kışlolı. cumortesı gunu yur ao oonecek ve pozar gunu Izmır'de Ataturk Kultur Merkezının acılış torenme katılacaktır. BULMACA 1234 5 678 9 I I [ 1 II 2 | ı I 3 ! ı ; 4 5 ; • 7~1 6 7 8 ı U 1 9 n varlak ve şışkın, boynu dor cam kap YUKARIDAN AŞAGIYA 1 Matematıkte bır dık ucgende dık acının ka:şısında bulunan kenar 2 Balık avlanmakta ya da \uk taşımakto kullanılan buyuk kayık 3 Bır geyık cınsıVucut devmımlerını soglayan o r gan 4 Cabuk dav ronan 5 Insana benzeyerr brr tur moyniart «' Buyukonne TERSI generaılıkte bır aşama 7 Bır gorevı. bır ışı yasalarır, verdığı olanaklara gore. bellı koşullarla yurutmeyı saglayan hak 8 Avrupa'da bır ulke 9 TERSI eskı dılde elın ıc tarafı avuc avuc dolusu TERSI zehırsız fakat cok kuvvetlı bır yılan Tpr •i SOLDAN SAĞA1 Dış gorunuşu pıyanoya benzeyen. koruğu ayakla ışletılen kucuk org 2 Bır bağlac Eskı dılde akcığer 3 Ince bır zıncırle boyna takılon değerlı taşlarla ışlenmış sus eşyası 4 Elektrık rezıstans bırımı TERSI alışılan zamandan once 5 TERSI eskı dnde yanıima, yanlış ya da kurula uygunsuz soz veya tamlama Başlangıcta yer alan 6 Genışlık Kokusuz, suda erıyen bıllursu bır madde 7 Eskı dılde para, akca Cocuklu kadın 8 Kıraya verılerek gelır getıren ev, dükkân gıbı taçınmaz mal Bır nota 9 Atmosferın alt tabaklarındaki kucuk su ya da buhar tanelennden oluşan bulutların cok alcalarak yeryuzune kadar ınmesıyle oluşan duman TERSI karnı yu • u i ı rm ' Ankara Güven Park'ta bugün afiş sergisi açılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Buro) Ankara Beledıyesın ı katkıs /la buqun Bırleşmıs M Iletler Orautunun kuruluşu nedenıyle Guven Par* ta Eırle; mış Mılletler'ın calışma J& kampanyalannı yansıtan bır ofış sergısı acılacaktır Ankara B3İedıye Başkanlıgm dan yapılon acıklomaya gore, aynı gun Beledıye Kent Orkestrası sergısının acılışı sırasındn bır konser verecektır Sergının acılışma Ankara Beledıye Başkanı A'ı Dıncer, BM Turkıye Kolkınma Orgutu Başkanı Nesım Shallon Dışışlerı Bakanlığı yetkılıierı, Elcılık temsılcılen ve konuklar katılacaktır Bır hafta sureyle halka acılacak sergıdn 50 den fazla afış sergılenecektır Bırleşmış Mılletler Turkıye Enformasyon Muduru Tımur Goksel'den olınan bıigıye gore. Bırleşmış Mılletler Orgutu ulkemızde ılk kez bır Beledlye ıle ortaklaşa sergı ocmaktadır. SU DUNKU BULMACANIN CÖZUMU SOLDAN SAĞA1 Guzelleşme Z Adet Im 3 Aktar Ikı 4 enaN 5 Yelpa/e 6 Amcazade 7 EnEla 8 Nedamet 9 ReplıkMl YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Gladyator 2 Em 3 Zatulcenp. 4 Edo Panel 5 Ler Az • Dı 6 Lt Ezo Ak 7 ınedeM 8 Mıka Elem 9 Emıne • Atı. Kultur Bakanı Anmet Taner Kışlalı, Sovyetler Birlıgi Başbakanı Kosıginle RADYO TV. 18.30 18.33 HABERLER PINOKYO TRI 05 00 05 05 06 00 06 02 07 00 07 02 07 07 07 30 07 40 09 00 09 02 10 00 10 01 1021 11 05 | Cızgı dızl bu hafta «Gerceklsşen Oüş> adlı bolümle bltıyor Haftaya tFlanderlerın Kopeğı» odlı yenı bır d zı başlayacak 19.00 MİNİK DÜNYA 'zmır Televızyonu tarafından kucuk ızleylciler Icin hazırlanan program ıkı palyaco tarafından sunuluyor Bolumde oyun ve yarışmaya yer verılmektedır 19.30 ÇEVREMİZ, SAĞLIĞIMIZ Orhan Kemal, Izrnir Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede anıldı İZMIR (Cumhuriyet Ege Burosu) Yazar Orhan Kemal, oncekı akşam Devlet Tıyatrosunıja duzenler.e ı bır geceyle anılmıştır Izmır Devlet Tıyatrcsunun duzenledığı Kultur ve Sanat gecelerı nın ıkıncıs nde anılan unlu yazarlardan Orhan Kemal ın kışılığı, yapıtları ızleyıcılere tonıtılmıştır. Gırıs' ucretsız olan geceye yurttaşlcı ve sanatsever ler buyuk ılgı gostermış, yazarın kımı oykuler nı okuyan Turker Tekın. E T ^ I Atasoy, Mehmet Cerezcıoglu aıkkatle dınlen mıştır Bu o'ada Ayberk Colok, «Bereketlf Topraklar Uzerınde». Ertan Dmcer ıse «Babo Evı» ro manlanndan pacaılar okumuşlardır fTurk romonında ve oykusunde O'han Kemo'»ı anlatan eleştırmei Mehmet H Doğan' dan sonro Nurer Ugurlu «Oıhan Kemal de a.dın gerceklık» adlı bır konuşma yarj'nıştır. Sonn ez Atasoy se yazarın mektuplarından oırinı ızleyıcılere okumuştur Izmır Devlet Tıya'rosu Mudu ru Suat Taşer Kultur ve Sanat gecelemın her pazar saat ' 0 30 da yıneleneceğını öıldırmı tır. Program dızısının ekrana getınlecek «Parozıter Hastalık> başlıklı bolumunde parazıter hastalıklar ve alınacak onlemler konu edılıyor. Acılış ve progrm Turkule'. şarkılar ve oyun havaları Kısa haberler Bolgeseı guna/dın Kısa haberler Koye haberler Bolgeseı yoym Haberler Sabohtan saboha Kısa haberier Kadın ounyasi Kısa haberler Arkası ycrın Bolgese' yoym Okul radyosu 12 00 12 10 12 55 13 00 13 15 13 30 14 32 1500 15 01 1600 16 05 17 00 17 02 1800 1801 18 16 1900 19 30 Bolge hab6rler< Oğ!e uzen Rad/o • TV haberleri Haberler Oyun havaları Bolgeseı yayın Muzık bahcesınden Kısa haberler Sızlerle bırl.kte Bolge haberlerı Okul radyosu Kısa haberler Akşama dogru Kısa hab&rler Cocuk barces' Bolgesel yayın Haberler Bolgesel yayın 20 15 20 40 2100 21 02 2120 2140 22 00 22 02 22 22 22 40 23 00 23 10 23 10 23 40 24 00 00 02 00 55 0100 Koy dağaıcığı Şarkılar Kıso haberler Turkjler gecıdl Tangolar Gufteler v« so/ledıklerı Kısa haberler Sorkılar Hafıf batı muzıği Turkuler Haberler 01 00 Bolgesel yayın Beraber vn soıo sorkılar Turkuler o\un havaları Kısa hanerier Programl, muzık Kısa haberler Program ve kapanış 19.50 ULUSLARARASI ORGÜTLENMEDE 33. YIL Sıyasal Bılgıler Fakultesı, Sıyasl Tarıh Kürsüsu oğretlm uyesı Doc Oral Sander'ın de konuk olarak katılacağı programdo Bırleşmış Mılletler'ın kuruluşu konu edılerek bugunku ışievı ve yapısı, organları ve calışmo bıcimı anlatılıyor TRT 08 00 09 00 09 30 09 45 10 15 10 30 10 50 11 20 11 50 12 20 12 40 M 11 20.30 21.05 HABERLER VE HAVA DURUMU 5 DAKİKA Trafık levhalarını kurşunlayarak ya da yazılarla donatarak okunmaz hale getırmenın sakıncaları «Levhalar» odlı bolumde gosterılıyor Oyunda Ihsan Sanıvar, Savaş Yurttaş Metın Bılgın, Halll Esep rol almaktadırlor. 21.10 TEKERLEĞİN ÖYKÜSÜ Istanbul Televızyonu yapımcılarından Yuksel Atamert'ın çerceklestırdığı programın ilk bolümünde tekerleğın ortayo cıkışım ızleyen uc bın yıllık donem izlenebılecek Gun baslıyor Olaylann ıcınden Turkule r Muzık so'uğu M Guyeraen şarkılar Kcrunmcya muhtac cocuklar Turkuler cyun havaları Musıkırr.'zde Dıvan Edebıya'ı Deyışler va ezgıler Bılım ve hayat Ceşıtlı so'olar Haberler Hafıf rnu7ik Olaylann ıcmden M Akgon den turkuler Uygarlık yolunda Turkler 14.35 Yabancı dıl oğrenelım 16 05 Hafıf müztk 16 20 Arkası yarın 16 40 Turk ha k muzıği 1700 Deneysel muzık 17 45 Tanbur sololorı 13 00 1315 13 30 1400 14.15 1800 18 30 18 50 19 00 19 30 19 45 20 00 20 30 2100 21 15 2135 22 00 22 30 23 00 23 30 Turk haık muzıği 23 35 Turk dılmm dunu bugunü 23 55 Hafıf muzık Habeıler D Balkan dan şarkılar O/un havaları Kucuk kcro Oloyların ıcınaen SarKi'ar Bır sanotcmm gunlugu Bızden setler Turkuler gecıdı Soîıstle gecıd. Kucuk kcnser Hnnerler Saz osonerl Progıam ve kapanış 21.30 TV'DE YERLİ SİNEMA: «BİR ARAYA GELEMEYİZ» TRT III • •• 1 11 1 Orhan Aksoy tarafından yonetılen ve önemlı rollerl Orhar Gencebay. Hulya Kocyıöıt, Muzaffer Tema Aysun Guven ıle Bora Avanoğlu arasında payioşılan tBır Araya Gelemeyız» adlı 1975 yılı yapımında unlu bir şarkıcı olan Fusun kendısını üne kavuşturan şarkıların bılınmeyen bestecısını aramaktadır. 23.20 HABERLER 07 07 08 09 09 10 10 00 02 00 00 30 00 30 Acılış ve program Gune Daiıarken Sabah ıcın BarOK rruzık Ulkeler vo rr.uzıklerl Cağdaş sanatcılarımız DısKOteğımızden 11 00 12 00 1300 14 30 1500 1600 1700 1800 Öğleye ooğru Sızm sectıklerınlz Konser saatı Hafıf batı muzıği Gunun konseri Oda muzığı Plaklar arasındo Muzıkli aakıkalar 19 00 20 30 21 00 21 45 22 23 24 01 00 0C 00 00 Sen'onık muzık C3Z muz fjı Cagdaş sahnede muz k An^aıa Padyosu Coksesiı Korosu Muz K takvımı Ge'e ı T oetırdık'srı Gece ve ruzık Prograrr vs ı<apcnış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog