Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 EKİM 1978 B E Ş AP GENEL BAŞKANLIĞINA 8. KEZ DEMİREL SEÇİLDİ Aday listeleri ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kongre sırasında cok sayıda lıstenın deıegelere ve dınleyıcılere dağıtıldıgı gorulmuştur. Demırel'ın konuşması sırasında «II Boşkanlarının fistesı» adı verılen 14 II Başkanırvca oiuşturulan ve Derrırel'ın onayından gectığı belırtılen lıste dağıtılmıştır. II Başkanlarının lıstesınde Genel Idare Kurulu 32 uyesınden 18'ının eskı Genel Idare Kurulu üyelerı olduğu 14 AP'lının de ılk kez Genel Idare Kurulu lıstesınde yer oldığı gorulmuştur Buna gore, II Boşkonları Komısyonunca hazırlanan lıste şoyledır Aydın Menderes (Yenı, Konya Mtlletvekılı), Sadettın Bılgıç (Istanbul Mılletvekılı). Faık Turun (yenı Manısa Mılletvek'lı), Ihsan Sabrı Çağlayangıl (Burso Senatoru), Nılufer Gursoy (IstanDLil Mılletvekılı) Huseyın Özolp (Samsun Mılletvekılı) Nun Bayar (Sakorya Mılletvekılı). Nahıt Menteşe |Aydın Mılletvekılı), Necmettın Cevherı (Urfa Mılletvekılı) Sabıt Osman Avcı (yenı, istonbul Mılletvekılı). Alı Naılı Erdem (Izmtr Mılletvekılı) Kasım Onadım (Bursa Mılletvekılı), Ismaıl Hakkı Tekınel (Istanbul Mılletvekılı), Ahmet Hamdı Sancar (Yenı Den zlı Mılletvekılı) Vefa Poyraz (Istanbul Senatoru), Ismet Sezgın (Aydın Mılletvekılı). Barlas Kuntay (yenı Bjrsa Senatoru) Yığıt Koker (yenı, Ankara Senatoru). Orhon Eren (yenı. Ankora Mılletvekılı), Selahattm Kılıc (Adona Mılletvekılı), Omer Barutcu (yenı, Zonguldak MılletveKilı) Munıf Islamoglu (yenı, KastOTionu Senatoru), Kemal Dogan (yenı, Kayserı Mılletvekılı) Onol Şakar (Kastamonu Senatoru), Cemal Tercan (yenı. Izmır Mılietvekı(ı), llhan Aytekın (yenı, Balıkesır Mılletvekılı), Feyzulr lah Değerlı (Tokat Mılletvekılı). Tu qat Yucel (Gumuşhane Mılletvekılı), Rasım Kucukel (Elazıg Mılıetvekılı). Alı Ihsan Ulubahşı (yenı, Afyon Mılletvekılı), Hayrettın Erkmen (yenı Gıresun Senatoru) Kınyas Kartol (yenı. Van Mılletvekılı) Incn'ın da destekledığı «Yenileşme listesı» şoyledırAydın Menderes (Konya mılletvekılı) Iskender Cenap Ege (Aydın senatoru) Ha/rettın E'knen (Gıresun senatoru). Faık Turun (Manısa m lletvekılı 1 Nurettın Ok (Cankırı mılletvekılı), Celâl Yardımcı (Istanbul mılletvekılı), Turgut Yucel (Gumushane mılletvekılı) Oguz Aygun (Ankara mılletvekılı), Ahmet Çakınak (Bolu mılletvekılı), Ismaıl Hakkı Yıldırım (Erzurum mılletvekr'ı) Yılmaz Ergenekon 'Bursa mılletvekılı 1 Akın Ozdemır (Izmır senatoru», Mustata Bulut (Edırne mılletvekılı) Cevdet Akcalı (Adana mılletvekılı), Sadık Ertem (Antalyo mılletvekılı), Cemal Tercan (Izmır mılletvekılı) Oral Karaosmanoglu Hzmır senatoru), Şınası Erton (Izmır Sanayi Odası Meclıs Başkanı), Mehmet Yorgoncıoğlu (AP kurucusu 1 Mustafa Kemal Erkovan (Ankaro mılletvekılı' Safa Yalçuk (Çorum senatoru) Ibrahım Boz 'Mersın mılletvekılı) Feyzullah Değerlı ıTokat mılletve kılı), Erdoğan Adalı (Istanbul senatoru) Nadır Latıf Islam (Sakaryo eskı mılletvekılı), Mehmet Şerefoğlu 'K Maraş mılletvekılı). Kemal Kacar (Istanbul mılletvekılı» Halıl Ağar (Adıyamon mıiletvekılı) Ibrohım Topuz (Kocaelı mılletvekılı). Cıhot Odyakmaz (Sıvas eskı mılletvekılı), Hıdayet Celebı (Kars mılletvekılı), Necotı Okuroglu (Eskı II Başkonı) İNAN'IN LİSTESİNDEN İSTIFALAR Bu sırada başkcnlığa başvuron bazı kışıler aday olmadıklormı bıldırmışler. bu da Kongre Başkanlığı'nco acık lonmıştır Aday olmadıklorını bıldırenler arasında Inarf ın Genel Idare Kurulu Lıstesı'nde yer alan Nurettln Ok, Celai Ycraımcı, Sadık Frdem Kemal Kacar da bufunmak taydı Inan'ın Genel Idarp Kurulu lıstesınde bulunan Ahmet Çakmak Demırel'ın yan kurullarındoydı Acıklama ya pan Ahınet Çakmak yan kurullardo aday olmadığını, G«r .el Idare Kuruluna aday clduğunu açıklamıştır Hıçbır lıs•ede aday olmadıklannı acıklayan öbür kışıler de şoyledırOzer Yılmaz Cohıt Dalokay, Cemal Kulahlı, Alı Sevkl Erek, Nıhat Kaya Kasım Emre, Halıl Yurtsever ftecep Ö/el Şevket Doğon, Nuri Ademoğlu Yahya Uslu, Nevzat Koksal, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumartesı gunu çalışma larıno boşlayan Adalet Partısl nın 9. Büyük Kongresı dun Ge nel Başkanlık ve yetkılı organlar ıcin yapılon seçımlerle sono ermış ve Genel Başkanlığo yenıden İsparta Mılletvekılı Suleyman Demırel secılmıştır Demırel oylamaya katılan 1550 delegeden 1439'unun oyunu alırt>en. Bıtlls Senotoru Kâmran Inan'a ıse 88 oy venlmıştır 23 oy ıse gecersiz soyıimıştır Ge nel lcare Kurulu Yuksek Haysıyet Dıvanı ve Merkez Haysıyet Dıvanı ıcm yapılan secım lerın oy ayrım ışlemıne AP Genel Merkezınde devam edılmek tedır Saboh erken saatte deiegeier kongre baskanı Talât Asal ın denetımıyle ve kongre kortlorına bok'larak ıcerı alınmışlar daha sonra dnievıcıler alınnı$ tır Salondo dun de genış gu ven'ık onlernle'i alındıgı gorul muşîur Inor ve DeTiıreı solono gırerlerken tarafları slogan ata rak gosterı yapmışlordır Daho sorrn AP Genel Bas kanlığıro Suleyman Demi'el ı adcy qosteren ve 62 ıl baska nının ımzasını taşıvan bır one' g3 okunmuştur Daha sonro Boskon Asol teamul geregın ce Genel Başkan adaylanno soz vereceğını bıldırmıs ve ko nıısrra ıstemıide bulunan Kâm ran Inan'a soz vermıştır Iron once kendı vondoşlorır ca «Başkan fnon> s'oganları 'le Cıkışlanmıs arcck sozlenoın so unda salonda bulunan de leael^rm coğunun alkıslarını toplamıstır Inon konuşurken Sulevrnan Demırel in cok dıK katl. bir bıcımde ıızun uzun rotlar aldığı goze carpmıştır Inon «demokrosıyı kendı içınde yurutemiyen sıyası kuru luşlar demokrosıyı yaşatamaz l a n dedığı sıradc vandoslon onu uzun uzun olkışlamışlar Inan «bu kongre sıyasi hoyatımızın bfr donum noktası olmalıdır» demtşttr SALONDA CIKAN OLAY Inan konıışurke r salonda bırının Inan'c dığerının Demırelcı otdugu onloşılon ıkı kışı yum ruklopmcyo boslamış bu kucuk olaydo salon kanşmıştır Kon gre Başkanı Asal Inan'ın ko nusmasını keserek «şu kucuk hadistyl yatıştıroyım, bir dokıka bekleyin Sayın Inan» demış oloylar yatıştrılıp salondo gu venlıl' orlemierı olındıkton son ra Inon konuşmasını surdur muştur Kâmran Inon konuşrnosının sonunao ozellıkle partıy ıktıdoro getıreceğını soyiedıgı sırada hemen hemen tıım tielegelerce olkışıanmış Inon vonuşmosmı bıtırırken tzomonında gitmesini bılecegim» demıştır Bu sozlerı de Inancılarca alkışlanmıştır Inan konuşması sırasında Demırel'ın 1964 kongresınde aday olarak soyiedığl cıamamndo istifa etmeyenler, davcya zararlı olurlar» şeklınde sozlerını anımsatmış, tbu Oylamaya katılan 1550 delegeden 1439'unun oyu Demirel'e, 88'inin oyu ise İnan'a çıktı. 23 oy geçersiz sayıldı. Sonuçların alınmasından sonra konuşan Jnan «Genel Başkanm emrinde bu davayı yürütmeye devam edeceğiz» dedi. Demirel: «AP Genel Başkanlığını birisi mi işgal etmis? Kaldıracak kuvvet mi yok? Zorla mı seçiyor sunuz9» MUSTAFA EKMEKÇİ FÛSUN ÖZBİLGEN AHMET TAN kongre boyu götürmek mezlyet olmoyacak AP kuculmuştur, buyumelldir, diyor. Benl secersenız buyuk diyor Soyledığının ozeti budur AP'nın buyumesl icln bir teklif getirmıyor Beni getirirsenlz buyur dıyor». OYLAMAYA GECİLİYOR Daha sonra Kongre Baskanı Talât Asal oylama .şlemıne gecıldığın. bıldırmıştır Genel Başkanlık ve yetkılı organlor ıçın kulianıtan oy verme ışlemının bıtmesınden sonra sayıma baslanmıştır Genel Başkanlık ıcm o/lomaya katılan 1550 delegeden 1439'unun oyunu alan İsparta Mı'letvekılı Sule/man Dsmırel yen'den Genel Başkanlıga secılmıştır Dıger Genel Baş kan ada/ı Katıran Inan a ıse 88 oy cıkmıştır 23 oy ıse boş ve başka ısımlere verıldığı çın gecersıZ sayılmıştır AP Genel Başkanlığına 8 kez secılen Suleyman Dem rel c kısa b r konuşma yaparak rielegelere »eşekkur etmış «Bu teveccuhe lâyık olmayo goyret sarfedeceğim Arkadaslarımız bu zor şartlar ıçinds yapacnöımız oorevde kuvvet koynagımızdırlor» dsmıştır INAN'IN SÖZLERİ Genel Başkan odayı B tl s Senatoru Kâmran Inan da yaptığı konuşmado sonucu saygı/lo korşıladığını bıldırmıs «AP'nın yeniden secilmlş bulunan Genel Başkanının emrinde ve etrafında birlsşerek, bu buyuk davayı yurutmeye devam edeceğız» demıştır Inan demokras1 orneğı verOdıg nı de kaydederek «Bana verilen oyları da Sayın Genel Baskanıma verlyor ve kendısinl ittlfakla seçılmış kabul edıyorum» şeklınde konuşmuştur Bu arada soyım yapılırken kent cereyanının kesılmes uzerme sayım durdurulmuştur Bır ara TRT spotlarıylo salon a/dın'otılrrış yarım saat sonra cereyan gelmış ve soyıma de vam edllmıştır İSTİFA SÖYLENTILERİ O/lamo surerken Devlet Bakonları Ertver Akova Mustafo K.lıc ve Başbakan'ın tstıfa ettığı yolunda soylentıler cıkarılması uzerıne Demırel taraftarları slogonlar bağırmış, oyun oynayarak gobek atmşılardır Bazı AP'lı parlamenterierın de bunun uzer ne gazetecılere bu soylentılerin doğru olup olmadığını sordukları gorulmuştur KIL/C'IN SÖZLERİ Devlet Bakanı Mustolo Kılıc bu soylentıler uzerıne yapt.ğı acıklamada, «Demırel'ın elinde cennetın anahtarı bıle olsa 11'lerden kimse lcerl glrmez» demıştır Kılıc «Bu soylentllerm Demirel'in blllnen oyak oyunları olduğunu ve kendi kongrelermde bir hesop Içınde oidukları icin bu yaianı cıkordıklarım» one surmüştür. sozlere katılıyorum» dıye ekleveıek Demırel p dogrL conup konuşmuştur INANIN KOMjŞMASl AP Genel Bsskan cda/larından Bıtlıs Sena'cru Kâmran Inan Bosr<anlık D\,anırın ken a'sıne soz ve'resmden sonra yapt gı koıusrrcOo «Portının gucunu arttıracck tek boşına ıktıdara as'ıreceğım tum sıya Ei hayatında pcrs>!er arası ılışkı'erde kısıı cci smelere son verecck s.yosı ba.ısı getırece g.m Partımız'n ouyuk gucunu her turlu dıkto rpfimıne koşı durabılecek selcloe kullanacagım Zamanındo gıtmesını bılecegım» dem st r Konusmasına, 1978 Turkı/e sınde AP gıbı bi' kuruluşun Genel 3aş<anlıqın ı adav olmanm Dir cesoret ışı olduğunu bu cesarelı keı^clısınde gordu gunu oluvacaK ı eğısımm ciemokrası prıns.pıcrının dcğrulan ması ve btr no.^ot degısırrınden ılen g tme/ecegmı belırten KOTI ron Inan deva'rk" şoyle demıştır «28 yıllık bır tecrubeden sonra Turk demokrosisı bu olgunluk ve aşamaya gelmıs o'malıdır Bu olgunlugu sizler Adolet Partısı gosterecektir Turkiye' ye demokrasi v« hurriyetl getiren Demokrot Partı ve onun devaını olan Ac'ciet Partısl bu olgunlugu da qetırecek ve yenı bır cığır acacaktır Bir sıyası partı bir sosyal bunyedır Devomlı ve yenı aeğışiklık ister, bu nehır buyuyrrek akacaktır Hepıniz hlzmet nobetini devır alarak geldmız, ben oynı nobetin zirvede de el değiştlrmesine de Inanıyorum » AP DEĞİŞMFDI «18 yılda Turkıye'de ve dunyada çok şev, Adalet Partisinde ise az şey dcglsmlştir cektlgımlz sıkıntının izohı bu cells kidedir» dıyereK konuşmasını surd jren Inan partı ıcı sancılar n ve ustuste ıOidedılen genel ve yerel secım vcnılgı enn n bu ceiışkıden kaynaMandıgmı be lırtmış <on<jşmasını soyle sur durmuştjr «Bu durumu sadece Mıllı SelomBt Partısınır aoausuna, MHPnın oy almcsına boglıya mcyız bu ı.uıO/ .e yomltıcı o lur Bupun sebep.ennı kendımızde, ıcım.zde oramok gerekıyor, Adalet Pottısının daha faz la kuçulmeye tahammuiu yoktur TurKtye nın Luna tahommu lu yoktur Arka orkaya ıkı secım kaybetmıs sıyosı partılerın bunun sebeplefı. arastıımadan gereklı dı.ısltmclerı yap madan yenılesmeye ve genclesmeye uçramado'" yer,,den ıktıda' oldugu gorulmus degıldır Bazı çevrelerın bu gercegı ka but etmemesı, gercegı degistırmez ısrar ve inclla kacan oyların gerı gelebi^cegını ummak, umıdı karşı tarot'arın hatalanna ve zayıflomas.na boçlamak, modern polıtıko kural.anna aykırı duşer Kaect t,eya kul.'anılmıyan oyların sahıplerı suc lonomaz Noksanlık. suc oy ver meyende degıl, alamayandadır » Dunyadakı çağdaş gelışmelerden ceşıtlı sorunlanndan bu arodo Turkıye nın ıcnde bu lunduğu guc koşullordan or nekler veren AP Genel Başkan adayı Inan, sozu yıne Bjyu'< Kongredekı havoya gel'rerek herkesın bıldığını. eleştırısmı acıkca ve yetkılı orgonlar o n u i de yapmasının yororlonnı an latmış şoyle demıştır «Koridorlarda ve ku'ıslerde soylenen, kursuierde soylene mediği muddetce, sıhhotlı bır demokrasiye kavuşmamız mum kun değildlr Bugun eğer soylenemlyorsa, sebebı $ımdıye kadar soylemeye kalkonların siyaset sahasında başlarımn kes Imış olmasındandır » Inan konuşmasını bıl'rınce uzun uzun aık'Slormış ve sâkm bır bıcımde verıne gıderek esı Yosemın Inan ın yanıno o turmustur Inan'ın kcnusması 1 saat 15 dokıko surmuştur Inon ın konuşması bıttıkten son ro Demırel daha konuşmavo başlci^odap huvuk bır koioba lık «Demırel lidcr» «Nurlu Demırel» dıye tempo tutmuşlur Daha sonra Demırel qostenler orosında konusma'iina b a s ^ mıstır Bu arada Molıye esM Musteşar Yorriımcısı Şekıp Altay ın oa ıBaşbakan Demırel» dıye vumrugunu sallayarak tempo tuttugu gorulmuştur Inan'ın konuşması sırasında kucuk kucuk korilaro notlar olon Demırel bu kortiora ba^arak bır ko nuşma yaomıst r «BIZ VENILESMEYE TARAF CEĞILIZ» Demırel Buyuk Konarervn bır muhasebe yerı bır hesap verme ye'i oiduyunu Tniata rak konusmasına başiom $ ık> gun surrn Kongre calışnolorı sures r r e AP .ılerın hıc bır sev den korkmcian acıkca fkırlennı sovundukiarını ve eleştırıl»rde bulunrtuklannı belırtmıs tır Demırel sovle devam etmış tır «21 ekım gunu AP Genel Bas kanı clarok buroda hesap ver dım Arkadaslanm bana gorev verdlgı takdırrte can'mı dışıme takıp calısacağım Seklz aya yakın suredır AP Genel Baş kanlığı uzerınde tartışmalar su ruyor Şu zamana kadar bu tar tısmalara toraf olmodım Cun ku benım gorevim AP Genel Bo$konlığının monevı sohsıye tınl korumaktır Şimdl bu tar tısr"aya tarafım AP Genel Bos konlıgıno kımse senst çıkormıs degildır Genei Boşkan değısmez de degıldır Genel Başkanlıgo talıp otanları daıma takdirle knısıîortımmdır Kim daha lyı bu gorevi gorebiliyorsa o gorsjn Ben A( nın Dir ne ferıyım Mevkı ve sohrel bızım gerimizdedır Gorev yarısında hareket noktası herkes gıtsin bız gelelim olamaz Hareket noktası hfzmet goruluyor mu, gorulmuyor mu, odur. Secim zamanı mıyodı dolmuş kıtilerl ısbaşından uzaklaştırmak ıcin degıl, gorev yapamoyanları uzaklostırıp, yopanları ışbasına getırmek ıçın yapılır Yenılenme hareket noktosı olsaydı başarılıyı ışbaşından uzaklo$tırmak olurdu Bu kışıler dava ıcın lazımsa. ille değistirellm dlye, lyı hızmet gorenlerı bır yono Itıp, goremeyeceklerı bır araya getirmsk sozkonusu olur mu?. Mcmleket yenılesme, ıslahat ve reformdan zarar gormustur Bız yenılesmeye filan toraf değili; AP Genel Başkanlığını bırısı isgol ml etmis'' Koldırocok kuvvet mı vok 7 Her ıkl yılda bır seçılmiyor m u ' Zorla mı sectyorsunuz' En iyi hırmefi gorene gorev vermenın kınonocok nesi var'» «TEKLİF GETİRMİYOR» Demırel Inan ın sekız aydır gazetelere de yansıyan bazı duşuncelerını yanıltıcı ve şoşırtıcı bulduğunu belırterek ŞOV'P devam etmıştır «Sayın Inan. Genel Başkanlıga adaylıgını koymaklo cesur bır ış yaptığını soyluyor Insanın kendıni methetmesi garıp oluyor Oaha once de bu cesoreti gosterenler var AP Genel Başkanlığına aday olmak, mezıyet olacaksa da, bu hizmeti arka orkaya yedi LILHE ÜÇ AYLEK SÎYASAL DERGt EKİM KASIM ARALIK, 1978 BEŞİNCt SAYISI Ç1KTI Günün Kitapları Lebib Yalkın YAY1MLAR1 Temamı FÖYVOLANT şeKllndekl; Iş Hukuku Sot>yal S'gorto Sendıkalar, Grev ve Loko/t Bağ Kur Vergi Kanunlan Türk Parası Kıymetlnl Korumo Gümrük Avrupo Ekonomlk Topluluğu Turizm Endustrısl İJıracot Itrtaiât Montal Sonayll Mevzuatınm tümu 173 cilttlr Konuîara veya konulcrın serlierine abone olunabılır. Bılgl İCin broşür Isteyinlz. DİKKAT: Satış, buromuzda yapılır. Satış ve abone ucretl büromuza ödenır. Yetkilı satıcı ve tohslldarımız yoktur. Tel 43 03 68 43 03 69 Adres: MecllsI Metuson Cad. No. 327 Dursun Hon Kot. 3 Solıpozorı . ISTANBUL Gerçek Anlamda Bir Genel Kültür Hazinesi PROLETER DEVRİMCİ PARTt İLE tŞÇİ SENDİKALARI, DEAIOKRATIK MESLEK ORGÜTLERİ VE SOSYALDEMOKRAT PARTt ARASI İLİŞKİLER İLKESİ UZERINE ÜLKE LENİN'İN YADSINMASI YADA AYBAR, MARKSİZMİ ÇARPITIYOR MUZAFFER ERDOST VERGt TASARISININ DÜŞÜNDURDÜKLERt tCEN BORTÜCENE ŞİLİ DENEYIMt ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VAHAP ERDOGDU IRAK ÜZERİNE SERPÎL GUVENÇ " E \ BÜYÜK TEHLİKE" BROŞÜRÜ ÜZERÎNE AÇILAN KAMPANYA CHP İKTİDARININ İZLEDİĞt EKONOMİPOÜTİKA ÜZERİNE DÜŞUNCELER I. BORTÜCENE DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN ÇALIŞMALARINDA DEMOKRATİK KATTLIM I. B. DARWİN NE YAPTI? RAGIP GELENCÎK Sosyalist Kültür Ansiklopedisi Binlerce kişi, yapıt, kurum, olgu ve kavram... Binlerce resim, fotoğraf ve belge... Kavram kargasasına paydos!.. «Marks»tan «Mao»ya, «Ütopyacı»lardan «Lenin»e, «Babeuf»ten «Stalin»e, «Dimitrof»tan «Enver Hoca»ya kadar değil, «anabatistler»den «Sokrates»e, «uzay»dan «açık bütçe»ye, «battcılık»tan «Makyavel»e, «psikanaliz»den «sosyoloji»ye, «Durkheim»dan «Picasso»ya, «epik tiyatro»dan «Şarlo»ya, «intihar»dan «banka»ya... A'danZ'ye SOSYALİST KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ... TÜRKİYE'NİN İLK TARAFSIZ GÖRSEL SANATLAR DERGİSİ 22 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ÇIKIYOR Her hafta bir fasikül, her fasikül kuşe renkli kapak içinde, 32 sayfa 20 lira Abone koşulları: 1 KASIM'DA ÇIKIYOR Altı aylık abone 450 lira, bir yıllık abone 800 liradır. | Abone olmak isteyenlere, abone bedehni kendı adresleriyle birlıkte; May Yayınları, Babıâli Cad. 19, Cağaloğlu, Istanbul adresine posta havalesiyle göndermeleri duyurulur. ATATÜRK ANSÎKLOPEDÎSİ Türkiye Cumhuriyeti Siyasî Tarihi on cildi birlikte çıktı. Ankara'dan başlayıp Sıbırya'nın derlnllklerıne. Orta Asya cumhjnyetlerıne uzanan, IIgmc bır gezının Izlenimlerınl KEMAL BAYRAM <i GEN EL DAĞITIM GEDA YAZIŞMA VE ABONE ADRESİ: YENİ ÜLKE, P K 512, KIZILAY, ANKARA T Sibirya Şafağı Kıtopcılardan Isteyinlz. Yenlgün Yoyınlan ANKARA arıyla yayınladı MAY Yayınları, Cağaloğlu / İstanbul MAY YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog