Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

DORT CÜMHURİYET 24 EKİM 1978 BAŞKENT NOTLARI Daha ne kadar kana gerek var ? Fikret OTYAM ANKARA Yetklllter, cemberln doraldığını Istedıklerl kodar soyleyedursunlor cember daroldıkco kana susamısların cılgınlıgı da iyıce artıyor Bu, suçlularm telaşının dogal sonucudur Ama cember daraldıkça kana susamışların cılgmlığı artacok dıye de cemberı doraltmaktan vazgecmek elbette soz konusu olamaz Olanıaz ama, cembenn ıki ucunun bır araya gelmesıne kadar daha kımler kahpece oldurulecek dersınız7 Sanıyorum, Cumhurıyet Bassavcılıgı da bunu beklıyor olmalı, nıcelerı gibi. Oemek ki, tarafsız bir bılım adamı Karafakıoğlu hocanın da kahpece, alcakca kurşunlanması carkı Işletmeye yetmedi, bu çorkın ışlemesı ıçın daha kac kilo kana gerek var dersınız? Bılim adamları, sade vatandaşlar, işçiler, ogretmenler, partllıler, demokratlk kitle orgutlerl uyeleri ve daha nıcelerının koldırımlara, odalara, bahcelere okılılan kanları bu carkın donmesine yetmedi, evel sormak gerekmez mı daha kac kllo kana gerek var 7 Işe bakınız, partı lokallerlnde sllah'ı atış tallmlerl . Çantalar dolusu dinamlt. tahrlp kalıpları. Cantalar dolusu tabancalar Merkeze verilen, merkezden alınan ve ınsan canına kıydıgı belirlenen sllahlar. Pclıste fotoğraf cekilirken pervasızca sırıtan tuysuz delıkanlılar, sıiahlcrını partisinin yckmlarından aldıklarını da ekleyerek ocıklayon, e sonra' Sonrası g'derek daraian çember ve cember daraldıkça beklenmedık, akıl almaz, halnce, hunhorca cinayetler, planlı, programlı va de hedefinl şaşmayan! Sonra tekzipler, demecler llgımız yoktur dlyerek. Demek ki yetkılıler bunlara ınanıyor dıyesı geüyor insanın! Karafakloglu hocanın olumuyle Başbakanı Istanbul da goruyoruz, olayta ılgılı toplantıya katılıyor, bu, olaya cıddı bıçimde egilınıyor goruntusudur Gonullere su serpıimesı işe yararsa bu, serp:lecek su demektır Menderes, Inonu'ye kızdıgı zaman, sık s'k «Şeamet tellallığı yapıyorsun Paşa Paşa» der ıdi Menderesın «Şaamet tellallıgı» sozcuğunu neden boylesme sık kullandığını merak edor dururdum En yakınında da eski bır komitacı var ıd! Şımdı bu komıtacı, Inonu'nun aksine, gerçek bir şeamet tellallıgı içınde. Kışa komunızm gelecekmış, her şey hazırmış. Sankı komunızm odun, ya da komur Her ağzını açışta, ulkeyı daha karanlığa surukleyecek, halkı daha tedırgın edecek sozcukler dokuluyor, bılgıccesıne, erdemlı bır kışıymiş de gelecegı haber verlyor havası icınde. Ulkeyl devrl saltanatında Vatan Cepheten kurarak bolmeye ılk başlayan sanki kendllerı degllmiş gıbl1 Oturup torunlarını sevecegıne, gunahlarımn kefaretıni susmaklo odeyeceğlne neredeyse her gun baykus gibı otmesınln adı da vatanseverllk oluyor, bu kafalaro gore Kontrgerilla pekly ama, bunun kadar zararlı bu kontrozgurluk, kontrmutluluk, kon'rdemokrası, kontrduşunce, kontreşıtllk dusmanı beyınlarln, hucrelerl artık yok olmasına karşın şeamet tellallığına calışan beyinlerin hiç mi etkisi yok bu kanlı gıdiste? Ulkede açıkhava tıyatrosunda kanlı oyunlar oynanıyor, sıyaset sahnesınde yıllardır aynı role ckan koiu adamların da gun gelecek neslı tukenecektir, hlc olmazsa azalacaktır, bu umudu yıtlrmemek gerek Bakınız tarihe, zamanında nıce hukmedenler, tarih sayfalarında lönetll dlziler arasmdodır, kotuye ornek verlleceğı zaman adları onılon, başko zaman esamisl bile okunmayan Bu şeamet tellohnın hukumdar olduğu donemde bir ozgurluk savaşcısı, neferı olan Cenap Çetınel, bu sevımlt arkadasımı* do nıceleri gibi zındanlara atılmı» ıdi, neydi sucu da atılmıştı mapus damlcrına? Suçlorı ozgunıık eşıtlık, Anayasa'ya saygı, Anayasa'nın uygulcnmasını istemek ıdi O zamanın ugruna savoş verl'en fhaklm tem natı» ıdi, ıtorotsız radvo» idı «Unıversıte oze'kiığı» İdı «basın ozaurluğu» idl Iste bunlara tahammul edemyıp ısteyenlerı ıcerl tıktıranlar, ellerlnflen o saltanot gıdınce şımdi bangır bangır değll, yaçamasız bır ses!e, «K şa komuni7m gelecek^ kehanetınde bulı nuyorlar Ortatığı kanştırmak hâla yıtmeyen umutları yıtırmek ıçın oturuyorlar kara habercı kuslor gibi, sulanmıs beylnlerinin kotuluklerını akıtmaya calışıyor lar u!!;eye Ben, bırkac gun once elımle topraga verdıgım Ulus gazetssinden colışkan arkadasım, vefaiı dostum Cenap Cetınsl ı olene dek nasıl sevgıyle, saygıyla, ıçtenlıkle anaccktam, bu seamet tellallarını da ylne olene dek lanetle anacogım ettıklerı kötuluklerı kın taşıyan bır ınsan elmak istemememe karsın lanetle anacagım. O karanlık gunlerde Ulus gazetesinde, daha namuslu bır yönetlm istedlğımız ıcın her turlu melonetl, zulmu alçaklığı reva gorenler, yasaları, Anayasa'yı clğneyerek hukmedenler elbette ulkenın neler çektiğını, onların bireylen, yazanlorı, cizenlerl, dusunenlerl nasıl ezmeye çalıştıklarını hatsrlamak ıstemezler, ama sureti haktan gorunup bugun kendılerı gıbı kadersızlere akıl vermek Isterler fokal sadece bir Cenap Cetlnel'e yaptıklorı onları mezarlonnda bıle rahat ettirmeyecektir. Sadece bunlar mı sırası geldi, neyl klmden takla9 malı Albayrağa sarıiı tabutu başında gördugum nıca kışı de az yapmamıs mıydı bu arkadaşa? Celenk gönderenierden. yakınlarına başsaglıgı dıleyenlerden? O donemın, yanı Ulus'ta da namutlu bir savas verdığlmız dönemin kapı yoldaşlarından yöneticl vs yazar Bulent Ecevıt de uzgün Idi cenaze toreninde. Inanıyorum kı o gjnler gozleri onunden akıp gıtmlştir, bir an Icın olsa dahı Evet, sonralart devlete giren, onemli görevler alon Cenap Cetinel, her namutlu devlet memuru gıbl borclu oldu oyso onun elindoki olanakların blnde bırinl elinde bulunduranlar bugün aramızda tum utanmazlıklarıyla dolaEiyorlar «Adam» suretınde Evet, bir şeameı tellalından «öı ederken yazı Cenap Cetınel'e dokuldu, cunku bu tellallann donemınae o da ccılara uğratılmıstı Bu tellaların elınden, nasıl 1 bırısinı lanetleylp Cenap Cetınel'i sevgiyle onma/ım ' Bir zamanlar genls halk yığınîarıno verilen sözler yerlne getırılenda Anayosa yasalar tastomam uygulananda bu acılar azaiacak'ır gozyasları dinecektır, bu inancı da yltlrmemek gerek, bunu istemek usanmadan ıstemek slmdllik eldan gelen budur da . ABOVLCANBAZ . DENEN N3NE HE* Ç Hft. fAfrPA ft MUHA 5MLEYMAN 8£y, f £LİM ZAMCı SMLU IDÎ Hu TURHAiy SELÇUK BuYİE <tHM\\,$ME (riPEP ıŞrE... ALDATlUR., PAHALiUK TiCAHtVı, PAHAÜLII^ Huı BÖyLE YAPıüg... Bı TEiEVıZVONA 001 KE5FDEM FFVKALApEMLiHALffîTYAPl \ 22 hazıran 1978 gunu Boşbo kan Ecevıt Rusya gezısının ıkın cı gununde Moskova aa Lönın muzesının kapısından cıkarken. orta boylu, kır saclı bır adam yolunu kestı Bozuk bır Turkce ıle konuşuyor «Sayın Bafbakanım sıze bir »oyleyeceğım var» dıyordu Genış protokol onlemlerını atlatorok onune cıkan Türkce konuşon bu adamı Başbakan kıramadı Yaşlı adam once kendını tanıttı «Ben Mehmet Remzi. Turkum. 50 senedir Mos kova da bulunuyorum Memleketimı severım Izin verlrserıiz memleketımln topragını opecegim » Sonra öyküsünü genışlettı Mehmet Remzi 1928 yılında Sovyet Rusya ıle boşlayan kul turel ılışkıler (aslından buraya geırtrştı Moskova Zıraat Akademısı nde okumuş. daho son Mehmet Remzi bugun 77 yoşındodır. Yaşamının buyuk kismını gecirdıgı Rusya'da Turklerı yalnız bırakmamıştı Fotoğrafta Mehmet Remzi (soldfl) Yaşar Kemal'le birlikte goruluyor. Türk işçilerinin primleri Alman Sosyal Sigortalar mevzuatı nedeniyle şimdilik transfer edilemiyor ANKARA Turkıye'ye d"n gelen Federal Almanya Çalışma ve Sosyaı Sorunlor Bokanı Herbert Ehrenberg bır soru u zenne «Turk işçilerinin prım tronsferlsrının Alman Sosyal Sigortalar mevzuatı yuzunden şımdılık sağlanamayacagını» soylemıştır Çalışma Bakanı Bahır Ersoy' u dun sabon saat 10 30'da zlyaret eden Ehrenborg ve beraberindekı Alman yetkılilenyls Çolışma Bakanlığı yetkilılerl arasındakı goruşmelerde Almonya daki Türk işcılerinın ceşltll scrurları gozden geçirılmıştir Goruşmeden sonra gazetecılere bır acıklama yapan konuk Bakan muzakerelerde beş so runun ele alındığını söylemıştır «Turk İşçilerinin prim transferlerının Almcn Sosyal Sigortalar mevzuatı yuzunden şimdilik sağlanamayacagını» bılaırmıştır Bu oroda konuk Bokan Başbakan Bulent Ecevıt'ı zıyareti sırasında Almanya'dan yanında getırdığı Ecevıt ın son şıırler nı ıceren kıtabı cıkararak Başbakandan ımzalamasını İ3temıştır Başbakan Ecevıt, Alman Bakanının bu ısteğı uzerıne «Tastan Iftk Yonttum» adlı şılr kltobını ımzalayarak konuk bakano vermıştır Ehrenberg onnesının onceki gece vefat etmesı nedeniyle Türkıye'dekı resmı goruşmesıne yarıda keserek dun akşam ülkesine donmuştur SOVYETLER'E OKUMAYA GİDEN TÜRK, 50 YIL SONRA ECEVİT'İN IZNIYLE DÖNDÜ ra da bır Rus kadınıyla evlenıp coluk cocuğa kovujmuştu 16 ay once Sovyet Hükumetınden Turkıye'ye gıtmek konusun da ızın ve pasaport almıs, vize ıcm Demirel Hukumetıne bosvurmuştu 16 aylık beklemeden sonra kendislne icışlerı Bakanı tarafından izln verilmedigı bıldırılmiştl Kendl ıfadesme göre, son gunlerını yaşayan Mehmet Rem zı 77 yoeındaydı 50 yıl once bıraktıöı Turkıye'yl ve dogup buyuduğu Mersin'l görmek ıçln fazla ramanı kolmamıştı Ecevıt'ten ıstedigı de bu konudo kendısıne ızin verılmesiydl TÜRKİYE'DE Ecevlt Turkiye'ye döndükten sonra Mehmet Remzl'yı unutmadı Yenl basvurusu olumlu karşılandı ve »ımdı Sovyet vatandaşlıöına geçmış olon Turk'e ızın cıktı Mehmet Remrl şlmdi Turkıye de Gelır geimez dediflinl yapmış. Mersınde bir zamanlar mllli Yalçm PEKŞEN mücadeleye katıldığı Tırmıl tepe8inın topragını opmuştu Mer sln'in Arpac Sakarlar koyunde akrabalorını bulmuş dunya gozuyle hepsını son kez kucakiamıştı ATATÜRK'LE BAŞLIYAN ÖYKU Mehmet Remzi'nın oykusu Ataturk İe başlıyordu Bırlncı Kurtuiuş Savaşı sırasında Mersın'ı Fransızlor ışgal eimıştı O zomanlar 17 yaşındo bır genctl Yalınayak koyundekı Pehlıvon Arap Yahya'nın cetesine kotılmış Fransız asKerlerıne korşı gırışılen ceşıtlı dırenme hareketlenne karışmıştı 1928'de Ataturk Latıfe hanımla blrllkte Mersın e geldıginde Mersın mebusu Suleymon Fikrı tarafından kendislne tamtılmıs, onun sorduğu «flmdl ne yopmak Ittlyortun?» sorusuno «okumak Ittlyorum» dıye karşılık verdiği Icm Ankaro Zıraat Okuluna gönderilmlşti Ankora'da bır yandan okurken, bır yondan da Ataturk'un Cankoya'daki köşkunde bahcıvonlık yapmış. sonunda okulu bltırmışti SOVYETLER'DE Mehmet Remzi bundan sonrasım «Ne «en tor. ne ben «öy leyeylm» dıye özetlıyor Sovyetler Bırlığı ıle gelısen kultur anlaşmolarından foydolonorak Moskova ya gitmış orodo da Zıraat Akademlsinde okumus, sırası Ile Ziraat Mudürlüklen. clftllk mudurlukleri. Tarım Ba kanlığı Yardımcılıklannda bulunmuş. Ikl kez evlenmış, cocukları. hatta torunları olmuştu Ailelerl blrleştırme cabalanna yonelık bırınci sorunun Almanya'dokl anne ve babalann Bir daha ülkesıne donmek yonına gelmış bulunan işci coolanogı bulomomıştı ama, ora cuklarına calışma ve oturma lardaki Turklerden uzak durmo müftadesi verllmesiyle ilgllı oldu mıştı Turkiye'den Sovyetler'e gunu belirten Bakan, bu husus gelen her zlyaretci lle özel ola ta 1976 ya kaaar gelenlere murak ilgılenmiş, hepsıyle gorussade verildiflinı hatırlatmif ve müştü Nazım Hıkmet. Yaşar Turkiye'nln istefli uzerine bu Kemal. Azlz Nesıh glbl Onlueürehin 1 ocofc 1978'e kodar lerle orkodaştık etmlş, hepsının uzatılması lcin gereklı glrışimklşısel dostluflunu kazanmışlerds bulunacaflını söylemlştlr. tı Şimdl son arzusuna da kaEhrenberg Turk cocuklarının vuşmuş. llsan ve eflıtım sorunlarıyla IIMehmet Remzi TOrklye'dekl gıll olarck bir mutabakata vagünlerinl unutomayacogını soyrıldıgını ve Federal Hükümetln luyor Ülkeyl son derece gebu konuda sarfedılmek uzere lismiş bulmuş. özellıkle Mer10 mılyon Mark tutarında bir sın'l «Ben Martln'den ayrıldıtohsısot ayırdıgını belırtmiştır ğımda oranın nüfusu 20 blnEhrenberg Turk Is Genel dl, flmdl 200 bln Clcek gibi Başkanı Hahi Tunc'u zlyaret etbir şehir olmuf» dıyor. tikten sonra yaptığı acıklomoda Türkiye • AET görüşmeleri için 10 kişilik bir parlamenter heyeti Londra'ya gitti TBMM Kormo Parlomento Komısyonundan 10 kışılik bır heyet. Türkiye AET Karma Parlamento toplontılarına katıi mak Ozere dun saat 12 40'da istanbul'aan ucakla Londro'yo gltmıştır. Toplantılara hukümet temsil cisı olarak katılacak olan Dısışlerl Bakanı Gundüz Ökcun un ve AP Kongresı neden! ile heyettekı AP'lı Parlamenterlerın ynrın Londra'yo hareket edeceklerl bıldırllmlştir. Günün Kitapları KIRSAL YAYINEVİ FİDEL KASTRO Kadın Yoldaslaro 1 0 TL, Cıktı JEAN OUARTUM Brezılyada Gerilia Savası Sılohlı Propaganda (Cıkıyor) V etnam İşci Portisl Merkez Komitesi Vıetnom Savasıyor 1 5 TL Partlleşme Sürecl Dağıtım AKDAĞ Kltabevl Zafer Corşısı Yenlsehlr ANKARA Istanbul Bölgesı lcin DEV • OAĞ İSTANBUL Genel • Iş, Tuzla Belediyesinde greve başladı Tuzla Beledlyeslnde colışon DİSK e baglı Genel iş Sendıkası uyesı ışçıler dun grsve baslamışlardır Genel Iş Sendıkası Anadolu yakası şubesı Genel Sekreterı Tahsın Çepl, konu ıle ılgılı olarak yaptığı acıklamada, Tuzla Beledıye Başkam'nın beledı/ede calışan memurları ışcı stotusune almak uzere bır sure once kendılerı ıle bır protokol ımzaladığını one sürmüştur. Daha sonra yapılan Beledıye Meclısı toplantısında alınan bır karar ıle protokolun gecerS'Z kılındığını bıldıren Tahsın Çeplı bunun uzenne ışcılenn greve başladığmı söylemiştlr Tuzia Beied.yesınde 9 ışçı 40 memur calışmaktadır HALKIN YOLU 48. Sayı Çıktı • Hukümet Sovyet Sosyal Emperyalıstlerı ile yenı kölelık antlaşmalon ımzoladı 0 Faşıst katlller cınayetlerınl sürdüruvorlar öevrimd SCNI HALK ADINA CLUME MAHKUM EDIYORUM (Mıtko Grıbceva) 75 TL HALK I3YANI (E Stanev) 2 cıtt Tk 160 T L ISYAN (B Traven) 50 T L KORKAK TITRER CESUR SAVAŞIR r (T Conos) 40 L IN3ANLIK UĞRUNA (B Polevoy) 60 TL YOLDAŞ KILKIN (V Zarev) 40 T L BUYUK MUCADELE (S Daskalof) 60 TL OLUMSUZLER (V Andreev) 2 cılt Tk 100 TU PARTİZAN 8>Bİ (N Dragonov) 20 TL SON ŞIİRLERİ (Nâzım Hıkmet) 30 TL 200 lıralıktan yukon 6lparışier odemel yollanır. HABORA KİTABEVI P K 6 Beyazıt Istanbul HAVASS va>ınlan SOVYETLCf» B I R U İ 6 I OEVLET KAPITALİSTI MI SObVALlST MİT ( B Brıtanya Komunıll P«rtı»ı ) davıd purdy 1 hgmur kağıda 30 TL Eternit, Türkiye'de de 6 oluklu levha üretmeye başlıyor Karomursel de kurulu lobnka sırda. 15 yıldan beri asbestlı Cİmertodan basınçlı boru uret mekte olan Eternit Şırketı perşembe gunu ışletmeye acacağı venı tesıslennde catı ve duvar kaplaması ıcm 6 oluklu levho u retımıne başlayacaktır. Bu tesıslen ıle yıllık kaposıteslnı 50 000 tona cıkaran Eternit. yckm bır gelecekte ışletmeys acacağı 5 metrelık boru tesısle rı ıle uretımını 80 000 tona cıkcrmış olacaktır HALKIN KURTULUŞU 132 SAYI CIKTI • Halkın Kurtuluşu'nun karşı olaylarına bakışının eleştirisl. • Maden ışçnerlnın onündekl tek yol sınıf sendıkolarını yaratmak icm mucadeledır. • Sosyallst demokrası, Arnavutluk'ta proleterya dıktatorluğunün guclendırllmesinln temınatıdır • Eskışehir'den Halkın Yolu saflanno katılan bir grup IGD lının ozeleştırısı Haberleşme adresı P K 542 Sirkecl ISTANBUL Odamalı ıstevmn PK 55 Tajvıkıye ISTANBUL T«l «S 1 3 1 9 Posta maarafları yayınavı torodndan odenır • Azgın'aşan faşıst saldırı kotlıâmları boşa cıkaralım • Burıuvazıye karşı ışcı sınıfının örgutsel ve eylem bırlığı uzenne, • Butun proleter devrımcıler Partı Bayrağı saflarında toplanıyor HAVASS a. altındal D I NME Y E N Ş 11 r 1 e r t hamur kağıda 2 0 TL Odarrah latayınız vayınlan Üretim Planlamacısı Aranmaktadır Adapazorı cıvanndakl Entegre bır Ağac Urünıerl FobriKası ıcm Iket m P'anlaTiacıSl aronmaktadır Adoylarda oranılocak vasıflor 1 Konusu ie lqılı yuksek tahsıl gormüş olmak 2 Uret.rp pıanıamosı konusunda asgarı 3 yıllık tecrubesı olmak 3 AsKeriığım yopTiıs olmak 4 Ingıiızce veya Almanca bılmek (Tercıh sebebıdir) Müracoatların yazılı olarak aşağıdakl adrese yapılmGSi nco olunur TAMSAN Tomruk ve Ağac Mamullerl Sonoyll A Ş Buyukdere Cad 107/5 Bengun Hon Gayrettep* / Istanbul (Cun.hurıyet 13545) GEMEL DAĞITIM: YURTDA Seftalisok104 SAhmetİST TopluTisal yapıyla lllşk'ler acsından TURKİYE'OE MULKI İDARE AMİRLİĞI Sıstem Sorunlor 9 0 TL TURKIYE'DE BELEDIYECILIĞIN EVRIMI İlhan Tekeli llber Ortaylı Kıtap 1 100, TL PK 55 Teşvıkıya ISTANBUL Tal 461319 Posta masrafları yayın.vı tarafından ddanır Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün seçitiyor ANKARA Konl Vrona'nın emekhye ayrılmosıyla bir 8üreden berl boş bulunan Anoyasa Mahkemesi Başkanlığı ıcın bugun secim yapılacoktır. Vrana nın emekhye ayrılmo» sındon sonra Anayaso Mahkemesi Başkanlığıno bugune dek üyelerden Şevkst Muftugıl vekâlet etmistlr. İŞÇİ BİRLİĞİ BÜTÜN ÜLKELERİN İSCİLERİ, BİRLEŞİNİZ..! SİYASİ GAZETE KASIMDA ÇIKIYOR DEVLET HARCAMA BELGELERİ YONETMEUĞI 50, TL. TURK IDARECILER DERMEĞI YAYINLARI Isteme adresı Sumer !5ok 5/2 Kızılay/Ankaro
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog