Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 EKtM 1978 üç Sedat, İsrail'le yapılan barış anlaşması taslağını geri çevirdî s De*e* 809 Sedafm ulkee» II» israll lwye<Se<1 orastnda WosWngtowflcto hoztffcOTon Bonş A/t ioşmaM Tasanstm baa noktalordo yterate buMoöu v» bu no den)a ga»»ce^KÜÖI bfldMml». tir. Mr«tr hökömet «ozoOeO. Woa hlngton'do 6or> şekJI vertldtkten sonra Imzalonmak özero Kahiı re'y« gönderılen metnın yenlden incetonmesf lcfr» Mısır heyetır» tolhnot veffldlğlnl bfldır miştir. Sözcu metfnde oydtnl»ğa kavuşmas» Istenılon noktala n acjkiomarmştır. Mısır Dışişleri Bakanlıği. tos lağın reddedıtmedlğlnl ancak bazı düzeltmel9rın yaptlmosı Is tegıyle gerl gönderıldıöini eöylemıştfr. Güvenlfk kaynaklorı toslakta Mısır torofmdon beğenılmeyen bolumurı Batı Şerıa ve Gazzs bolgelerfrrde Mısır Israıt llışki lenni ele olan bölüm olduğunu ıddia etmlşlerdlr. öte yandan i&rafl Koblneeınlrt Bonş Tasansmı Incelemek üze r e dun gece toplaodığı blldJrıU mıştır. Mose Doyan v« Ezer Wetz* mon torafındon kabineye sunulacak Barış Tasarısının yoğun tcrtışmalara neden olabıleceğl ve koronn kalotoıleceğı belirtıl mıştır. Menahem BegınTn kobfnesl lcındeki oşırı sağcı bakanlann toslağa korşı cıkabılecekleri soytenmektedir. Bflindlği glb» Comp Davfd onlaşmasına Ikl kablne uyesı red oyu vermış, ancak bunlardan bırısı parlamento oylamasırtda goruşünü değiştirmıştlr. İran'da gösterileri dağıtmaya çalışan askerler 30 kişiyi öldürdüler İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI DAVID OWEN, HÜKÜMETININ SAH REJIMINI DESTEKLEDİĞINİ ACIKLADI VE ıŞAHIN DİNCf UNSURLARCA DEVRİLMESİNDE BATf'NfN YARARI YOKTUR» DEDI. TAHRAN Pazor günü Hamodon kentlnde, Şah oleyhınde gosteri yapon 4000 kışılık bır kalabalığın uzerın9 ateş acon askerı bırlıklerın en az 30 kışiyı oldürduklerı bıldmlmektedır 165 bm nüfuslu Hamadon kentlnde. oloylar sonrosında sokağa cıkma yasağı ılan edılmıştır Şah alevhınde gosteri yapanlar, bazı bankalar ıle Dev let Daırelerıne hucum ederek. ÇtN'ÎN ESKt DEVLET BAŞKANI LİU ;ŞAO Şİ'NİN ÖLMEDİGİ ANLAŞILDI PEKİN Cin'ln eskl Devlet Başkonı Lfu Şao Şi'nın oimedığı ve utkenın bılmmıyen bır koşesınde, sakın bır şekılde yaşomını surdürdüğü öğrenilmıştir. Yetkıll Cin kaynakları, 1960 ların Kültür Devrımi sırasında gozden duşen Lıu Şao Şi'nın yeniden kamu gorevıne donmesının olanaksız olduğunu belırtmıştır. Bugun 80 yaşında olan Lıu'nun, uzun bır suredır oldugj soylenmekteydl. Ancak yetkılı Cın kaynakları, eskl Devlet Başkanının yoşodığını belirtmışlerdlr. Lıu. 1968 yılında, duvar afişlerlnde «Revizyonlstltkle» ve Sovyet yanlısı olmakla suclondıktan sonra Devlet Başkanltğından azledlldığı glbl butun partf görevlerınden de uzaklaştırıîmıştır Cm kaynakları, Llu'nun Itlborının lode edılmesınfn de söz konusu olmadığını kaydetmişlerdir. (a a.) oteşe vermışlerdlr. Hamadan'doki olaylar, ölk<»nın dığer kentlerınde ılan edılen sıkıyonetımın kaldınlmasını ve Şah'ın ışbaşından cekılmesını ısteyen bınlerce oğrencl ve oğretmentn bır gosteri yuruyuşune başlaması uzerıne cıkmıştır Polıs. kalabalığı goz yaşartıcı aaz bombaları ıle dağıtamayınca askerden yardım ıstemıştır ŞAM Uzun btr suredlr aro İNGİLTERE ŞAH'I ları acık bulunan Suriye ıle Irak, DESTEKLİYOR Mısır Devlet BaşKanı Enver SeÖte yandan, Ingıltere Dışlşdat'ın Israıl ıle tek toraflı bır (orı Bakonı Davıd Owen hukubarış andiaşma' ı ımzolama kamefnın Şah ı destekledığını ararı uzerıne, ılıskılennı duzeltcıklamıştır BBC Rodyosunun me/e başlamışlcrdır blıdırdığıne gore, Ov/en Şah ın Surı/e HuKumetı, aylardır ka «dlncl unsurlar» tarofındon dev palı bulunan ortak sınırı Irak rılmesınde Ingıltere'nın va Baplâkalı vasıtlalara dernâl acatı nın bır yararı bulunmadığını cağını acıklamı? ve Irak gemi kaydetmış, «Dıncı unsurların ve ucaklarının, bundan boyle blzzat kendilerı, inson haklarıŞurıye lımanlan ve havaalanlanı cığnemenln kotu orneklerlrındon da yararlanabılecegını dlr» demıştır Owen, Ingıltere Ilan etmış'ır nın, reıımın «lıboraleştırilmesı» konusunda Şah a tavs./elerde Suriye ıle Irak arasındakl ılışbuıunduğunu ve bu tovsıyelerın kıler Suriye n>n Lubnandakı oetkısını gostermeye başladığılaylara mudahale şeklındekı onı ılk yumuşamanın hapıshalaylordan dolayı ıkı yıldan berl nelerde gorulduğunu one surbır haylı bozuk bulunmaktaydı. muş, bazı sıyasal tutukluların Ancok anlaşmoznğın temelınde. sahverılmesının kararlaştırılher ıkı ulkede ae ıktıdarda bunasını da buna ornek gosterlunan Baas Partlsi ıcındekl cemıştır (Ajanslor) klşmeler yatmaktadır Şam ve Bağdad'da iktldorda bulunan reıımler Baas Partısının rakıp kanat urına mensupEski tur (a a) Suriye Irak ile olan sınırını ulaşıma açıyor DÜNYADA 6UGÜN Çağn ve Çağrılılar ALİ SİRMEN doın bilincle Inançla cıkmıştır ortoya, karanlıkları aydınlığa çevırmektir amacı, kurşun dokmeye çağırır sız), yanmaya aldırmadan. Bu blr cağndır, onurlu blr cağrı. Gecenin ılerlemlş saotınde, hırsız glbl blrl sokulur yanınızo. sarı sarı sırıtır. Ellmde guzel parcalar var, abi blr bakl Bu da blr cağndır ama, rezıl blr cağrı. AP'nin 9 Buyuk Kongreslnde bır cagrı yapılmış, AP'II pariamenterlerın ulkenın butunlugunun ve rejimın tehlıkede oldugu gerekceşiyle gerekiı gordukıerinde parlomentodan cekilıp, sinel mıllete donmelerl Için. Çağrı bıraz garip, bır parlamenier. ulkenın butunluğu ve rejimin geleceğını parlamentoda degıl de nerede nasıl savunabllir? Bugün ulkenln ıc>nde bulunduğu durumun sorumlulon, gercek sorumlularınm kımler olduğunu bilmeyen kaldı mı 7 AP'lıler, faşizmln koluna gırerlerken hıc duşunmedıier mi? Faşlst kaatıllere ıktidar ortaklıgı yolunu acanlar AP'Iİ parlamenterler degil mlydl? Gcrcl, bazı uluslartn tarıhlerl, parlamenterlerm görevlerinden ayrılorak, sinef mıtlete donmelerinm orneklerlni taşımaktadır. Ama boyle bir davramşın on koşulu, panamentonun Iradesine golge duşmesl, gucun yasal odaklarm dışına kaymasıdır Bu glbı donemlerde, hiç değilse parlomentoyu kuklalor topjuluğu halıne sokmomak, bu kurumun onurunu kurtarmak Icln parlamenterler slnel mılleıe donerler. Turklye 12 Martto böyle blr dönem yoşodı ve AP'nln o zamanlar Başbakan olan Boyyuk Genel Başkanı şapkasını aldığı glbl, yerinl bırakıp gltti. Işte parlamenterlerln slnel mlliete donmeleri zomanı o zamandı, şimdi degıl 12 Mort muhtırocılonnın ultımotomunu yutan, lcmde bulunduklan kurumu muhtıracıların kararlarını onayloma yeri haline sokmokto sakınca gormeyen klşllerin, bugun slnel millete donme manevralarını ulkenin butunluğu ve re|imin geleceğl gıysisl oltına saklamalan doğrusu klmseyl kandıramaz Gercekte bu manevraların re|imln canevlne yonelik saldırılar olduğunu herkes koloylıkla anlar Çogulcu slstemlerde, tum partilerin üzerinde blrleştlkleri hlc değilse blr ortak nokta vardır: Re|iml yaşatma konusundakl ıçten dılek Turkıye'nin bu alandakl en buyuk şansızlığı, sag partilerin buyuk blr bolumunun re|imi yaşatma konusunda ıcten dileklerl olmamasıdır. Bunlardan biri, rejiml yaşatmayı Istemek şoyle dursun, yıkmak icın elinden gelenl yapıyor, kanlı cınayetlerl durenleyıp sonra do sıkı re|lmlere cağrıda bulunuyor AP Ise, rejimı Işine geldiğl surec» yasatnıak istemlyor Sondık lcfnden Suleyman Bey cıktığı eurece kutsal oluyor. AP'nin 9. Buyuk Kongresi'nde yapılan cağrı re|lmln ozune yoneltilmlş bır saldırıdır Cağrıda gosterılmeyen tltizllk ve duyarlılık çağrılılar konusunda gosterilmlş. Buyuk Kongreyı Izlemeye cağrılan konuk sanatcılar arasında Zekl Muren de varmıs. Bulent Ersoy'un hayranları bu sanatçının da cağrılmosını onermisler Ama çağrıcılar, ince duşuncede o denll Uerl gıtmlşler ki, Bulent Ersoy Ile Zekl Muren'ln blrarodo olamayacağına karor vermişler. Billyoruz Zekl Muren ne Bulent Ersoy'un onemll blr ortak yonları var: İkislnin de sesl guzel AP'liler nedense (kl sesl guzelin blr araya gelmoslnl sakıncalı bulmuşlor. Oysa bu kadar İnce duşunmeye gerek yoktu sanınz Pekala Zekl Muren'ln yanında Bulent Ersoy da Kongreye coğnlablllrdi. Hem blrden fazla sesl guzel blrarado bulununco kıyamet kopmaz ya. İşte AP'de de başta Demirel olmak uzere, ne kodor cok sesl guzel var. Ama göruyorsunuz hepsl blrblrleriyle gul gıbi geçlnlp gldiyorlar. Kitaplarınızı KÜTUPHANENİZİ LIN ŞAO Şİ Kultur Devrlml yıllorında gorevlnden alınmıs, daha sonra da olduğu bıldlrllmlştl. Topton evm'zden ©n lyl fıatla sat.n alırız. Tel: 22 40 51 Jlnekolog Opr Dr. Şışll Haloskârgazı Cad. Telefon: 47 79 03 Oktay Cumhur AKKENT 'Ansiklopedî" arayankra! Yunanistan'da yerel seçimlerin ikinci turunda muhalefet adaylarının yüzde 80'i secimleri kazandı ATİNA Yunanistan'da yerel seçimlerin ikinci tur oy ver me ışlemı tamamlanmış, Atına Beledıye Başkonlığını muhalefet adayı 48 yaşındaki Dımıtrı Beış kazanmıştır Daha once Atma'nın Zografu ılcesı Beledıye Başkanı olan Beıs, bu secım lerde Andreas Papandreu'nun Panhelemk Sosyalıst Hareket Partısı Pasok'tan adoy gosterılmış ve ıkınci tur oylama sırasında, Komün'st Partisl dahıl tum muhalefetin desteğml flörmuştür. Konstantin Karomanlls'in Iktidar partısınce odoy gosterllen Atına Belediye eski Başkanı Yorgo Plytas'ın, Beıs karşısında yenık duştuğu secımlerds ulkenın Ikınci buyuk kpnti olan Pıre'de de muhalefet partılerının desteğıni kazanan Beledıye eskl Başkanlarından 70 yaşındaki Yorgo Kyrıakakos. Cunto yonetlmı döneminde Pıre Belediye Başkanı olan Anstıd SkylıtS's karşısındo da ho çok oy toplamış ve secımı kazanmıştır. Yunanistan'da öncekl gun ya pılan ıkınci tur oy verme işlemi sonunda muhalefet adoylan nın % 8O'ı secımi kazartmış durumdadır. fa.a.) m MeydanLarousse Ansiklopedîsi sımdı tüm büyük kitapcılarda MEYDANLAROUSSE ANSİKLOPEDÎSİ dünyanın en güçlü ansiklopedilerinden LAROUSSE'un işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkçemizde bütünlenmiş en yetkin ansiklopedidir. tam takımıvla (i3dit) • 13 ciltte 540.000 ayrı madde, 54.000 siyahbeyaz resım • 2.200 tam renkli resim ve harıta • 12.974 sayfa, özel kâğıt, özel baskı... İspanya Komünist Partisi, yeni Anayasa'yı desteklediğini açıkladı MADRİD İspanya Komönlst Partısı Msrkez Komıtesı, dun Madnd'de yaptığı bır açıklamada. halkoyuna sunulması karar lastınlan yenı Apayosanın desteklenmesını sa'ık ve'mıştir. Y« nı Anayasanın kabul edılmesı ıle halk gucun^n nelere muktedır olduğunun bır kez daha kamtlanmış olacogı kaydedılmış ve yenı Anavasanın yürürluge gırmesı ıcm ne denlı oy kullamlırsa ted.vşçıl,gın ve gerıye donuş ıst<=,'en demokrasl duşmanlığının cio o denlı yalnız bırakılmış olocağı göruşu savunulmuştur Açıklamada yenı Anayasanın halkoyuna sunu.ması sırasında sendıkalar ıle oteki demokratık kuruluşlarm her turlü şıd det eylemlerınden kaçınmakın ve bu yoldan, tedhışçı çevrelerın hazırla/acaklan tuzaklara dusulmemes/ K<C. oıen göstermek gerektığı ıfade edılmıştır (a a) • Fizık, kimyatarih, coğrafya • Hukuk, ıktısatedebıyat, felsefe, dın • Tatbıki mmlertabii ilimler • Tıp, biyolojıgüzel sanatlar • Ordu, askerlikİş âlemi, spor... A'dan Z'ye Meydan Larousse MeycSan Gazetecilik ve Neşriyaî Ltd. Şti. Sultanmektebı Sok 23 25. Cağaloğlu hıanbul Tel. 27 93 10 J SAĞOLUN EŞİM UMAY'IN yıtışının ardından ocımı yurekten paylaşan g9rcek dostlarımız, soğolun. MANJ ENGtN KARADENI2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog