Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

İKZ CÜMHURİYET 24 EKİM 19. Susturma erşeyın değıştığı cağımızdo somurge ed nme ve somurgecılık yontemlen de degıstı Kısaca belırtelım, somurulecek ulkede ık'ı darı ele gecırmek ışbırlıkcıler bulmok yolu/la yapılır oldu somuru Bunun ıçın de şu /ol zlendı Once o ulkeierın yonetım Dıcımlen ve yonetıcılenn n buna olonak verıp vermeyecsKlerı konusu onenn kazandı. H OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Eger bır ulkede demokratık bır duzen KUrulmuşsa bu durum engeldı somuruye Bunun yerıne hemen totalıter bır sıstpmın oelmesı gereklıydı Cunku bu sıstemlerde halkın yonet>rne karşı cıkması olanaksızdı Aslında demokratık ouzen yıkıldıgında kendılerıne uyduluk paecek yonetıcılenn ıs basıno getırılmelerı ısten bile değıldı Eger o ulke demokratıklesme sure cınde ıse oynı erege ulaşmok ıcın bu surecı durdurmok aerekırdı Işte bu duscnceler guc'u ulkelerın gızi orautlerının obur u'kelerıo ıcıne gırrresıne neden olou Bu orgutler ortamı el verışlı aorduklerı ulke'erde yuzeydeKi bazı ay.ı lıl !arı cerınlestırerek o ulkeıenn halklannı duv man kamplara ayırdılor Genclıgı dusunce grup lorına oyınrak bırbırierıyle carpıstırdılar Boylece sosyal ve ekonomık cokunluyu saglayaıak •demokratıkı duzenı ortadon kaldırıp dıkto reIimlennı /erleştırd ıer Sahneye konan bu oyunlorın yarattığı zor kosullara korşın kımı ulkeler ulusal bılıncleı sayesınde bu oyunlan bozmosını bıtdıler Amn bunu yapomayanlar ıçmde buiunduğumuz cog do dıktanın katı ve acımasız kuralları oltında ezılıp gıttıler Ulkemızde 10 yıl once ba$!atı!on gunumuzde ıse degışık boyutlar kozanarak şıd detını artıran anar$ı ışte bu noktadan kaynaklanmaktadır Bugun hortlatılmak ıstenen cag dışı mez hep ayrılıkları, Kurtluk ve Turkluk aynrn aynı kaynagın urunudur Genc ınsanların dusunce ayrılıl'larını kanlı bıcaklı duşmanlık nedenı olarak gosteren bu oyunun oyuncularıdır Yontem aynı erek aynıdır Ancak bu ok torlerın ulkemızde goremedıkıen kımı gercekler vcroır B nlardan b ıncısı tum olanciKSiz1 k'ora Anarşiye Karşı Etkin Yargı g M. Naci UNVER YARGIC. YARGITAY 8 CEZA DA.RESI karşn son ugecılere karşı tek başına kurtuluş scvccı vernış bır Turk ulusu vardır karşılonn i a Bunun oo otesınde Turk uiusu bagımsulıgın ve denokrasının erdemlerıne ıctenfıkle ırıanm ij bır ulustur Agır scrunlarlo kO'Sı «arşıva olnmk a berober demokrosıyı korumaya k:rorii ve Ataturk ılkelerıne bagh r,n vargı erkım z vardır Ancak az sayıda da olsa sozrJe cydın MTII kıs.lenn bu oyunlara bı'erek ya 6a bılme,ere< alet olmaları gelecegımız acısından koygı uyanoırmaktad.r Bu kışııer ousledık en totalıter SıS temerm once kendılerını ezıp VOK edeceğ'nı duşu emeyece' kodor utopyocı kımselerdır Bunlann gecmışte bırcok dıktatorluKİer.n ve dıktatorlenn tarıhın karonııklarında kaybo.du^lar m anımsamolorı zorunludur Adı ne olursa olsun totalıter sıstemler n hıc aır ulkenın ulusunu mutlu kılmadıgmı ve k lomıvacaaını bılmelen qerekır Aynca bu sıster^erın ınson dogasıyla ooğdoşamıyacagını oloılcrroları da zorunludur Yıne boyle kımseler.n kurtj ı/s savoşmızın tarıhını ve Avrupa nın yakın torth nı okumoları eğer okumuş'arsa bır kez coho okumoları hem kendılerl herr de ulkemız ocısındon yararlı olacaktır Bunfann Ataturkcu duşuncenın oydınlık yolj yenne karmoşık ve koranlık yollardo yuru"enler n bır qun tarıhın bataklıgırda boğula cakıonnı onceden ke«tırnplerı gerekır Gunumuz Turkıye'sınde herkesı dusunduren şıddet eylemlerının yasal onlemıerle ve ağır yaptırımlarla kokunun kazınacagını savunmak soruna yuzevsel acıdan vaklasmak oıacaktır Sorunun temelmde sosyo ekonomk nsaenlerın yattıgını vadsıyamayız Bu nedenler n o r tc^cn kaldınlması ıse rıerkesçe bılındıgı gıbı c os>ol ve ekonom k kaıkınTianın gerçeklestırıl mesıyle sağlonabıleceKt r Ancak bu uzun vadslı bır ıs o'duçjuna gore onars mn tırmanışını dtır durTOk ve onenlı bır sorun olmaktan cıkormak ıcın vogımn tom bır ışlerlık kazanmosı zorjrtl ı ö j r 3ugun yargı erkı Anayasam zın ve <Jusıjıiij.un oz'emlen rcğrultjsunda ışlevını s^rdurmek ıcın bjyuk cobc harcamoktadır Buyuk Ataturk un Hukuk Devrımını qercekIftştırrrsesınden gunumuze dek yarım yuzyıllık bır surp gecm stır Bu sure ıcmde ıse Devletın koklu bır yorgı polıtıkası olmamıştır Gecmışte Turk Cezo Yasosında ve usul yasalanndo /aoı İG'i kuct.k captakı degışıklıkler ıse ıstenen so nucu sagıoyamamıstır Çagımız topıumjnda gerek b.reyler arosındakı ve gerekse oıle oıreylerı arasındakı ılışkılerın boyutlorı rfeğışmıstır Toplumumuzun sosyoekonomık yooıs öa degışrrıs coğdaş sorunlor ortaya cıkmıstır De$>s'rf»ven yargı sısîemımı? ve 50 yıl once vurur uoe gıren Cezo ve Usul Yasoları ve yurtas lar vT"CSinm gunumu? toplumunun sorunlarını cozerrez duruma gelmlştır Koklü bır yarqı reformu gereklıdır Ancak bunun hemen oercek leşmesı olanaksızdır Bu durumda kısa surede oze lıkle Ceza dalında şıddet eylemlenne kar$ı ıstenılen etkınlıkte bır yargı erkınden soz edebılnek ıcın su onlemlenn alınması zorunludur Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bıiındıgı gıbı Ceza Adaletıne konu olan bır olay sokakta baslayıp yargıc onunde noktalanmaktadır Sucluıarın ouc kanıtlar.yla bırlıkte en k.sa surede yargıc onune getırılmesı uzmonlık ve ozen gerektıren bır ıştır Bunu da ancak uzmanlaşmış Aalı Kolluk Gorevlılerı yapabıUrler Bugun kolluk orgutlerı Amır ve Memurlan oz'uk ıslerı vonunden ıda'e ye baglıdır Ancok Cumhurı/et Savcılarının Adlıyeye 3it ışlerdekı buyrugunu yerıne getırmek 'orundad.'lar Bu gorev kavnagırı Cezo Yargılama U sulu Yosasının 154 moddesınde bulmoktadır Bugunku statuye gore C Savcıları Kolluk Go rev'ıierı uzerınde en kjcuk ıdarı bır yetkısı yok tur Bu dıırum uygulamada bır cok sakıncaıann dogmosına neaen olmaktcdır Oz.ık ısler V'P bırlıkte C Savcılık'ana bağlı Adl Koı'uk Grguiunıın <jrulrrası gprern&ır Bu gerceKıesı rıldıgınde kolluk go'evı lerı dcl a ftkifı b"ir 'jurev yapma c.'anagına kovuşa rakotr'ır Bu ^raoa şıdoet eylemlerı yoıuylo ış,eneı suclur n ycptır'mları normal kosu1 G'rto ışlene" benzerı suclara uygulonan yaoı'rııntardon a^rılmalıdır Turk Ceza Yasasındo ou yolrtn ıveoı'ıkle deg sıklıkler yapılıp şıddet eyle^ı erı yoıuyla ıslenen suclonn daha aq r vaptı rı ,1lara bagıanması gerekır Bu cıeqışıklıkler cezqların coyd rıcı etkpn c.abılnesı bakımından gereklıdır Başka bır cnlem olarak ozellıkle buytk kent'ert» «ler n uedılıkle gorulup sonuclondırılması bakır ndan C Savcısı Yorgıc ve Yargılık (Ma^ıkemp sayı sının da yeterlı duzeye cıkanlmosı zorurıudur Ayrıca yorgı dalında tum colışcnların sosyal ve pkonoı^ık guvenceye kavusturulması konusu uzerınde de onemle durulmalıdır Müiettiş Yardımcısı AJınacaktır Genel Mudurlugumuz Teftıs Kuruluna yazılı ve sözlu sınavla Mufettış Yardımcısı alınacaktır Sınavlara katılabıiTiek ıcın 1 Sıyosol Bılgıler. Iktısat. Hukuk Fakultelerı. Iktısodî ve Tıcarı Ihmler Akademılerı Unıversıtelerın IMısat, Idare ve IsletTte ogretımı yapan fakultelerının mezunlorı ıle bu Kurumlara esıtlığı Mıllı Eğıtım Baka"hgmca kabul edılmış yerlı ve yobancı fakulte veya yuksek okullardan bırını bıtırmış 2 1/1'1978 tarıhınde 35 yaşını doldurmamış. 3 Askerlık gorev nı yapmış veya erteletmış olmak gerekır 9 aralık 1978 cumartesı gunu yapılacak yazılı sınov ıle dana sonra yapılacak sozlu sınovo gırebıimek Kin gereklı d>§er sartlar ıle smav konularını gosteren brosur Turkıve Cımento Sanayıı T A S Genel MurJurlugu Teftış Kurulu Boşkanlıgı (Tunus Caddesı 50/A Kavaklıdere Ankara» Turkıye C'mento Sonayıı T A Ş Istanbul Alım ve Satım Muduriugu 'Meclısı Mebusan Caddesı Salıpazap Dursun H T I Kot 4 Fındıklı Istanbul» adresle'inden a/rıca Sırketın kendısıne bağlı veya ıştırakı buIjnan bu'un Cımento Fabrıkalan Mudurluklenndpn <;aqlanabıl r (Basın 25844> 13543 HESAPLASMA Işten Çıkarmayı Sınırlandırma Burhan ARPAD ı alışmo Bakonlığının Iş Yasqsınnı ! > sozleşmesınm • feshne ııışkır ycpısını yenı yasal auzeı ıtmelere baglı tutacagı, gunceı haberler ara s ndodr Tasar.'ıin ozellıkle Iş Yasasının lcS 1 / n. 24 madds lerlnı tumuyıe değıştırmeyı a macladığı v6 «Toplu ışcı cıka r mada BakanİKçc ızm venlmesı zoru.ılııgj c.etınleceğı an laşılmorftadır Tcsorının. Ba kanlığın «Durunı saptomasMna ılısk n genelge'ı gıcı soruna pratık cozumle ararnak g de rek colışa r ıarı rsızlıge karşı korumayı amocladıgı bellıdır Henuz ışsızlık s.gortasının gercekleşm3dıgı uiremızde yapılması dusunulen oslınaa sösyal devleur Anayascsi geregıdır de Nıtekım Anayaaomızır 4C ve sonrası Tiaaoelerı • Devletın calışma hayat n. duzenlemesını ve denctleme^ nı buyurmaktadır Sozkonu^o maddelerın ayrıntılı ıncele iı^bine gecıtse ve sobyal hayjlıt letın de.netımınden kopu ye yonelmemes1 oldugu soyle nebılır Ancok ur.utulmamalıdır kı aynı Anayasa Kapıtalıst Lı beralıst alt yopının hukukunun ana ılke'eını GJ ıcermektedır 40 madde «Herkes sozleşme hurrıyetlerme sahıptır» demektedır Bu onernenın karşıtından herkesın sozleşmeden don me (fesıh) nurrı/etıne de sahıp oldugu netıcesı cıkmaktadır Her ne kadar «Kanun bu hurrıyet lerı ancak kan<j yararı amocıyla sınırl'vabılır > aenmekte ıse de aslolan sozıesme ozgurlugudur Işverenlerı.ı bu ozgurluğun kısıtlanması olasıiığına karsı ıse «Ne yapalır başo gelen cekılır» demeyeceHerı şuphesızdır. Son bır yılda buyuk boyutlara ulaşan toplu ışcı cıkarmalar, 1 son gunlerde pedense" daha da yogunlasmoMadır Işveren cevrelerı, «Toplu ışten cıkormalqrı» Bqkanlık ıznıne bqglayan bır yasanın, buyuk bır olasılıkla «Anayasanın sozıesme ozgurluğu ılkelerıne» aykırı duştuğu gerekcesı ıle ıptalı ıcın Anayasa Mahkemesı ne goturulmesını ıstıyecek.erd » Bu aşamada. • Anayasa MahKemesının kararı ne doğrultuda olur bılınmez ancak ozel tesebbus boylesıne bır tehlıkeyı bertaraf etmek ıcm ıp tal davasını occbılecek partı gruplarınn kapısını aşındıracaktır. Bu olasılıklar karşısında, soruna ıdarı ızın acısından yasol önlemler getırmek yerıne ış yasası ve dıger sosyal yasalarda pratıkte daha etkın olabılecek değışıklıkıer yopmak uygun olabılır Diyarbakır Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından rakultemızın aşagıda belırtılen Bolum ve Kursulerine karsılarında gosterılen sayıda 1750 1765 sa /ılı Unıvers teler Kanunu uyonnco Ogretım Gorev! sı Aroştırma Gorevlısı Asıstan ve Uzman alınacaktır Sınav 6 KASIM 1978 pazartesı gunu saat 10 00 da Ankara Unıversıtesı Fen FaKultesı Kımya Anfısı nde yapılacaKtır Isteklılerın sınava gıreceklerı bılım dalı ve yabarcı dıl öelırten fotograflı bır dılekce ıle 2 KASIM 1978 perşemDe gjnu mesaı bıtımme kadar Fakultemıze başvurmaları dılekcelerınde ogrenım ozgecmışierı ve askerlık durumlorı hakkında kısa b lqı vermelerı duyurulur Unvanı Öğretım Gorevlısı Dalı «dsdıGenel Kımya v.e F'zı'<okımya Kursusu 1 Fızık Bolumu Araşttrma Gorevlısı 2 Fız k Bolumj Asıston 1 Asıstan , Zooloıı Bolumü 3 Matemattk Bolumü Asıstan 5 Asıptan Genel Kımya ve Fızıkokımya Kürsusu 2 Asıstan Botanık Bolumu 3 Uzman 1 Fızık Bolursu NOT Ooktora yopmış olanlar oncelıkie al nacaktır Gizlikapakh îşler üzel ve iyi şey'er degıl, cırkın ve kotu ısler gızlı tutulur Hnlk deyı^ıı olarak «Gızlı kapaklı ışler», yasalara aykırı ve gızisnmesı gereken .slcrdır «Karonl.k ıs'er» deyımı de kjllanılır Kacakcılık ve yaso dışı vurgurlar hep bu gızlı kapaklı ışler kapsamına glrer Ne vor kı, topiumu yonetenlerm de yasalar geregı, gızlı kapaklı ıslerı varaır Yerıne, donemıne duzenm bıcımıne gore degışık adlar ve bıcımlerle Turkıye de gızlı haber alma orqutunu ılk olarak II Abdulhamıd'ın kurdugı soylenır fotlı canını korumak kaygusuyla bınlerce hafıyelık bır curnalcılar orgutunu kullandıgı yakın tarıh gecrmçımızdır Gızlı orgut gorevlılerı, donem ve reıım ne olursa olsun ozellıkle aydın cevrp ınsanlarına ve sınıfınin bılıncıne varmış emekçılere hep kuskuyla bakmıstır Kesın on yargılarla Istanbul'da Ikıncı Dunya Savaşı yıllorının adı dayakcıya cıkm.ş Fmnıyet Mudurlen, labutluk dıye tanımlanmıs ışkeııce odaları yurttasc karşı «gızlı orgutler» geregıdır Bır de yurttaşlar ıcın duzenlenmış gızlı dosyalar vardır Işgal yıllarında Sansaryan Hanı dıye adı koluye cıkmıç eskı bır yapının en ust katınöo orenle korıınur o dosyalar Sayı^ı KOC on bındır7 Bılemem1 Fakat Sultan Hamıd donemı hatıyelerının curnallarını aratacak denlı cıddılıkten uzak olanlan sanırım az degıldır Ne var kı, bu dosyalar hıç bır donemde yururlukten ka'dırılmaz Mıllı Şef ın tek pnrtı donemı sonra o parlak bjlusla *Cok partılı demokrasıye eecış'» sonra 27 Mayıs ozfjurluk havası ve en sonunda gunumuzun «Ozgurljkcu demokrası» donemlerınde «Gızlı • Kapaklı ışler» de ve gızlı dosyalarda hıc blr degışme olmomıştır «Mıllı menfoatı Korumak» gerfcKresıyle C Ali İhsan ONAR mektedır Hele bır 17 maddeyle ışvereıe aoeta uydurma fe sıh nedenlerı yoratmo olanogı sağlonmıştır Ustelık 17 maddenm uygulanriıc,ı hallerde ış cı emeg nm kartılıgı olan ınbar ve kıdem hakorıraon yoksun bırakılmoktadır Yem duzenle ne fesıh nedenı rıe olursa ol sun, ışcıyı yasü' hoklanndan yoksun b'rakmaTayı hedef tut ma'ıdır Yargıtoy sonrakı bazı karar larında resıh vetkısnun sozleş melerle sınırlar'bılecegını on gormekte .se 0e konu etrafında oîjrmuş bır ıctıhodı yoktur Bugunlerde topu sozleşmelere fesıh yetkısının kullonumosını sınırlayıcı hukurler dahıl edıl mekted'r Ancarv bu sınırloma lar ışverenın l~ Yasası geregı sahıp oldugu d^rhol fesırı yet kısını bertaraf edıcı nıtelıkte sıh halınde b ' takım porosal yaptınmlar soz konusudur ışveren ıcın Kcm t> haksız cıkarmaya karşı tek olancgı >se acacağı dava ıle ışverenın kusurunu ıspaılayıp, ıhbor onelımn uc katı tutarında bır odence soğlannası ve eaer şa'tlan varsa ayrıca macdı veya manevı odence ıstıyeb'itıesıdır Gunumuzun ekonomı koşullorı bır yana ış davalo'mın gec sonuc lanması bu ola r og' fazla etkın kılmamaktadır 'rcı ustelık davasını kazansa aa ışvenne do nuşu sağlıyacaK bır karar elde etmesı hukukumuzda olası degıldır Işte sıstenın en aksıyan yanı burada yatmoktadır Işveren dılerjığlnde ışcı cıkarabılecek bunun yaptırımı ıse yıllarca surebılect:' bır, ış davası sonunda, beikı de yetersız bır odence olacaktır Yukarıda da değındığımız g.bı ışten cıkarmaların başlıco nedenlerınden bırı ışcının sendıkalaşma cabalarıdır Iş Yasası. ışcının sendı kaya uye olması nedenıyle ısten cıkarıl'nası halınde, ışverenı ıhbar onelın n uc katı tutarındo bır odenceyle yukumlu tutmuştur. Oysa 274 sayılı Sendıko'ar Yasasının 19 maddesı, ışcının sendıkaya gırmesınden sonrakı donemoe, sendıkol faalıyetlere katılması nedenıyle ışıne son verılen durumlarda, ışverenın odemekle yukumlu oldugu odenceyı asgarı ışcının ucretının bır yı" k tutarıyla belırlemıştır. Tunuyede genellık le ışten cıkarmalar sendıkalas ma aşamasında yopıldığından Iş Yasası 13 maddesıyle. 274 sayılı yosanın 1S maddesl arasında paralellık sağlanmalı, her ıkı halde de ışverenın odemekle yukumlu tutüacağı odence ucretın bır yıllık tutarıyla sınırlı olmalıdır Bu arada ışcının haksız fesıhden doğan maddı ve manevı taznınat hakları sak lı tutulmalıdır Kısa donemde ışsızlık sıgortosı gercekleşene dek, dusjnuleb'iecek tek olumlu yol budur Ayrıco ışcın n haksız fesıhden doğan tazır.ınat ^e saır alacaklarının ternmı Icın temınat sız olarak ışverenın ışyerı ve dığer malvorlığı uzerınde tedbi' ko/d rabılrresı olanogı Me denı Usul Yascsıno dohıl edılmelıdır Işverenın boylece muva zaalı ışysn devırlen bır olcu de bertarof edılebıli' IŞ YASASININ 24 MADDESİ AMACINDAN SAPTIRILMISTIR 1475 sayılı Iş Yosası 1927 sa yılı Yasa/la tadıl edılmeden once 24 maddesıyle bugunkune oranla dohc ılerı hukumler ta sımoktaydı Eskı madde «Toplu ıscı cıkarma» başlığı oltında ışverenlerın «oncak ışlerını oaroltmok veya ışcılerını azalt mak amacıyla topıu işcı C'ka rabılec9klerını» ongormekteydı Boylece feshın amacından sa pıp sapmadıgının yasal olarak tespıtı daha kolay yapılabılı yordu Yururlaktekı yosamrr 2<ı maddesı ıse. «Işten ckarrmntm sonuctt»^ bdşitğını makla gerek tek gerekse top tu ışten cıkarmaları aynı hukumlere tabı tutmuştur Yenı metınde «Işletme zorunluluğu» kısiası bertaraf ediımekle madde sosyal amacından gerıye dogru saptırılmıştır Tasarıda 24 maddeyı eskı seklıne dondurme omac alınmolıdır Boylece feshın ekonomık yonden gereklı olup olmadığının araştmlması olanagı doğocak gelışı guzel ışcı cıkarma yasal denetımden kacıp kurtulamıyacaktır ı AET HUKUKLARINDA FESIH YETKISININ SINIRLANDIRILMASI Uluslararası Calışma Örgütunun (ILO), 119 sayılı tavsıye kararında «Işın ve ışletmenın gereklerı ıle ışcının davranışlarından ya da yeteneksızlığınden doğan haklı fesıh sebeplerı olmadıkca hıcbır şekılde ışcının ışıne son verılemez» de nılmektedır AET ülkelerının buyuk bır bolumu sosyal mevzuatını bu olcuye gore ayarlamıştır Alman Italyan ve Hollanda sıstemınde Iş Mahkeme lerı ışcının ışyerıne ladesi yolunda karar verebılmektedırler. Ûrneğın Federal Almanya'da «Işten Cıkarılmaya Karşı Korun ma Kanunu ve Işletme Idaresı Kanunları» sosyal bokımdan haksız ışten cıkarmaları kanuna aykırı saymaktadır Fesıh ışcının sahsından doğan bır nedene dayanmıyor ve ışci cıkarmada ışletme zorunluğu yoksa ışten cıkarma sosyal bakımdan haksız sayılır Nedemn haklı olduğunu ıspat yuku ışverene atttır Bızım hukukumuzda ıse ıspat yuku ışcıdedır ve bu yonden ışcı ıspat zorlukları ıcındedır Almanya'da ıscı cıkarılmadan once ışyerı temsılcılığını (Işletme Kurulu) dınleme zorunluğu getırılmıştır Bu aşamadan gec meden ışcı cıkanlmışsa, ışveren davada cıkarmanın sosyal yonden haklılığını ıddıa edemez Işcıye ışten cıkarmaya karşı korunmo davası acmak olanagı verılmesı ıse Alman G sıstemının basko bır orııınol /anıdır Bu davanın açnması ıle ış sozleşmesı askıda kabul edılmekte dava ışçı lehıne sonuclandıgında «Işcı calıstırılmadıgı sure ıcınde doğmuş bulunan tum ucret ve dıger sosyal haklarını aldıgı gıbı. ışye rıne ladesı de hukum altına alınmaktadır» Işcı davasım ka zanmasına rağmen, ışme donmek ıstemezse mahkeme hızmet akdını fesheder /e ışverenı mokul bır tozrrmata mahkum edebılır Avrupo Ekonomık Topluluğuyla gıderek butunleşen ulkemızın sosyal mevzuatının da bu butunleşmeyle paralel bır gelışme gostermesı gerek cağ daşlaşma gerekse uygarlaşma surecının geregıdır ACI KAYBIMIZ Iler1cf."yurts8iver, UemoRroriJyeterfmız Maden Mühendıslen Odası, Doç. Dr. Rüştü OVALIOĞLU Me İnş. Yük. Müh. İbrahim OVALlOĞLU'nu 22 10 1978 gunü elim bır trofık kazası sonucu yıtırdık tum meslektaşlarımızo başsağlığı dıleriz Kederlı aılesıne arkadaşlorına v» TÜRK MÜHENDIS VE MI MAR ODALARI BIRLIĞI TMMOB. TMMOB MADEN MUHENDISLERI ODASI INŞAAT MUHENDISLERI ODASI 1952 guz aylarında Istanbul ve Ankara da cok sayıda sanatcı ve edeuıyatçı tutuklanmıştı Gızlı orgut kurup sol propaganda yapmak suclamasıyla Tutuklananlar arasınaa tanışlarım ve dostîarı.n vardı Bunlardan bırinı gormek ıstedım Ankaro dan Sansaryan hanına getırıldıgını duymuştum Vatan gazetesı muhabırıydım IIg.hlere boşvurdum, arkadaşı gorup bır ıstegı var mı sorayım istedım Olumlu karşılodılar Bırıncı şube muduru, yardımcısına gonderdı Isteuımı ona da soyledim Nufusta yazılı adıyla değıl «Pcrmoksız» dıye tanınan çizli >sler set yardımcısı, bır polıs ccgırıp bızım arkadaşı getırmelerını soyledı «Parmakjiz» bu arada benimle konuştu Bızım arkadas bıraz acı'ır, bır seyler acıklarsa, kendısı ıçın yararlı olacag'nı soyledı O sırada kapı oçıldı lcer' getırılen ınsanı zor tanıdım Guclukle yuruyordu. Suratı tanınmayacak kadar degısmıştı. Sesı vızıltı gıbıydı Bırkcc soz konustuk Isteklerını sordum Ankara'da bır yapı kooperatıfıne odedıgı paray alayım ıstıyordu. Cıkorken elıme bır bohco verdı Evde açtım Kanlı bır yatak carsafıydı Ertesı gun noterı goturup Parmaksız ın onunde vekolet ışlemını yaptırdım Arkadaş osken mahkemede hukum gıyıp de Adana cezaevıne gonderılınceye kadar arada bır ugrayıp bende duran parasından bırazını bıraktım kırrı ıst«klerını karşıladım. Ne var kı «Sakıncalı kışı» dosyası ıcm bu kadarı yetmıstı O gunden sonra gazetecı olarak yurt dısına Cikıslarda calıstığım gazetenın zoruyla pasaport verdıler 1962 yılıno kadar Sonro ışler aurulc*u Ya do bana oyle geldı Zıra bugune kadcr bır daha engellenmedım. Pek cok kez yurtdışına cıktım Son olarak Sofya da Dunya Yazarları Helsmkı antaşması Barıs Konfaransına katıldını ve bır bıldırı sundum Turkıye Gızlı Komunıst Partısı Başkonı üzerıne ovgu yaz'ıorının basıl'p satıldıgı Istanbul'da, 1952de dostum bır sanatcıyı aramış olmam, 1978 gizlı polısı ıcm onemlı bır kuşku nedenı olamazdı dıye duşunuyordum. Yanılmışım Basın pascportumun suresını uzctmak ıçin gecenlerde Gayrettepe ye gıttım Kuyruklar, kuyrukiara bokmadan şuna buna hatır yapan gorevlıler bır oraba gozdagı ve paylamcdan sonra elıme sarı bır kogıt alıp cıktım Sarı kagıttu yazılı gun oğleden sonra bosvurdum Sııkecı'ye 4 ^ 1 ktsıma gonderdıler llgılı memur tersler gıbı »Arada sırodo ugroyın daha hazır degıl» deyınce nedenıni sordum Yıne terslıkle «Tahkıkat ,apıl.yor ne zanan bıterse» dedı Bıraz da şaşırarak. <Ne tahkıkatı dedım otuz yıl sonra1 > Fllan sayılı pasaDort kanununun falan maddesı geregınce, dedıler Cıgara dumanından gozgozu gormeyen odada kara kara kısıler r vardı Yo da olgun ısıkla altında hepsı kara gorunuyordu Surctlorına bakmadon «$u terorculerı bulun da benım tahkıkatımı sonra yaparsın z» deyıp uzaklastım. Sonrası gazeteden polıs yetkıiısıne telefon edıldı Ve suresı ıkı yıl uzatılmıs pcsaportumu verdıler Tahkıkat bıtmış olmalıydı Fako> ne terorculer koloy kolay bulunuyor ne de gızlı aosyalar ortadan kalkıyor ACI KAYBIMIZ r CEMIYETIMIZ DEĞERLI UYESI, Doç. Dr. Rüştü OVALIOĞLU ile İnş. Yük. Müh. İbrahim Ovalıoğlu'nu 22 101978 gunu elım bır trofık kazosı sonucu <aybettık tum meslektaşlarımıza başsağlığı dıleriz Kederlı aılesıne, arkadaşlarıno vo MADEN YUKSEK MUHENDISLERI DERNEĞİ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Sınop ılı Gerze ılcesının beledıye sınırları ıcer s ndekı taşmmaz malların 2613 sayılı yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktr Kevfıyet sozu edılen yasanm 8 maddesı gereğ nce ılân olunur 'Basın 25730> 13540 KAYIP I U Gazetecılık Enstıtusu Kımlık Kartını V . . » ICTT Un.t rv,, \,r> ,Kott m AKIP <ıtapiı< AkTAS FESIH YETKISI NASIL SINIRLANMALIDIR? Gerek tek gerekse toplu ışten cıkarmalar genellemede tam ıstıhdama yonelık olmayan bır ekonomı polıîıkasmın uretım sıstemının Dozukluğundan dogmaktadır Ulkemız acısından, konıonkturel neaenler dışında şu uc faktorun ışten cıkarmalarda etken oldugu gözlenmektedır 1 Sendıkalaşma/ı onlemek 2 Ihbar ve kıdem tazmınatı oranını arttırmamak ıcm erken cıkarma 3 Duşuk ucretle emek sağlama iş Hukukunun ana ılkelerınden bırı olan ışc yararına şart (Clause la plus fovorable) ılkesınden yola cıkmakla bu sorunların tumune cczum getırılebılır 3008 sayılı Iş Yasasından bu yana 1961 Anayasasına rağ men, so^yal mevzuatın ışcı sınıfını guvencelı kılacak cağdaş önlemler getırebıidığınl soylıye bılmek lyımserl.kten oteye gec mıyecekti' 3003 931 1475 ve onu tadıl eden 1327 sayılı yasalar hep Kapıta'ıst • Uberolıst Hukukun sozleşmc ozgurluğu mantığından es'nlenmıslerd r. Yururluktekı 147b sayılı yaso 13. maddesı/le ışveene hıcbır gerekce gosterme^er tek ya da tonlu KCI cıkarma oıanaaı ver TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır Bonkamız Teftış Kuruluna yeterınce Müfettiş Yardımcısı alınması ıcn 6,7 ve 8 ARALIK 1978 gunlerınde Ankara, Istanbul ve Izmırde yazılı sınav yapılacaktır. Sınava gırebılmek ıcın, ısteklılerın: a) Devlet Memurlan yosasının 48 maddesındekı mtelıklere sahıp bulunması. b) Sınavın yapıldığı yıîın başında 30 yaşını bıtırmemış olması, c) Askerlık gorevını yaptığını veya sınav tarıhınde ertelenmış bulunduğunu mesı. beigsle KURUMUMUZUN ONUR ÜYESI TUZE ADAMI M. Tahir SEBÜK'ü yitirdik aılesıne yokınlarına ve Türk Dıl Kurumu üyslerlne sabırlor dılerız Cenozesı 24 ekım 1978 salı gunü Hacıbayram Camıınde kılınacak ogle namazındon sonra Karşıyaka Mezariıgında topraga verılecektır TURK DIL KURUMU d) Sıyasal Bılgıler, Hukuk, iktisat. Idori İhmler ( O D T 0 ) , Idarl Bılımler (Boğazicl U), Işletme Fakultelerıyle. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bılımler (Ekonomı Bolumü), Iktısadî ve Tıcarî llımler Akademisi veya Mılli Eğıtım 8akanlığmca denklıği onaylanmış yabancı ulkelerdekı oğretım kurumlarından bırınl bıtırmış olması, Gerekmektedır Sınava katılabılmek ıcm dığer koşullarla gerekli belgeler ve sınav konularını lceren bılgıler Ankara'da Genel Müdurlük Teftış Kurulu Başkonlığından, taşrada ıse, şubalenmızden oğrenılebılınır. Isteklılerın en gec 21 Kosım 1978 günü calışma saotleri bıtımıne kadar, blr dılekc» ve gereklı belgeien Ankara'da Genel Müdurluk Teftış Kurulu Başkanlığına verm«lerl v»ya gondermelerı gereklıdır. (Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmaz) Dtlekcede yukando onılan üc Hımızden hangısınde sınavo gırıleceğı ve lısan türünün bsl rtıimesı zorunludur Yazılı smovı kozananlar, yol parası Bankamıza aıt olarak Ankaro'da yapılacak sozlü sınova coğnlırlar (Basın 25838) 13549
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog