Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

MnHprn Fffitim Fpn ı Besikta$,Istanbul b!2T7 bl 6 0 55. Yıl; Saji: 19484 Cumhuriy et Kunırasu: FUNUS NADİ 300 Kuruş kendi longuot*taorninge«ntı*s üikelerinde lOTLIjt Pnsll pulö kırsıl.ğı BROŞÜR ISTtt t W İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA İSPANYOLCA İTALYANCA l L C 1 IUIUIIU vnlıiju N» "> Kjt5 Trl 26 05 2t f t. *• İST\N»1.L 24 Ekim 197S Salı OECD ve İMF üst yöneticileri Ankara'da €€ Taze para,, konusunda toplantı yapacaklar Yalçm DOĞAN ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Uluslararası Para Fonu (İMF) ıle Avrupo Ekonomık Işbırlıgı Orgutu (OECD) Turkıye'ye yardım konsorsıyumu başkonı ve yardımcıları bugun Ankara'da buluçacoklardır Turkıye'nın «Ekonomık ve rnali politikolarının gozden geçırileceği, taze borc olanaklarının ele alınacağı» IN'F ve OECD ortak toplantısınc Malıye Bakan/ığı ıle ılgılı kuruluşların katılacağı belırtil.rken toplantmın «Son derecfi onemlı olduğu» vurgulonmış ve borcların OECD cerceves. ıcnde cozumlenmesının «agırlık tasıdığı» bıldırılmıştır. Dovıze cevrılebılır mevduat (DCM) hesaplormın cDevlet bor cuna dcnusmesi», Turkrye'rvn uc yıia yakın suredır kullandığı re son verllmesl, DCMlerın dışarda nangı bankalardan alınarak içerde kımlerce (Arkosı Sa. 9, Sü. 3 de) Genel Idare Kurulu üyelikleri için yapılan seçimlerin oy dağılımı bugün belli * olacak Inan: «Genel Başkanın emrinde bu davayı yürütmeye devam edeceğiz» Demirel: «Memleket yenileşme, ve reformdan zarar gördü. Biz yenileşmeye taraf değiliz.» 1550 DELEGENİN KATILDIĞI OYLAMADA DEMJREL 1439 İNAN İSE 88 OY ALDI Demirel, yeniden AP Genel Başkanı oldu Inan: "Eşimi, Türk ve Müslüman olduğunu görsünler dıye getırdim,, dcyı Bıtlıs Senatoru Kâmran Inan'a 83 oy cıkmıştır 23 oy ıse geçersız sayılmıştır Genel Idare Kurulu uyelıklerı ıle Yuksek Haysıyet Dıvanı ve Merkez Hov sıyet Dıvonı ıcın yopılon secırr lerın oy ayrım ışlemının ıse ou gun bellı olacağı belırtılmıştır Suleyman Demirel sonuçlor a Ciklandıktan sonra kıso bır konuşmc yoparak delegelere teşekkur etmış «Bu teveccuhe \o yık olmaya gayret edeceğım Arkadaşlanmız bu zor şartlar ıçınde yapocağımız gorevde kuv vet kcynağımızdırlar» demıştır Genel Başkan adayı Bıtlıs Se nctoru Kâmran Inan sonucu bu yuk bır saygıylo karşıladığım bıldırmış, «AP'nın yeniden secılmış bulunan Genel Başkanınm emrinde ve etrafında bırleşerek bu buyuk davayı yurutmeye devam edeceğiz s demıştır Kongrenln son gununde seçımlere geçılmeden Demirel 62 II Başkanı tarafından Genel Bcşkcnlıga aday gosterılrnı$tır. Kâmran Inan ıse Kongre Baskanlığına verdığı bır onerge ıle Geneı Boşkon adayı olduğunu acıklomıştır. Kongre Başkanı Talat Asal oylama boşlamadan once Geneı Başkan adaylarına soz vermıştır Ilk konuşmayı ya pon Inon. Demirel yonetımınm partıyı gerflettığını soylemıştır. Demirel ıse konuşmasında Kâmran Inan'ın eleştırllerını yanıtlomış. «Memleket yenileşme, ıslohot, reformdan zarar gormuştur Bız yeni 'eşmeye fılan toraftor değ lız> demıştır ANKARA AP Kongresının ucuncu gununde Genel Başkan adaylarından Kâmran Inan ılk kez eşını de bırlıkte getırmıştır İnan, a a muhabınnın, «Önceki gun kongreye eşinizi n«den getirmediğinizi sorduğumda (onun yerı evıdır Polıtıkayı ben yaparım) demıştiniz. Bu gun neden getirdiniz?» şekiındekı sorusuna şu yanıtı vermıştır «Evet. Aynı duşuncemi değlştirmiş değil/m. Eş/mi bugun getirişimin nedeni war. Blrinclsi, beni dinlemek istedl, iklndsi, dun burada eşim hakkında (Arkası Sa. 9, Su. 3 de) Adolet Partısının 9. Buyuk Kangresı dun yapılan seçımlerle sona ermış ve Geriel Başkanlığa yeniden Isparta MılletvekılSuleyman Demirel secılmıştır 8 kez AP Genel Boşkonlığına getırıien Demirel oylamaya katılon 1550 delegeden 1439'unun oyunu ahTiıştır. Dıger başkan a PROF. KARAFAKİOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGÎLİ OLARAK BAZI SANIKLAR GÖZALTINDA TUTULUYOR Haberler 5. sayfada ıı Gazioğlu : TÖBDER Şube Başkanları olağanüstü kongrede yarar görüyor,, TOBDER GENEL BAŞKANI VE ARKADAŞLARI HAKKIN DA ACILAN DAVADA, SAV Cl SANIKLARIN 7,5 YILA KADAR HAPıSLE CEZALANDIRILMALARINI ISTEDl... TİCARET BAKANLIĞINDA İŞ TAKİBİ İÇİN 520 BİN LİRA RÜŞVET ALAN BİR KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDJ ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Tıcoret Bakanlığı'nda oracılık yapmak ıcın bır ilhaiotcıdan 520 bın lıro ruşvet almak ısteyen Ahmet Demırtepe adlı kışı yakolanmıştır. Kıbrıs Turk Federe Devletlnden 134 ton hurda plastık ıthalı ıcın yaoılan ıhaleyı kazanan Omer Kınık. ıthalın onavı ıcn Adana'da bulunan bir plostık şırketı ı!e an'aşarak ortakhk sağlamıs ve gereklı beloelerı (Arkası Sa. 9, Su. 8 de) • Karafakioğlu'nun oldürülmesi olayıyla ilgılerı araştırılan kucu Homdi Karakoya (sağ altta) ve Hasan (Unıformalı) Ul ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) TÖBDER Genel Başkanı Gultekın Gazıoğlu, TÖBDER Şube Başkanları toplantısından sonra yaptığı acıklamada, «Şube Başkanları toplantımız, orgutumuzun parcalanmasından, etkisızleşmesinden medet uman cevrelere ve egemen sınıflara karşı, kesın ve net bır bıcimde yonıt olmuştur» demıştır Gazıoğlu. acıklamasında ozetle şu göruşlere yer vermıştır «Şube Başkanları toplantısı. örgut lcinde birtlği engeileyen, olumsuz tovır tokınan eğilım ve cevreleri bır kez daha oçık bır şekılde gostermistır Orgutu yıkmak ve etkisizlestirmek icm (Arkası Sa. 9, Su. 4 de) Adana'da Ülkü Bir eski başkanı ile Artvin'de sağcı bir ogrencı olduruldu İslanbul Haber Servisı ITU Elektrık Fakultesı Dekanı Prof8edrı Karafakıoğlu nun sılohlı uc kışı tarafından oldurulmesınden sonra gırışılen operasyoniar sırasında Aksaray da bır evde bırı kız uc ulkucu tabancalarıyla bırlıkte yakalanmıslardır. Bu orada, ceşıtlı soygunlar vö sılahlı saldırılor duzenlemekten sanık oldukları bıldırılen bır grup ulkucü de qozaltına alınmış, Gultepe'de yapılan bır operasyonda da 20 ekim 1978 qünu Gultepe Endustrı Mesiek L.sesı oğrencılerı Vahap Yolacan ıle Aydın Şen gul'u tobancoylo oğır bıcimde yaraladıkları bıldırılen üc ülkucu ele geçırılmışlerdır. İTU Elektrık Fokültesı Deka(Arkası Sa. 9, Su. 1 de) r 1978 1979 Yunus Nadi Armağanı Yarışması: "ENGÜZEL ÇOCUK ROMANI,, Yarışma koşulları 7. sayfamızda ~ı GAZtMAGOSA AY SONUNDA SERBEST LİMAN VE BÖLGE OLARAK AÇILACAK ANKARA Turkıye • Kıbrıs Turk Federe Devletı Karmo Ekonomı Komısyonu'nun 2 donem toplantısı, ımzalanan protokolle sona ermıştır. Tıcoret Bakonı Teoman Koprululer, bu konuda duzenlenen ımza torenınde yapt'gı konuşmada goruşmeler sırasında so runıarın samımı bır hava ıcerısır.de ele alındığını ve bunlara mevcut olonakların azamı cercevesınde cozum getırılmeye colışıldığını soylemıştır KTFD Mclıye «e Ekonomık Bokanı Huseyın Erdal da, ımzalanan protokol ıle Turkıye ve KTFD orosındokı Ekonomık ve Tıcarı ışbırlığının doho do geıışecegınt belırtmıştır Protokoloe kararlostırııon hususlar ozetle şoyle belınenmıştır 9 KTFD'nın kolkınmasındo ve aramızdaki dış tıcaretin art tırılmasında onem'i katkıda bulunacak olan Gazımagosa serbest lıman ve bolgesınin resmı açılış torenı bu ayın sonunda yapılacak, anılan serbest lıman ve bolgenin tanıtılması ve bir an once olanoklarından yararlanması sağlanacoktır. 9 Ikı taraf arasında kurul(Arkası Sa. 9, Su. 6 da) Geçtiğimiz yıl Beypazarı CHP Gençlik Kolları üyesi genci öldüren bir komando 6 yıl 8 ay hapse mahkum oldu Cumhuriyet Hob*r M*r*Mi Ankaro'nın Beypazarı ılcesınde gecen yıl 16 hazıran tarıhınde Bevpczan ıicesı CHP GencliK Kolları uyesı Ismaıı Boyundu(Arkosı Sa 9. Su 1 d«) Maliye müfettişlerinin mahkemeye verdiği raporda, Onuk'un kendisini yurt dışında çalışıyor gibi göstererek 21 bin mark aldığı açıklantyor ANKARA Anadolu Aıonsı' nın eskı Genel Mudurü ite Yonetım Kurulu eskl üyelerı hakkında Turk Parasını Koruma Yasast'na muhalefet sucundan ccılan dcrvaya Ankara Bırıncı Ağır Ceza Mahkemesı'nde dun devam edı!mı$tır. Malıye Bakaniığı müfettişleri torafından hazırlanan ve dün Mahkeme Baskanlığtna verılen 84 sayfalık raporda. Onuk'un vurt dıştnda gorev yapmadığı halde. Mahye'den 21 bm Alman Markı aldığmm saptondığı bıldirı'mıştır 21 BİN MARK Malıye Bakanhğı mufettı$lerl torafından hozırlanan Kambıyo (Arkası Sa. 9. Su. 5 de) L I GÖZLEM UGUR MUMCU İ İ Q ' bıneı MıJJet,, AP bir menfaat guruhudur. Bu menfoot guruhunu idareden uzaklaştırmak lâzımdır . Bu sozlerın sohıbi Taiat Asal'dır. AP Buyuk Kongresi, AP'yi bir zamanlar boyle suclamıs olan bir mılletvekılinin başkanlığında toplanmıştır. AP bir «menfaat guruhu» mudur? Yo da eskıden bır «menfaat guruhudur» da, sonradan Talat beyın, AP saflarında yerini olmasıyfa her turlu «menfaat ilışkısinden» birdenbire arınmış mıdır? Bunları bilemiyorum Bir gorduğumde Talât Asal beye sorar, oğrenırim... AP senotorleri, Buyuk Kongrede «sınei mıllete» donulmesinl isteyen bır onerge vermişler. Beyefendıier, •mllli birlık ve beraberlik ruhu icinde». toparlanıp, «sineı millete» donecekler. «Sinei mıllet» sevınç Içlnde. «dok zulfunu meydana gel» dıyerek kıratı karşılayacaktır. AP senatorlerının bu onergesi ve Genel Kurulun, (Arkosı So. 9. Su. 7'de) MÜEZZİNOĞLU, 4. PLAN'IN PARA VE KREDİ F'OLİTİKASININ MALİYECE SAPTANMASINI İSTEDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dorduncu Bes Yıllık Kalkıntıa Planı (DBKP) ıle ılgılı goruşmeler uc gundur Yuksek Planlama Kurulundo (YPK) su"durulurken olon genei hatlan/la hukumet uyeiennce «olumlu» bulunmus Boşbakar Bulent Ece'.t «Planda kooperotrfleşmeye agırlık tanınmosın:» ıstemış Matıye Bakanı Zıvo Muezzıroğlu do «Plandokl po(Arkası Sa. 9, Su. 4 de) İSTANBUL'DA KENT IÇİNDEKÎ AMBARLAR TOPKAPFDAKİ YENI SİTEYE TAŞINDI İstanbul Haber Servlsi Kent ıçındekı naklıye ambarları dun saba^ıtan ıtıbaren Topkapı dakı yenı sıtelermde calış maya başlamışlardır Sırkecı, Emınonu ve Unkapanı ndakı ambarların Topkopı'ya taşınması ıle kent ıçı trofığı onemlı olcude rahatlamıştır. Sırkecı'dekı ambarlorın bulunduğu Ebussuut caddesi kamyonlardan arındırılırken, coddeye yalnızca Beledıye otobus ve tro leybuslen ıle resmi aracların gırmesıne ızın verılmıştır Trafık ve Zabıto ekıpleri. Ebussuut coddesını denetlerken, sırt homallan ıle at arabaiarmın ca lışmasıno bıle ızm vermemışlerdır. Topkopı'dakı yenı sıte dün sabah Beledıye Başkanı Aytekın Kotıl tarafından torenle acılırken. 10 kadar ombar, eskı yerlerınden ayrılmamıştır. Ebus suut caddesınde kalan. ancak caıışmayon ambarlorın sahıplerı, kooperat f ve demeklennın yonetıcılennı suclamışlor. haklarını alıncaya dek dıreneceklennı soylemısierdır KOOPERATIF YONETIMINİ SUCLUYORLAR Yenı Sıvas Surat Ambarı sahıbı Kemalettın Colak. Sınırlı Sorumlu İstanbul Noklıye Ambarları Işyerı Kurma Kooperatıfı NAKO'nun yonetıcılerı hok kında Cumhuriyet Savcılığıno (Arkosı Sa. 9 Su. 7'de) Arrbarların taşınmosıylo boşolan Ebussuut Caddesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog